Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ADAY ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 KAVRAMLAR VE TANIMLARI
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aday öğretmen: Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk defa atama suretiyle atananları, b) Adaylık süreci: Adaylık süresinin tamamı veya bir kısmıyla ilgili olarak başlangıcından sonuçlanıncaya kadar yapılan performans değerlendirmesi, sınav ve sonrasına ilişkin uygulamalar dizisini, c) Alan: Bakanlık tarafından belirlenen ve aday öğretmen ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları, d) Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmeni,

3 g) Değerlendirme: Öğretmenlerin Ek-3 Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterlere göre sayısal değerlerle ölçülerek başarı düzeylerinin belirlenmesini, h) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatilinin bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi, ı) Performans: Aday öğretmenin görev ve sorumlulukları, atandığı eğitim kurumunun özellikleri ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde oluşturulmuş mesleki ölçütler bağlamında gösterilen başarı düzeyini, i) Sınav: Aday öğretmenlere uygulanacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı,

4 PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİMLERİ KAPSAR?
Göreve başlama tarihi dikkate alınmaksızın 14/03/2014 Tarihinden Sonra Atanan Aday Öğretmenleri Kapsar. (Diğer kurumlarda adaylığı kalkmış olan adaylar dahil) 14/03/2014 Tarihinden Önce Atanan Aday Öğretmenleri Kapsamaz. Bu Durumdaki Aday Öğretmenlerin adaylık iş ve işlemleri, «Meb Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik» Hükümleri Doğrultusunda Yürütülecektir.

5 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?
14/03/2014 tarihinden sonra atanan aday öğretmenlerin bulunduğu eğitim kurumlarında müdür ve/veya danışman öğretmen bulunamaması durumunda ilgi Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevlendirmeleri gerçekleştirmek ve ilgililere tebliğ etmek. Performans değerlendirme sürecinin ilgi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, aday öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarında, yürütülmesi ve sorunsuz şekilde sürdürülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak.

6 EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER NELERDİR?
Aday öğretmenlerin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürü tarafından aday öğretmene öncelikle aynı öğretmenlik alanından olmak üzere eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından danışman öğretmen görevlendirmek ve ilgililere tebliğ etmek. Eğitim kurumunda danışman öğretmen olarak görevlendirecek öğretmenin bulunamaması halinde  durumu ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek. Performans değerlendirme sürecinin aday Öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda sorunsuz şekilde yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak.

7 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KİMLER DEĞERLENDİRİCİ OLARAK KATILACAK?
Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Değerlendiriciler; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur.

8 ANCAK 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN;
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri, 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan aday öğretmenler hakkında uygulanır. (2) Bakanlık kadrolarında 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru toplam iki aylık fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenlerin performansı, ders yılının ikinci döneminde iki defa değerlendirilir. 

9 DEĞERLENDİRİCİLER 1) Eğitim Kurumu Müdürü
Kurumda, Eğitim Kurumu Müdürü Yoksa veya Okul/Kurum Müdürü Aday Öğretmense İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Resen Bir Başka Eğitim Kurumu Müdürü Görevlendirilir.

10 DEĞERLENDİRİCİLER 2) Danışman Öğretmen
Danışman öğretmen, adaylığı kaldırılmış öğretmenler arasından öncelikle aynı öğretmenlik alanından olmak üzere görevlendirilir. (Örneğin; Aday öğretmen Türkçe öğretmeni ise varsa Adaylığı kaldırılmış Türkçe Öğretmeni Danışman Öğretmen olarak görevlendirilir.) Eğer aynı alandan danışman olarak görevlendirecek öğretmen yoksa okulda görev yapan diğer alanlardaki öğretmenlerden biri görevlendirilir. Not: Bir danışman öğretmen birden fazla aday öğretmenin danışman öğretmeni olabilir.

11 DEĞERLENDİRİCİLER 3) Maarif Müfettişi
Maarif Müfettişi 3.Değerlendirmeye katılacağından, Eğitim Öğretim Yılında 2 ay fiilen görev yapan aday öğretmenlere geçici maddede belirtilen hüküm gereğince 2 defa değerlendirme yapılacağı için, Maarif müfettişlerinin değerlendirmesi olmayacaktır. Maarif müfettişlerinin değerlendirmesi yılı için olacaktır.

12 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASILDIR?
İlk değerlendirme aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılır. İkinci değerlendirme aynı şekilde, üçüncü değerlendirme ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılır.

13 İlgi Yönetmeliğe ekli (Ek-3) performans değerlendirme formunun aday öğretmene uygun olan kısmında (Kısım A, Kısım B, Kısım C) yer alan mesleki ölçütler ile performans kriterleri çerçevesinde aday öğretmenle bir araya gelinecek performans değerlendirme süreci planlanacak ve süreç, bu doğrultuda yürütülecektir.

14 a) Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki 5 iş günü içerisinde öncelikle kendi alanından olmak üzere danışman öğretmen görevlendirir. Görevlendirilecek danışman öğretmen bulunamaması halinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilebilmesi için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirir Eğitim kurumu müdürü, değerlendirme sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumunda gerekli tedbirleri alır, değerlendirmeye esas olan bilgi ve belgeleri ilgili değerlendiricilere iletir, söz konusu bilgi ve belgelerin iki yıl süreyle, yargı yoluna başvurulması halinde ise yargılamanın sonuna kadar saklanmasını sağlar. Eğitim kurumu müdürü;

15 Eğitim kurumu müdürü; b) Değerlendirici olarak; aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm adaylık sürecinde rehberlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğinin aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumunda muhafaza edilmesini sağlar.

16 Danışman öğretmen; Aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm performans değerlendirme sürecinde rehberlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğini aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim eder. Danışman öğretmen bu görevlerin yerine getirilmesinde aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürüne karşı sorumludur.

17 EYLÜL ATAMASI ÖĞRETMENLERİ
14/03/ /02/2015 tarihleri arasında ilk ataması yapılan aday öğretmenlerin, ilgi Yönetmeliğin geçici 6 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda; birinci performans değerlendirmeleri 15/05/2015 tarihine, ikinci performans değerlendirmeleri ise 12/06/2015 tarihine kadar yapılacaktır.

18 ŞUBAT ATAMASI 05/02/2015 tarihinden sonra  ilk ataması yapılan aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmeleri 12/06/2015 tarihine kadar yapılacaktır. ikinci ve , ,üçüncü değerlendirmelerinin ise takip eden  dönemde Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecektir.

19 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN HESAPLANMASI
Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılır ve sınava girmeye hak kazanır.

20 ANCAK 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN;
Birinci değerlendirme sonucu yüzde otuz, ikinci değerlendirme sonucu yüzde yetmiş oranında dikkate alınır.

21 Değerlendirme Sonucunda Toplam Ham Puan:……………..(0 -200)
100 üzerinden değerlendirme puanı (Değerlendirme Toplam Ham Puanı/2):……(0-100) (Not: Öğretmen değerlendirme puanı, madde ham puanlarının toplamının ikiye bölünmesi ile elde edilir.)

22 ÖRNEK VERELİM BİRİNCİ PEREFORMANS DEĞERLENDİRME Ek-3 Değerlendirme formu üzerinden yapılan toplama işleminin ardından; eğitim kurumu müdürü: 140 puan verdiğini sayalım. 140/2=70 Danışman Öğretmen: 160 puan verdiğini sayalım 160/2=80

23 BİRİNCİ PEREFORMANS DEĞERLENDİRME
Eğitim Kurumu Müdürü: 70 Danışman Öğretmen: 70+80= /2= 75 Aday Öğretmenin Birinci Performans Değerlendirmesinin Aritmetik Ortalaması: 75

24 İKİNCİ PEREFORMANS DEĞERLENDİRME
Ek-3 Değerlendirme formu üzerinden yapılan toplama işleminin ardından; eğitim kurumu müdürü: 152 puan verdiğini sayalım /2=76 Danışman Öğretmen: 156 puan verdiğini sayalım 156/2=78 Maarif Müfettişi: 150/2: 75

25 İKİNCİ PEREFORMANS DEĞERLENDİRME
Eğitim Kurumu Müdürü: 70 Danışman Öğretmen: Maarif Müfettişi: 80 = /3= 80 Aday Öğretmenin İkinci Performans Değerlendirmesinin Aritmetik Ortalaması: 80

26 BİRİNCİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN YÜZDE 30’U
75x30/100= 22.5 İKİNCİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN YÜZDE 70’İ 80x70/100= 56 ADAY ÖĞRETMENİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME NOTU: = 78.5

27 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE BAŞARISIZ OLAN ADAY ÖĞRETMENLERİN DURUMU
Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır. Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiriciler tarafından belgelendirilir.

28 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?
Birinci, ikinci ve üçüncü performans değerlendirme sonucuna, sonucun aday öğretmene tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir.

29 SIKÇA SORULAN SORULAR SORU: Eğitim Kurumu Müdürü; hem değerlendirici müdür olarak, hem de Danışman Öğretmen olarak bir aday öğretmeni değerlendirebilir mi? CEVAP:  aynı değerlendirici birden fazla sıfatla aynı aday öğretmenin performansını değerlendiremez.

30 SIKÇA SORULAN SORULAR SORU: Mazeretleri nedeniyle görevde olmayanların değerlendirmesi nasıl olacaktır? CEVAP:  İlgi yönetmeliğin geçici  6.maddesi kapsamında olup,  tarihleri arasında  belge ispatı mümkün kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevde bulunmayanların performans değerlendirmelerinin ,mazeretlerinin sona ermesinin ardından performans değerlendirmesi yapılabilecek ilk eğitim öğretim döneminde aynı usul ve esaslara göre gerçekleştirilecektir.

31 SIKÇA SORULAN SORULAR Soru: Performans Değerlendirme Sürecinde, Çeşitli sebeplerle (atama, görevlendirme vs.) görevden ayrılan değerlendiriciler varsa ne olur? Cevap: Tamamlanmış değerlendirmeler hariç olmak üzere, ölüm, devlet memurluğundan çıkarılma ve istifa dışındaki sebeplerle görevlerinden ayrılan değerlendiriciler, varsa performans değerlendirmeye ilişkin bilgi ve belgeleri, süreçte değerlendirilmek üzere yerlerine görevlendirilenlere ulaştırması için eğitim kurumu müdürüne tutanakla teslim eder.

32 SIKÇA SORULAN SORULAR Soru: Değerlendiricilerden biri Aday Öğretmenin Yakını veya akrabası ise ne olur? Cevap: Aday öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları değerlendirici olarak görevlendirilemez.

33 SIKÇA SORULAN SORULAR Soru: 14/03/2014 Tarihinden önce Atananan ancak askerde olduğu için bu tarihten sonra göreve başlayan bir aday öğretmenin performans değerlendirmesi yapılacak mı? Cevap: Göreve başlama tarihi dikkate alınmaksızın 14/03/2014 Tarihinden önce Atanan Aday Öğretmenler eski yönetmeliğe tabidir. Bu öğretmen temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime tabi tutulur.

34 SIKÇA SORULAN SORULAR Soru: Daha önce başka kurumda 10 yıl çalışmış ve . Adaylığı önceki kurumundakalkmış sonra da Kurumlararası ilk atamayla MEB’e geçen birinin performans değerlendirmesi yapılacak mı? Cevap: Göreve başlama tarihi dikkate alınmaksızın 14/03/2014 Tarihinden Sonra Atanan tüm aday Aday Öğretmenleri Kapsar. (Diğer kurumlarda adaylığı kalkmış olan adaylar dahil)

35 SIKÇA SORULAN SORULAR Soru: Görevlendirme ile başka kurumda çalışan aday öğretmenin durumu ne olacak? Cevap: danışman öğretmen görevlendirmesi fiilen çalıştığı okul/kurum müdürü tarafından görevlendirilecek ve performans değerlendirmesi yapılacak. Öğretmenin görevlendirmesi sona erince belgeler tutanakla ilgili okula teslim edilecek.

36 SIKÇA SORULAN SORULAR Soru: başka kurumda çalışıp norm fazlası olduğu için kurumumuza yeni gelen aday öğretmenin durumu ne olacak? Cevap: GELDİKLERİ OKULDAN DEĞERLENDİRME FORMLARININ BİRER NÜSHALARINI İSTEYİN.

37 SIKÇA SORULAN SORULAR Soru: aday öğretmenlere Hizmet içi eğitim semineri verilecek mi? Cevap:MADDE 26 – (1) Bakanlıkça aday öğretmenler ile değerlendiricilere Ek-3’te yer alan Formda yer alan mesleki ölçütler ve yazılı sınav konuları ile ilgili olarak çerçeve eğitim verilebilir. Bu eğitimler merkezî, mahallî ve uzaktan eğitim yöntemlerinden biri ya da birden fazlası ile gerçekleştirilebilir.?

38 SINAVDA NELER SORULACAK
Yazılı sınav a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%20), b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30), 1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat. c) Öğretmenlik uygulamaları (%50). 1) Eğitim öğretimin planlanması, 2) Öğrenme ortamları, 3) Sınıf yönetimi, 4) Öğretim yöntem ve teknikleri, 5) Ölçme ve değerlendirme.

39 MÜLAKATTA NELER SORULACAK
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönlerinden sözlü sınav komisyonu üyelerince her bent ayrı ayrı 25 puan üzerinden değerlendirilir.

40 Performans değerlendirmeleri ne zaman İlçe MEM’e teslim edelim?
Cevap Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğinin aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumunda muhafaza edilmesini sağlar.

41 SABRINIZDAN VE ANLAYIŞINIZDAN DOLAYI
TEŞEKKÜR EDERİM. ABDURRAHİM KUSEN ŞUBE MÜDÜRÜ


"T.C HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları