Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Otomasyonu Modülleri 16.11. PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Otomasyonu Modülleri 16.11. PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli."— Sunum transkripti:

1 Hastane Otomasyonu Modülleri 16.11. PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sa ğ lık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı ö ğ renim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabilece ğ i göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Di ğ er sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi2

3 16.11. PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ Personel işlemleri modülünün amacı tüm personel(memur, sözleşmeli, geçici görevli, vb.) işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesidir. Bu modülle ilgili istatistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları Sistem ve Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirlenmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi3

4 16.11.1. Personel Takip İ şlemleri 16.11.1.1. Hastane personeline ilişkin tüm bilgilerin saklanıp, Memur ve sözleşmeli (döner sermaye vb.) personele ilişkin kimlik, sicil, izin ve özlük bilgileri tutulmalıdır. Bu kayıtlar Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Personel Genel Müdürlü ğ ü'nde tutulan kayıtlarla uyumlu olmalıdır. 16.11.1.2. Personel sicil bilgilerine ve işlemlerine ilişkin istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi4

5 16.11.1. Personel Takip İ şlemleri 16.11.1.3. Tayin, terfi, ceza, izin, rapor, nöbet vb. işlemler yapılabilmeli ve ilgili kayıtlar tutulmalı, Geçici görevde olan personelin takibi yapılabilmelidir. 16.11.1.4. barkodlu) kartlarını okuyup bununla entegre olarak, personelin de ğ işik biyometrik özelliklerini belirlerek (verify) çalışan biyometrik cihazlarla yapılabilmelidir. Bu şekilde belirlenen devam takip işlemleri, inceleme de ğ erlendirme ve istatistik modülünden ayrıntılı olarak yetkili idareciler tarafından incelenebilmelidir. İ dare, sistemler arası entegrasyonu sa ğ lamak üzere gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi5

6 16.11.2. Zaman Yönetimi 16.11.2.1. Personelin çalışma zamanını görüntülemeli ve veri girişlerini yapmalıdır. 16.11.2.2. Vardiya bilgilerinin bordroya entegrasyonu ve raporlama işlemleri yapılabilmelidir. 16.11.2.3. Fazla mesailer girilebilmeli, raporlanmalı ve gerekti ğ inde bordroya aktarılmalıdır. 16.11.2.4. Yıllık izin ve/veya rapor girilmeli, raporlanmalı ve bordroya aktarılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi6

7 16.11.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. İ şlemleri 16.11.3.1. Maaş bordrosu, ek fark bordrosu, fazla mesai bordrosu, vb. personel ücret ödemelerine ilişkin tüm bordrolar hazırlanabilmelidir. 16.11.3.2. Emekli Sandı ğ ı ve SSK kesintileri, Maliye’ye ait kesintiler, vb. ilişkin işlemler yapılabilmelidir. 16.11.3.3. Kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak Döner Sermayeden personele pay da ğ ıtılması işlemleri yapılabilmelidir. 16.11.3.4. Tüm bu işlemlerle ilgili rapor çıktıları alınabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi7

8 16.11.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. İ şlemleri 16.11.3.5. Her türlü ödemeler ve kesintiler hesaplanmalıdır. Buna ba ğ lı olarak; a. Sosyal yardımlar brüt ve/veya net olarak kaydedilebilmelidir. b. Ücretler netten brüte ve brütten nete hesaplanmalıdır. c. Özel sigorta, icra gibi kesintiler kaydedilebilmelidir. d. Di ğ er kanuni ve özel kesintiler kaydedilebilmelidir. 16.11.3.6. Kıdem, ihbar bordrosu çıkartılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi8

9 16.11.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. İ şlemleri 16.11.3.7. Gerekli görülmesi halinde her türlü yasal raporları hazırlamalıdır. a. SSK İ şe Giriş Bildirgesi / Personel bildirgesi b. SSK Aylık Bildirge c. Emekli Aylık Bildirge (SGDP) d. Ek-1 ve Ek- 2 e. SSK 4 Aylık Bildirge f. Vizite Ka ğ ıtları (6 aylık ve günlük) g. İ şten Ayrılma Bildirgesi ( İ ŞKUR) h. İ şyeri Bilgi Formu ( İ ŞKUR) i. İ şsizlik Ödene ğ i Talep Formu j. Çalışma Bakanlı ğ ı İ şyeri Bildirgesi k. İ ş Sözleşmesi l. İ lgili di ğ er raporlar. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi9

10 16.11.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. İ şlemleri 16.11.3.8. Özel Gider İ ndirimi hesaplamalı ve raporlamalıdır. 16.11.3.9. Harcırah hesaplamalı ve raporlamalıdır. 16.11.3.10. Bordro raporlarını hazırlamalıdır. a. Ücret raporu, b. Veriliyorsa avans raporu, c. Muhasebe icmal raporu, d. Personel ödenekleri raporu, e. Personel kesintileri raporu, f. Personelin gelir vergisi matrah raporu, g. Yıllık bordro icmali. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi10

11 16.11.3. Bordro ve (varsa) S.S.K. İ şlemleri 16.11.3.11. Banka havale dosyasını hazırlamalıdır. 16.11.3.12. De ğ işen vergi, SKK Prim, matrah oran ve parametreleri tanımlanmalı ve parametreler her ay de ğ işebilir olarak düzenlenmelidir. 16.11.3.13. Toplu ücret artışı ya da düzeltme yapmalıdır. 16.11.3.14. Gerekti ğ inde fark bordrosu yapmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi11

12 16.11.4. E ğ itim ve Toplantı Yönetimi 16.11.4.1. E ğ itim ve toplantıları listesi oluşturulabilmelidir. 16.11.4.2. E ğ itim ve toplantılara ön kayıt, kesin kayıt, kayıt silme yapmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi12

13 16.11.4. E ğ itim ve Toplantı Yönetimi 16.11.4.3. E ğ itim ve toplantı de ğ erleme ve raporlama yapmalıdır. 16.11.4.4. E ğ itim ve toplantı hesaplamaları ve masraf yerlerini yansıtabilmelidir. 16.11.4.5. E ğ itim ihtiyacını belirlemeli ve alınan tüm e ğ itimler görüntülenmelidir. 16.11.4.6. E ğ itim talep formu oluşturmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi13

14 16.11.5. Personel Portalı Personelin kendi şifresini kullanarak herhangi bir yerden girebilece ğ i aşa ğ ıda bazı örnekleri verilen kişiye özgü ve genel bilgileri içermelidir. 16.11.5.1. Avans uygulaması varsa ödenen avans ve ay sonu maaşı. 16.11.5.2. Vardiya bilgileri. 16.11.5.3. Aylık toplam çalışma süresi. 16.11.5.4. İ zin hakkı. 16.11.5.5. Performans hedefleri ve sonuçları. 16.11.5.6. Personele ilişkin yönetmelikler. 16.11.5.7. E ğ itim programları. 16.11.5.8. Sosyal aktiviteler ve di ğ er duyurular. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi14

15 Hastane Otomasyonu ile İ lgili sunumlar 1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENL İ K VE ER İ Ş İ M ve MAL İ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VER İ TABANI YÖNET İ M S İ STEM İ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLER İ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJ İ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAK İ P, SATINALMA VE DEM İ RBAŞ İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-B İ LG İ YÖNET İ M, İ STAT İ ST İ K VE RAPORLAMA İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞ İ RE AMEL İ YATHANE A Ğ IZ D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMOD İ YAL İ Z,SA Ğ LIK KURULU,ARŞ İ V,KAN MERKEZ İ,D İ YET,C İ HAZ TAK İ P MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi15


"Hastane Otomasyonu Modülleri 16.11. PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları