Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜYÜK BEŞ K İ Ş İ L İ K ÖZELL İ KLER İ, E-WOM’A GÜVEN VE E-WOM’DAN ETK İ LENME ARASINDAK İ İ L İ ŞK İ LER İ N İ NCELENMES İ Ar. Gör. Mehmet Selami ALGUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜYÜK BEŞ K İ Ş İ L İ K ÖZELL İ KLER İ, E-WOM’A GÜVEN VE E-WOM’DAN ETK İ LENME ARASINDAK İ İ L İ ŞK İ LER İ N İ NCELENMES İ Ar. Gör. Mehmet Selami ALGUR."— Sunum transkripti:

1 BÜYÜK BEŞ K İ Ş İ L İ K ÖZELL İ KLER İ, E-WOM’A GÜVEN VE E-WOM’DAN ETK İ LENME ARASINDAK İ İ L İ ŞK İ LER İ N İ NCELENMES İ Ar. Gör. Mehmet Selami ALGUR - İ stanbul Üniversitesi Ar. Gör. Nil Selenay ERDEN - İ stanbul Üniversitesi

2 eWOM Tüketicilerin ürün ya da hizmetler hakkında internet üzerinden paylaştıkları yorumlar (Bronner ve de Hoog, 2010), puanlamalar (Chatterjee, 2001), çevrimiçi tavsiye ve görüşlere (Serra Cantallops ve Salvi, 2014) elektronik a ğ ızda a ğ ıza iletişim (eWOM) diyoruz.

3 İ nsanlar Neden eWOM’a Başvurur? Satın alma karar sürecinde harcanacak çaba ve zamanı azaltma iste ğ i ve di ğ er tüketicilerin tecrübelerine bakarak ürünle ilgili hissedilen riski azaltma arzusu

4 eWOM’a Güven ve eWOM’dan Etkilenme

5

6 Büyük Beş Kişilik Boyutu

7 Dışadönüklük/içedönüklük: Konuşkan, sosyal, enerji dolu, heyecan yaratan, girişken, utangaç, mesafeli, sessiz kalmaya e ğ ilimli Duygusal denge/nörotiklik: Rahat, duygusal açıdan dengeli, kolay üzülmeyen, depresif, hüzünlü, endişeli, kolay heyecanlanan, gergin, duygusal iniş ve çıkışlar yaşayan

8 Uyumluluk: Yardımsever, güvenilir, işbirlikçi, nazik, düşünceli, ba ğ ışlayıcı yapıda, insanlara güvenen, kaba, so ğ uk ve kayıtsız, kusur bulmaya e ğ ilimli, a ğ ız dalaşı başlatan, Özdisiplin: Özensiz, düzensiz, tembelli ğ e meyilli, dikkati kolay da ğ ılan, bir işi eksiksiz yapan, bir işi bitirmeden bırakmayan, verimli çalışan, plan yapan ve uygulayan, sorumluluk alan Yenili ğ e açıklık: Orijinal fikirler üreten, farklı konulara merak duyan, yaratıcı, hayal gücü zengin, derin düşünen, sanata ilgi duyan, rutin işleri tercih eden

9 Araştırma Sorusu Hangi kişilik özellikleri, eWOM’a güven ve eWOM’dan etkilenmeyle ne yönde ne kadar ilişkili?

10 Araştırma Modeli eWOM‘a Güven eWOM‘dan Etkilenme Büyük Beş Kişilik Boyutu

11 Hipotezler Hipotez 1: e-WOM’a güven ile olumlu e-WOM’dan etkilenme arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Hipotez 2: e-WOM’a güven ile olumsuz e-WOM’dan etkilenme arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Hipotez 3: Kişilik özellikleri olan dışadönüklük, duygusal denge, uyumluluk, yenili ğ e açıklık ile e-WOM’a güven arasında pozitif yönlü ilişkiler vardır Hipotez 4: Özdisiplin ile e-WOM’a güven arasında negatif yönlü ilişki vardır. Hipotez 5: Kişilik özellikleri olan dışadönüklük, duygusal denge, uyumluluk, yenili ğ e açıklık ile olumlu e-WOM’dan etkilenme arasında pozitif yönlü ilişkiler vardır.

12 Hipotezler Hipotez 6: Özdisiplin ile olumlu e-WOM’dan etkilenme arasında negatif yönlü ilişki vardır. Hipotez 7: Kişilik özellikleri olan dışadönüklük, duygusal denge, uyumluluk, yenili ğ e açıklık ile olumsuz e-WOM’dan etkilenme arasında pozitif yönlü ilişkiler vardır. Hipotez 8: Özdisiplin ile olumsuz e-WOM’dan etkilenme arasında negatif yönlü ilişki vardır. Hipotez 9: e-WOM’a güven, olumlu e-WOM’dan etkilenme ve olumsuz e-WOM’dan etkilenme ortalamaları sosyo- demografik özelliklere (yaş, cinsiyet, medeni durum, e ğ itim durumu, gelir durumu, çalışma durumu) göre farklılaşır.

13 Metodoloji Satın almayı düşündükleri ürünlere ilişkin eWOM’dan yararlanan %95 güven aralı ğ ı - %5 hata payı 384 kişi Tesadüfi olmayan - Kolayda örnekleme İ nternet – Basılı anket formları Filtre soru Akkaya 2012, Meriç 2010 – John, Donahue ve Kentle 1991, Alkan 2006

14 Kişilik – eWOM için korelasyon analizi Cinsiyet, medeni durum – eWOM için T-Test Meslek – eWOM için tek yönlü ANOVA Metodoloji

15 Analizler Güvenilirlik analizleri

16 Analizler De ğ işkenler 123 eWOM’a güven (1)1 Olumlu eWOM’dan etkilenme (2),776**1 Olumsuz eWOM’dan etkilenme (3),677**,712**1 Dışa dönüklük,172**,058,086 Duygusal denge-,059-,096-,134* Uyumluluk,256**,187**,206** Özdisiplin-,271**-,144**-,141** Yenili ğ e açıklık,272**,138**,130* H 1 H 2 H 3 H 4 H 3 H 5 H 6 H 7 H 8

17 Bulgular Yaş – Güven(.15) Evli > Bekar – Güven Özel sektör, Ö ğ renci, Kamu > Serbest – Güven Kamu > Serbest – Olumsuzdan etkilenme

18 Sonuç İ nsanın vazgeçilmez boyutlarından olan kişili ğ in, kişinin yaşamındaki hemen herşeyi oldu ğ u gibi eWOM’a güvenmeyi ve eWOM’dan etkilenmeyi de pozitif ya da negatif yönlü olarak etkiledi ğ i ortaya konmuştur.

19 Kısıtlar Anket - Sosyal be ğ enilirlik Ölçeklerin isteneni ne ölçüde ölçtü ğ ü sosyal bilimlerde genel bir tartışma konusu Kolayda örnekleme nedeniyle genelleme yapamıyoruz

20 TEŞEKKÜRLER... Ar. Gör. Mehmet Selami ALGUR - İ stanbul Üniversitesi Ar. Gör. Nil Selenay ERDEN - İ stanbul Üniversitesi


"BÜYÜK BEŞ K İ Ş İ L İ K ÖZELL İ KLER İ, E-WOM’A GÜVEN VE E-WOM’DAN ETK İ LENME ARASINDAK İ İ L İ ŞK İ LER İ N İ NCELENMES İ Ar. Gör. Mehmet Selami ALGUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları