Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M.Ö. YÜZYIL, YARIYIL ve ÇEYREK KAVRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M.Ö. YÜZYIL, YARIYIL ve ÇEYREK KAVRAMI"— Sunum transkripti:

1 M.Ö. YÜZYIL, YARIYIL ve ÇEYREK KAVRAMI
İLK İKİNCİ ÜÇÜNCÜ SON ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK ÇEYREK İLK YARISI İKİNCİ YARISI

2 TARİHİN KAYNAKLARI: * Her türlü araç ve gereçler,
Yazısız Kaynaklar: * Her türlü araç ve gereçler, * Toprak, taş ve kemikten yapılmış eşyalar, * Mağara resimleri, * Kabartmalar, * Mezarlar, anıtlar, * İnsan ve hayvan iskeletleri.

3 Biyografi, yıllıklar, kitaplar, Resmi yazışmalar, mühürler,
Yazılı Kaynaklar: Kitabe, Biyografi, yıllıklar, kitaplar, Resmi yazışmalar, mühürler, fermanlar, kanunnameler, Paralar, takvimler, antlaşmalar, Kil tabletler.

4 Y A Z I L I Y A Z I S I Z Harita Anal (Yıllık) Mezar Anıt (Kitabe)
Kil Tablet Biyografi Araç gereçler Paralar Bakır Tablet Y A Z I L I Y A Z I S I Z

5 Tarih Biliminin Yöntemi Kaynakların;
Araştırılmasına (belgeler) Sınıflandırmasına (tasnif) Eleştirilmesine (tenkit) Çözümlenmesine (tahlil) Sentezine (terkip-birleştirme) dayanır.

6 “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. Yazan, yapana sadık kalmazsa hakikat, içinden çıkılmaz bir hal alır.” Atatürk bu sözü ile belgelerin sentezinde (birleştirme) ne kadar titiz ve tarafsız olunması gerektiğini vurgular.

7 Sentez yapacak Tarihçide şu özellikler olmalıdır;
Olayları neden-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya koyarken, onlara etki eden sosyal, psikolojik ve doğal etkenleri kavrayabilmelidir.(zamanın koşulları bilinmelidir) Tarafsız (objektif) olmalıdır. Belgelere dayanmalıdır. Anlatımı akıcı ve anlaşılır olmalıdır.

8 TARİHE YARDIMCI BİLİMLER:
Arkeoloji: Kazı bilimidir. Tarih öncesi araştırmalarda tarihe yardımcı olan en önemli bilimdir. Etnografya: Öz kültür bilimidir. Epigrafya: Anıt, kitabe bilimidir. Paleografya: Eski yazı bilimidir. Tarih devirlerini aydınlatmada tarihe yardımcı en önemli bilimdir. Paleontoloji: Fosilbilim.

9 Nümizmatik (Meskukat): Eski paralar.
Kronoloji: Zaman ve takvim bilimidir. Filoloji: Dil bilimidir. Diplomatik: Belgeler ve yazışmalar bilimidir.(Antlaşma ve fermanları inceler). Antropoloji: Irk bilimidir. Heraldik: Arma bilimidir. Sigilografya: Mühür bilimi. Coğrafya: Yer bilimi. Sosyoloji: Toplum bilimidir. Kimya: C-14 (Karbon 14).

10 EPİGRAFYA ETNOGRAFYA PALEOGRAFYA ANTROPOLOJİ COĞRAFYA DİPLOMATİKA
NÜMİZMATİK SOSYOLOJİ KİMYA (C-14) FİLOLOJİ Y A Z I L I Y A Z I S I Z

11 TARİH YAZICILIĞININ GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR:
Hikayeci (Nakilci) Tarih: Olaylar hikaye biçiminde mübalağalı biçimde ele alınır. Sebep-sonuç ilişkisi yoktur. Öğretici Tarih (Pragmatik): Olaylardan ders çıkarmak suretiyle, toplumun ahlak ve karakterini geliştirmeyi amaçlar. Kahramanlar ön plana çıkartılır. Sosyal Tarih: Olayların duygusal yönlerini dikkate almadan açıklayan tarih anlayışıdır.

12 Neden-Nasılcı (Bilimsel) Tarih: Olaylar sebep-sonuç ilişkisi içinde, neden ve nasıl sorularına cevap aranarak incelenir. Kronik Tarih: Her yılın olayları, aralarında herhangi bir bağlantı gözetilmeden arka arkaya sıralanır. Not: Tarih yazıcılığı, Hitit krallarının tutturduğu yıllıklarla (anal) başlar.

13 TARİH ÇEŞİTLERİ: Zamana Göre: İlkçağ uygarlıkları Fatih Devri.
Mekana Göre: Orta Asya Türk Tarihi, Anadolu Tarihi, Avrupa Tarihi. Konuya Göre: Siyasi tarih, Kültür tarihi, İktisat Tarihi, Bilim Tarihi.

14 TAKVİMLER: Miladi Takvim: Güneş yılı esaslıdır. 365 gün 6 saat.
4 yılda bir Şubat 29 çeker (artık yıl). İlk Mısırlılar buldu, Roma geliştirdi Başlangıç Hz.İsa’nın doğumu. 26 Aralık 1925’te T.C. kabul etti (1 Ocak 1926’da kullanmaya başladı)

15 Hicri Takvim: Ay yılı esaslıdır(Ay yılı takvimini Sümerler buldu). 354 gün. Ay’ın Dünya etrafında 12 kez dönmesidir. Başlangıç hicrettir (622). Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlandı.

16 Türkler’in Kullandığı Takvimler:
On İki Hayvanlı Türk Takvimi. Hicri Takvim. Celali Takvim (Selçuklu sultanı Celalettin Melikşah’a sunuldu). Rumi(Mali)Takvim (XVIII. ve XIX. yy’da Osmanlı). Takvim-i Garbi (XX.yy başlarında Osmanlı). Miladi Takvim (T.C. dönemi).

17 TARİHE GİRİŞ ve ÖZELLİKLERİ
Tarihi olaylarda kesinlikle DENEY-GÖZLEM yapılamaz. Tarihi olayda üç önemli unsur olmalıdır; YER – ZAMAN – İNSAN (Toplum) Tarihçi OBJEKTİF olmalıdır. Olayları, zamanına ve şartlarına göre değerlendirmeli. “Tarih yada Tarih Çağları ne zaman başlamıştır?” gibi bir soruya nasıl cevap verebiliriz? - Yazının icadı, Kil tabletler, Yazılı belgelerin bulunması ile, Sümerlerin yazıyı bulması.

18 Tarih Öncesi medeniyetler, devirleri aynı anda yaşamamışlardır
Tarih Öncesi medeniyetler, devirleri aynı anda yaşamamışlardır. Örnek: Mısır medeniyeti Maden devirlerini yaşarken, Anadolu medeniyetleri Cilalıtaş devrini yaşayabiliyordu. İki medeniyetin aynı devirleri yaşaması; İhtiyaçların aynı olması ile, Etkileşim (göç, ticaret, savaş) olması ile olabilirdi. Tarih Öncesi devirleri aydınlatmada kullanılan tarihe yardımcı en önemli bilim ARKEOLOJİ. Tarih devirlerini aydınlatmada en önemli yardımcı bilim PALEOGRAFYA ve DİPLOMATİKA.

19 Farklı mekanlarda ve şartlarda gerçekleştiği için, Tarihin belirli kanun ve kuralları yoktur.
Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlem yapılamaz. Bu özelliği ile Fen bilimlerinden ayrılır. Belgelere dayandığı için ve Sebep-Sonuç ilişkisi ile araştırma yaptığı için Tarih bir bilimdir.

20 Konuya göre: Bilim Tarihi, Mekana göre: Orta Asya Tarihi, Zamana Göre: Yavuz Devri.
Para, Harita, Mühür, Tuğra, Anı Ferman, Kil Tablet, Kitabe, Yıllık, YAZILI BELGEDİR.

21 Nehir kenarlarına yerleşen toplumlar tarım ile geçinir,
Saldırıya açık bölgelerde kurulan devletler güçlü ordular kurar, Yerleşik toplumlarda mimari görülür, Tarım toplumlarının tanrıları da tarım ve doğa ile ilgili olur, Bu durum; Doğal koşulların uygarlıkların oluşmasını belirleyen en önemli etken olduğuna kanıttır.

22 Tarih öncesi devirleri aydınlatmada kullanılmayan tarihe yardımcı bilimler;
Paleografya (Eski yazı bilimi) Diplomatika (yazışma ve antlaşma) Epigrafya (Anıt, kitabe bilimi) Nümizmatik (eski paraları inceler)

23 SORU: Tarih öncesi devirlerde toplumlar arası iletişim nasıl olurdu?
Ticaret Göç Savaş

24 Soru: Hangi tarih daha belirgindir?
15 Mayısta Yunan askerleri İzmir’e çıktı. Fransız İhtilali XVIII.YY’da olmuştur. Kadeş Barışı M.Ö. 1280’de imzalandı.

25 Toplumlar arası iletişimin yavaş olması.
SORU: Tarih öncesi devirlerin dünyanın her yerinde aynı anda yaşanmamasının en önemli nedeni nedir? Toplumlar arası iletişimin yavaş olması.

26 SORU: Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangi sırayla yararlanmaya başlamışlardır? A)Toprak-Taş-Maden B)Taş-Maden-Toprak C)Taş-Toprak-Maden D)Maden-Taş-Toprak E)Beton-Prefabrik-Uranyum

27 SORU: Tarih biliminin yararlandığı aşağıdaki kaynaklardan hangisi öznel ve taraflı bilgi verir? A)Haritalar B)Antlaşmalar C)Fermanlar D)Hatıralar E)Arkeolojik buluntular

28 SORU: Toplumların kültür ve medeniyet alanındaki etkileşimlerini aşağıdakilerden hangisinin olumlu yönde etkilediği savunulamaz? A)Kağıt ve Matbaa B)Savaşlar C)Hayvancılık D)Ticari etkinlikler E)Yazı

29 ROMA İMPARATORLUĞU Roma Medeniyeti İtalya topraklarında kurulmuştur.
İtalya'ya göç eden ilk kavim İtaliklerdir.İtaliklerden sonra Etrüksler, ardındanda Latinler gelmiştir.Roma Medeniyeti'ni Latinler kurmuştur.

30 ROMA İMPARATORLUĞU Düzenli orduya sahip olduklarından sınırları kısa sürede; Doğuda; Hazar ve Basra Körfezi, Batıda; Fas ve Portekiz, Kuzeyde; Britanya, Güneyde; Somali'ye kadar sınırları ulaşmıştır.

31 ROMA İMPARATORLUĞU Roma İmparatorluğu tarihteki ilk büyük imparatorluktur. Kavimler Göçü etkisiyle Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır (M.S.395). Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.(M.S.476). Roma İmparatorluğu yıkılınca Avrupa'da Feodalite (Derebeylik) Rejimi doğmuştur

32 Devlet Yönetimi: Roma İmparatorluğumda üç değişik yönetim
şekli görülmüştür: Krallık (M.Ö.73S- M.Ö.S10), Cumhuriyet (M.Ö.S10- M.Ö.27), İmparatorluk (M.Ö.27-M.S.395). İlk anayasa krallık zamanında hazırlanmıştır. Kral döneminde etkili İki meclis vardı: Kral tarafından seçilen Senato Meclisi, Patricilerin toplanmasıyla oluşan Halk Meclisi. Cumhuriyet döneminde kralın yetkilen bir yıl için Konsül'e devredilmiştir. Roma'da ordusu,Lejyon denilen paralı askerlerden oluşmuştur

33 Romalılar'da halk üç sınıfa ayrılmıştır: -Patrlciler, -Plepler,
Sosyal ve Ekonomik Hayat: Romalılar'da halk üç sınıfa ayrılmıştır: -Patrlciler, -Plepler, -Köleler. Patriciler; Jens denen aile birliklerinin oluşturduğu soylular sınıfı idi. Senato Meclisi'ni oluştururlar, Roma'yı yönetir,memurluk ve yaparlardı. Roma'ya sonradan gelen, tarım, ticaret ve sanatla uğraşan sınıfı oluştururdu. Patriciler'le evlenmeleri yasaktı. Zamanla Patriciler ve Plepler arasında mücadeleler ortaya çıkmış ve bu mücadeleleri sona erdirmek için Oniki Levha Kanunları düzenlenmiştir. On iki Levha Kanunları, Avrupa hukukunun temelini oluşturmuştur. Romalılar tarım ve ticaretle uğraşmışlardır. İhtiyaç duydukları ürünleri Anadolu'dan karşılamışlardır.

34 Din: Romalılar Yunanlıların dini inançlarını devam ettirmişler ve çok tanrılı dine inanmışlardır.Tanrıların Kapitol adlı bir dağda yaşadığına inanmışlardır.Zamanla Hristiyanlık halk arasında yayılmış,Roma bu dinin mensuplarına sert davranmıştır. Roma, Milano Fermanı ile Hristiyanlık dinini serbest bırakmıştır (313), Büyük Teodosıus zamanında Hristiyanlık,Roma'nın resmi dini kabul edilmiştir (381).Roma Hristiyanlık dininin yayıcısı olmuştur

35 Bilim ve Sanat: Romalılar Fenike,İyon ve Yunanlıların geliştirdiği alfabeye son şeklini vererek Latin Alfabesi'ni oluşturmuşlardır. Mısırlıların bulduğu güneş yılı esaslı takvimi Sezar geliştirmiş ve Jülyen Takvimî'ni oluşturmuştur. Romalılar mimaride ilerlemişlerdir.Romalılar şehirlerde tapınaklar,su kemerleri,heykeller, stadyumlar,agoralar, tiyatrolar, hamamlar ve kütüphaneler inşa etmişlerdir. Romalılar'dan günümüze kalan eserlerden bazıları şunlardır: İstanbul'da; Bozdoğan Su Kemeri, Çemberlitaş ve Dikilitaş, Ankara'da;Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı, Antalya'da; Aspendos Tiyatrosu,Zafer Takı, Gerda Köprüsü ve Valans.

36 BİZANS İMPARATORLUĞU Kavimler Göçü'nden bir süre sonra Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (395). Batı Roma 476'da yıkıldı.Doğu Roma'nın adı Bizans İmparatorluğu adını almıştır. Bizans en parlak dönemini Jüstinyanus soyu zamanında yaşamıştır( ). Jüstinyanus zamanında Akdeniz Bizans gölü haline gelmiştir. Ayasofya Kiliseside Jüstinyanus zamanında açılmıştır. Heraklius zamanında İstanbul Avarlar tarafından kuşatılmış, Slavların saldırısına uğramıştır ( ). Heraklius zamanında Bizans, doğuda Sasaniler ile mücadele etmiştir. Müslümanlar Bizans'a ait olan Suriye,Filistin ve Kuzey Afrika'daki topraklan almışlardır. Malazgirt Savaş ile Türkler Bizanslılar‘ı mağlup etmiş ve Anadolu'ya girmişlerdir (1071). Fatih'in İstanbul'u atması ile Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır (1453).

37 Bizans, sülaleler halinde yönetilmiştir.
İmparatorluk babadan oğula geçmiştir. İmparator;başkomutan, başyargıç ve yasa koyucudur. Bizans, Ortodoks mezhebini benimsemiş ve Hristiyanlar'ın koruyuculuğunu üstlenmiştir. Bizans'ın kültürü Hellenizm kültürünü örnek almıştır.Bizans döneminde İstanbul önemli bir kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir.Bizanslılardan günümüze kalan eserler şunlardır: İstanbul'da; Ayasofya Kilisesi, Aya İrini Kilisesi, Hora Kilise (Kariye Camii), Sergîos ve Baküs Kiliseleri, Binbirdirek veYere batan Sarnıçları,Fethiye'de; Fethiye Camii, Efeste; Sain Sohn Bazilikası,Güneydoğu Anadolu'da; Alahan Manastırı.

38 (1995 - ÖSS) Bizans'ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun emrinde
çalışmışlardır. Buna göre Bizans'ta sanatçıların aşağıdakilerin hangisi bakımından engellendiği savunulabilir? A) Anadolu topraklarında var olmuş çeşitli uygarlıklardan yararlanmaları B) Siyasi otoriteyi artırmada yardımcı olmaları C) Süslemeye dayalı eserler yapmaları D) Yönetimden maddi destek almaları E) isleyecekleri konuları özgürce seçmeleri

39 ANADOLU MEDENİYETLERİ

40 HİTİTLER İç Anadolu Bölgesi’nde Kızılırmak çevresinde kurulmuştur
Başkentleri bugün Çorum ilimizde bulunan Hattuşaş’tır

41

42 HİTİTLERDE DEVLET YÖNETİMİ
Ülke krallıkla yönetilirdi. Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçeydi. Kraliçelere Tavananna denirdi. Soylulardan oluşan meclise Pankuş denirdi

43

44 HİTİTLER Çok Tanrılı inanca sahiptiler
Mısırlılarla yaptıkları savaş sonucunda imzaladıkları Kadeş Antlaşması tarihin ilk barış Antlaşmasıdır.

45

46 HİTİTLER Hiyeroglif ve çivi yazıları kullanırlardı
Anal adı verilen yıllıklar yazmışlardır. Anallar tarihin ilk tarafsız metinleridir

47

48 URARTULAR Doğu Anadolu Bölgesinde kurulmuştur.
Başkentleri Van Gölü kıyısındaki Tuşpa’dır

49

50 URARTULAR Urartular Krallıkla yönetiliyordu
Halk soylular ve köleler olmak üzere ikiye ayrılıyordu

51

52 URARTULAR Taş işçiliğinde ve taştan kale yapımında çok ustalaşmışlardı
Tarlalarını sulamak için sulama kanalları yaptılar Şamran Kanalı günümüzde bile kulanılmaktadır

53 FRİGLER Sakarya Irmağı çevresinde kurulmuştur.
Başkentleri bugün Ankara il sınırları içinde kalan Gordion’dur

54

55 FRİGLER Krallar tarımı korumak için kanunlar koymuşlardı
Frigler,Hititlerin etkisi ile çok tanrılı inanca sahiptiler Ana tanrıçaları Kibele’dir

56

57 FRİGLER Fibula adı verilen çengelli iğneyi icat ettiler
Maden işçiliğinde çok ilerlediler. Tapates adı verilen halı ve kilim dokurlardı.

58

59 FRİGLER Frigler, krallarını ve soylu kişileri Tümülüs adı verilen ,ağaçtan yapılmış ve üzeri toprakla örtülen yığma mezarlara gömerlerdi Fabl türü hikayeyi kullanan ilk medeniyettir

60

61 LİDYALILAR Batı Anadolu’da Menderes ve Gediz ırmakları arasında verimli arazide yaşadılar. Başkentleri; bugünkü Manisa ilimiz sınırları içinde kalan Sard’dır

62

63 LİDYALILAR Lidyalılar feodal bir yapıya sahiptiler.
İlk kralları Giges , Millet’ten başlayıp başkentleri Sard’dan geçen ve Mezopotamya’da bulunan Pers İmparatorluğuna kadar uzanan “Kral Yolu” kurdu.

64

65 LİDYALILAR Parayı ilk kullanan medeniyettir.
Ordusunu paralı askerlerden kuran Lidyalıların bu yüzden devletleri uzun ömürlü olmadı

66

67 İYONLAR Millet ve Foça arasındaki Batı Anadolu kıyılarında kent devletleri olarak kuruldu. İyonlar devlet yönetimini,dış tehditlere karşı Tiran adı verilen güçlü devlet adamlarına bırakmışlardı

68

69 İYONLAR Denizcilikte çok geliştiler Bilime önem verdiler
Matematikte; Tales ve Pisagor Tarihde; Heredot Tıpta; Hipokrat en önemli bilim adamlarıdır.

70

71 İYONLAR İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.

72 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

73 (M.S.VIII. Yüzyıl) II.Göktürk Devleti
“… Ey TÜRK budunu (milleti), ÇİN’in tatlı sözüne, yumuşak ipeğine kanma, yok olursun…” Orhun Yazıtları (M.S.VIII. Yüzyıl) II.Göktürk Devleti

74 İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinin Genel Özellikleri
Ekonomisi hayvancılığa dayalıdır. Konar göçer (yarı göçebe) yaşam vardır. Göçebe olmalarından dolayı ceza evleri yoktur yani cezaları uzun süreli değildir. (ölüm yada gün hapis gibi) Savaşçıdırlar ve bağımsızlıklarına düşkündürler.

75 Ülke hükümdar ailesinin ortak malıdır
Ülke hükümdar ailesinin ortak malıdır (Bu anlayış ilk Türk Devletlerinin ömrünün kısa olmasına ve çabuk yıkılmalarına sebep olmuştur) Türk devletlerinde ilk yazılı belgeler KUTLUK (II.Göktürk) devletine aittir ORHUN KİTABELERİ. İlk defa yerleşik hayat geçen, şehir kuran, tarımla uğraşan, kağıt ve matbaayı kullanan Türk devleti UYGURLAR’dır.

76

77 Adalet ve hoşgörü sahibidirler.
Teşkilatçı yapıları gelişmiştir (Çinliler der ki; İki Türk bir araya gelirse devlet kurmaya kalkar) Aileye büyük önem verilir. Gelenek ve göreneklerine (töre) bağlıdırlar. Sosyal sınıf farklılıkları ve kölelik yoktur. (göçebe yaşam olduğu için)

78 ORTA ASYA BOZKIRLARI

79 TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ
1. Orta Asya’nın çölleşmesi ve kuraklık (Temel ve ekonomik, doğal sebep) 2. Salgın hastalıklar, hayvan hastalıkları. 3. Taht kavgaları, iç çatışmalar (KUT anlayışı) 4. Çin ve Moğol baskıları. (Siyasi sebep) 5. Boylar arası mücadele (Siyasi sebep, bağımsızlık anlayışı) 6. Nüfus artışı ve geçim sıkıntısı (Ekonomik sebep)

80

81

82 TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI
1. Türkler medeniyetlerini gittikleri yerlere taşıdılar. (Atı evcilleştirme, demiri işleme) 2. Türklerin belli bir coğrafyada olmaması, Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırmıştır. 3. Türk kültürü yayıldı. 4. Avrupa’ya giden Türkler, yerleşik kültüre sahip olan Slavlar arasında asimile (dejenere) olmuşlardır. 5. Hindistan’a gidenler savaşçılık özelliğini kaybetmişlerdir.

83 * Tarihte ilk Türk topluluğu İSKİT lerdir.
* Tarihte ilk Türk devleti HUN lardır. * “Hayvan Üslubu”nu ilk İSKİT ler kullandı. * At koşumu, pantolon ve kemeri ilk kullanan İSKİT. * İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu AVARLAR dır. * Türklerde ilk para TÜRGİŞLER’e aittir.

84 BÜYÜK HUNLAR (ASYA HUNLARI) GÖKTÜRK KUTLUK (II.GÖKTÜRK) UYGUR

85 BÜYÜK HUNLAR Teoman, bilinen ilk hükümdarı (M.Ö. 220)
Türklerden korunmak için Çin devleti Çin seddini yaptı (M.Ö. 214) Mete han hükümdar oldu (M.Ö.209) Hunlar ikiye ayrıldı (M.S.48) Kuzey ve Güney Hunları.

86

87 ÇİN SEDDİ

88

89 METE HAN İKİLİ TEŞKİLAT ONLU SİSTEM
Devlet yönetiminde Askeri teşkilattır. Doğuyu kağan Onbaşı, yüzbaşı Batıyı yabgu binbaşı vs. Yönetir Günümüzde birçok ordunun temeli bu sisteme dayanır.

90 KAVİMLER GÖÇÜ (375) SEBEPLERİ:
1. Çin egemenliğine girmek istemeyen Kuzey Hunları Hazar denizinin kuzeyine oradan da Karadeniz’in kuzeyine göç etmişlerdir. 2. En son Avrupa’ya ulaşılmıştır.

91

92 Balamir komutasında Kuzey Hunları yaptı. SONUÇLARI:
Roma zayıfladı 395’te Doğu ve Batı olarak ayrıldı. Barbar kavimlerin Avrupa’ya dağılması ile; Bu günkü Avrupa’nın sosyal (millet) yapısı ortaya çıktı. (etnik-milli yapıyı etkilemiştir) Düzen ve asayişin bozulması Krallıkları zayıflattı Feodalite güçlendi. (siyasi sonuç)

93 FEODALİTE (DEREBEYLİK)
DEREBEYİNİN ŞATOSU

94 Avrupa Hun devleti kuruldu (Kurucu Balamir, en önemli hükümdarı Attila)
Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkıldı. İlkçağ bitti Ortaçağ başladı.

95

96

97 GÖKTÜRK Türk adı ile kurulan ilk Türk devletidir.
**Bu durum milliyetçilik anlayışının olduğunu gösterir.

98 II.GÖKTÜRK (KUTLUK) Orhun abidelerini (Göktürk anıtları) yapmışlardır.

99 UYGURLAR (en uygar Türk devletidir)
Yerleşik hayata geçen ve şehir kuran ilk Türk devletidir. Tarım ile uğraşmışlardır. Mimari eser bırakmışlardır. (mabet) Mani dinini benimsemişlerdir. Kağıt ve Matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. Uygur alfabeleri vardır. (18 harf)

100 Aşağıdakilerden hangisi Uygur devletine ait bir özellik değildir?
A. Kendine özgü alfabesi vardır. B. Mani dinin kabul etmiştir. C. Yerleşik hayat geçen ilk Türk devletidir. D. Matbaayı kullanmışlardır. E. İlk düzenli Türk ordusunu kurmuşlardır.

101 Aşağıdakilerden hangisi Uygur devletine ait bir özellik değildir?
A. Kendine özgü alfabesi vardır. B. Mani dinin kabul etmiştir. C. Yerleşik hayat geçen ilk Türk devletidir. D. Matbaayı kullanmışlardır. E. İlk düzenli Türk ordusunu kurmuşlardır.

102 Avrupa Hun Devleti’nde Germen lehçeleri, Slav ve Fin-Ugor dilleri, Latince ve Grekçe konuşuluyordu.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir? A. Bizans’ın vergiye bağlanmasının B. Göçebe yaşam biçiminin C. Egemenlik sahasının genişlemesinin D. Feodalite rejiminin güçlenmesinin E. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasının

103 Avrupa Hun Devleti’nde Germen lehçeleri, Slav ve Fin-Ugor dilleri, Latince ve Grekçe konuşuluyordu.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir? A. Bizans’ın vergiye bağlanmasının B. Göçebe yaşam biçiminin C. Egemenlik sahasının genişlemesinin D. Feodalite rejiminin güçlenmesinin E. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasının

104 Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir?
Türk tarihi hakkında en eski belgeler hangi devletin arşivlerinde bulunmaktadır? A. Arap B. Bizans C. Çin D. Hazar E. Sasani Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir? A. Sibirler B. Karluklar C. Kumanlar D. Oğuzlar E. Saksonlar Türk tarihinde ilk defa şehir kuran ve mimari eser yapmış olan devlet hangisidir? A. Hun B. Göktürk C. Uygur D. Kutluk E. Karahanlılar

105 Türklerin bıraktığı ilk yazılı belgeler hangi Türk devletine aittir?
Günümüzdeki Türk Kara Kuvvetlerinin temeli hangi devlete dayanmaktadır? A. Uygur B. Göktürk C. Hun D. Oğuz E. Kutluk Türklerin bıraktığı ilk yazılı belgeler hangi Türk devletine aittir? A. Göktürk B. Kutluk C. Avar D. Hun E. Hazar Çin’den Mani dinini öğrenerek benimsemiş olan Türk devleti hangisidir? A. Uygur B. Hun C. Göktürk D. Avar E. Hazar

106 (İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ)
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ (İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ) KÜLTÜR ve MEDENİYET

107 KÜLTÜR ve MEDENİYET Hükümdar Unvanları:
hakan, kağan, han, şanyü, idikut Devlet yönetme yetkisi: Kut Kurultay (Toy) : Meclis (geniş yetkileri vardır) Uygurlarda meclisin yetkileri arasında hanedan dışından hükümdar seçilmesi bile vardır.

108 ŞAD KAĞAN HAKAN HAN YABGU VEZİR
Devletin başında bulunan kişidir. Devleti yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından hakana verildiğine inanılırdı. (KUT) YABGU Kağandan sonra gelen en büyük makamdır. Genellikle veliahtlar bu makam gelirdi. ŞAD Ülke yönetiminde tecrübe kazanması için boylara yönetici olarak gönderilen hükümdar soyundan gelen kişilerdir. VEZİR Devlet yönetiminde hakana yardımcı olurdu. Bu makama halktan biri de gelebilirdi.

109 YUĞ KATİP VALİ BUYRUK BAKAN Şanyü Hakan SUBAŞI Cenaze Töreni TARKAN,
Ordu Komutanı YUĞ Cenaze Töreni TARKAN, APA Saray Görevlisi KURGAN Mezar BİTİKÇİ KATİP BALBAL Mezar Taşı TUDUN VALİ BUDUN MİLLET

110 Orta Asya Türk devletlerinde;
1999 DMS Orta Asya Türk devletlerinde; I. Kağan II. Tudun III. Han IV. Hakan Unvanlarından hangileri hükümdarlar için kullanılmamıştır? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I ve IV

111 Orta Asya Türk devletlerinde;
1999 DMS Orta Asya Türk devletlerinde; I. Kağan II. Tudun III. Han IV. Hakan Unvanlarından hangileri hükümdarlar için kullanılmamıştır? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I ve IV

112 DEVLET HALK TOPRAK(vatan) BAĞIMSIZLIK SİYASİ ÖRGÜTLENME

113 Genelde Atlı Birlikler Var (süvari)
ONLU Sistem (Mete Han) Genelde Atlı Birlikler Var (süvari) ORDU Kadın-Erkek ASKER HİLAL TAKTİĞİ

114 TOY (KURULTAY) MECLİS *Türk devletlerinde hakanın yetkilerinin sınırsız olmadığını gösterir. *Meşrutiyet (Meşruti monarşi) anlayışının göstergesidir. *Boy beylerinin katılımı ile toplanırdı. *Kurultaya katılamayan boy beyi isyan etmiş bağımsız olmuş sayılırdı.

115 2004 KPSS I. Kurultay II. Toy III. İl Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Tük devletlerinde, siyasi, ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karar bağlandığı meclislerdir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

116 2004 KPSS I. Kurultay II. Toy III. İl Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Tük devletlerinde, siyasi, ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karar bağlandığı meclislerdir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

117 I. Uygur Devleti’nde Budistler ve Maniheistler,
II. Hazar Devleti’nde Museviler ve Şamanlar, III. Selçuklularda Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir arada yaşamışlardır. Buna göre, Türk devlet geleneğinde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği öne sürülebilir? A.Dini mimari B.Dindarlığa C.Diplomasiye D.Dinsel hoşgörüye E.Komşuluk ilişkilerine

118 I. Uygur Devleti’nde Budistler ve Maniheistler,
II. Hazar Devleti’nde Museviler ve Şamanlar, III. Selçuklularda Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir arada yaşamışlardır. Buna göre, Türk devlet geleneğinde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği öne sürülebilir? A.Dini mimari B.Dindarlığa C.Diplomasiye D.Dinsel hoşgörüye E.Komşuluk ilişkilerine

119 TÖRE (yazısız hukuk kuralları)
Hükümdarın aldığı kararlar Halkın Gelenekleri Kurultayın aldığı kararlar

120 NOT: Türk töreleri Moğollar tarafından yazılı hale getirilerek, Cengiz Yasaları oluşturulmuştur.

121 DİN Mani, Buda (Uygurlarda) Musevilik (Hazarlar) (Macar ve Bulgar)
GÖKTANRI (Şamanizm) Totemcilik Mani, Buda (Uygurlarda) DİN Musevilik (Hazarlar) Hıristiyanlık (Macar ve Bulgar) NOT: Türklerde Cennet-Cehennem (Ölümden sonraki yaşam) inancı vardır.

122 ÖLÜ GÖMME ADETLERİ Atı ile beraber Gömülürler
(Cennet yolculuğunu kolaylaştıracağına inanılırdı) BALBAL: MezarlarındaÖldürdüğü kişilerin sayısı kadar heykelcik yada tahtaya kazınmış resimler bulunur. Öldürdüğü kişilerin cennette ona hizmet edeceği anlayışı

123 C. Devlet görevliliğinin D. Kahramanlığın E. Dini kişiliğin
Eski Türklerde mezarların başında “Balbal” adı verilen taşların dikilmiş olması aşağıdakilerden hangi unvanın ifadesidir? A. Soyluluğun B. Askeri kişiliğin C. Devlet görevliliğinin D. Kahramanlığın E. Dini kişiliğin

124 C. Devlet görevliliğinin D. Kahramanlığın E. Dini kişiliğin
Eski Türklerde mezarların başında “Balbal” adı verilen taşların dikilmiş olması aşağıdakilerden hangi unvanın ifadesidir? A. Soyluluğun B. Askeri kişiliğin C. Devlet görevliliğinin D. Kahramanlığın E. Dini kişiliğin

125 Şamanizm’de din adamı:
Şaman, Kam, Baksi

126 GÖKTANRI (ŞAMANİZM)

127 EKONOMİ TİCARET TARIM (UYGURLAR) DEMİRCİLİK HAYVANCILIK KÜRK yolu
İPEK yolu EKONOMİ TARIM (UYGURLAR) DEMİRCİLİK

128 Kervan ticareti (Deve kervanı)

129 DESTANLAR HUN SAKA(İskit) KIRGIZ OĞUZ Alp Er Tunga, Şu Manas
Dede Korkut Hikayeleri DESTANLAR UYGUR Yaradılış(Türeyiş), Göç, Karabalasagun Kitabesi HUN Oğuz Kağan Destanı GÖKTÜRK Ergenekon Destanı

130 YAZI (ALFABE) UYGUR ALFABESİ (18 HARF) GÖKTÜRK ALFABESİ (38 HARF)

131 A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III
I. Kalıcı mimari eserler bırakmamış olmaları II. Yazılı kaynaklarının yetersiz olması III. Göktanrı inancına bağlı kalmaları Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde konar-göçer yaşamın sonuçları arasında gösterilemez? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

132 A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III
I. Kalıcı mimari eserler bırakmamış olmaları II. Yazılı kaynaklarının yetersiz olması III. Göktanrı inancına bağlı kalmaları Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde konar-göçer yaşamın sonuçları arasında gösterilemez? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

133 Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Göktürk - Arap Uygur - Latin B. Arap Göktürk - Latin Uygur C. Latin Arap Uygur - Göktürk D. Arap Latin Uygur - Göktürk E. Göktürk - Uygur Arap Latin

134 Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Göktürk - Arap Uygur - Latin B. Arap Göktürk - Latin Uygur C. Latin Arap Uygur - Göktürk D. Arap Latin Uygur - Göktürk E. Göktürk - Uygur Arap Latin

135 2002 KPSS Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen yazılı olmayan kurallara ne ad verilir? A. Yargı B. Töre C. Kün D. Oğuş E. Budun

136 2002 KPSS Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen yazılı olmayan kurallara ne ad verilir? A. Yargı B. Töre C. Kün D. Oğuş E. Budun

137 ORHUN KİTABELERİ (Türklerin bıraktığı ilk yazılı belgeler)

138 Bilge kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına diktirilmişlerdir.
Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Devlet ve halkın karşılıklı görevlerini belirtir. Türk yasaları, kültür ve uygarlığı hakkında bilgi verir. Türklerde sosyal devlet ve demokrasi anlayışı olduğunu gösterir.

139 NOT: Orhun Yazıtlarında, “fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi” gibi öğütler SOSYAL DEVLET anlayışının göstergesidir.

140 BİLİM-SANAT HAYVAN ÜSLUBU TAŞINABİLİR SANAT ESERLERİ 12 HAYVANLI TÜRK
TAKVİMİ HAYVAN ÜSLUBU DEMİRCİLİK BİLİM-SANAT TAŞINABİLİR SANAT ESERLERİ UYGURLARDA MİMARİ ESERLER

141 TÜRKLER’İN KULLANDIĞI TAKVİMLER

142 HİCRİ TAKVİM ON İKİ HAYVANLI TAKVİM
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri kullanmıştır. Her yıla hayvan ismi verilmiştir. Güneş yılı esaslıdır. HİCRİ TAKVİM İslamiyet’in kabulü ile Türk devletleri kullanmaya başlamıştır. CELALİ TAKVİMİ Selçuklu sultanı Celalettin Melikşah’a sunulmuştur. RUMİ (MALİ) TAKVİM Osmanlı’da ticari konularda ve Avrupa ile ilişkilerde kullanmak için yapılmıştır. TAKVİM-İ GARBİ XX.YY Başlarında Osmanlı’da kullanıldı. MİLADİ TAKVİM Günümüzde Türkiye Cumhuriyet’inde.

143 A. Hicri B. Celali C. Julien D. Rumi E. Takvim-i Garbi
Hangisi Türklerin kullandığı takvimlerden değildir? A. Hicri B. Celali C. Julien D. Rumi E. Takvim-i Garbi Aşağıdakilerden hangisi, Türk devletlerinde İslamiyet’ten önce de bulunurdu? A. Hicri Takvim B. Sultan Unvanı C. Haraç D. Zekat E. Toy (Kurultay) İlk Türk parasını bastırmış olan devlet hangisidir? A. Uygur B. Türgiş C. Hazar D. Hun E. Göktürk

144 I. Türk adı ile kurulan ilk devlet
II. Türklere ait ilk yazılı belgeleri bırakan III. İlk yerleşik hayata geçen Türk devleti Verilenler hangi devletlere ait özelliklerdir? I II III A. Uygur Hazar Karluk B. Göktürk Uygur Hun C. II.Göktürk Kutluk Uygur D. Uygur Göktürk Hun E. Göktürk Kutluk Uygur

145 I. Türk adı ile kurulan ilk devlet
II. Türklere ait ilk yazılı belgeleri bırakan III. İlk yerleşik hayata geçen Türk devleti Verilenler hangi devletlere ait özelliklerdir? I II III A. Uygur Hazar Karluk B. Göktürk Uygur Hun C. II.Göktürk Kutluk Uygur D. Uygur Göktürk Hun E. Göktürk Kutluk Uygur

146 İslam öncesi Türk devletlerinde görülen;
I. İkili teşkilat sistemini benimsemeleri II. Kurultay adı ile meclis oluşturmaları III. Kağanlarının Çinli prensesler ile evlenmeleri gelişmelerden hangilerinin devlet yönetimi ile doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenemez? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

147 İslam öncesi Türk devletlerinde görülen;
I. İkili teşkilat sistemini benimsemeleri II. Kurultay adı ile meclis oluşturmaları III. Kağanlarının Çinli prensesler ile evlenmeleri gelişmelerden hangilerinin devlet yönetimi ile doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenemez? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

148 İslamiyet’ten önce Türklerin çok sayıda devlet kurmalarına;
I. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları II. Teşkilatçı yapıya sahip olmaları III. Ticari etkinliklerde bulunmaları Hangilerinin etkisinin olduğu savunulabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

149 İslamiyet’ten önce Türklerin çok sayıda devlet kurmalarına;
I. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları II. Teşkilatçı yapıya sahip olmaları III. Ticari etkinliklerde bulunmaları Hangilerinin etkisinin olduğu savunulabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

150 durumlarından hangileri gösterilebilir?
İslamiyet’ten önce Türklerde demokratik bir anlayışın olduğunun kanıtı olarak; I. Devletin, hükümdar ailesinin ortak malı sayılması II. Toplumda sınıf ayrımının görülmemesi III. Çin kültüründen etkilenmeleri durumlarından hangileri gösterilebilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I, II ve III

151 durumlarından hangileri gösterilebilir?
İslamiyet’ten önce Türklerde demokratik bir anlayışın olduğunun kanıtı olarak; I. Devletin, hükümdar ailesinin ortak malı sayılması II. Toplumda sınıf ayrımının görülmemesi III. Çin kültüründen etkilenmeleri durumlarından hangileri gösterilebilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I, II ve III

152 I. Kağıt ve matbaayı kullanmaları II. Mimari eserler inşa etmeleri
Uygurların; I. Kağıt ve matbaayı kullanmaları II. Mimari eserler inşa etmeleri III. Mani dinini benimsemeleri Özelliklerinden hangileri onların medeni bir toplum olduklarının göstergesidir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

153 I. Kağıt ve matbaayı kullanmaları II. Mimari eserler inşa etmeleri
Uygurların; I. Kağıt ve matbaayı kullanmaları II. Mimari eserler inşa etmeleri III. Mani dinini benimsemeleri Özelliklerinden hangileri onların medeni bir toplum olduklarının göstergesidir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III

154 A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi
Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesine neden olmuştur? A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi C. Feodalitenin ortaya çıkması D. Sınıf farklılıklarının artması E. İlk çağın sona ermesi

155 A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi
Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesine neden olmuştur? A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi C. Feodalitenin ortaya çıkması D. Sınıf farklılıklarının artması E. İlk çağın sona ermesi

156 A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi
Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın millet yapısının değişmesine neden olmuştur? A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi C. Feodalitenin ortaya çıkması D. Sınıf farklılıklarının artması E. İlk çağın sona ermesi

157 A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi
Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın millet yapısının değişmesine neden olmuştur? A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi C. Feodalitenin ortaya çıkması D. Sınıf farklılıklarının artması E. İlk çağın sona ermesi

158 III. Karabalasagun Kitabesi
I.Orhun Kitabeleri II. Manas Destanı III. Karabalasagun Kitabesi Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler dönemine aittir? A.Yalnız I B.Yalnız II C.Yalnız III D.I ve II E.II ve III

159 III. Karabalasagun Kitabesi
I.Orhun Kitabeleri II. Manas Destanı III. Karabalasagun Kitabesi Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler dönemine aittir? A.Yalnız I B.Yalnız II C.Yalnız III D.I ve II E.II ve III

160 DİĞER TÜRK DEVLETLERİ

161 DİĞER TÜRK DEVLETLERİ

162 DİĞER TÜRK DEVLETLERİ 1)- İSKİTLER(SAKALAR) 9)- AVARLAR
2)- AKHUNLAR (EFTALİT) DEVLETİ )- BULGARLAR 3)- BAŞKIRTLAR(BAŞKURTLAR) )- HAZARLAR 4)- SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER )- MACARLAR 5)- TÜRGEŞ DEVLETİ )- PEÇENEKLER 6)- KARLUKLAR )- KUMANLAR (KIPÇAKLAR) 7)- KIRGIZLAR )- UZLAR (OĞUZLAR) 8)- KİMEKLER

163 En önemli edebiyat eserleri ALPER TUNGA DESTANI'dır.
İSKİTLER(SAKALAR) MÖ. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz'in kuzeyindenTuna nehrine kadar uzanan topraklara yerleştiler. Batı kaynakları bu topluluğa İskitler, İranlılar ise Sakalar adını vermişlerdir. Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla savaşmışlardır. Anadolu, Suriye ve Mısır'a kadar akınlarda bulunmuşlardır. İskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana geliyordu. Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı. En önemli edebiyat eserleri ALPER TUNGA DESTANI'dır.

164 İskitler’in akınları

165 *Hun soyundan gelmektedirler. Afganistan'ın batısında MS.350
AKHUNLAR *Hun soyundan gelmektedirler. Afganistan'ın batısında MS.350 yıllarında kurulan bu Türk Devleti HEFTAL isimli hükümdarından dolayı EFTALİT DEVLETİ diye de anılır. * Akhunlar Sasani Devletinde başlayan MAZDEK İSYANI'nı bastırmakta etkili oldular. *MAZDEK: Sasani Devletinde yaşayan Mazdek,kadın ve servetin ortak olması durumunda her türlü huzursuzluğun ortadan kalkacağını savunan bir kişiydi. * Göktürk Devleti'nin Batı Bölgelerini idare eden İSTEMİ YABGU ipek yoluna egemen olmak için,Sasanilerle ortak hareket ederek Akhun Devleti'nin yıkılmasını sağladı. *Akhun Devleti'nin toprakları Sasani ve Göktürk devleti arasında paylaşıldı.

166 Akhun Haritası

167 BAŞKIRTLAR(BAŞKURTLAR)
*X. yüzyılda İtil(Volga) nehri civarında oturmakta idiler. *Moğol istilası sırasında Moğol egemenliğine girdiler.

168

169 SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER)
Önceleri Hun devletinin egemenliğinde yaşayan Sibirler,VI. yüzyıl başlarında Avarların baskısıyla batıya göç ederek Ural dağlarının güney doğusuna yerleştiler. Sasanilerle anlaşarak, Bizans'a karşı savaştılar. Anadolu'ya akınlar yaptılar. NOT: Anadolu'ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından, ikinci akın Sibirler tarafından yapılmıştır.

170 SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER)

171 *BAGA TARKAN Türgiş Devleti'ni kurdu. Kendi adına para bastı.
TÜRGEŞ DEVLETİ: *I. Göktürk Devletine bağlı olan Türgişler 630 yılında Göktürk devletinin yıkılmasıyla serbest kaldılar. *BAGA TARKAN Türgiş Devleti'ni kurdu. Kendi adına para bastı. *II. Göktürk devletinin kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girdiler. II. Göktürklerin son dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgişlerin başına SU-LU KAĞAN geçti. *Su-lu Kağan Emevilere karşı mücadele etti. NOT: Türgişler Emevi ordularını durdurarak, Orta Asyanın Araplaşmasını önlediler. *766 yılında Türgiş Devletine Karluklar son verdi.

172 yayılmasını kolaylaştırdılar.
KARLUKLAR: *II. Göktürk Devletinin yıkılmasında Basmil ve Uygurlar'la birleşerek rol oynadılar. * Talas savaşında Çin'e karşı Arapları destekleyerek Orta Asyanın Çinlileşmesini ve İslamiyetin yayılmasını kolaylaştırdılar. * İslamiyeti kabul eden ilk Türk boylarındandırlar. (İlk boy Kıpçaklar'dır.) * İlk Müslüman Türk Devleti olan KARAHANLILAR'ın kurulmasında etkili oldular.

173 KARLUKLAR

174 KIRGIZLAR: * 840 Yılında Ötügen'i alarak Uygur Devletine son verdiler.
NOT: Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak, buradaki Türk nüfusunun azalmasına sebep olmuşlardır. *Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu, daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek kolayca Moğollaşacak ve MOĞOLİSTAN olarak anılacaktır. *1207 yılında Cengiz Han tarafından yıkılmıştır. NOT: Kırgızlar, Cengiz Han'a bağlanan ilk Türk Kavmidir. * Daha sonra Rusların egemenliğine girmişlerdir. * 1916'da Ruslara karşı MİLLİ İSYAN adı verilen bir ayaklanma başlatmışlar, ancak Rus Çarı tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmışlardır. * 1936'da Sovyetler birliğinin 15 Cumhuriyetinden biri olmuşlar, 1991'de Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla Bağımsız KIRGIZISTAN DEVLETİ kurulmuştur. Başkenti BİŞKEK'dir.

175 KIRGIZLAR:

176 diğer Türk topluluklarıyla kaynaşarak, yok oldular.
KİMEKLER: Batı Göktürk topluluklarındandır. İrtiş ırmağı civarında yaşıyorlardı. XI. yüzyıla doğru diğer Türk topluluklarıyla kaynaşarak, yok oldular.

177 NOT: İlk defa İstanbulu kuşatan Türkler, Avarlardır.
*552 yılında Orta Asya'daki Avar İmparatorluğuna Göktürkler son verince, batıya doğru ilerleyerek Romanya'ya giren AVARLAR merkezi MACARİSTAN olan yeni devletlerini kurdular. * 619 yılında tek başına, 629 yılında da Sasanilerle ortaklaşa İstanbul'u kuşattılar. NOT: İlk defa İstanbulu kuşatan Türkler, Avarlardır. * Slav topluluklarının göç etmesine neden olarak, bunların doğu Avrupa ve Balkanlara inmesini sağladılar. Böylece Balkanların Slavlaşmasında etkili oldular. * 805 yılında Franklar tarafından yıkıldılar.

178

179 BÜYÜK BULGARYA DEVLETİ (Volga=İtil) Devleti Bulgar Devleti:
BULGARLAR: Batı Hunları ve Ogur Türklerinin karışmasıyla ortaya çıkan Türk topluluğuna BULGAR denir. (Bulgar kelimesi karışmak anlamındadır.) BÜYÜK BULGARYA DEVLETİ (Volga=İtil) Devleti Bulgar Devleti: * Karadeniz'in kuzeyinde Göktürk Devletinin yıkılmasıyla "Büyük Bulgarya Devleti" kuruldu. Ancak kurucusu KUBRAT'ın ölümüyle Hazarlar tarafından yıkıldı. Bulgarların bir kısmı Tuna nehri, bir kısmı da Volga nehri kıyılarına göç etmek zorunda kaldı. Tuna Bulgar Devleti: Büyük Bulgarya Devleti'nin yıkılmasından sonra Tuna boylarına (Bugünkü Bulgaristan) göç eden Bulgar Türkleri burada Tuna Bulgar Devletini kurdular. * KURUM HAN zamanında Bizans'ı kuşattılar. (Avarlardan sonra Bizans'ı kuşatan 2. türk kavmidir.) * Bu bölgedeki halkın çoğu Slav olduğu için Türkler zamanla Slavlaşmaya başladılar. Boris Han zamanında Hırıstiyanlığı kabul ettiler.

180 BULGARLAR

181 * Ticarette geliştiler.
HAZARLAR *Kuzey Karadeniz ve Kafkaslar arasındaki bölgede Göktürk Devletinin yıkılmasıyla HAZAR KAĞANLIĞIkuruldu. * Ticarette geliştiler. * Hazar yöneticileri Museviliği benimsediler. Halk arasında Hırıstiyanlık ve müslümanlık yayılmıştı. * Hazarlar ülkelerinde farklı dinleri içinde bulundurduklarından yüksek bir HOŞGÖRÜ vardı.

182 HAZARLAR

183 kaybetmeye başladılar.)
MACARLAR * Fin Ugor kavmi ile OGUR Türklerinin karışmasıyla MACAR kavmi ortaya çıkmıştır. * 896 yılında kendi adlarını verdikleri MACARİSTAN'a gelerek devletlerini kurdular. * X. yüzyılda Hırıstiyanlığın Katolik mezhebini benimsediler. (Bundan sonra Türklük özelliklerini kaybetmeye başladılar.) * Almanların (Germenlerin) doğuya doğru yayılmasını engelleyerek, Balkan topluluklarının (Slavların) Germenleşmesini önlediler.

184 MACARLAR

185 PEÇENEKLER * Karadeniz'in kuzeyinde Don ve Dinyesper nehirleri arasındaki bölgeye yerleştiler. * Kiev Prensliğini yenerek, Rusların Karadeniz'e inmelerini engellediler. *1071 Malazgirt Savaşına Bizans ordusu içinde ücretli asker olarak katıldılar. *Ancak Selçukluların kendileri gibi Türk olduklarını anlayınca Selçuklu ordusu saflarına katıldılar. * Edirne ve Trakya'nın Marmara kıyılarına kadar olan toprakları Bizans'tan aldılar. *Bizans kurnaz bir politikayla, yine bir Türk topluluğu olan KUMANLAR'ı Peçenekler üzerine saldırtarak, Peçeneklerin dağılmasına sebep olmuştur.

186

187 KUMANLAR * Karadeniz'in kuzeyinde Don ve Dinyesper nehirleri arasındaki bölgeye yerleştiler. * Kiev Prensliğini yenerek, Rusların Karadeniz'e inmelerini engellediler. *1071 Malazgirt Savaşına Bizans ordusu içinde ücretli asker olarak katıldılar. *Ancak Selçukluların kendileri gibi Türk olduklarını anlayınca Selçuklu ordusu saflarına katıldılar. * Edirne ve Trakya'nın Marmara kıyılarına kadar olan toprakları Bizans'tan aldılar. *Bizans kurnaz bir politikayla, yine bir Türk topluluğu olan KUMANLAR'ı Peçenekler üzerine saldırtarak, Peçeneklerin dağılmasına sebep olmuştur.

188 KUMANLAR

189 salgın hastalıklar yüzünden dağılıp yok oldular.
UZLAR(OĞUZLAR) * Tarihte türk Milletinin siyasi, kültür ve medeniyet alanında en büyük rolü oynayan koludur. * Oğuzlara; Bizanslılar UZ, Ruslar TORKİ veya TORK, Araplar GUZ demişlerdir. * 24 Oğuz Boyu vardır. * Hazar denizinin kuzeyinden bir kolu "UZ" adı ile Avrupa ve Balkanlara göç etti. * Balkanlara gelen UZLAR Bizans ordusunu ve Bulgarları yendi. Ancak Peçenek akınları, soğuklar, salgın hastalıklar yüzünden dağılıp yok oldular. * Uzların bir kısmı Malazgirt Savaşı sırasında Bizans Ordusu saflarından, Selçuklu Ordusuna geçtiler.

190 TÜRK YURTLARI : 1. Türkiye. 2. KKTC. 3. Azerbeycan. 4. Kazakistan. 5
TÜRK YURTLARI : 1. Türkiye KKTC Azerbeycan Kazakistan Özbekistan Türkmenistan Kırgızistan Altay Özerk Cumhuriyeti Hakas Özerk Cumhuriyeti Tannu-Tuva Özerk Cumhuriyeti Tataristan Başkırdistan Çuvaşistan Doğu Türkistan Dağıstan Çeçen-İnguş Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti Abhazya Özerk Cumhuriyeti Acar Türkleri Ahıska Türkleri Kırım Türkleri Kerkük Türkleri Azeri Türkleri Horasan Türkleri Afganistan Türkleri Tacikistan Özbekleri Doğu Sibirya Türkleri Tobol Türkleri Tatar Türkleri Başkurd Türkleri Mişer Türkleri Nogaylar Stavropol Türkmenleri Gagavuz Türk Özerk Cumhuriyeti Balkan Türkleri...

191 HZ. Muhammed ve Dört Halife Devri

192 Hz.Muhammed dönemi. Hicretin önemi. Medine dönemi. Bedir savaşının sonuçları. .Uhud savaşı Hendek savaşının sonuçları. Hudeybiye antlaşması. Hayberin fethi. Tebük savaşı. Dört halife dönemi. Dış olaylar HZ. Ömer dönemi. İç olaylar. Hz. Osman dönemi. Fetihler. Hz.Ali . Hakem olayı sonunda.

193 A İslamiyetin doğuşu ve Mekke dönemi
Hz. Muhammed Dönemi A İslamiyetin doğuşu ve Mekke dönemi Hz. Muhammed Mekkenin en ileri gelen ailesi olan haşimoğullarından abdullahın oğludur.kendisine herkes çok güvendiği için emin lakabı takılmıştır.25yaşına geldiğinde hz. Hatice ile evlendi40 yaşına geldiğinde hira dağında iken kendisine ilk vahiy geldi.

194 HİCRETİN ÖNEMİ İslamiyet daha kolay yayılma imkanı buldu
islamiyet bir devlet haline geldi medineli yahudiler ile bir anlaşma imzalandı Hz. Muhammed dini lider olarak ortaya çiktı islam devletinin temelleri atıldı.

195 B. Medine dönemi Hz. Muhammed in medineye hicreti başlayarak vefatına kadar geçen dönemdir. İslamiyet medinede daha hızlı yayılma göstermiş kısa zamanda müslümanlar büyük güç haline gelmişlerdir.

196 İslam’ın burda çabuk yayılmasında:
A . Akabe biatlarının etkisi B. Medinelilerin evs ve hazreç arasındaki mücadeleyi sona erdirmek istemesi C. Medinelilerin tek anlayışını yahudi ve hristiyanlardan öğrenmeleri.

197 Bedir Savaşının sonuçları
Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır. Mekke şehir devletinin prestiji sarsılmıştır. İslamiyet siyasi ve dini olarak daha güvenli bir ortama kavuşmuştur.

198 UHUD SAVAŞI Bedir savaşında perişan olan Mekkeliler bu yenilginin acısını çıkarmak için ebusüfyan komutasında Medineye yürüdüler.

199 UHUD SAVAŞI Savaş başlarında kureyş ordusu bozuldu. Bu durumu gören okçular yerlerini terk ettiler.Halid Bin Velid saldırıya geçerek İslam ordusunu iki ateş arasında bıraktı

200 HENDEK SAVAŞI (627) Medinelilerin son savunma savaşıdır.
Mekkeliler bu savaştan sonra müslümanları yok edemeyeceklerini anladılar. Mekkelilere yardım ettikleri gerekçesiyle bütün yahudiler medine dışına sürüldü. ÖNEMİ:Hendek savaşı mekkelilerin son saldırı savaşıdır.

201 HUDEYBİYE ANTLAŞMASI(628)
O yıl hac yapılmayacak.Bir sonraki yıl hac yapılabilecek. Müslüman olan mekkeliler medineye alınmayacak,fakat mekkeye gidenler alınacak. Her iki taraf birbiriyle on savaşmayacak.

202 HAYBERİN FETHİ(629) MUTE SAVAŞI(629) HUNEYN SAVAŞI(630)
Şam ticaret yollarının güvenliği sağlandı. MUTE SAVAŞI(629) Bizans ile yapılan ilk savaştır HUNEYN SAVAŞI(630) TAİF KUŞATMASI(630)

203 TEBÜK SAVAŞI (631) Gassaniler müslüman oldular. Bu sefer arap yarımadasında siyasal birliğin siyasal birliğin sağlandığını gösterir Hz. Muhammedin son seferidir.

204 DÖRT HALİFE DÖNEMİ ( )

205 Hz. Ebubekir dönemi (632-634) İç olaylar:
Hz. Muhammed öldükten sonra zekat vermeyen ve dinden dönenler ile mücadele edildi ve düzen sağlandı. Yalancı Peygamberler ortadan kaldırıldı. Kuran’ı Kerim kitap haline getirildi,

206 Hz. Ebubekir dönemi (632-634) Dış Olaylar:
Hz. Muhammedin gönderemediği ordu Suriye ye gönderildi. Bu seferle arap yarımadasında ilk fetih yapıldı. Yermük savaşıyla Bizans’ ın Suriye de ümidi kalmadı.

207 Hz. Ömer Dönemi ( ) Ecnadin savaşıyla Suriye fethedilmiş; ilk kez Anadolu ya komşu olunmuştur. Kudüs ve Filistin alınmıştır. Müslümanlar ilk kez Afrika kıtasında fetihlere başlamıştır. İslam orduları ilk kez farklı kültürle karşılaşmışlardır.

208 Hz. Ömer Dönemi (634-644) Sasaniler ortadan kaldırıldı.
İslam ordusu İran da Sasaniler le Suriye de ve mısırda Bizans ile Kuzey Afrika da ise berberilerle savaşmıştır.

209 Hz. Ömer Dönemi (634-644) İlk kez divan kuruldu.
Mali düzenlemeler yapıldı. Büyük iller oluşturuldu. Hicri takvim kullanılmaya başlandı. İkta sisteki kuruldu.

210 HZ. OSMAN DÖNEMİ (644-656) İslam dünyasında ilk karışıklıklar çıktı.
Hz. Osmanın şehit edilmesi iki önemli olayı doğurdu. 1. Yeniden islam dünyasında kabileler birbirlerine karşı geldiler. 2. Halifelik sorun oldu. Kuran-ı Kerim çoğaltıldı.

211 FETİHLER Kuzeyde 636 Erzurum alındı. Hazar Türkleriyle savaş başladı.
Kuzey Afrikada Tunusa kadar olan yerler fethedildi. Kıbrıs vergiye bağlandı.

212 HZ. ALİ DÖNEMİ(656-666) Hz .aişe hz. Alinin halifeliğini tanımadı.
Cemel vakasın da Hz. Aişe Hz. Aliye bağlılığını bildirdi. 637’de Muaviye ile sıffın savaşı yapıldı. Bu savaşta Hz ali Hz Muaviye kendilerini temsil etmek üzere birer hakem seçtiler.

213 Hakem olayıyla: 1.HZ.ALİ 2. MUAVİYE.
3.HARİCİLER olmak üzere islam toplumu üçe ayrıldı. 661 yılında Hz. Ali şehit edildi. NOT:HZ.Ali’nin öldürülmesiyle dört halife dönemi sona erdi.

214 İlk Türk İslam Devletleri

215 Talas Savaşı Müslüman Araplarla Çinliler Talas ırmağı yakınlarında karşılaştılar. Türk boylarından Karluklar bu savaşta Müslüman Arapları destekleyerek savaşı kazanmalarını sağladılar (751)

216 Talas Savaşı Sonuçları
Orta Asya Çinlilerin egemenliğine girmekten kurtulmuştur. Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler iyileşmiş, savaşların yerini dostluklar almıştır. Türklerle Müslüman Araplar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. Türkler kitleler halinde İslâmiyet’i kabul etmeye başlamıştır. Talas Savaşı Türk - İslâm tarihinin başlangıcı kabul edilmiştir. Dünya kültür tarihi bakımından önemli kabul edilen kâğıt, Çin’in dışında yayılmaya başlamıştır.

217 Türklerin Müslüman olmalarının Nedenleri
Müslüman tüccarların faaliyetleri Türklerde tek tanrı inancının yaygın olması Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışının İslâmiyet’teki fetih anlayışına benzemesi İslâm dini ile eski Türk inançları arasında benzerlik bulunması (ahiret, cennet, cehennem, kurban kesme ....)

218 Türklerin İslamiyet'e yaptığı katkılar
İslâmiyet’i daha geniş bir alana yaymışlardır (Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve Hindistan’ın bir kısmı ile Balkanlar). İslâm dünyasındaki ayrılıkları ortadan kaldırmaya çalışmışlar ve halifeyi korumuşlardır.

219 KARAHANLILAR ( ) Uygurların dağılmasından sonra Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından Doğu ve Batı Türkistan’da kurulmuştur Talas Savaşı’ndan sonra Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir

220 KARAHANLILAR’DA KÜLTÜR VE UYGARLIK
Türkçe’ye önem vermişler ve resmi dil olarak kullanmışlardır. İlk Türk - İslâm eserlerini ortaya koymuşlardır. En önemli eserleri, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig ve Kaşgarlı Mahmut’un Divan’ı Lügati’t Türk adlı eserleridir. Türk - İslâm tarihinde ilk medreseleri kurarak eğitime önem vermişlerdir. Türk tarihinde ilk kervansarayları kurarak ticareti geliştirmişlerdir.

221 GAZNELİLER ( ) Afganistan’daki Gazne şehrinde Samanoğullarının Herat valisi Alp Tiğin tarafından kurulmuştur En parlak dönemlerini Sultan Mahmut zamanında yaşamışlardır. Sultan Mahmut döneminde Gazneliler, Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek Kuzey Hindistan’a hakim olmuşlar ve burada İslâmiyet’i yaymışlardır.

222 GAZNELİLER ( ) Dandanakan Savaşı’nı kaybeden Gazneliler dağılma sürecine girmişler ve eski güçlerini kaybetmişlerdir. Gazneliler, Afganlı bir kavim olan Gurlular tarafından yıkılmıştır (1187). Birçok ulusu bünyesinde bulundurmaları parçalanmalarında ve yıkılmalarında önemli rol oynamıştır.

223

224 ANADOLU'DA İLK TÜRK BEYLİKLERİ
Malazgirt Muharebesi'nden sonra Anadolu'ya yapılan Türkmen akını iyice arttı. Bunun sonucu olarak, burada bir çok Türkmen beyliği kuruldu.

225 ANADOLU'DA İLK TÜRK BEYLİKLERİ
Saltuklular ( )  Danişmentliler ( )   Mengücekler ( )   Artuklular ( )  Çubukoğulları  İnaloğulları  Dilmaçoğulları  Ahlatşahlar ( Ermenşahlar Beyliği, Sökmenliler Beyliği )  İzmir Beyliği  Tanrıvermişoğulları  İnançoğulları

226 Saltuklu Beyliği ( )   Malazgirt Meydan Muhârebesinden sonra Erzurum ve civârında kurulan beyliktir.  Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’da ilk kurulan Türk beyliği budur. Başşehri Erzurum olan beyliğin kurucusu, Malazgirt Zaferinin kazanılmasında önemli rol oynayan Emir Saltuk’tur.

227 Danişmendliler Beyliği (1092-1178)
Danişment Gazi Anadolu'da fetihlere memur edilen BİR KOMUTANDIR. Türkmenlere hocalık, öğretmenlik yaptığı için "Danişmend" lâkabı ile anılıyordu. Danişmend Gazi Ahmed Bey, Kızılırmak ve Yeşilırmak dolaylarını ele geçirmiş ve burada devletini kurmustur. DANİŞMENT GAZİ

228 Mengücükler ( ) Mengücük Gazî'nin, Malazgirt savaşına iştirak ettiği ve bu savaştan sonra Sultan Alp Arslan'ın Anadolu'yu zabtetmek için görevlendirdiği beyler arasında bulunduğu bilinmektedir. Türkmen beylerinden Mengücük, Anadolu'nun fethi sırasında Erzincan, Kemah, Divriği ve Karahisar'ı zaptetmişti. Kendisi bu çarpışmalarda şehit düştü. Oğlu İshak, 1118'de bu bölgede, babasının adını taşıyan beyliği kurmuştur.

229 Artuklu Beyliği (1101-1409) Kültür ve sanatıyla iz bırakmış uzun
Ömürlü beyliklerden biri Artuklu Beyliği'dir. Artuk Bey'in oğulları tarafından kurulan bu beylikler üç kol halinde gelişti. Hasan Keyfâ ve Âmid, Mardin ve Meyyâfârıkîn, Harput'da, üç kol halinde hüküm sürmüş bir Türkmen sülâlesidir.

230 Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu

231 Anadolu Selçuklu Devleti

232 Türkmenlerin Anadolu’ya göçleri 11
Türkmenlerin Anadolu’ya göçleri 11. yüzyılda başlamış ve 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra daha da artmıştı. Alp Arslan’ın ölümünden sonra Anadolu’ya giren akıncı komutanlardan Kutalmışoğlu Süleyman ve kardeşi Mansur, Konya’dan İznik’e kadar olan bölgeyi ele geçirdi. 1075’te Bizans İmparatorluğu’nun önemli kentlerinden biri olan İznik’i aldı ve kendine merkez yaptı. Bu önemli fetihlerden sonra 1077’de Abbasi halifesinin onaylaması ile Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş oldu. SÜLEYMAN ŞAH

233 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen Süleyman Şah Bizans’ın iç karışıklıklarından faydalanarak, çok kısa bir süre zarfında İznik’i ve İznik’e kadar olan toprakları alıp 1077 Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdu.

234 Bizans’ı yenip, onlarla bir antlaşma yapan Süleyman Şah, bu sefer güneye ve doğuya yöneldi. Bu durumdan rahatsız olan Suriye Selçukluları ile girdiği mücadelede hayatını kaybetti.

235 Süleyman Şah’ın mezarı bugün Suriye’dedir
Süleyman Şah’ın mezarı bugün Suriye’dedir. Mezarının başında bir Türk bayrağı çekilidir ve sürekli olarak bir Türk askeri nöbet tutmaktadır.

236 Başka bir rivayete göre ise:
( Orta Anadolu’da yaptığı fetihleri genişleterek Suriye’ye yöneldi. Ancak burada Fırat nehrini geçerken boğularak öldü. )

237 Bir süre başsız kalan Anadolu Selçuklularının başına daha sonra, 1092’de I. Kılıç Arslan geçti. Haçlılarla mücadele etti. Onun yerine geçen I. Mesut da Haçlılarla mücadele etti. II. Kılıç Arslan’ın Bizanslılarla yaptığı Miryokefalon Anadolu Türk Tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Bu savaşla Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. II. Kılıç Arslan

238 Kösedağ Savaşı Moğol orduları Doğu Anadolu’ya girerek önce Erzurum’u işgal ettiler. Daha sonra, Selçuklu ordusu ve Moğol ordusu Sivas’ın doğusundaki Kösedağ’da karşı karşıya geldiler. II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in komutasındaki Selçuklu ordusu, sayıca fazla olmasına rağmen, yanlış savaş taktikleri yüzünden ağır bir yenilgi aldı.          

239 Moğollar bu zaferden sonra Erzincan, Sivas ve Kayseri gibi kentleri ele geçirdiler ve yağmaladılar. Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev Moğollarla anlaşma yaptı ve her yıl onlara vergi vermeyi kabul etti. Böylece, Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlı bir devlet haline geldi.            

240 Anadolu Selçuklu Devleti’nin Dağılışı ve Yıkılışı
Moğolların baskısının iyice artması üzerine, Anadolu Selçukluları birkaç başarısız ayaklanma denemesine giriştiler. Hatta, bu ayaklanmalardan birinde Memlüklü Sultanı Baybars’tan yardım istediler. Ordusu ile Anadolu’ya gelen Baybars 1277 yılında Elbistan ovasında Moğolları darmadağın etti. 1308 yılında, son sultan II. Mesud’un ölümünden sonra Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı.

241 HAÇLI SEFERLERİ

242 HAÇLI SEFERLERİ Orta Çağda Avrupalıların,Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere Haçlı seferleri denir. Avrupalılar,Müslüman Arapların Suriye,Filistin ve İspanya’yı fethinden büyük rahatsızlık duymuşlardı. 11.yüzyılda Türklerin Bizans’ın elinden alarak burada bir devlet kurması,Avrupayı dehşet içinde bıraktı.Türkler Bizansı ele geçirirlerse Avrupaya egemen olabilirlerdi. Bu sebep de Haçlı seferlerinin çıkmasına neden olan unsurlardan biridir. Ayrıca o dönem Avrupa çok fakir doğu çok zengin idi.Buda Haçlı seferlerinin çıkmasının nedenlerinden biridir.

243 Haçlı Seferlerinin Nedenleri
1-Dinsel Nedenler - Hristiyanların başta Kudüs olmak üzere kutsal saydıkları yerleri Müslümanlardan almak istemeleri - Papaların otoritelerini artırmak ve Ortodoks Kilisesi‘ni egemenlik altına alarak etki alanını genişletmek istemeleri - Kluni tarikatının Müslümanlar aleyhine propaganda yapması

244 Haçlı Seferlerinin Nedenleri
2-Siyasal Nedenler - Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans'ın Türk ilerleyişine karşı Avrupa'dan yardım istemesi - Avrupalıların Türklerin batıya doğru ilerlemesini durdurmak istemeleri - Papaların topraksız soyluların ele geçirilecek topraklarda kontluklar kurmalarını teşvik etmeleri - Derebeylerinin güçlerini artırmak istemeleri ve macera arzuları

245 Haçlı Seferlerinin Nedenleri
3-Ekonomik Nedenler - Avrupada halkın büyük bir kesimi yoksulken doğu ülkelerindeki halkın zengin ve rahat bir yaşam sürmesi - Avrupalıların Müslümanların egemenliğindeki ticaret yollarını ele geçirmek istemeleri -Avrupalıların doğudaki hammadde kaynaklarına sahip olmak istemeleri

246 1.HAÇLI SEFERİ ( ) Bizans imparatoru Aleksios Komnenos’un Acil yardım istemesi üzerine,Haçlı orduları gruplar halinde Avrupa’nın çeşitli yerlerinden hareket ettiler. Bizans imparatoru Haçlıları Türklere karşı kışkırıtıyordu. Haçlı ordusu İznik’i kuşattı,ve şehri teslim aldı.(1096) Kılıçarslan Danişmend Gazi ve Emir Hasanla ittifak yaptı.Ama başarılı olamadı ve Konya’ya çekildi. Bu durumdan yararlana Bizanslılar Eskişehir-Antalya hattına kadar Batı Anadolu’yu ele geçirdiler. Haçlılar yollarına devam ettiler.Bir kol Urfa’yı alırken diğer kolda Antakya’yı aldı. Haçlılar büyük kayıplar vererek Kudüs’ü aldılar.Burada Latin imparatorluğu kurdular.Aldıkları şehirlerde de kontluklar kurdular.

247 2.HAÇLI SEFERİ ( ) Bu sefer Musul atabeyi İmadeddin Zengi’nin Urfa kontluğunu ortadan kaldırması üzerine düzenlendi. Almanya İmparatoru 3.Konrad ile Fransa kralı 7.Lui tarafından yönetilen ordular Anadoluya girdiler. Alman imparatorunun yönettiği ordu Anadolu Selçuklu sultanı Mesud tarafından müthiş bir bozguna uğratıldılar. Alman imparatoru canını zor kurtararak İznik’e sığındı. Fransa kralı ordusu ile beraber İznik’e geldi.Alman imparatorunun bozguna uğradığını öğrenince Selçuklu ülkesinden geçmenin imkansız olduğunu anlayarak Efes Denizli Antalya yönünde yoluna devam etti. Haçlılar Türklerin baskınlarına karşın Antalya’ya varabildiler.Bir kısmı gemilerle Suriye vardılar.Kalanlar da Rum ve Türk saldırıları karşısında perişan oldular.

248 3.HAÇLI SEFERİ ( ) Bu sefer Selahaddin Eyyubi’nin,Kudüs’ü ele geçirmesi üzerine düzenlendi. Alman imparatoru Frederich Barbarossa,Fransız kralı Phillippe August,İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard’ın yönettiği ordular Avrupa’dan yola çıktılar. Alman imparatoru büyük bir ordu ile İstanbul üzerinden Anadoluya geçti.Karşılarında 2.Kılıçarslan’ı buldular ve büyük darbeler aldılar. İngiliz ve Fransızlar Akdeniz yolu ile Filistin’e vardılar. Kudüs’ü alabilmek için Selahaddin Eyyubi ile savaştılar ama hiçbir sonuç alamayacaklarını anlayarak ülkelerine geri döndüler. Kudüs müslümanların elinde kaldı.

249 4.HAÇLI SEFERİ ( ) Eyyubiler,Haçlılarla mücadeleye devam ediyorlardı. Filistindeki Yafa ile Akdeniz kıyısındaki bazı kalelerin Eyyubiler’in eline geçmesi üzerine,Papa 3.İnosan,bütün Hristiyanları tekrar savaşa çağırdı. 4.Haçlı seferi deniz yoluyla yapılmak istendi.Venedikliler Haçlıları Mısıra götürmeyi kabul ettiler ama Haçlılar onların istediği parayı ödeyemediler.Bu sırada Bizansta taht kavgaları sürüyordu. Bu fırsat üzerine İstanbul’a gelen Haçlılar İstanbul’u yağmaladılar ve orada Latin imparatorluğu kurdular.

250 HAÇLI SEFERLERİ SONUÇLARI
O zamanki Avrupa’nın siyasi durumu değişti.Derebeylikler yıkılmaya Krallıklar güçlenmeye başladı. Bu savaşlardan sonra İslam dünyası özellikle Türkler son derece yıpranmış olarak çıktı. Haçlı seferleri Avrupalılar için ekonomik olarak kazançlı çıktı.Cenova Venedik Marsilya gibi Akdeniz limanlarının önemi arttı. Avrupalılar doğunun bilimsel ve teknolojik üstünlüğünü anladılar.Barut pusula kağıt Avrupa’ya götürüldü. Doğu ile batı arasında kültür alışverişi oldu. Papaların ve kilisenin otoritesi sarsıldı. Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı zenginleşti,burjuva sınıfı oluşmaya başladı.

251


"M.Ö. YÜZYIL, YARIYIL ve ÇEYREK KAVRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları