Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM KİMLİĞİ VE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLİŞKİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM KİMLİĞİ VE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLİŞKİSİ"— Sunum transkripti:

1 KURUM KİMLİĞİ VE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLİŞKİSİ
Hazırlayan :Selen GÜCÜN

2 İÇERİK Kimlik ve Kurum Kimliği Kavramları
Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi Kurum Kimliği Öğeleri Pazarlama İletişimi Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kurum Kimliği ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi İlişkisi

3 Kimlik ve Kurum Kimliği Kavramları
Ben kimim,kimsiniz, kimlerdenseniz? Bir bireye, bir guruba, bir yöreye, bir topluma ya da bir kuruma ait olabilecek olan gerçekte sahip olunan özellikler bütünüdür. Bireysel Kimlik Kimliğimizin bizi diğerlerinden ayıran ve bizi değiştirilmez kılan özelliğimizdir. Nuri Bilgin Kolektif Kimlik Belirli bir insan grubunun kendi hakkındaki bilinci ve duygusuyla ilişkilidir;toplumun kendine özgü niteliklere sahip olduğu aidiyet duygusudur. Kolektif kimlik,belli bir durumu değil süreci yansıtmaktadır. Bir kurumun ne olduğu, nereye doğru yol aldığı, tarihçesi, iş karması, yönetim biçimi, iletişim politika ve uygulamaları, yeterlilikleri, pazar ve rekabet farklılıklarını tanımlayan ve gösteren faktörlerin toplamıdır. Kurum Kimlik

4 Bazı düşünürlerin Kimlik ile ilgili görüşleri
Mussen: "Bireyin kendi kendisini, davranışları, ihtiyaçları, motivasyonları ve ilgileri belirli bir ölçüde tutarlılık gösteren, kendi kendine sadık, diğerlerinden ayrı ve farklı bir varlık gibi algılamasını içeren, bilişsel ve duygusal nitelikte bileşik bir zihinsel yapıdır " . Mead :’’Me’’ ve ‘’I’’ dan oluşur.Me’den rol kimliği anlaşılır,yani dıştan insana yönelik beklentileri ve devralınan tutumların toplamıdır.’’I’’ ise ben-kimliğini kendi tutumunu temsil eder. Eric Formm: İnsanın birey olabilmesi için kişisel kimlik duygusuna sahip olma isteğini kendi yaratıcı etkinlikleri ile elde edememesi durumunda,bir başka kişi veya bir başka kişi veya grup ile elde etmeye çalıştığı dolayısıyla birisi olmaktan çok ‘’ başka birine ’ait olma’’ ihtiyacından kaynaklandığını öne sürmektedir. Wheelis: İnsanın çabalarına değişmez değer yargılarına ve kişinin değer yargıları ile davranışlarının uyuşmasına dayanır ve kimlik bir birlik ve bütünlük duygusudur. Cormier :Çocuğun sosyalleşme süreci içinde kendisini diğer kişilerden ayırt etmesi ve ‘’ben’’ kavramı geliştirmesiyle başlar.

5 Bayrak ve üniforma aidiyeti veya bütünleşmeyi göstermekteydi.
Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi Bu işaretler, onları taşıyanları bir arada tutmayı, ortak bir ruh oluşturmayı ve belli bir bütün olarak hedeflerini iletmeyi amaçlıyordu. Bayrak ve üniforma aidiyeti veya bütünleşmeyi göstermekteydi.

6 Tasarım-Dizayn Dönemi
Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi Geleneksel Dönem Marka Tekniği Dönemi Tasarım-Dizayn Dönemi Stratejik Dönem

7 Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi
18.yy Endüstri devrimiyle birlikte seri imalat ve pazarlamanın artması görsel kimlik ve amblemlerin önemini arttırmıştır.1.Dünya Savaşı sonuna kadar süren dönemdir. Türkiye’de bu süreç 1960’lı yıllardan itibaren yabancı sermayeli şirketlerin girişiyle kimlik ihtiyacının hissedilmesiyle başlamıştır. Geleneksel Dönem Eczacı John Pemberton 1886 yılında bir ilaç olarak bir şurup üretir. Pemberton’ın ürettiği şurup, Jacops eczanesinde bardağı 5 centten satışa sunulur. Küçük değişikliklerle alkolsüz bir içecek olarak küresel bir tüketici kitlesine Coca-Cola markası ile ulaşmıştır.El yazısı dükkan ismiyle dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Bu dönemde kuruluşlar ürünlerin kalitesi için bir işaret oluşturma gayreti içerisindedirler; bu nedenle sanatçıların desteğinden yararlanmaya çalışmışlardır. Bir tasarımcıya ortak bir dizayn oluşturması için görev veren ilk kuruluştur. 1850 İngiliz Demiryolları

8 Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi
Marka Tekniği Dönemi 2.Dünya Savaşı’na kadar süren dönemdir.Bu dönemde kuruluşun kimliği,ürünün markası aracılığıyla iletilmeye çalışılmıştır. Marka isimleri ve ürünler, kurumdan bağımsız bir ortaya çıkış ile tanınır olmalıydı, bu da belli semboller aracılığıyla desteklenmekteydi. 2.Dünya Savaşı sonrası, kuruluşların uluslar arası alanda faaliyet göstermesiyle birlikte kurum kimliği önemi artmaya başlamıştır. Tasarım-Dizayn Dönemi Harley Earl, Rüya Arabalarının Babası General Motors‘un yılındaki dizayn şefi Yaratıcılık Yüksekokulu’nun kurulması ile ürün ve grafik tasarımın yoğun bir şekilde ele alınması ve dünyaya yayılmasıdır. Braun için radyo ve fonograf tasarladı. 1951 GM Le Sabre Concept Braun Radyo ve Fonograf 1956 Braun S 50 – İlk traş makinesi Cadillac Eldorado -1959

9 Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi
Stratejik Dönem Bu dönem 1970’lerden günümüze dek uzanmaktadır. Kurum kimliği,ürün,grafik,tasarım,halkla ilişkiler değil,kuruluşun pazarlama ve sosyal stratejik aracı olarak görülmeye başlamıştır.

10 Olins’e Göre Kurum Kimliği Yapıları
MNG Holding Monolitik Kimlik: Organizasyonun her yerde bir isim ve görsel unsur kullanmasıdır. SABANCI Desteklenmiş Kimlik: Bir organizasyonun sahip olduğu faaliyet alanlarını kendi ismi ve kimliği ile desteklenmiş olmasıdır. Unilever Marka Kimliği: Bir kuruluşun birbirine veya kuruluşla ilgisi olmayan bir dizi markaya sahip olmasıdır.

11 Peki kurum imajı ile kurum kimliği farkı sizce nedir?
Alison Theaker'e göre "Kurumsal kimlik" terimi, şirketin kişiliğini ifade eden mesaj ve çağrışımların bütünüdür. Kurum logosu, logoda kullanılan renkler, yazı karakterleri, şirketin davranışları, kültürü, misyonu, değerleri, kullandığı iletişim biçimi ve kurumlarla ilişkilerini içeren kavramların bütünüdür.  Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj sıkça karıştırılmaktadır. Kurumsal kimlik, şirketin (bilerek ya da bilmeyerek) verdiği mesajların bütünüdür. Kurumsal imaj ise bu mesajların halkta oluşturduğu algılar bütünüdür. İmaj, anlayışa bağlıdır ve alıcının zihninde oluşur. Hedef kitle, şirketin kimliğiyle ilgili mesajları yorumlar ve kafasında şirkete ilişkin bir imaj üretir.

12

13 Kurum Kimliği Öğeleri Kurumsal Davranış Kurumsal Dizayn
Kurumun gözle görülür tüm somut tasarımı, kurumun soyut yapısını simgelemektedir. Kurumsal dizaynın bir yönü olan görsel unsurlar; marka,yazı,tipografi,renk,mimari dizayn yer almaktadır. Organizasyonun üçüncü şahıslara karşı davranışlarıdır. Kurum Felsefesi Sunum/teklif davranışları Ücret davranışları, Dağıtım davranışları Finans davranışları İletişim davranışları Sosyal davranışlar Kurumun etrafında ya da kendi içerisinde var olan durumlara bakış açısı, sahip olmayı hedeflediği kimliğe ulaşmak için seçtiği yoldur. Kurumsal İletişim Kurum Kültürü Misyon Vizyon Değerler Sloganlar Üretim ve yönetim süreci içinde kurumu oluşturan bölümler arasında ve müşterileri arasında eşgüdümlü bilgi akışının sağlıklı bir şekilde yapılmasıdır. Çalışanların davranışlarını ve kuruluşun görünüm şeklini etkileyen değer yargıları ve davranış tarzı sistemini ifade etmektedir.

14 Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
“Bir işletmenin, ürün ya da hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici- pazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik bilinçli, programlanmış ve eş güdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir “ Hedef kitleye ulaşmada ortaya çıkan zorluklar.  Tüketicilerin gün geçtikçe bilinçlenmeleri ve ürünler hakkında daha fazla bilgi talep etmeleri.  Pazardaki gelişmeler ve artan küresel rekabet ortamı. Mesaj güvenirliği ölçümlerinde gözlenen önemli düşüşler.  Yeni iletişim kanalları ile birlikte geleneksel medyanın etkisindeki düşüş ve geleneksel reklam ortamlarının artan maliyeti. Reklam verenlerin değişen beklentileri.  Veri tabanı oluşturma kolaylığı ve azalan maliyetler.  Bilgi teknolojilerinin gelişmesi, üretim, satış, iletişim tekniklerinde de hızlı bir gelişmeye yol açmış, üretim, tüketimden hızlı büyümüş, bunun sonucunda çok yoğun ve acımasız bir rekabet ortamı oluşmuştur.

15 Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Bütünleşik pazarlama iletişimi pazarlama iletişimini oluşturan elemanların bir arada kullanılarak; bu elemanların güçsüz yanlarının ortadan kaldırılması fikrinden doğmuştur.  Reklam, Halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama Sponsorluk…

16 Televizyon Radyo Gazete Magazinler Rehberler Açık hava reklamcılığı
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Araçları Televizyon  Radyo  Gazete  Magazinler  Rehberler  Açık hava reklamcılığı   • Reklam  • Doğrudan pazarlama  • Kişisel satış  • Halkla ilişkiler  • Satış tutundurma  • Ticari sergiler  • İnternet  • Sponsorluk  • Paketleme  • Satın alma materyallerinin özellikleri  • Ağız aracılığı  • Kurum kimliği

17 Bütünleşik Pazarlama İletişimin Amaçları
Tüketici merkezli pazarlama olarak bilinen bütünleşik pazarlama iletişimi ile; 1.Marka bağlılığı, 2.Marka sadakati, 3.Müşteri tatmini, 4.Müşteri memnuniyeti, 5.Müşteri değeri, 6.Sürekli ve sadık müşteri kazanılması amaçlanmaktadır. •Satın alma davranışını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemek ve ürün veya hizmete ilişkin bir sempati oluşturarak satın almada sürekliliğin sağlandığı bir bağımlılığı oluşturmaktır. •Bu anlamda, bütünleşik pazarlama iletişimi hem bir süreç, hem de bir konsept niteliği taşımaktadır.

18 Kurum Kimliği ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi İlişkisi
Kurumun imajını,ürün/hizmet yararlarını iletmede BPİ stratejik bir araç olarak kullanabilir. Tüketiciler kendilerini rahat ve güvende hissettikleri kurumlara sıcak baktıklarından,kurumca yansıtılan imajın tüketicilere istendik şekilde algılanmasını sağlamada kurumsal bütünlük önemli bir rol oynar. Bütün mesajları uyumlu hale getirmenin ve bütünlüğü sağlamanın en iyi yolu,hem işletmenin farklı bölümlerinden hem de işletme dışından ajanslardan oluşturulan ekipleri kullanarak çapraz işlevsel yönetim yaklaşımı izlemektedir.  Bu hem içsel hem de dışsal düzeyde önemli sonuçlar yaratır. Bu ise kurum içinde bütün çalışan bireylerin kurumun amaçlarını tam olarak anlaması ve bunu dışarıya yansıtmasıyla ilgilidir.

19 TEŞEKKÜRLER


"KURUM KİMLİĞİ VE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLİŞKİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları