Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGISININ MÜŞTERİ BAĞILIĞINA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin DEMİRELİ Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGISININ MÜŞTERİ BAĞILIĞINA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin DEMİRELİ Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGISININ MÜŞTERİ BAĞILIĞINA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin DEMİRELİ Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Arş. Gör. Fatma DEMİRAĞ Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2 İÇERİK 1.Araştırmanın Amacı 2.Kavramsal Çerçeve 3.Araştırma Metodolojisi 4.Verilerin Analizi ve Bulgular 5.Sonuç ve Öneriler

3 Araştırmanın Amacı  Sosyal sorumluluk kampanyaları çevresel ve toplumsal olayların çözümünde rol alarak işletmelerin hedeflerine ve hedef kitlesine ulaşmalarında kullanılan bir araçtır.  Araştırmamızın amacı işletmelerin sürdürdüğü sosyal sorumluluk kampanyalarıyla değişen müşteri algılarının bağlılığa etkisini ölçmektir.

4 Sosyal Sorumluluk Kampanyaları Sosyal sorumluluk kampanyaları, topluma ve çevreye faydalı olabilecek şekilde tasarlanan uygulanan ve kontrol edilen faaliyetler bütünüdür. Sosyal sorumluluk kampanyaları, herhangi bir sosyal nedenden dolayı oluşturulan bir faaliyeti ve sorumlulukları desteklemek yerine getirmek amacıyla işletme tarafından üstlenilen faaliyetlerdir.

5 Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Karşı Tüketici Algısı ve Bağlılık Algı kişilerin çevrelerindeki kişileri, nesneleri, hareketleri gözlemesidir. İşletmelerin destek olduğu sosyal sorumluluk faaliyetleri günümüz tüketicisinin algılarını etkilemektedir. Bağlılık müşterilerin geçmiş deneyimlerine karşı işletme ile ilişkisini sürdürmesi ve satın alma davranışını tekrarlamasıdır.

6 Araştırmanın Kapsamı  Araştırma, Türkiye’deki GSM operatörlerini kullanan müşterilerin evreni oluşturduğu araştırmada maliyet ve zaman kısıtlarından dolayı kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 352 kişiden anket yöntemiyle elde edilen veriler analiz edilmiştir.

7 Araştırmanın Veri Toplama Araçları  Sosyal sorumluluk faaliyetleri aracılığıyla değişen müşteri algılarının bağlılığa etkisini ölçmek amacı ile verileri elde etmek için anket formu geliştirilmiştir.  Müşteri algılarını ölçmek için Moosmayer ve Fuljahn, (2010) ve Hürmeriç’ in, (2009)’ da geliştirdikleri ölçekten yararlanılarak ölçek geliştirilmiştir.  Müşteri bağlılığını ölçmek için Özgüven, 2010’ da (Oliver (1993), Sirdesmuch, Singh ve Sabol (2002), Bloemer ve Kasper (1999), Garbarino ve Johnson (1999) ’den yararlanarak geliştirip kullandığı ölçekten yararlanılarak ölçek geliştirilmiştir.

8 Araştırma Modeli

9 Araştırmanın Hipotezleri  H 1 : Markaya karşı tutum bağlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.  H 2 : İşletme davranışı bağlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.  H 3 : Müşteri niyeti bağlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.  H 4 : Sosyal sorumluluğa karşı tutum bağlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

10 Araştırmaya İlişkin Demografik Değişkenler Demografik DeğişkenlerFrekansYüzdeDemografik DeğişkenlerFrekansYüzde Cinsiyet Erkek18251,7 Yaş 20 ve altı4111,6 Kadın17048,321 - 30arası22062,5 Meslek Öğrenci15443,831 - 40 arası6217,6 Memur9326,441 - 50 arası288 Emekli10,351 ve üzeri10,3 İşçi257,1 Eğitim İlköğretim113,1 Diğer7922,4Lise3610,2 Gelir 500 TL ve aşağısı10128,7Ön lisans3810,8 501 - 1500 arası9527Lisans16246 1501 - 2500 arası6618,8Yüksek Lisans8123 2501 ve yukarısı9025,6Doktora246,8 Toplam 352100 Toplam 352100

11 Faktör Analizi Sonuçları

12 Faktör YükleriAlphaÖzdeğer Açıklanan Varyans Bağlılık 0,8525,72751,512 Sürekli o markayı kullanmaya başlarım. 0,811 Sosyal sorumluluk kampanyası yürüttüğü için bağımlılığım daha yüksektir. 0,808 Sosyal sorumluluk kampanyası yürüttüğü için çevremdeki kişilere tavsiye ederim. 0,638 İşletmenin yürüttüğü sosyal sorumluluk kampanyaları müşteri bağlılığı yaratır. 0,485 Markaya Karşı Tutum 0,8463,4819,874 Marka hakkında olumsuz bir duygu veya düşüncem olsa da olumlu düşünmeye başlarım. 0,822 Markanın bir sivil toplum örgütüyle kampanyayı yürütmesini doğru bulurum. 0,788 Marka hakkında olumlu veya olumsuz bir düşüncem yokken olumlu düşünmeye başlarım. 0,673 İtibarlı bir marka olduğunu düşünürüm. 0,63 Aynı kategorideki markalar arasında o ürünün daha başarılı olduğunu düşünürüm. 0,553 İşletme Davranışı 0,8282,8385,588 İşletme sosyal kampanyaları istismar etmekten ziyade desteklemektedirler. 0,814 İşletme sosyal kampanyalara karşı sorumlu bir şekilde hareket etmektedir. 0,798 Müşteri Niyeti 0,8391,7354,902 Sosyal kampanyalar ürünleri satın almamda beni daha istekli yapar. 0,787 İşletmenin sosyal kampanyalar aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetleri gördükten sonra sosyal kampanyaları desteklemek için daha istekli olurum. 0,714 Sosyal Sorumluluğa Karşı Tutumu 0,7551,6424,280 Sosyal kampanyalar aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetleri işletmenin gelirini arttırması için iyi bir yoldur. 0,701 İşletme para kaynağını arttırıcı sosyal kampanyalar aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetlerini kullanarak sosyal kampanyalar karşı sorumluluklarını yerine getirmektedir. 0,593

13 Hipotezlerin Test Edilmesi  Araştırmanın bağımsız değişkenleri ile bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek ve hipotezleri test etmek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.

14 Regresyon Analizi Sonuçları Model Standardize edilmemiş katsayı Standartlaştırılmış Katsayı B Standart hataBetatp 1 Sabit0,290,125 2,3160,021 Markaya Karşı Tutum0,5840,050,57911,5910,001 İşletme Davranışı0,020,0430,0230,4590,646 Müşteri Niyeti0,1440,0420,1773,4550,001 Sosyal Sorumluluğa Karşı Tutumu0,1720,0430,2781,6790,024 R=0,778 R 2 =0,605Düz.R 2 =0,600F=132,708p=0,000 Bağımlı değişken: Bağlılık

15 Hipotezler H1H1 Markaya karşı tutum bağlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. + H2H2 İşletme davranışı bağlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. - H3H3 Müşteri niyeti bağlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. + H4H4 Sosyal sorumluluğa karşı tutum bağlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. + Hipotezlerin Testlerine İlişkin Özet Değerlendirme

16 Sonuç  Araştırma kapsamında elde edilen veriler sonucunda; markaya karşı tutumun bağlılığa olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç literatürde (Klein ve Dawar, 2004), (Göksu 2006), (Akbaş, 2010), (İncesu, 2011)’de yaptığı çalışma sonucuyla benzer şekilde marka bağlılığına olumlu yönde katkı sağladığı görülmektedir.  Araştırma kapsamında işletme davranışı faktörünün bağlılığa olumlu yönde bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Onaran ve arkadaşlarının 2013’ de ele aldıkları çalışmasında, tüketiciler işletmelerin sosyal sorumluluk kampanyalarına destek amacının imaj yükseltme ve müşteri kazanma olarak gördükleri sonucuna varılmıştır.

17  Araştırma kapsamında müşteri niyetinin bağlılığa olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Moosmayer ve Fuljahn (2010)’da yaptığı çalışma sonucuna benzer şeklide sosyal sorumluluğa karşı olumlu yönde etkisi olduğu görülmektedir.  Araştırma kapsamında sosyal sorumluluğa karşı tutumun bağlılığa olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç (Yılmaztürk, 2011)’ (Akdemir, 2008) (Özgüven, 2010), (Ferreira vd., 2010)’da yaptıkları çalışmalara benzer şekilde olumlu yönde katkı sağladığı görülmektedir.

18 Öneriler  Yapılacak diğer çalışmalarda araştırma modeline müşteri algılarının farklı boyutları eklenerek araştırma geliştirilebilir.  Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre sosyal sorumlu bir şekilde davranan işletmeler yapacakları faaliyetler ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ilgili alacakları kararlarda bu analizlerden elde edilen sonuçlar dikkate alınabilir.

19  TEŞEKKÜRLER


"SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGISININ MÜŞTERİ BAĞILIĞINA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin DEMİRELİ Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları