Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASPB - SYGM Ahmet Emin BAYSAL İstanbul

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASPB - SYGM Ahmet Emin BAYSAL İstanbul"— Sunum transkripti:

1 ASPB - SYGM Ahmet Emin BAYSAL İstanbul - 2015

2 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
SYGM’nin Tarihçesi SYGM’nin Teşkilat Yapısı SYGM’nin Görevleri ve İşleyişi İÇERİK SYGM’nin Çalışmaları Soru Cevap

3 SYGM’nin Tarihçesi 1982 Anayasası’nın başlangıç bölümünde ise, “Her Türk vatandaşının ……. onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu” hüküm altına alınmıştır. TARİHÇE

4 SYGM’nin Tarihçesi Bu temel ilke çerçevesinde, Anayasanın “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” başlıklı 5.maddesinde “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak ile insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmış; “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60.madde hükmü ile de “herkesin, sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı ve teşkilatı kuracağı” hükme bağlanmıştır. TARİHÇE

5 SYGM’nin Tarihçesi Anayasasının "… sosyal bir hukuk devletidir." hükmü gereği tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile Merkez Bankası nezdinde Başbakanlığa bağlı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuştur. TARİHÇE

6 SYGM’nin Tarihçesi Bu tarihe kadar ülkemizdeki sosyal yardım hizmetlerinin büyük bölümü, Türkiye Kızılay Derneği, Darülaceze Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yürütülmüş olup; Fon’un kuruluşu ile birlikte sosyal yardım alanına önemli bir kaynak ayrılarak yoksullukla mücadele alanında kalıcı çözümler getirmek amaçlanmıştır. TARİHÇE

7 SYGM’nin Tarihçesi Kurulduğu tarihten tarihine kadar Fonun idari işleri Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliği eliyle yürütülmüştür. ’te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmış, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. TARİHÇE

8 SYGM’nin Tarihçesi Fon idaresinin, Genel Müdürlük olarak yapılandırılması ile mevcut sosyal yardım programlarının ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amaçlanmıştır. TARİHÇE

9 SYGM’nin Tarihçesi tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. TARİHÇE

10 SYGM’nin Tarihçesi Devletin en önemli sosyal yardım kuruluşu olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü; gerek yurt çapında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç vatandaşlara gerekse istihdam odaklı mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlara ilişkin devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir. TARİHÇE

11 SYGM’nin Teşkilat Yapısı
Kurum, tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Devletin en önemli sosyal yardım kuruluşu olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü; gerek yurt çapında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç vatandaşlara gerekse istihdam odaklı mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlara ilişkin devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir. TEŞKİLAT

12 TEŞKİLAT SYGM’nin Teşkilat Yapısı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) TEŞKİLAT SYDT Fonu ve Fon Kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)

13 SYDTF Kurulu Teşkilat Yapısı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunu yöneten Fon Kuruludur. Fon Kurulu; TEŞKİLAT

14 SYDTF Kurulu’nun Görevleri ve İşleyişi
• Fonda toplanan kaynakların, Vakıflar ve Genel Müdürlükçe yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek, • Gerekli görülen hallerde, hizmetin aksamadan yürütülmesi için usül ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Genel Müdüre yetki devrinde bulunmak, • Vakıflarda çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kıstasları görüşmek ve karara bağlamak, İŞLEYİŞ

15 SYDTF Kurulu’nun Görevleri ve İşleyişi
• Vakıflardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek, Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak, • Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamakla görevlidir. İŞLEYİŞ

16 SYDTF Kurulu’nun Görevleri ve İşleyişi
Fon Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı başkanlığında ayda bir kez olağan toplanmaktadır. Bunun dışında, Fon Kurulu, Başkanın talebi üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Salt çoğunlukla toplanan Fon Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınarak, Başbakanın onayı ile yürürlüğe girmektedir. Fon Kurulunun sekretarya hizmetleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. İŞLEYİŞ

17 SYDTF Kurulu’nun Görevleri ve İşleyişi
Alınan kararlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki tüm il ve ilçelerde yer alan toplam 1000 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla uygulanmaktadır. İŞLEYİŞ

18 SYDTF Kurulu’nun Gelirleri
• Kanun ve Kararnamelerle kurulu bulunan veya kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla %10'a kadar aktarılacak miktarlar. • Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamının%2,8'i. • Trafik para cezalarının %50'si. • RTÜK gelirlerinin %15'i. • Bütçeye konulacak ödenekler. • Her nevi bağış ve yardımlar ve diğer gelirler. İŞLEYİŞ

19 SYDTF Kurulu’nun Gelirleri
Fonda toplanan kaynak, Fon kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü eliyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılmakta ve yardımlar Vakıflar tarafından vatandaşlara ulaştırılmaktadır. İŞLEYİŞ

20 İŞLEYİŞ SYDTF ÇALIŞMALARI YILLAR GELİRLER (TL) GİDERLER (TL) 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 (*) 2010 ,22(**) 2011 ,02 (*) 2008 yılı gelirlerinden TL 2009 yılına devretmiş olup, 2009 Ocak-Aralık dönemi gelirleri olan TL ile birlikte dönem sonu toplam gelir miktarı TL’dir. (**)2010 yılı Aralık ayı sonuna ilişkin ,22 TL’lik bu tutar brüt tutardır. Bu tutardan ,42 TL’lik iade olmuştur. Dolayısıyla gönderilen net kaynak ,80 TL’dir. İŞLEYİŞ

21 SYGM’nin Görevleri ve İşleyişi
SYGM'nin yoksullukla mücadeledeki en önemli hedefi, beşeri sermayenin korunması ve gelişimi ile vatandaşların aktif ve üretken hale getirilmesidir. Bu nedenle insan odaklı bir anlayış ile sosyal yardım hizmetleri içinde eğitim yardımlarına ciddi bir kaynak ayrılmakta ve vatandaşların sürdürülebilir gelire kavuşturulması için gelir getirici proje desteklerine ağırlık verilmektedir. İŞLEYİŞ

22 SYGM’nin Görevleri ve İşleyişi
Vizyon Katılımcı, şeffaf, etkin bir biçimde hizmet sunan ve ülkemizin sosyal yardım politikalarını belirlemede öncü, uzmanlığa dayalı bir kurum olmak. GÖREVLER

23 SYGM’nin Görevleri ve İşleyişi
Misyon Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmek. GÖREVLER

24 SYGM’nin Görevleri ve İşleyişi
3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine göre Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır: a) Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanacak politika ve stratejilerin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek. GÖREVLER

25 SYGM’nin Görevleri ve İşleyişi
b) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaçlarını gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak için gerekli idarî ve malî tedbirleri almak. c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirlerini zamanında toplamak, toplanan gelirlerin yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara göre kullanılmasını sağlamak. GÖREVLER

26 SYGM’nin Görevleri ve İşleyişi
ç) 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak, incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak, vakıfların çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım programlarının ölçütlerini belirlemek. GÖREVLER

27 SYGM’nin Görevleri ve İşleyişi
d) Mevzuatta kamu kaynaklarıyla yardım yapılması öngörülen kişilere aylık, tazminat, ücret, yardım veya başka bir ad altında yapılacak her türlü sosyal yardımın ödenmesi ve anılan yardım ve ödemelerin veri tabanına işlenerek izlenmesi ile ilgili işleri diğer birimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde yerine getirmek; diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmakta olan her türlü sosyal yardım ve ödemelerin veri tabanında izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek. GÖREVLER

28 SYGM’nin Görevleri ve İşleyişi
e) Yoksullukla mücadeleye ve Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer konulara ilişkin olarak araştırma ve incelemeler yapmak, proje hazırlamak ve uygulamak. f) Yoksullukla mücadele alanında uluslararası gelişme ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek, ülkemiz açısından yararlı görülen modelleri uygulamaya koymak. GÖREVLER

29 SYGM’nin Görevleri ve İşleyişi
g) Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi ile ilgili işleri yürütmek (SOYBİS). ğ) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kökleştirici çalışmalar yapmak, geniş kitleleri kapsayan yardım kampanyalarını koordine etmek ve desteklemek. h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. GÖREVLER

30 SYDV’nin Görevleri ve İşleyişi
SYDTF’un yardım faaliyetleri il ve ilçelerde bulunan 1000 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kanalıyla yürütülmektedir. GÖREVLER

31 SYDV’nin Görevleri ve İşleyişi
SYDV'lerin Gelirleri • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan miktardan, • Her nevi fitre-zekat-kurban derileri ve bağırsak yardımlarından, • İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler, • Diğer gelirlerden, oluşmaktadır. Fonda toplanan kaynak, vakıflara aktarılmakta, bu kaynakların yanı sıra vakıfların kendi gelirleri de kullanılarak, ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar ulaştırılmaktadır. GÖREVLER

32 SYDV’nin Görevleri ve İşleyişi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur. Vakıflar, devlet ile yoksul vatandaşlar arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından bir köprü görevi görmektedirler. İŞLEYİŞ

33 SYDV’nin Görevleri ve İşleyişi
Vakıfların karar organları, "Vakıf Mütevelli Heyeti"dir. İl ve ilçelerdeki tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerin kararları ile yürürlüğe girmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Genel Müdürlük arasında hiyerarşi olmayıp, Vakıflar Özel Hukuk Tüzel Kişiliği şeklinde örgütlenmişlerdir. İŞLEYİŞ

34 SYDV’nin Görevleri ve İşleyişi
Vakıf Örgütlenmesinin Avantajları: • Hızlı ve esnek yapı • Yönetişim ilkesine uygunluk • Yerellik (Subsidiarite) ilkesine uygunluk • Ülke genelinde yaygın yapı (tüm il ve ilçelerde) • Yerelde en üst düzey amirin desteği • Diğer kamu hizmetleri ile iletişim ve bağ • Vakıf çalışma usullerine ilişkin düzenlemelerin Fon Kurulu tarafından hızla belirlenebilmesi ve sosyo ekonomik değişikliklere hızlı tepki verilebilmesi İŞLEYİŞ

35 SYDV’nin Görevleri ve İşleyişi
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ DOĞAL ÜYELER İL MERKEZLERİNDE İLÇELERDE Vali (Vakıf Başkanı) Kaymakam (Vakıf Başkanı) Belediye Başkanı Defterdar Mal Müdürü İl Millî Eğitim Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü İl Sağlık Müdürü Sağlık Grup Başkanı İl Tarım Müdürü İlçe Tarım Müdürü ASPB İl Müdürü İlçe Müftüsü İl Müftüsü İŞLEYİŞ VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİLMİŞ ÜYELER İL MERKEZLERİNDE İLÇELERDE Köy Muhtarı (Kendi aralarından seçecekleri bir kişi) Mahalle Muhtarı STK Temsilcileri (Kendi aralarından seçecekleri iki kişi) Hayırsever Vatandaşlar (İl genel meclisinin seçeceği iki kişi)

36 ÇALIŞMALAR Yardımlar Proje Destekleri SYGM’nin Çalışmaları Sosyal
Aile Yardımları Gelir Getirici Barınma Sosyal Yardım Faaliyetleri KASDEP Gıda İstihdam Yakacak ÇALIŞMALAR Sosyal Hizmet Sağlık Geçici İstihdam Eğitim Toplum Kalkınması Engelli Özel Amaçlı

37 SYGM’nin Çalışmaları Aile Yardımları Sosyal yardımlar içinde ailelere yönelik olarak ayni veya nakdi yöntemle yapılan barınma, gıda ve yakacak yardımlarının geneli aile yardımlarını oluşturmaktadır ÇALIŞMALAR

38 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları Aile Yardımları

39 SYGM’nin Çalışmaları Barınma Oturulmayacak derecede eski, virane, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için tuğla, kiremit, çimento ve demir gibi ayni ve bunun yanı sıra nakdi olarak yapılan yardımlardır. Son yıllarda giderek artan miktarda yeni ev yapımı, prefabrik ev yapımı veya Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutların teslim edilmesi yöntemiyle de barınma yardımı yapılmaktadır. ÇALIŞMALAR

40 SYGM’nin Çalışmaları Barınma ÇALIŞMALAR

41 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları Gıda
Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardımlardır. Gıda yardımları için, dini bayramlarda Fon’dan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir periyodik pay tutarında kaynak gönderilmektedir. Dağıtım yapılacak gıda maddelerinin toptan alınması, kişilerin kendi alımlarına göre daha ucuz olacağından dolayı genellikle ayni yapılan gıda yardımı, bazen nakdi olarak da yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, ailelere ayni olarak gıda paketi verilmesinin yanı sıra ihtiyaç ve tercihlere göre temizlik malzemesi ve alışveriş çeki verilmesi gibi alternatif uygulama biçimleri de bulunmaktadır. ÇALIŞMALAR

42 SYGM’nin Çalışmaları Gıda ÇALIŞMALAR

43 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları Yakacak
Vakıflar aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımları, 2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmeleri’nden sağlanan kömürün Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere, aile başına en az 500 kg. olarak dağıtılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Uygulamada Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile kömür miktarı, iklim şartları da göz önüne alınarak artırılabilmektedir. Kömürün illere kadar ulaştırılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. İlçelere ve köylere dağıtımı ise Valiliklerin sorumluluğunda Vakıflar tarafından gerçekleştirilmektedir. ÇALIŞMALAR

44 SYGM’nin Çalışmaları Yakacak ÇALIŞMALAR

45 SYGM’nin Çalışmaları Sağlık Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ödeme güçlerini aşan sağlık harcamalarının/tedavi giderlerinin karşılanması için yapılan yardımlardır. Tedavi destekleri yanında sağlık yardımları kapsamında yürütülen bir diğer önemli yardım programı da nüfusun en muhtaç kesiminde olan ailelerin, çocuklarının temel sağlık hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan Şartlı Sağlık Yardımı Programıdır. ÇALIŞMALAR

46 SYGM’nin Çalışmaları Sağlık ÇALIŞMALAR

47 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları Şartlı Sağlık
Şartlı Sağlık Yardımının amacı, sağlık muayenelerinin yaptırılması şartıyla yoksul ailelere düzenli nakdi para transferi yapılmasıdır. Çocuk ölümlerini ve çocukların hastalanma oranlarını azaltmak amacıyla, erken çocuklukta bakım, temel sağlık ve beslenme hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 0-6 yaş grubu çocukların sunulan hizmetlerden faydalanmaları bu program ile sağlanmaktadır. Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında ayrıca, hamilelerin doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla gebelik yardımları da yapılmaktadır. ÇALIŞMALAR

48 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları Şartlı Sağlık

49 SYGM’nin Çalışmaları Eğitim Eğitim Yardımları kapsamında; ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun ailelere ayni ve nakdi yardım yapılmakta olup, eğitim materyali yardımı, öğrenci barınma, taşıma, iaşe vb. yardımlar, yüksek öğrenim bursları, şartlı nakit transferi eğitim yardımı, taşımalı sistem öğle yemeği yardımı, ücretsiz kitap dağıtımı, özürlü öğrencilerin ücretsiz taşınması olmak üzere 7 farklı grup yardım programından oluşmaktadır. ÇALIŞMALAR

50 SYGM’nin Çalışmaları Eğitim ÇALIŞMALAR

51 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları Şartlı Eğitim
Şartlı Eğitim Yardımı, ekonomik güçlükler sebebiyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olmayan ve düzenli bir geliri olmayan nüfusun en yoksul kesimine yönelik şartlı bir yardım programıdır. Bu kapsamda maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ve nüfusun en yoksul % 6’lık kesiminde yer alan ailelere, ilk ve orta öğretime giden çocuklarının okula düzenli olarak devam etmeleri şartıyla her ay nakdi olarak ödemeler yapılmaktadır. ÇALIŞMALAR

52 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları Şartlı Eğitim

53 SYGM’nin Çalışmaları Engelli Sosyal güvenceden yoksun engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım programıdır. ÇALIŞMALAR

54 SYGM’nin Çalışmaları Engelli ÇALIŞMALAR

55 SYGM’nin Çalışmaları Özel Amaçlı Özel amaçlı yardımlar kapsamında ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aşevi faaliyetleri başta olmak üzere, afetlerden ve terörden zarar gören vatandaşlara yönelik yardımlar yürütülmektedir. İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca işletilen aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük sıcak yemek verilmektedir. ÇALIŞMALAR

56 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları Özel Amaçlı

57 SYGM’nin Çalışmaları Gelir Getirici Proje Destekleri 3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleri amacıyla yürütülen gelir getirici projelerde, uygulanacak projelerin teknik ve ekonomik olarak yerel koşulara uygunluğu ile birlikte üretilecek ürün veya hizmetin yöresel satış ve pazarlama olanaklarının bulunması dikkate alınarak özellikle bitkisel, hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, kuaförlük, terzilik, lokantacılık, tornacılık, doğalgaz, sıhhi tesisatçılık vb. konularda destek sağlanmaktadır. ÇALIŞMALAR

58 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları Gelir Getirici

59 SYGM’nin Çalışmaları KASDEP Proje Destekleri Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi Tarımsal üretim yapabilmek için yeterli kaynağa sahip olmayan, bir kooperatif bünyesinde birleşip süt sığırcılığı ve koyunculuk yaparak gelir elde etmek isteyen kırsal alanda yaşayan 3294 sayılı yasa kapsamındaki vatandaşlara Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile destek sağlanmaktadır. ÇALIŞMALAR

60 SYGM’nin Çalışmaları KASDEP ÇALIŞMALAR

61 SYGM’nin Çalışmaları İstihdam Eğitimi Proje Destekleri Yoksullukla mücadeledeki en önemli araçlardan birisi de istidama yönelik eğitim uygulamalarıdır. Yoksul kadınlara, işsiz gençlere, düzenlenecek kısa süreli kurslarla çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırılması ve bu kişilerin daha nitelikli iş bulmalarının sağlanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla “İstihdam Eğitimi Projeleri” düzenlenmektedir. ÇALIŞMALAR

62 SYGM’nin Çalışmaları İstihdam Eğitimi Proje Destekleri Eğitimlerde benzer konularda çalışma yapan kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak istihdam güvencesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, ahşap, taş, toprak, metal işleme, dokumacılık, terzilik, elektronik eşya tamiri, forklift operatörlüğü, gemi kaynakçılığı, sekreterlik, ön muhasebe, tesisatçılık, yaşlı bakıcılığı vb. konulardaki projelere destek verilmektedir. ÇALIŞMALAR

63 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları İstihdam Eğitimi

64 SYGM’nin Çalışmaları Sosyal Hizmet Proje Destekleri Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasına yönelik sosyal hizmet/yardım içerikli proje destekleri verilmektedir. ÇALIŞMALAR

65 SYGM’nin Çalışmaları Geçici İstihdam Proje Destekleri Toplumun ortak yararı için uygulanacak çeşitli projelerde ihtiyaç duyulan işgücünün kısa süreli istihdamla karşılanması, yoksul işsizlerin çalıştırılması ve bu kişilerin geçici de olsa para kazanıp aile geçimine katkı sağlaması amacıyla “geçici istihdam projeleri” ile 3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan vatandaşlara destek sağlanmaktadır. ÇALIŞMALAR

66 ÇALIŞMALAR SYGM’nin Çalışmaları Geçici İstihdam Proje Destekleri

67 SYGM’nin Çalışmaları Toplum Kalkınması Proje Destekleri Toplum kalkınması projeleri ise, entegre bir yaklaşımla geniş alanlarda birbirini tamamlayıcı birden fazla projenin birlikte uygulanması ve bu kapsamda toplum kalkınmasına yönelik çalışmalar ile gelir getirici, eğitim içerikli ve sosyal hizmet projelerinin birlikte uygulanabilmesine olanak tanınması amacıyla yürütülen projelerdir. ÇALIŞMALAR

68 ÇALIŞMALAR Merkezi Ödemeler SYGM’nin Çalışmaları
2022 Yaşlı ve Engelli Aylıkları Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar ÇALIŞMALAR Şartlı Eğitim Yardımları Şartlı Sağlık Yardımları

69 2022 Yaşlı ve Engelli Aylıkları
SYGM’nin Çalışmaları 2022 Yaşlı ve Engelli Aylıkları Asgari ücretin 2/3 ünden az kişi başı gelir var ise (572,64 TL) Evde bakım maaşı 793,08 TL İstanbul’da 2015 Mart kişiye ödeniyor. ÇALIŞMALAR

70 Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım
SYGM’nin Çalışmaları Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım 3294 sayılı Kanun kapsamındaki eşi vefat etmiş kadınlara, 2012 yılında başlatılan uygulama iki ayda bir 500 TL yardım yapılmaktadır. ÇALIŞMALAR

71 Asker Ailelerine iki ayda bir 500TL yardım yapılmaktadır.
SYGM’nin Çalışmaları Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar Çocuğu veya eşi askere giden 3294 sayılı Kanun kapsamında olan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılaması için asker ailelerine askerlik süresi bitene kadar düzenli olarak yapılan yardımdır. Asker Ailelerine iki ayda bir 500TL yardım yapılmaktadır. ÇALIŞMALAR

72 Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları
SYGM’nin Çalışmaları Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları İlkokul Orta Okul Lise Kız Öğrenci 35TL 55TL Erkek Öğrenci 30TL 45TL ÇALIŞMALAR Uygulama ile okulların açık olduğu 9 aylık süre boyunca 2 ayda bir ödenmektedir. Miktar Okul Öncesi Çocuklar İçin 30TL Gebelik Yardımı Lohusalık Yardımı 60TL Uygulama ile okul öncesi çocuklar için 2 ayda bir ödeme yapılmaktadır. Gebelik ve Lohusalık yardımları aylık olarak hesaplara aktarılmaktadır.

73 GELECEK Sosyal harcamaların GSYİH’ye oranı %3’e çıkarılacaktır.
2023 Vizyonu Sosyal harcamaların GSYİH’ye oranı %3’e çıkarılacaktır. Yoksulluk (gıda ve gıda dışı) yüzde 10’ların altına kalıcı bir biçimde düşürülecektir. Sosyal destek ve sosyal hizmetlerin «hak temelli» olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kurulacaktır . Sosyal desteklerde ailenin durumu esas alınacaktır. GELECEK

74 Yoksullara yönelik 100 bin Sosyal Konut yapılacaktır.
2023 Vizyonu Sosyal destek miktarı yoksul aileyi yoksulluktan kurtaracak kadar olacaktır. Kayıtlı çalışan kesim de yoksulluk durumuna düşerse bu kişiler de sosyal yardımlarla desteklenecektir.  Yoksullara yönelik 100 bin Sosyal Konut yapılacaktır. 4.3 dolarlık bir gelirle yaşamak zorunda olan toplum kesimi kalmayacaktır. GELECEK

75 Sonuç ve Öneriler İsraf SONUÇ

76 Sonuç ve Öneriler Aç Gözlülük SONUÇ

77 Uyanık (İşini bilen) SONUÇ
Sonuç ve Öneriler Uyanık (İşini bilen) SONUÇ

78 Sonuç ve Öneriler Merhametsiz SONUÇ

79 Gelir Eşitsizliği SONUÇ
Sonuç ve Öneriler Gelir Eşitsizliği SONUÇ

80 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"ASPB - SYGM Ahmet Emin BAYSAL İstanbul" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları