Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BETÜL GÜTLEK 20110904012 TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ 2. SINIF WEB 2.0.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BETÜL GÜTLEK 20110904012 TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ 2. SINIF WEB 2.0."— Sunum transkripti:

1 BETÜL GÜTLEK 20110904012 TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ 2. SINIF WEB 2.0

2 İÇERİK Web 2.0 nedir ? Web 2.0 araçları nelerdir ? Web 2.0 araçlarından facebook, vikipedi, ek ş i sözlük hakkında bilgi Web 2.0 araçlarının e ğ itimde kullanımı

3 WEB 2.0 NEDİR ? Web 2.0 toplulukları bir araya getiren, standart tasarım anlayı ş ına yepyeni bir boyut kazandıran, daha dinamik özelliklere sahip, %100 kullanıcı odaklı olabilen ve internet anlayı ş ını bütünüyle de ğ i ş tirecek bir konsepttir.

4 WEB 2.0 KONSEPTİNİN FARKI NEDİR? Web 2.0 konsepti ile tasarlanmı ş sitelerin farkı di ğ er sitelere göre sosyal birer a ğ özelli ğ ine sahip olabilmeleri, tasarımda kullanıcıya daha odaklı ve ş ık bir görünümde hitap edebilmeleri,proje üretiminde sınır tanımamaları, kullanıcıların pasif de ğ il aktif konumda olmalarıdır.

5 WEB 2.0 ARAÇLARI BLOG TW İ TTER TW İ TTER FACEBOOK V İ K İ PED İ V İ K İ PED İ EK Şİ SÖZLÜK EK Şİ SÖZLÜK YOUTUBE, PODCAST RSS WORDPRESS

6 Blog; bir sayfa üzerinde tarihe göre ters sırada listelenmi ş içeriklerden olu ş an Web sayfaları olarak tanımlanır. Blog yazarı olay bir ş ekilde blog servisi üzerinde blog açabilir, bir ba ş lık ve içerik metni yazarak yeni bir konu olu ş turabilir ve olu ş turduklarını bütün internet kullanıcılarıyla payla ş abilir. Bloglara yazılan yorumlar sayesinde blog yazarı ve okuyucular arasında bir etkile ş im olu ş abilir okuyucuların birbirleriyle fikir alı ş veri ş i yapmaları da sa ğ lanabilir. Blog kayıtlarına resim,video ve kullanıcı anketi gibi çok çe ş itli içerikler eklenebilir.

7 Twitter ; 140 karakterden olu ş an tweet adı verilen internet kısa mesajlarının gönderildi ğ i ve ba ş kalarının mesajlarının okunabildi ğ i bir mikro - blog servisidir. Twitter; her geçen gün karma ş ıkla ş an internet dünyasına basit bir takip mekanizması sa ğ lamaktadır.

8 Vikipedi, içeri ğ i dünyanın her kö ş esinden gönüllü insanlar tarafından ortakla ş a hazırlanan açık kodlu, özgür, kâr amacı gütmeyen ücretsiz bir ansiklopedidir.

9 Bu site wiki teknolojisini kullanır, yani dünya üzerinde internete ba ğ lı bilgisayarı olan herhangi bir ki ş i, korumalı sayfa dı ş ındaki- tüm sayfalarda ekleme, çıkartma, düzenleme yapabilir. Yapılması gereken tek ş ey sayfanın üstünde bulunan de ğ i ş tir butonuna basmaktır. Bu buton, sayfayı de ğ i ş tirmenizi ya da sayfaya ekleme yapmanızı sa ğ lar.wiki

10 Facebook bir sosyal payla ş ım a ğ ıdır. İ nsanların arkada ş larıyla,akrabalarıyla,aileleriyle ileti ş im kurmasını ve bilgi alı ş veri ş inde bulunması sa ğ layan sosyal payla ş ım sitesidir. o Teknik açıdan facebook, web otoriteleri tarafından en ba ş arılı Web 2.0 uygulamalarından biri olarak gösterilmektedir Site kullanıcılara ücretsizdir ve kullanıcılar profilleri foto ğ rafları, ilgi alanları, gizli ya da açık mesajları ve arkada ş grupları sergilemektedir.

11 Ek ş i Sözlük, her türlü konu ve kavram hakkında, kayıtlı yazarların yorumlarını içeren katılımcı sözlük tarzında a ğ sayfasıdır. Girilen bilgilerin do ğ ru, ansiklopedik veya tarafsız olması mecburiyeti yoktur.

12 Yazarların yazdıkları sözlük kuralları dahilinde kontrol edilmekte ve uygunsuz bulunan yazılar moderatörler ve gammaz adı verilen gönüllü sözlük üyeleri i ş birli ğ i ile silinmektedir. Sözlük yazarları da sözlük kurallarına uymadıklarından elenebilmektedir.

13 WEB 2.0 ARAÇLARININ EĞİTİMDE KULLANILMASI Web 2.0 olarak adlandırılan çoklu katılımlı uygulamalar, ö ğ renme ortamlarındaki etkile ş imi internet etkinlikleri için iyi bir zemin hazırlamı ş tır. Sosyal yapılandırmacılık gibi ö ğ retme-ö ğ renmeyle ilgili ça ğ da ş yakla ş ımlar ve günümüz toplumunun ihtiyaç duydu ğ u bilgi okur yazarlı ğ ı,grup çalı ş masına yatkınlık, bilgilerin analiz etme ve problem çözme gibi beceriler göz önüne alındı ğ ında Web 2.0 uygulamalarının pedagojik potansiyelinin ne denli önemli oldu ğ u görülmektedir.

14 WEB 2.0 ARAÇLARININ EĞİTİME KATKILARI Etkili ö ğ renme Grup çalı ş ması alı ş kanlı ğ ı kazanma Bilgi okur_yazarlı ğ ı Üst düzey dü ş ünme alı ş kanlı ğ ı kazanma E ğ lenerek ö ğ renme Ö ğ rencilerin dikkatini çekme

15 KAYNAKÇA http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0


"BETÜL GÜTLEK 20110904012 TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ 2. SINIF WEB 2.0." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları