Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS) YAZILIM VE RAPORLAMA Nisan 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS) YAZILIM VE RAPORLAMA Nisan 2012."— Sunum transkripti:

1 MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS) YAZILIM VE RAPORLAMA Nisan 2012

2 İKS’NİN YAPISI 3 STANDART ALANI 1.Eğitim Yönetimi 2.Öğrenme öğretim süreçleri 3.Destek hizmetler (sağlık, güvenlik, beslenme vs.) 12 STANDART 43 ALT STANDART B. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Eğitim hizmetlerin niteliğini belirlemekte yol gösteren somut ve ölçülebilir ölçütlerdir. % olarak hesaplanmaktadır 177 ölçüttür. Yazılım (hesaplama) A.MEVCUT DURUM GÖSTERGELERİ Sayısal veriler ile “evet hayır” cevabı gerektiren, somut gözlenebilir kanıtlardır. % olarak hesaplanmaktadır 440-640 sorudur. Kurum Yöneticileri C. ALGISAL YARAR GÖSTERGELERİ Alt standartlara dair paydaşların okuldaki mevcut uygulamalara ilişkin görüşlerinden oluşur. Yarar Paylaşım İşlevsellik Varlık Yokluk 27-43 adet sorudur. Öğrenci, veli, yönetici, öğretmen

3

4 4 RAPORLAMA 1. Merkezi düzeyde 2. İl düzeyinde 3. İlçe Düzeyinde 4. Okul Düzeyinde e-okul raporlama sistemine benzeyen 4 düzeyde raporlama sistemi kullanılacaktır. Her düzey kendi yetkilendirmesi kapsamındaki kurumların eğitim hizmeti niteliğini belirleyebilecektir. Raporlar kurumsal hafızanın oluşturulmasında veri tabanı sağlayacaktır. Rapor sonuçları aynı yıl ve değişik yıllarda da karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Alınacak raporlarda okulların güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulacaktır. Belirlenen zayıf yönler konusuna göre: - okul tarafından - İlçe/İl MEM tarafından - Bakanlık tarafından önceliklendirilerek iyileştirilmeye çalışılacaktır.

5 DüzeylerMevcut Durum Göstergeleri Performans Göstergeleri Algılanan Yarar DüzeyleriGenel Okul Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergeleri (Detay)- Okul (IKS_M01a) Performans Göstergeleri Gerçekleşme Durumu (Detay) - Okul (IKS_P01a) Alt Standartlara Göre Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeyleri Dağılımı- Okul (IKS_A01a) Künye Bilgileri- Okul (IKS_K01a) Alt Standartlara Göre Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergeleri Listesi- Okul (IKS_M02a) Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Durumu- Okul (IKS_P02a) Alt Standartlara Göre Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeyleri Dağılım Grafiği- Okul (IKS_A02a) Genel Rapor- Okul (IKS_G01a) *Örtük Standart Genel Raporda verildiği için ayrıca raporlanmamıştır. Örtük Standartlara İlişkin Aktörlerin Algıları – Okul (IKS_o02a) Örtük Standartlar Genel Raporu- Okul (IKS_o01a) İlçe Alt Standartlara Göre Okulların Mevcut Durum Göstergeleri Gerçekleşme Durumu- İlçe (IKS_M01b) Alt Standartlara Göre Okulların Performans Göstergeleri Gerçekleşme Durumu- İlçe (IKS_P01b) Alt Standartlara Göre Okullardaki Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeylerine İlişkin Dağılımı- İlçe (IKS_A01b) Alt Standartlara Göre Genel Rapor- İlçe (IKS_G01b) Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İlçe (IKS_M02b) Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İlçe (IKS_P02b) İl Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (IKS_M01c) Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (IKS_P01c). Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (IKS_M02c) Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı-il (IKS_P02c). Merkez Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (IKS_M01d) Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (IKS_P01d) Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı-Merkez (IKS_M02d) Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (IKS_P02d)

6 OKUL DÜZEYİNDE RAPORLAR 1.K ü nye Bilgileri- Okul (K01a) İL/İL Ç E:KURUM T Ü R Ü : İlk ö ğretim Okulu KURUM ADI: Ö ĞRETİM ŞEKLİ: İkili Ö ğretim 40101106- Okulun alanı-(bah ç e alanı m2 si ve bina kullanım alanı m2si) 3760 40101109- Okuldaki y ö netici sayısı 2 10201123- Okuldaki toplam ö ğretmen sayısı (kadrolu, s ö zleşmeli, vekil, g ö revlendirme) 12 40101110- Okuldaki destek personel sayısı (eğitim ö ğretim dışında kalan) 0 10201122- Okuldaki aday ö ğretmen sayısı 0 20202105- Okuldaki rehber ö ğretmen sayısı 0 40101112- Okuldaki sınıf ö ğretmeni sayısı 6 20203113- Okuldaki toplam derslik sayısı (anasınıfı hari ç ) 8 20203114- Okuldaki toplam şube sayısı11

7 8.Genel Rapor-Okul (G01a) İL/İL Ç E : ………… KURUM ADI : ………. ALT STANDARTLAR Mevcut Durum G ö stergeleri Performans G ö stergeleri Algılanan Yarar D ü zeyi Ger ç ekle şme Oranı Ger ç ek leşme Y ü zde si Ger ç ekleş me Oranı Ger ç ek leşme Y ü zdes i Y ö net ici Ö ğ ret me n Ç o cu k Vel i 1- 20201 – Sosyal, Sanatsal, K ü lt ü rel, Sportif Etkinlikler 8/81001/1100PYrVV 2- 10203 – Ö ğretmenlerin Okul Y ö netimine Katılımı 2/21002/2100İY 3- 10207 – Ç ocukların Okul Y ö netimine Katılımı 2/21006/6100PPİ 4- 10205 – Velilerin Okul Y ö netimine Katılımı 8/81003/3100PYrİ 5- 30101 – Okulda Fiziki G ü venlik 19/191004/4100İYYV 6- 30202 - Okul ve Yakın Ç evresinde Şiddet ve İstismarı Ö nlemeye Y ö nelik Uygulamalar 14/141004/580PPVV 7- 20107 – Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri 9/91002/367İYVV Y=YoklukV=Varlıkİ=İşlevsellikP=PaylaşımYr=Yarar

8 10. Ö rt ü k Standartlara Ait Akt ö rlerin Algıları- Okul (o02a)

9 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZEYİNDE RAPORLAR 21.Se ç ilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Y ü zdelerine G ö re Okulların Dağılımı- Merkez (İKS_M01d) NUTSI (12 B Ö LGE) ……………………. ……. NUTSII (26 B Ö LGE) …………………………. NUTSIII (81 İL) ……………………………… 30101 – Okulda Fiziki Güvenlik (ALT STANDART) Mevcut Durum G ö stergelerinin Ger ç ekleşme Oran Aralıkları (%) İldeki Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 ……………….İLİ 300250500130730 ……………….İLİ 500520202802001520 ……………….İLİ 1162843221163581196 ……………….İLİ 3785110249136617 Ü lke D ü zeyinde Toplam Okul Sayısı

10 22.Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Y ü zdelerine G ö re Okulların Dağılımı-Merkez (İKS_M02d) NUTSI (12 B Ö LGE) ……………………. ……. NUTSII (26 B Ö LGE) …………………………. NUTSIII (81 İL) ……………………………… ALT STANDARTLAR Mevcut Durum G ö stergelerinin Ger ç ekleşme Oran Aralıkları (%) Ü lke D ü zeyinde Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 1- 20201 – Sosyal, Sanatsal, K ü lt ü rel, Sportif Etkinlikler 5000850080006876280031176 2- 10203 –Ö ğretmenlerin Okul Y ö netimine Katılımı 7867378553859833385631176 3- 10204 –Ç ocukların Okul Y ö netimine Katılımı 4- 10205 – Velilerin Okul Y ö netimine Katılımı 5- 30101 – Okulda Fiziki G ü venlik 6- 30202-Okul ve Yakın Ç evresinde Şiddet ve İstismarı Ö nlemeye Y ö nelik Uygulamalar 7- 20101 –Ç ocukların Gelişim ve Ö ğrenme İhtiya ç ları 8- 20107 – Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri Ü lke D ü zeyinde Toplam Okul Sayısı

11 23.Se ç ilen Alt Standarttaki Performans G ö stergelerini Karşılama Y ü zdelerine G ö re Okulların Dağılımı- Merkez (İKS_P01d) NUTSI (12 B Ö LGE) ……………………. ……. NUTSII (26 B Ö LGE) …………………………. NUTSIII (81 İL) ……………………………… A.10101- Okul Gelişimi Performans G ö stergelerinin Ger ç ekleşme Oran Aralıkları (%) İldeki Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 ……………….İLİ 300250500130730 ……………….İLİ 500520202802001520 ……………….İLİ 1162843221163581196 ……………….İLİ 3785110249136617 Ü lke D ü zeyinde Toplam Okul Sayısı

12 Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-10061-8041-6021-400-20 1- 20201 – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler 5000850080006876280031176 2- 10203 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 7867378553859833385631176 3- 10204 –Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 4- 10205 – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 5- 30101 – Okulda Fiziki Güvenlik 6- 30202 - Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar 7- 20101 – Çocukların Gelişim ve Öğrenme İhtiyaçları 8- 20107 – Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 24.Alt Standart Bazında Performans G ö stergelerini Karşılama Y ü zdelerine G ö re Okulların Dağılımı- Merkez (İKS_P02d) NUTSI (12 B Ö LGE) ……………………. ……. NUTSII (26 B Ö LGE) …………………………. NUTSIII (81 İL) ………………………………

13 SON DURUM ÖĞRENCİKLE RİNE ALGISAL YARAR ÖLÇEKLERİNİ DOLDURTAN OKUL SAYISI VELİLERİNE ALGISAL YARAR ÖLÇEKLERİNİ DOLDURTAN OKUL SAYISI MEVCUT DURUM VE KÜNYE BİLGİLERİNİ GİREN OKULLAR 170291814312921 TOPLAM OKUL SAYISI (Mayıs 2012 tarihi itibariyle resmi ilköğretim okul sayısıdır) 31176


"MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS) YAZILIM VE RAPORLAMA Nisan 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları