Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8-A 4.GRUP----8-B 4.GRUP BAŞÇAKMAK ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI BAŞARILAR DİLERİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8-A 4.GRUP----8-B 4.GRUP BAŞÇAKMAK ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI BAŞARILAR DİLERİM."— Sunum transkripti:

1

2 8-A 4.GRUP----8-B 4.GRUP BAŞÇAKMAK ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI BAŞARILAR DİLERİM

3 T.C.İNKILAP TARİHİ Kurtulu ş Sava ş ı yıllarında, düzenli ordu kurulmadan önce bu ordunun görevini askeri yönden a ş a ğ ıdakilerden hangisi yapmaya çalı ş mı ş tır? A) Kuvayi İ nzibatiye B) İ zmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti C) Kuvayi Milliye D) Osmanlı Mebusan Meclisi

4

5 DOĞRU CEVAP C

6

7 T.C.İNKILAP TARİHİ *Kurulan ilk muhalefet partisidir * Ekonomide Devletçili ğ i savunur. * gericilerin oda ğ ı haline geldi ğ i için kapatılmı ş tır. Yukarıdaki özellikler a ş a ğ ıdaki siyasi partilerden hangisine aittir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası B) Serbest Cumhuriyet Fırkası C) Demokratik Parti D) Cumhuriyet Halk Fırkası

8

9 DOĞRU CEVAP A

10

11 T.C.İNKILAP TARİHİ İ tilaf Devletlerine ait ordular Mustafa Kemal'in tahmin etti ğ i gibi Gelibolu Yarımadasında Arıburnu bölgesinden saldırdı. Bu bilgi Mustafa Kemal'in hangi özelli ğ i­ni ortaya koymaktadır? A) Kararlılık B) İ leri görü ş lülük C) MilliyetçilikD) Vatanseverlik

12

13 DOĞRU CEVAP B

14

15 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Arife günü Ö ğ le vaktinden Bayram sabahına kadar bir süre Arafat’ta bulunmaya nedir? A- İ hram B- Tavaf C-Sa’y D- Vakfe

16

17 DOĞRU CEVAP D

18

19 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İ slam dininde yerine getirilmesi vacip ibadetlerden biri olup Allaha yakla ş mak amacıyla yerine getirilen ibadet a ş a ğ ıdakilerden hangisidir? A- Namaz B- Dua C- Kurban D- Sadaka

20

21 DOĞRU CEVAP C

22

23 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Altının zekat oranı a ş a ğ ıdakilerden hangisidir? A- 1/40 B- 1/30 C- 1/100 D- 1/5

24

25 DOĞRU CEVAP A

26

27 TÜRKÇE İ nsan bir kı ş ını burada geçirse ( ) yalnız müzik dinlese ( ) yalnız bu yankılı havayı koklasa ( ) 1. Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama i ş aretleri getirilmelidir? A) (.) (,) (…) B) (;) (;) (.) C) (,) (,) (;) D) (;) (.) (…)

28

29 DOĞRU CEVAP D

30

31 TÜRKÇE A ş a ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ikileme di ğ erlerinden farklı bir ş ekilde olu ş mu ş tur? A) Ke ş ke biraz daha do ğ ru dürüst insanlarla olsaydın. B) A ş a ğ ı yukarı seninle aynı ya ş larda. C) İ leri geri konu ş ma da ba ş ka bir ş ey istemiyorum. D) Biraz bekleyelim, er geç yola gelecek.hangisi

32

33 DOĞRU CEVAP A

34

35 TÜRKÇE A ş a ğ ıdakilerin hangisinde yüklemi olu ş turan eylemde "kar ş ılıklı yapma" anlamı yoktur? A) Ay ş egül ara sıra ni ş anlısıyla dövü ş ür. B) iki arkada ş yıllarca yazı ş tılar. C) İ ki dost, gecenin karanlı ğ ına karı ş tılar. D) Konu ş unca barı ş tılar. A ş a ğ ıdakihangisiyoktur?

36

37 DOĞRU CEVAP C

38

39 FEN VE TEKNOLOJİ Bir çiçekten koparılan iki dalın biri Adana’ya di ğ eri Tekir yaylasına dikiliyor. Biri kırmızı di ğ eri pembe çiçek açıyor. Bu olay a ş a ğ ıdakilerden hangisi ile açıklanabilir. A) Modifikasyon B) Evrim C) Adaptasyon D) Mutasyon

40

41 DOĞRU CEVAP A

42

43 FEN VE TEKNOLOJİ I-Kaynatmak II-Klor kullanmak III- İ yon de ğ i ş tirici reçine yastıkları kullanmak. Yukarıdakilerden hangileri yapılırsa suyun sertli ğ i giderilmi ş olur? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I,II ve III

44

45 DOĞRU CEVAP C

46

47 FEN VE TEKNOLOJİ Ş ekilde bira mayası hücresinin ço ğ alması gösterilmi ş tir. Bira mayasının ço ğ almasıyla ilgili seçeneklerdeki yorumlardan hangisi yanlı ş tır? A) Tomurcuklanarak üreme görülür. B) Olu ş an yavru hücreler ana hücreye kalıtsal olarak benzemez. C) Olu ş an yavru hücrelerin kromozom sayısı ana hücreninki ile aynıdır. D) Bira mayasının üremesinde esas olan mitoz bölünmedir.

48

49 DOĞRU CEVAP B

50

51 İNGİLİZCE Daddy has ---- the shopping. He ---- bought lots of unnecessary things. A) did / has B) doing / was C) done / has D) does / will

52

53 DOĞRU CEVAP C

54

55 İNGİLİZCE A: What ---- you ---- next Sunday?B: I haven’t decided, yet. A) did / do B) were / doing C) will / do D) have / done

56

57 DOĞRU CEVAP C

58

59 İNGİLİZCE A: ……….you ……….my pen anywhere? B: No, I haven’t A)have/saw B)has/seen C)have/see D)have seen

60

61 DOĞRU CEVAP D

62

63 MATEMATİK A ş a ğ ıdaki Fibonacci dizisinde x kaçtır? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, x, 89, … A) 28 B) 45 C) 65 D) 55

64

65 DOĞRU CEVAP D

66

67 MATEMATİK

68

69 DOĞRU CEVAP D

70

71 MATEMATİK

72

73 DOĞRU CEVAP D

74 YARIŞMA SONA ERDİ TE Ş EKKÜRLER


"8-A 4.GRUP----8-B 4.GRUP BAŞÇAKMAK ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI BAŞARILAR DİLERİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları