Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I KEÇ İ ÖREN İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I KEÇ İ ÖREN İ LÇE M İ LL İ E.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I KEÇ İ ÖREN İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I KEÇ İ ÖREN İ LÇE M İ LL İ E."— Sunum transkripti:

1 T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I KEÇ İ ÖREN İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I KEÇ İ ÖREN İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü TANITIM VE DE Ğ ERLEND İ RME TOPLANTISINA HOŞ GELD İ N İ Z

2 GÜNDEM MADDELER İ 1.Alana Geçiş Kılavuzunun tanıtımı, 2.Alan-Dal Açma ve Kapama,

3 SıraYAPILACAK İ ŞLEMLERTAR İ H 1ATP/AMP alanları hakkında 9 uncu sınıf ö ğ rencilerine rehberlik ve bilgilendirme yapılması Ders yılı süresince 2Okul yönetimlerince, ATP/AMP meslek alanlarına alınacak ö ğ renci kontenjanlarının e-Okul Sistemine girilmesi 30 Mart 10 Nisan 2015 3ATP/AMP alanlarına alınacak ö ğ renci kontenjanlarının e-Okul Sisteminde ilan edilmesi 13 Nisan 2015 4ATP/AMP ve meslek alanlarına geçiş, tercih ve yerleştirme iş ve işlemleri hakkında 9 uncu sınıf ö ğ renci velilerine bilgilendirme toplantısı 13-19 Nisan 2015 5MBY sınavının yapılaca ğ ı denizcilik alanı bulunan okulların e-Okul Sisteminde ilan edilmesi 20 Nisan 2015 6MBY sınavı başvurularının velilerce e-Okul Sistemi üzerinden yapılması27 Nisan 03 Mayıs 2015 7Okul müdürlü ğ ünce başvuru sayısına göre MBY sınavını yapacak komisyonun oluşturulması 27 Nisan 03 Mayıs 2015 8MBY sınavının yapılması04-10 Mayıs 2015 9Denizcilik meslek alanında ö ğ rencinin sa ğ lık durumunun geçmek istedi ğ i alanın ö ğ renimine elverişli oldu ğ unu gösterir sa ğ lık raporlarının ve Yönetmeli ğ in 31/5 maddesi gere ğ i anne/baba mesle ğ ini gösteren belgenin alınarak okul müdürlü ğ üne/komisyona teslim edilmesi 04-16 Mayıs 2015 10MBY sınav sonuçları, Denizcilik meslek alanında sa ğ lık raporları, Yönetmeli ğ in 31/5 maddesi gere ğ i anne/baba mesle ğ ini gösteren belgenin okul müdürlüklerince e-Okul Sistemine işlenmesi 04-16 Mayıs 2015 MESLEK İ VE TEKN İ K ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARINDA ATP ve AMP MESLEK ALANLARINA GEÇ İ Ş, TERC İ H VE YERLEŞT İ RME ÇALIŞMA TAKV İ M İ

4 SıraYAPILACAK İ ŞLEMLERTAR İ H 11ATP ve AMP meslek alanlarına ait tercihlerin velilerce ya da EK-1 ve EK-2 yi doldurarak tercih başvurusu yapanların okul müdürlü ğ ünce e-Okul Sistemine işlenmesi 18-29 Mayıs 2015 12Tercih başvurularının okul müdürlü ğ ünce e-Okul Sisteminde Onaylanması18-29 Mayıs 2015 139 uncu sınıf ö ğ renci puanlarının e-Okul Sistemine girişinin yapılması için son gün 10 Haziran 2015 14ATP/AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçlarının e-Okul Sisteminde ilanı12 Haziran 2015 15:00 MESLEK İ VE TEKN İ K ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARINDA ATP ve AMP MESLEK ALANLARINA GEÇ İ Ş, TERC İ H VE YERLEŞT İ RME ÇALIŞMA TAKV İ M İ

5 1. GENEL AÇIKLAMALAR 1.1 ANADOLU TEKN İ K VE ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA MESLEK ALANLARINA GEÇ İ Ş İ ŞLEMLER İ Mesleki ve teknik ortaö ğ retim kurumlarının ATP/AMP 10 uncu sınıf meslek alanlarına geçiş işlemleri 9 uncu sınıfın sonunda aşa ğ ıda belirtilen esaslara ve Çalışma Takvimine göre yapılacaktır. Bu kılavuzdaki esaslar 2015–2016 ö ğ retim yılı için geçerli olacaktır. Veli ve okul müdürlü ğ ü, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, bu Kılavuzda (2015 ATP ve AMP Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu) belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

6 1.1.1. ATP MESLEK ALANLARINA GEÇ İ Ş KOŞULLARI Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçebilmek için isteyen ö ğ renciler başvuru yapabilecek ancak ortaö ğ retim kurumlarının 9 uncu sınıfını do ğ rudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan ö ğ rencilerin başvuruları geçerli sayılacaktır. Ö ğ renciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler. 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan ö ğ rencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir. ATP meslek alanlarına geçmek isteyen ö ğ renciler, kendi okulları dışında di ğ er okullarda bulunan ATP meslek alanlarını da seçebilirler. ATP na mesleki ve Teknik Anadolu liseleri dışındaki di ğ er okulların 9 uncu sınıfını do ğ rudan geçen ö ğ renciler de başvurabilir.

7 1.1.2. AMP MESLEK ALANLARINA GEÇ İ Ş KOŞULLARI Alana yerleştirme puanı, ö ğ rencinin 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı ile ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı toplanarak belirlenir. AMP meslek alanlarını seçmek isteyen ö ğ renciler sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesle ğ ini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana do ğ rudan kayıt edilir. ATP ve AMP meslek alanlarına geçişlerde ö ğ rencinin sa ğ lık durumunun geçmek istedi ğ i alanın ö ğ renimine elverişli olması esastır. Sa ğ lık durumunun geçmek istedi ğ i alanın ö ğ renimine elverişli olmadı ğ ı sonradan tesbit edilen ö ğ rencilerden programın özelli ğ ine göre sa ğ lık/sa ğ lık kurulu raporu istenir. İ stenen raporu temin edemeyen ö ğ renciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirir.

8 1.1.3. SINIF TEKRARI YAPAN ve Ö Ğ REN İ M HAKKINI KULLANMAYAN ATL/AML Ö Ğ RENC İ LER İ N İ N DURUMU Temel E ğ itimden Ortaö ğ retime Geçiş Sistemi ile alana yerleştirilen ve 9 uncu sınıfta sınıf tekrarına kalan Anadolu teknik / Anadolu meslek lisesi programında ö ğ retimlerine devam eden ö ğ rencilerin istemeleri halinde hakları korunarak daha önce yerleştirildikleri program ve alanda e ğ itimlerine devam etmeleri sa ğ lanacaktır.

9 3 KONTENJAN BEL İ RLEME İ ŞLEMLER İ Mesleki ve teknik ortaö ğ retim kurumlarında Bakanlıkça alan/dal açma onayı bulunan ATP ve AMP nın 10 uncu sınıf seviyesinde meslek alanlarına alınacak ö ğ renci sayıları; sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, ö ğ retmen sayısı ve 9 uncu sınıf ö ğ renci sayıları dikkate alınarak belirlenecektir. e-Okul Sisteminde meslek alanı kontenjanları ile ilgili her alana en az bir şube olmak üzere ATP ve AMP nın mevcut alanları için ayrı ayrı kontenjan girişi yapılacaktır.

10 4 TERC İ H İ ŞLEMLER İ 4.1 Ortak İ şlemler Tercihler 18-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 ve/veya EK-2 formların doldurularak imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir. Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır. ATP için tercih yapacak adaylar aynı zamanda okullarında bulunan AMP meslek alanları için de tercih yapacaklardır. MBY sınavı ile ö ğ renci alacak denizcilik alanını tercih edecek ö ğ rencilerin kılavuzda belirtilen tarihlerde bu sınavlara girmiş olmaları gerekir. Sınava girmemiş olan ya da sınavda başarısız olan ö ğ renciler ile olumlu sa ğ lık raporunu alamayanlar denizcilik alanını tercih edemeyeceklerdir. Bu durumda olan adaylara okulunda gidebilece ğ i başka bir alanın bulunmaması durumunda di ğ er alanları tercih etmeleri için e-Okul Sistemi izin verecektir.

11 4 TERC İ H İ ŞLEMLER İ 4.1 Ortak İ şlemler De ğ işik nedenlerle süresi içinde tercih başvurusu yapamayan aday, bulundu ğ u okulda kontenjan açı ğ ı bulunan AMP meslek alanlarından birisine puanı esas alınarak merkezi olarak yerleştirilir. Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 ve EK-2 formlarını teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlü ğ ünün sorumlulu ğ undadır. e-Okul Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş ö ğ renciler merkezi yerleştirme ile yerleştirilemeyece ğ inden tüm ö ğ rencilerin tercih yapması sa ğ lanacaktır. Yapılan tercih başvuruları okul müdürlü ğ ü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Elektronik ortamda onaylanan tercih listesinin çıktısı alınarak okul müdürlü ğ ü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılı ğ ı veliye verilecektir. Tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://mtegm.meb.gov.tr adreslerinden başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri ise https://eokul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

12 4.1.1 ATP Tercih İ şlemleri ATP meslek alanlarını seçmek isteyen ö ğ renciler kendi okulları dışında di ğ er okullardan da tercih yapabileceklerdir. Adaylar ATP için en fazla 15 tercih yapabilecektir. 4.1.2 AMP Tercih İ şlemleri AMP meslek alanlarını seçmek isteyen ö ğ renciler sadece kendi okullarında bulunan alanları tercih önceli ğ ine göre tercih edeceklerdir. Ö ğ renciler AMP için tercih yaparken okullarında bulunan tüm alanları tercih önceli ğ ine göre seçmek zorundadırlar. Adaylar AMP için en fazla 15 tercih yapabilecektir.

13 5 YERLEŞT İ RME İ ŞLEMLER İ Tercih başvurusunda bulunan ö ğ rencilerin, puan üstünlü ğ ü ve tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. Ö ğ renci ATP tercihlerinden herhangi birisine yerleşmişse AMP tercihleri dikkate alınmayacaktır. ATP tercihlerine yerleşememesi durumunda ise AMP tercihleri puan üstünlü ğ ü ve tercih sırasına göre de ğ erlendirilecektir. AMP de yerleştirme işlemi ö ğ rencinin kayıtlı oldu ğ u okuldaki alanlardan birisine yapılacaktır. ATP ve AMP alanlarında kontenjan açı ğ ı oluşması halinde di ğ er ortaö ğ retim kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan ö ğ renciler, Yönetmelik esaslarına göre nakil yoluyla gelebileceklerdir. Yerleştirildi ğ i alanı de ğ iştirmek isteyen ö ğ renciler kontenjan açı ğ ı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar, alan de ğ iştirerek de geçiş yapabilirler. MBY sınavıyla ö ğ renci alınan denizcilik alanı ile sa ğ lık hizmetleri alanına di ğ er alanlardan geçiş yapılmaz.

14 6 YERLEŞT İ RME SONUÇLARININ İ LANI ATP ve AMP yerleştirme sonuçları 12 Haziran 2015 saat 15:00 da ilan edilecektir. Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

15 7 OKUL MÜDÜRLÜKLER İ NCE YAPILACAK İ ŞLEMLER ATP ve AMP meslek alanları hakkında “OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM B İ LG İ LER İ ”nden de yararlanarak, 9 uncu sınıf ö ğ rencilerine sınıf rehber/rehber ö ğ retmenlerince konuya ilişkin rehberlik ve bilgilendirme toplantısı yapmak, ATP ve alana yerleştirme iş ve işlemleri hakkında “OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM B İ LG İ LER İ ”nden de yararlanarak, 9 uncu sınıf ö ğ renci velilerine bilgilendirme toplantısı yapmak, Ö ğ rencilerin elektronik ortamdaki işlemlerini yapmak üzere en az bir müdür yardımcısı görevlendirmek, ATP ve AMP meslek alanlarına ait kontenjanları e-Okul sistemine zamanında ve istenildi ğ i şekilde girmek, MBY sınavıyla ö ğ renci yerleştirilen alanlar için MBY sınavı başvurularını e-Okul sistemine işlemek, Başvuru sayısına göre MBY sınavını yapacak komisyonu ya da komisyonları oluşturmak ve belirtilen takvime göre sınavların yapılmasını sa ğ lamak,

16 7 OKUL MÜDÜRLÜKLER İ NCE YAPILACAK İ ŞLEMLER Denizcilik meslek alanında ö ğ rencilerin sa ğ lık durumunun geçmek istedi ğ i alanın ö ğ renimine elverişli oldu ğ unu gösterir sa ğ lık raporlarının teslim edilmesini sa ğ lamak, MBY sınav sonuçları, sa ğ lık raporları ile anne/baba mesle ğ i bilgilerinin e-Okul Sistemine işlenmesini sa ğ lamak, 9 uncu sınıf ö ğ renci puanlarının süresi içerisinde e-Okul sistemine girişinin yapılmasını sa ğ lamak, MBY sınavı veya müracaat edece ğ i alanla ilgili sa ğ lık raporu almak için dilekçeyle başvuru yapan ö ğ rencilerin devamsızlıklarını e-Okul Sistemine izinli olarak işlemek.

17 8 OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM B İ LG İ LER İ Mesleki ve teknik ortaö ğ retim kurumlarında uygulanmakta olan meslek alanlarının OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM B İ LG İ LER İ ” http://mtegm.meb.gov.tr, http://megep.meb.gov.tr ile http://metefankara.meb.gov.tr (AnkaraMESB İ L) adreslerinde yer almaktadır.http://mtegm.meb.gov.tr http://megep.meb.gov.trhttp://metefankara.meb.gov.tr

18

19 EK-1 ANADOLU TEKN İ K PROGRAMINA VE ALANLARINA GEÇ İ Ş TERC İ H B İ LD İ R İ M FORMU (Bu form internet üzerinden tercih yapamayan veliler için tasarlanmıştır) Ö Ğ RENC İ B İ LG İ LER İ T.C.Kimlik NoSınıfı ve Şubesi Adı SoyadıOkul No ALAN TERC İ HLER İ (Kendi Okulunda ve Di ğ er Okullarda Bulunan Alanlar) SIRATercih KoduOkul AdıAlan Adı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. □ Sa ğ lık durumum seçti ğ im meslek alanlarında ö ğ renim görmem için uygundur. Açıklamalar: Yönetmeli ğ in 30’uncu maddesine göre; 1. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında alana geçiş için isteyen ö ğ renciler başvuru yapabilecek ancak ortaö ğ retim kurumlarının 9 uncu sınıfını do ğ rudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan ö ğ rencilerin başvuruları geçerli sayılacaktır. 2. Ö ğ renciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan ö ğ rencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir. 3. Denizcilik meslek alanını tercih edebilmek için MBY sınavında başarılı olma şartı aranacaktır. 4. Denizcilik meslek alanını tercih eden ö ğ rencinin sa ğ lık durumunun geçmek istedi ğ i alanın ö ğ renimine elverişli olmaması halinde ilgili alana yerleştirme yapılmayacaktır. Tercihler tarafımızdan kontrol edilerek sisteme girilmiştir. …./…./ 2015 Ö ğ rencinin Adı Soyadı İ mza Velinin Adı Soyadı İ mza Müdür Yardımcısı Adı Soyadı İ mza

20 EK-2 ANADOLU MESLEK PROGRAMINA VE ALANLARINA GEÇ İ Ş TERC İ H B İ LD İ R İ M FORMU (Bu form internet üzerinden tercih yapamayan veliler için tasarlanmıştır) Ö Ğ RENC İ B İ LG İ LER İ T.C.Kimlik NoSınıfı ve Şubesi Adı SoyadıOkul No ALAN TERC İ HLER İ (Kendi Okulunda Bulunan Alanlar) SIRATercih KoduOkul AdıAlan Adı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. □ Sa ğ lık durumum seçti ğ im meslek alanlarında ö ğ renim görmem için uygundur. Açıklamalar: 1. Alana yerleştirme işlemi, ö ğ rencinin 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı ile ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı alınmak suretiyle elde edilecek toplama göre yapılacaktır. 2. Denizcilik meslek alanını tercih edebilmek için MBY sınavında başarılı olma şartı aranacaktır. 3. Denizcilik meslek alanını tercih eden ö ğ rencinin sa ğ lık durumunun geçmek istedi ğ i alanın ö ğ renimine elverişli olmaması halinde ilgili alana yerleştirme yapılmayacaktır. 4. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulundu ğ unu ve işyeri ile ilgili mesle ğ ini, meslek kuruluşlarından belgelendiremeyenler de ğ erlendirmeye alınmayacaktır. 5. 10 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar ö ğ renciler, nakil yoluyla alan de ğ iştirerek kontenjan açı ğ ı olan di ğ er okullardaki istedikleri alanlara geçiş yapabileceklerdir. 6. Okulda bulunan alan sayısı kadar tercih yapmak zorunludur. Tercihler tarafımızdan kontrol edilerek sisteme girilmiştir. …./…./ 2015 Ö ğ rencinin Adı Soyadı İ mza Velinin Adı Soyadı İ mza Müdür Yardımcısı Adı Soyadı İ mza

21 1.Mesleki ve teknik ortaö ğ retim okullarından bünyesinde Anadolu meslek programında alan/dal bulunmayanlar için alan/dal açılması teklifi yapılırken; çevrenin, sektörün istek ve ihtiyaçları, yerleşim birimindeki işletmelerde mesleki e ğ itimine uygun işyerleri olup olmadı ğ ı ve binanın fiziki kapasitesi (atölye, laboratuvar vb.) göz önünde bulundurulmalıdır. 2.Mesleki ve teknik ortaö ğ retim okullarının bünyesinde önceden açılan ve günümüzde yeterli talep olmadı ğ ı için güncelli ğ ini yitiren alan ve dalların yeniden de ğ erlendirilerek gerek görülüyorsa kapatma teklifleri yapılmalıdır. 3.Mesleki ve teknik ortaö ğ retim okullarının bünyesinde Bakanlık Onayı alınmadan sehven açılan ve ö ğ renci alınan eski program türlerindeki (ÇPL,OML, EML, KML, METEM, TML, TL vb.) alan/dallarda ö ğ renim görmekte olan ö ğ rencilerin ma ğ dur edilmemesi için ihtiyaç duyulan yeni alan/dallarda yapılacak olan tekliflere eklenmelidir.

22 Mesleki ve Teknik E ğ itimi Tanıtma ve Yönelte İ l ve İ lçe Komisyonlarının Faaliyetlerinden biri olarak planlanan Alan/Dal ve Meslek Tanıtım Faaliyetleri İ l Eylem Planı do ğ rultusunda Mart 2015 sonuna kadar planlanıp uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda her ilçe bir alan/dal (meslek) tanıtımı yapacaktır. Ayrıca her ilçe bu dönem boyunca en az iki adet kariyer günü planlayacak ve uygulayacaktır.

23 T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I KEÇ İ ÖREN İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I KEÇ İ ÖREN İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü KATILIMLARINIZ VE KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER İ Z..!


"T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I KEÇ İ ÖREN İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü T.C. M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I KEÇ İ ÖREN İ LÇE M İ LL İ E." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları