Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİRKETLERDE ar-GE YÖNETİMİ. AR-GE “GENEL ÇERÇEVE”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİRKETLERDE ar-GE YÖNETİMİ. AR-GE “GENEL ÇERÇEVE”"— Sunum transkripti:

1 ŞİRKETLERDE ar-GE YÖNETİMİ

2 AR-GE “GENEL ÇERÇEVE”

3 AR-GE TEMEL KAVRAMLARI  Temel Araştırma: Bir konu alanını anlamak üzere, uygulamayla doğrudan ilişkili olmayan bilgi edinme.  Uygulamalı Araştırma: Temel araştırma bulgularının uygulamaya yansıtılmasına ilişkin bilgi zenginleştirme.  Teknoloji: Bir ürün/ürün kuşağı oluşturulmasına yönelik ustalık bilgisi (know-how).  Geliştirme: Araştırma sonuçlarının yeni/yenilenmiş ürüne (mal-hizmet-süreç) transferi.  Yenilik: Bilime dayalı bir buluşun kullanım değeri taşıyan ürüne dönüştürülmesi yol haritası. 02.10.2015 03:113/205

4 ÖZEL SEKTÖRDE AR-GE’NİN 20. YY KRONOLOJİSİ 02.10.2015 03:114/205 Birinci Kuşak1900 - 1950 İkinci Kuşak1950 - 1980 Üçüncü Kuşak1980 - 1990 Dördüncü ve Beşinci Kuşak1990 -

5 ÖZEL SEKTÖRDE 20. YY AR-GE KİLOMETRE TAŞLARI  Birinci Kuşak, temel ve uygulamalı araştırmanın da geliştirme kadar önem taşıdığı devredir.  İkinci Kuşak, ilginin yeni ürün geliştirme sürecinde yoğunluk kazandığı devredir.  Üçüncü Kuşak, AR-GE projeleri ve proje portföyü yönetiminin öne çıktığı devredir.  Dördüncü Kuşak -ürün ve süreç yanısıra- bilgi yönetimi, örgüt yapısı ve teknoloji yönetiminin AR-GE’sinin de gündeme geldiği devredir (AR-GE’nin AR-GE’si)  Beşinci Kuşak, şirketin dış çevre paydaşları ile işbirliği- güçbirliği modellerinin gündeme geldiği devredir. 02.10.2015 03:115/205

6 ŞİRKET PENCERESİNDEN AR-GE OLGUSUNA BAKIŞ  Bilimsel bilgi, özel sektör açısından -akademik çevrelerde olduğunun aksine- yalnızca bir ara çıktıdır.  Teknolojiye transfer edilerek ticari beklentileri karşılayacak ürüne dönüştürülmedikçe, iş açısından anlam taşımayacaktır.  Bu temel prensip gözden kaçırılırsa, AR-GE etkinlikleri ile ticari amaçlar arasındaki köprü zayıflayacaktır. 02.10.2015 03:116/205

7 YENİ/YENİLENEN ÜRÜN – ANLAMI VE ÖNEMİ  Ürünün hem kendi geçmişinden, hem de rakip ürünlerden üstün kılınması (pozitif farklılaştırılması)  Şirket ve marka imajının yerleştirilmesi ve pekiştirilmesi  Pazarlama taktiklerinin alanının genişletilmesi  İş geliştirme girişimlerinin desteklenmesi 02.10.2015 03:117/205 Böylece; Müşteri mutluluğunun ve sadakatinin artması Rekabet üstünlüğü sağlanması Pazar payının genişlemesi Cironun iyileştirilmesi

8 “AR-GE YOĞUNLUĞU” ÜZERİNE… Cironun AR-GE harcamalarına ayrılan yüzdesi (AR-GE bütçesinin ciro içindeki payı), “AR-GE Yoğunluğu” olarak adlandırılmaktadır. Bu değer, ortalama % 3-4 düzeyindedir. Bazı sektörlerde (örneğin, ilaç) ise, % 10’un üzerine çıkabilmektedir. 02.10.2015 03:118/205

9 BULUŞTAN YENİLİĞE YOLCULUK Buluşun yeni / yenilenmiş ürüne dönüşümünün başarısı, temelde şu faktörlerin fonksiyonudur:  Girişimcilik ruhu (risk alma) kapasitesi  Yaratıcı (kalıp-ötesi) düşünce potansiyeli  Elverişli pazar (müşteri ve rekabet) dinamikleri  Teknolojik bilgi-beceri-deneyim  Teknoloji yönetimi yetkinliği (örneğin, AR-GE, risk sermayesi, patent yönetimi)  Destekleyici dış çevre koşulları (örneğin, devletin özendirici politikaları) 02.10.2015 03:119/205

10 AR-GE Mİ, TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Mİ? “Teknoloji Yönetimi” kavramı, AR-GE’yi de kapsayan, ancak onun ötesine geçen bir yelpazedir. Teknoloji Yönetimi anlatımı -örneğin- risk sermayesi ve patent konularını da barındırmaktadır. 02.10.2015 03:1110/205

11 AR-GE İLE ETKİLEŞEN İŞLETME FONKSİYONLARI 02.10.2015 03:1111/205 Stratejik Yönetim Kalite Geliştirme İnsan Kaynakları PazarlamaÜretim Finansman Halkla İlişkiler (PR) Lojistik

12 AR-GE’NİN “KARAKTERİ” EVRİMSEL  Sürekli iyileştirme (yenileştirilen ürünler)  Taklit, uyarlama  Çıktı: “ben de varım” türevi ürünler 02.10.2015 03:1112/205 DEVRİMSEL  Kesikli (sıçrama biçiminde)  Çıktı: Gerçek anlamda yeni ürünler (bazen, sektörde /diğer sektörlerde çığır açabilir)

13 AR-GE’Yİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER 02.10.2015 03:1113/205 “ÇEKME” ETKİSİ Müşteri talepleri kaynaklıdır. Genellikle sürekli / evrimsel karakterdeki AR-GE için söz konusudur. “İTME” ETKİSİ Bilim-teknoloji kaynaklıdır. Çoğunlukla kesikli/devrimsel karakterli AR-GE durumunda geçerlidir.

14 YENİLİK – FIRSAT PENCERELERİ  Ürün-esaslı  Tasarım  Performans  Ambalaj odaklı  Süreç temelli  Üretim  Pazarlama  Hizmet tabanlı 02.10.2015 03:1114/205

15 ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇ KOORDİNATLARI 02.10.2015 03:1115/205 Başlangıç noktası seçenekleri: Yaratıcı düşüncelerin önceliklenmiş listesi Ürün spesifikasyonları taslak çerçevesi Bitiş* noktası seçenekleri: Ürün lansmanı Ürün yaşam döngüsü aşamaları _____________ * Ürün geliştirme süreci, noktanın konmadığı sürekli bir yolculuk da olabilir.

16 AR-GE’NİN ÖZÜ : İNSAN Entelektüel Sermaye: Pazar payı ve karlılığa dönüşen bilgi birikimidir. Bu kapsamda;  Yaratıcı düş – düşünce adımları  Buluşçuluk – yenilikçilik girişimleri yer almaktadır. 02.10.2015 03:1116/205

17 BİR AR-GE EKSENİ: KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ AR-GE açısından önem taşıyan bilgiler –  Bilimsel ve teknolojik çerçeve  Teknoloji yönetimi yelpazesi Kurumsal bilgi yönetimi, şirket bilançosundaki “bilgisel aktiflerin”:  Müşterilerin yaşam kalitesine değer katacak,  Rekabet üstünlüğü sağlayacak,  Ürünün nitelik dokusunu sürekli iyileştirecek biçimde yönetilmesidir. 02.10.2015 03:1117/205

18 KURUMSAL BİLGİ ENVANTERİ Şirketin bilgi havuzu:  Kurumun bilgi bankasında yer alan (kurumsal bellekte kayıtlı)  İnsanların aklında bulunan (yazılı olmayan) bilgilerden oluşur.  Tekil ve çoğul (ortak) akıl arasında karşılıklı beslenme zinciri söz konusudur.  Bireysel ölçekteki ve şirket genelindeki bilgi akışlarının güçlendirilmesi, kolayca taklit edilemeyen bir kurumsal “çekirdek yetkinlik”tir. 02.10.2015 03:1118/205

19 KURUMSAL BİLGİNİN YÖNETİMİ  Stratejik yönetim başlıkları  Şirket-içi bilgi üretiminin (öncelikle yaratıcı düşüncenin) özendirilmesi  Tekil bilginin kurumsallaştırılması  Şirket dışından / dışına bilgi transferi  Örgütsel yapılanma ve işleyişin (karar – iş – ilişki akışlarının) düzenlenmesi  Bilişim teknolojilerinden yararlanılması  Kurum kültürünün bilgi yönetimini destekleyici kılınması Not: Kurumsal bilgi yönetimi, donanım ve yazılım unsurları kadar kurum kültürüne de dayanmaktadır. 02.10.2015 03:1119/205

20 KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ – AR-GE AÇISINDAN ÖNCELİKLER  Yaratıcılık sergileyebilen profesyonellerin seçilmesi ve sürekli güçlendirilmesi  Yaratıcı düşünce engellerinin (özellikle, kültürel faktörlerin) belirlenmesi ve ortadan kaldırılması  Bilgi paylaşımının kolaylaştırılması (şirket-içi ve paydaşlar arası)  Yazılı olmayan bilginin kaybolmasının önüne geçilmesi  Kritik bilginin rakiplere sızmasının önlenmesi  Bilgi yönetiminin performans ve verimliliğinin ölçülmesi 02.10.2015 03:1120/205

21 AR-GE’YE KALİTE YÖNETİMİ PENCERESİNDEN BAKIŞ Kalite yönetimine (örneğin, kalite güvencesi sistemlerine) ilişkin kavramlar AR-GE etkinliklerine yansıtılırken şu unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır:  Süreçler -özellikle ilk başlarda- tam anlamıyla tanımlanamaz.  Süreçler -diğer fonksiyonların aksine- rutin (yinelenen karakterde) değildir.  Yapı-süreç-sonuç kriterleri bazı durumlarda netleştirilemeyebilir.  Ara çıktıların ölçümü her zaman mümkün olmayabilir.  Doğasında bulunan belirsizlik ve yanılgı payı nedeniyle, “işin, ilk seferinde doğru yapılması” ilkesi geçerliliğini yitirmektedir. 02.10.2015 03:1121/205

22 AR-GE GİRİŞİMLERİ – BÜTÇE PROFİLİ 02.10.2015 03:1122/205 (*) Temel araştırma harcamaları, sektörden sektöre belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Dahası, teknoloji stratejisinin karakterine bağlı olarak, aynı sektörde dahi değişkenlik gösterebilmektedir.

23 AR-GE ETKİNLİKLERİ – GLOBAL TRENDLER ABD, AB ve Japonya’daki gelişmeler, özel sektörde şu belirgin eğilimlere işaret etmektedir:  Ağırlık noktası, giderek AR’dan GE’ye kaymaktadır.  Artık kısa dönemli (< 3 yıllık) projeler öncelik almaktadır (toplam AR-GE bütçesinin üçte ikisi)  Bu alandaki yatırımlar, gittikçe ülke / bölge dışına yönelmektedir (AR-GE’nin küreselleşmesi olgusu) 02.10.2015 03:1123/205

24 AR-GE ALANINDA ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR  AR-GE’nin ötesinde, “toplam teknoloji yönetimi” felsefesinin yerleşmesi  AR-GE atılımlarının şirket stratejileri ile bütünleşmesi  Pazarın “çekme etkisi”nin öne çıkması  Müşteri ile erken ve yoğun ilişkiler  Entelektüel sermayeyi destekleyen insan kaynakları yönetim araçları (örneğin, bu alana özgü motivasyon)  Şirket-içi koalisyonlar (örneğin, departmanlar arası çapraz takımlar)  Dış çevre paydaşları (örneğin, tedarikçiler; dahası, rakipler) ile ağdokulanma türü güçbirlikleri 02.10.2015 03:1124/205

25 ŞİRKETLERDE AR-GE YÖNETİMİ NEREDEN NEREYE… 02.10.2015 03:1125/205 Kavramlara Katkı İş Amaçlarına Katkı Teknolojik Mükemmellik Müşteri Beklentilerinin Karşılanması Devrimsel Atılımlar Evrimsel Adımlar Departman-İçi Gruplar Departmanlar Arası Takım Çalışması AR-GE Yönetimi Teknoloji Yönetimi

26 AR-GE STRATEJİK YÖNETİMİNDE ÖNCELİKLİ SORUNLAR  İş (ürün-pazar) geliştirme çabalarının yenilikçilik girişimleri ile desteklenmesi  Proje portföyünün şirket stratejileri ile uyumlandırılması / bütünleştirilmesi  Portföy-içi (örneğin, kısa ve uzun dönemli projeler arası) dengelerin kurulması ve sürdürülmesi  AR-GE kalitesinin metriklenmesi  Yeni ürün geliştirme sürecinin performans ve verimliliğinin iyileştirilmesi  Yeterli nitelikte insan kaynaklarının sağlanması ve elde tutulması 02.10.2015 03:1126/205

27 AR-GE GİRİŞİMLERİNİN “YAZGISI” Yeni ürün geliştirme yolculuğunda ortalama başarı oranı : 1 / 3.000 (Bu oran sektörden sektöre değişmektedir. Örneğin, ilaç sektöründe daha düşüktür.) Genelde, ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: 02.10.2015 03:1127/205

28 AR-GE GİRİŞİMLERİNİN “YAZGISI” 02.10.2015 03:1128/205 BASAMAKADET Ham düş / düşünce3.000 Öneriye dönüşen düşünce300 Geliştirme aşamasına erişebilen9 Lansman evresine ulaşabilen1.7 Lansman sonrası başarılı olabilen1 Ref: J. Prod. Innov. Manag.,16:455-68,1999.

29 AR-GE “STRATEJİK YAKLAŞIM”

30 TEKNOLOJİ STRATEJİSİNİN GEREKÇESİ Teknoloji, üretim dostu tasarımdan ürün kalitesine, üretim süreci maliyetinden garanti hizmetinin maliyet-etkililiğine yayılan yelpazede, sürdürülebilir kurumsal gelişim faktörünün anahtar kavramıdır. 02.10.2015 03:1130/205 Şirketler açısından teknoloji, “100 Metre” değil, “Maraton” yarışıdır. Bu nedenle, stratejik ölçekte yaklaşılmalıdır:  Uzun dönemli  Bütünleşik


"ŞİRKETLERDE ar-GE YÖNETİMİ. AR-GE “GENEL ÇERÇEVE”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları