Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (2013-2014) YUNUS EMRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (2013-2014) YUNUS EMRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (2013-2014) YUNUS EMRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 İÇERİK Ders notunun verilmesi ölçme araçları ve puanlar Dersten geçme Sınıf geçme doğrudan sınıf geçme sorumlu geçme Sorumluluk sınavları Ders seçimi Devamsızlık Disiplin kuralları ve ceza

3 D ERS N OTU NASıL BELIRLENIR ? Ölçme AraçlarI 1. Yazılı Sınav 2. Performans Çalışması 3. Proje Ödevi Notlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.

4 1. Y AZıLı SıNAVLAR : Klasik/yoruma dayalı. Ancak her dönemde dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir. Haftalık ders saati sayısı -bir veya iki saat olan dersler için ikiden az; -üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınav tarihleri dönem başında belirlenir ve e okuldan ilan edilir. Sınavların tamamı ortak yapılır ve sınav sonunda cevap anahtarları ilan edilir. Sınavda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır.

5 2. PERFORMANS ÇALIŞMASI Bir dersten en az bir performans çalışması notu verilir. Ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımın yazılı ve sözlü olarak paylaşılmasına yönelik öğretmenin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışması Derse hazırlıklı gelme, Aktif katılım ve Dersle ilgili araştırmalar

6 3. P ROJE HAZıRLAMA Her ders yılında en az bir dersten alabilir Proje: öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapılan bireysel veya grup çalışması.

7 Sınav, Performans ve Projelerin açıklama süresi 10 gündür. Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.

8 PUANLAR 85,00-100Pekiyi 70,00-84,99 İyi 60,00-69,99 Orta 50,00-59,99 Geçer 0-49,99 Geçmez

9 D ERSTEN GEÇME İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrenci dersten geçmiş sayılır.

10 S ıNıF GEÇME Tüm derslerden başarılı olan, veya başarısız dersi/dersleri olup, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer. Alt sınıflar da dâhil toplam 6 derse kadar sorumlu olarak sınıfa geçilebilir.

11 B AŞARı BELGELERI Tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

12 B AŞARıSıZ SAYıLMA Bir sınıfta 3 dersten fazla başarısız dersi olanlar ve alt sınıflarda dahil olmak üzere toplamda 6 dersten fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrarı yaparlar. Orta öğrenim süresince en fazla bir defa sınıf tekrarı yapılır. İkinci kez sınıf tekrarı yapan öğrenci açıktan devam eder.

13 S ORUMLULUK SıNAVLARı Sorumluluk sınavları, kasım ve nisan aylarında yapılır ve sorumluluk sınavından geçen öğrenci o dersten geçmiş sayılır. Ortalama yükseltme sınavları?

14 D ERS SEÇIMI Ders kesiminden haziran sonuna kadar belirlenir. Ders seçimi süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir. Seçmeli ders en az 12 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır.

15 DEVAMSıZLıK Özürsüz olarak 10 gün devamsızlık yapan öğrenci sınıf tekrarı yapar.. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. Devamsızlık yapan öğrencinin durumu aynı gün velisine bildirilir.

16 DEVAMSıZLıK Özürlü devamsızlık süresi 35 gün olup belgelendirmek zorunludur ve özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir.

17 D ISIPLIN KURALLARı a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okul değiştirme, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma

18 K ıNAMA CEZASı Okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek, Yapması gereken görevleri yapmamak, Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak

19 K ıNAMA CEZASı Kaba ve saygısız davranmak Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak, Yalan söylemek,

20 K ıSA SÜRELI UZAKLAŞTıRMA Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak, Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak, Başkalarına hakaret etmek, Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,

21 K ıSA SÜRELI UZAKLAŞTıRMA Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak. Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak, Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

22 O KUL DEĞIŞTIRME CEZASı Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak, Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak, Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak, Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek, Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,

23 O KUL DEĞIŞTIRME CEZASı Okul tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak, Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,

24 D ISIPLIN KURALLARı Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler Ceza süresince okula devam ettirilmez. Bu süre devamsızlıktan sayılır. Müdür, okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere on iş gününü geçmemek kaydıyla okuldan uzaklaştırabilir

25 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (2013-2014) YUNUS EMRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları