Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları"— Sunum transkripti:

1 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları
RAPORLAMA

2 Rapor kodları M: Mevcut Durum Göstergelerine ait olan rapor P: Performans Göstergelerine ait olan rapor (Mevcut Durumu Karşılama Düzeyi) A: Algısal Yarar Düzeylerine ait olan rapor, G: Genel Rapor: Mevcut durum ve performans göstergeleri ile algısal yarar göstergelerinden oluşan genel rapor, K: Okula ait olan künye bilgilerinin yer aldığı liste 01: Detay Raporlar 02: Özet Raporlar a: Okul düzeyindeki rapor b: İlçe milli eğitim müdürlüğü düzeyindeki rapor c: İl milli eğitim müdürlüğü düzeyindeki rapor d: Bakanlık raporları

3 Neden Rapor Raporlar, çeşitli kaynaklardan elde edilmiş veri ve bulguların sistematik ve kontrol edilebilir ölçütlere göre işlenerek bilgiye dönüştürülmüş halidir.

4 Kurum Standartları ve Raporlama
Belirli değişkenlerin tablo, grafik, dağılım gibi dokümanlarla sunulması, raporlama süreci olarak adlandırılmaktadır

5 Rapor Çeşitleri a.Okul Düzeyinde Raporlar b.İlçe Düzeyinde Raporlar c.İl Düzeyinde Raporlar d.Bakanlık Düzey Raporlar M.Mevcut Durum Göstergeleri Raporu P.Performans Göstergeleri Raporu (Mevcut Duruma Ulaşma Düzeyi) A.Algılanan Yarar Düzeyleri Raporu G.Genel Rapor 01.Detay Rapor 02.Özet Rapor

6 Okulun bina kullanım alanı (m2) 1300
Künye Bilgileri- (K01a) İL/İLÇE: KURUM TÜRÜ: İlköğretim Okulu KURUM ADI: ÖĞRETİM ŞEKLİ: İkili Öğreti TAŞIMA DURUMU: BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF: Okulun toplam yerleşke alanı (bahçe alanı m2si ve bina kullanım alanı m2si ) 1500 Okulun bahçe alanı (m2) 900 Okulun bina kullanım alanı (m2) 1300 Okul ve okula ait binaların herhangi biri iki ya da daha fazla katlıdır evet Okuldaki toplam derslik sayısı (anasınıfı hariç) 7 Okuldaki toplam şube sayısı 14 Okul ısıtma tipi: soba(1), kalorifer (2), güneş enj (3), elektrik (4,) klima (5) diğer (6) 2 Okuldaki yönetici sayısı Öğretmen ve yöneticilerin toplam sayısı 9 Eğitim-öğretim yılı içinde okula yeni gelen yönetici ve öğretmen sayısı Toplam okul personeli (okuldaki tüm çalışanlar) sayısı Yardımcı hizmetler modülündeki çalışanlar da alınacak 10 Okuldaki destek personel sayısı (eğitim öğretim dışında kalan çalışanlar)

7 Mevcut Durum Göstergeleri
İlgili olduğu alt standart açısından, okulun kendi öz değerlendirmesi için mevcut durum girdileridir. Mevcut Durum Göstergeleri

8 Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergeleri Raporu (Detay)- Okul (M01a)
Okul Yakın Çevresinin Güvenliği: Okulun yakın çevresi güvenlidir. Cevap 1. Okul yakın çevresinde belirlenmiş (anayol, trafo, rögar vb.)faktörlerin yaratacağı risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlere ilişkin kayıtlar (rapor, tutanak ve yazışmalar) vardır. Evet 2. Okulun yakın çevresindeki risk faktörleri ve bunlardan korunmaya ilişkin personel, çocuklar ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri vardır. 3. Okul ulaşım yollarında trafik önlemleri alınmasına yönelik girişim/yazışmalar/kayıtlar vardır.(-S) 4. Çocukların, sokak/caddeye ani ve kontrolsüz çıkışlarını önlemek için yaya kaldırımı kenarında bariyer vardır. (-S) 5. Okulun 100 m yakınında eğlence merkezi (bar gibi) yoktur.(-S) 6. Okulun 200 m yakınında baz istasyonu yoktur.(-S) 7. Okulun 100 m yakınında elektronik oyun merkezi yoktur.(-S) 8. Okulun 100 m yakınında alkollü içki satan yer(meyhane gibi) yoktur.(-S) 9. Okulun 100 m yakınında alkollü içki satan yer, kahvehane, kıraathane yoktur.(-S) 10. Okulun yakın çevresinde trafo yoktur. (-S) 10/10 Evet

9 Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Durumu(Özet)- Okul (M02a)
Bu rapor “varlık” bildiren diğer bir deyişle “evet /hayır” ifadeleriyle cevaplanması gereken mevcut durum göstergelerinin sadece 43 alt standart düzeyinde özet dökümünü göstermektedir. İlköğretim okulları taşımalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan, YBO ya da ikili öğretim veren okullar gibi farklı uygulamaları gerçekleştirebilmektedirler. Okulun bu uygulama farklılıkları kurum standartlarında yer alan 39 alt standardın bazılarının bu okullar için geçerli olmamasına neden olabilir ve alt standartlarda için ifade edilen bu sayı düşebilir.

10 Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Durumu(Özet)- Okul (M02a)
ALT STANDARTLAR Standart 1.1:OKUL,BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK VE ÖZEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİ GÖZETEREK, PERSONELİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYECEK, PAYDAŞLARIN KATILIMINI SAĞLAYACAK VE ÇOCUKLARIN BAŞARISINI GELİŞTİRECEK ŞEKİLDE ETKİLİ YÖNETİLİR. Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi(%) Okul Gelişimi 7/7 100 Kurum Çalışanlarının İstihdamı 3/3 Mesleki Gelişim Etkinlikleri 9/9 Oryantasyon Etkinlikleri 5/5 Çocuklara, Velilere ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar: 4/4 Çocuğun Başarısı: Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 10/5 50 Velilerin Okul Yönetimine Katılımı: 6/6 Velilerin Eğitim Sürecine Etkin Katılımı: Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: 2/2 Özel Bilgilerin Gizliliği: Örnek: Okul Gelişimi:alt standardına ait varlık bildiren 7 adet mevcut durum göstergesinin 7 ‘i de gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi bu yüzden %100’dür. Çocukların Okul Yönetimine Katılımı alt standardına ait 10 adet mevcut durum göstergesinin 5 tanesi gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi bu yüzden %50’dir.

11 Performans Göstergeleri (Alt Standartı Karşılama Düzeyleri)
Alt standartla ilgili mevcut durum girdilerinin, önceden belirlenmiş ölçütlere göre işlevselliğinin düzeyini, sıklık, güncelleme sıklığı, oran vb. olarak hesaplamaya dayalı üretilen verilerdir.

12 Mevcut Durumu Karşılama Düzeyleri (Performans Göstergeleri)
Sıklık – Miktar Oran Sıklık – Miktar (Örn: okul servis aracı kontrol sıklığı, yılda gerçekleştirilen etkinlik sayısı) Güncellik (Örn: güncel Kriz Eylem Planı, çocukların güncellenmiş, e-okuldaki gelişim bilgileri, vb) Oran (Örn: Yıl içinde devamsızlık nedeniyle okuldan ayrılan çocuk sayısının toplam çocuk sayısına oranı, yatakhanelerin toplam hacminin toplam yatılı çocuk sayısına oranı gibi)

13 Performans Göstergeleri Raporu (Detay) Okul (P01a)
1.1.11: Özel Bilgilerin Gizliliği: Okulda çocukların, velilerin ve personelin hizmete ve/veya kişiye özel bilgilerin gizliliği korunur. Beklenen Gerçekleşen Sonuç* 1.Okulda kişisel ve/veya hizmete özel bilgi ve belgelerin gizliliğini korumaya yönelik kurallar yazılı olarak belirlenmiştir. Evet 2.Okuldaki kişisel ve/veya hizmete özel bilgi ve belgelere yalnızca yetkili kişiler tarafından ulaşılabilir. 3.Risk altında bulunan çocuklara yönelik önleme çalışmalarına temel oluşturmak üzere çocukla ilgili toplanan bilgilerin gizliliği korunur. 4.Eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokulda hizmete ve kişiye özel gizli bilgilerin korunma güvencesi hakkında yapılan bilgilendirme çalışmalarına katılan çocuk sayısının toplam çocuk sayısına oranı. 100% % 85 - 5.Eğitim öğretim yılında hizmete ve kişiye özel gizli bilgilerin korunma güvencesi hakkında yapılan bilgilendirme çalışmalarına katılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı % 90 6.Eğitim öğretim yılında hizmete ve kişiye özel gizli bilgilerin korunma güvencesi hakkında yapılan bilgilendirme çalışmalarına katılan veli sayısının toplam veli sayısına oranı % 45 Bu raporda okul düzeyinde 39 alt standart için belirlenen performans göstergelerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu alt standartlar ve bunlara yönelik olarak belirlenen performans göstergeleri yine okuldaki taşımalı, birleştirilmiş sınıf gibi farklı uygulamalar yapan okullarda değişim gösterebilmektedir. Bazı okullar farklı göstergelerden sorumlu iken bazı okullar ise muaf tutulabilir. Raporda “beklenen” ifadesi ile ilgili performans göstergesinin gerçekleştirilmesi beklenen düzeyi ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle beklenen ifadesi ile “ölçüt” tanımlanmaktadır. Raporda “gerçekleşen” ifadesi ile okulun ilgili performans göstergesini gerçekleştirdiği düzey ifade edilmektedir. “Sonuç” başlığında ise gerçekleşen düzeyin ölçüt ile kıyaslanması ve ilgili performansa ulaşılıp ulaşılmadığın sonucu ifade edilmektedir. Beklenen Performans Gerçekleşmiş - Beklenen Performans Gerçekleşmemiş olarak değerlendirilmektedir. Özel bilgilerin gizliliği ile ilgili mevcut durum göstergelerinin gerçekleşme oranı 3%6 dır. Diğer bir deyişle % 50 dir.

14 Performans Göstergeleri Raporu (Özet) Okul (P02a)
ALT STANDARTLAR Standart 1.1:OKUL; BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK VE ÖZEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİ GÖZETEREK, PERSONELİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYECEK, PAYDAŞLARIN KATILIMINI SAĞLAYACAK VE ÇOCUKLARIN BAŞARISINI GELİŞTİRECEK ŞEKİLDE ETKİLİ YÖNETİLİR. Gerçekleşme oranı Gerçekleşme Yüzdesi (%) Okul Gelişimi: 0/9 00,00 Kurum Çalışanlarının İstihdamı: 1/3 33,33 Mesleki Gelişim Etkinlikleri: 15/15 100,00 Oryantasyon Etkinlikleri: 2/8 20,00 Çocuklara, Velilere ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar: 7/7 Çocuğun Başarısı: Çocukların Okul Yönetimine Katılımı: 6/12 50,00 Velilerin Okul Yönetimine Katılımı: 2/10 Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: 5/5 Özel Bilgilerin Gizliliği: 6/6 Gerçekleşme oranı tamamlanmayan ve gerçekleşme yüzdesi %100 altı olan performans göstergeleri iyileştirmeye açık alandır. Bu standarta ait başarım durumu 5/10 dur = % 50

15 Algılanan Yarar Düzeyleri
Yönetici Öğretmen Çocuk Veli Okul yönetimi ve personel yaptıklarının çok olumlu ve verimli olduğunu düşünürken, uygulamaların sonuçları ve etkileri açısından veliler ve çocuklar bu şekilde düşünmeyebilirler. Ya da okul çalışanları yüksek beklentilerle kendi yaptıklarını yetersiz olarak algılarken, veliler ve çocuklar bunları yeterli bulabilirler. Bu tür sonuçlar; taraflar arası beklenti farklılıkları veya neler yapılmakta olduğuna ve bunların neyle ilgili olduğuna dair bilgi ve farkındalık yetersizliklerinden doğabilir. Bu çelişkiler okulun gelişiminde, aktörler arası uyum ve koordinasyon açısından olumsuzdur ve okulun kendini net olarak değerlendirmesini engelleyicidir. Bazen de algısal farklılıklar yerel ve bölgesel farklılıklardan da kaynaklanabilir. Bu durum da okulların gelişimi ve ulusal düzeyde belli nitelikleri karşılamadaki algıları yansıtmakta yanıltıcı olabilir.

16 Algılanan Yarar Düzeyleri
Alt Standart Varlık V İşlevsellik İ Paylaşım P Yarar Yr Alt Standart Özel Bilgilerin Gizliliği: Okulda çocukların, velilerin ve personelin hizmete ve/veya kişiye özel bilgilerin gizliliği korunur. Okulumuzda özel bilgilerin gizli tutulmasına yönelik önlemler vardır. Okulumuzda kişilerin özel bilgilerinin gizli tutulmasına yönelik önlemler uygulanmaktadır. Bu önlemler hakkında bizlere bilgi verilir ve görüşlerimiz alınır. Özel bilgilerin gizli tutulmasına yönelik önlemlerle okula güvenimiz artar.

17 Bu rapor okul aktörlerinin algılarının frekans dağılımlarını içerir.
Alt Standartlara Göre Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeyleri-(Detay) Okul (A01a) Alt Standart Özel Bilgilerin Gizliliği: Okulda çocukların, velilerin ve personelin hizmete ve/veya kişiye özel bilgilerin gizliliği korunur. V /Y İ P YR Toplam Kişi Sayısı Yönetici 1 2 3 Öğretmen 5 6 9 25 Veli 20 50 30 120 Çocuk 70 60 200 Bu rapor okul aktörlerinin algılarının frekans dağılımlarını içerir.

18 Alt Standartlara Göre Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeyleri-(Detay) Okul (A01a)
Algılanan Yarar Düzeyleri Okul Raporlarının Yorumlanmasında MOD (Tepe Değer) dikkate alınmaktadır. -MOD- Veriler küçükten büyüğe sıralandığında en çok tekrar eden sayı tepe değerdir. Örnek:1,1,1,2,4,4,5,1,1,3,3,2 Mod:1

19 Algılanan yarar düzeyi bulgularında;
1-Bir bütün olarak ve her biri açısından aktörlerin algılarının mod değerlerinin yoğunlaştığı dereceler, 2-Bu derecelerin yarar derecesine olan uzaklığı ya da örtüşmesi, 3-Aktörlerin algılarının birbirine karşı durumları, aktörler arasında manidar farklılaşmalar yorumlanır.

20 Algılanan Yarar Düzeyi
Genel Rapor -Okul (G01a) ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergeleri Performans Algılanan Yarar Düzeyi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi Yönetici Öğretmen Çocuk Veli Alt Standart Okul Gelişimi 7/7 100 9/9 Y V/Y - Alt Standart Kurum Çalışanlarının İstihdamı 3/3 P Alt Standart Mesleki Gelişim Etkinlikleri 15/15 İ Alt Standart Oryantasyon Etkinlikleri 5/5 8/8 Alt Standart Çocuklara, Velilere ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar 4/4 Alt Standart Çocuğun Başarısı 2/4 50 4/7 57 Alt Standart Çocukların Okul Yönetimine Katılımı: 10/10 12/12 Alt Standart Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 6/6 Alt Standart Velilerin Eğitim Sürecine Etkin Katılımı Alt Standart Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: 2/2 Alt Standart Özel Bilgilerin Gizliliği:

21 Genel Rapor -Okul (G01a) A-Mevcut durum girdilerinde; sağlanabilen ve sağlanamayan kanıtlar, B-Performans göstergeleri bulgularının, belirlenmiş ölçütlerin neresinde yer aldığı (altında, yakın veya üstünde vb.), C-Algılanan yarar düzeyi bulgularında ise ; Bir bütün olarak ve her biri açısından aktörlerin algılarının mod değerlerinin yoğunlaştığı dereceler, Bu derecelerin yarar derecesine olan uzaklığı ya da örtüşmesi, Aktörlerin algılarının birbirine karşı durumları, aktörler arasında manidar farklılaşmalar açısından değerlendirilir.


"Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları