Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C KOZLUK KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C KOZLUK KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C KOZLUK KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ADAY ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 HAZIRLAYAN: ÖMER TOPRAK ŞUBE MÜDÜRÜ Bu Sunum;
Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısına göre hazırlanmıştır. HAZIRLAYAN: ÖMER TOPRAK ŞUBE MÜDÜRÜ

3 PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİMLERİ KAPSAR?
14/03/2014 Tarihinden Sonra Atanan Aday Öğretmenleri Kapsar. 14/03/2014 Tarihinden Önce Atanan Aday Öğretmenleri Kapsamaz. Bu Durumdaki Aday Öğretmenlerin adaylık iş ve işlemleri, «Meb Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik» Hükümleri Doğrultusunda Yürütülecektir.

4 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?
14/03/2014 tarihinden sonra atanan aday öğretmenlerin bulunduğu eğitim kurumlarında müdür ve/veya danışman öğretmen bulunamaması durumunda ilgi Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevlendirmeleri gerçekleştirmek ve ilgililere tebliğ etmek. Performans değerlendirme sürecinin ilgi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, aday öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarında, yürütülmesi ve sorunsuz şekilde sürdürülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak.

5 EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER NELERDİR?
Aday öğretmenlerin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürü tarafından aday öğretmene öncelikle aynı öğretmenlik alanından olmak üzere eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından danışman öğretmen görevlendirmek ve ilgililere tebliğ etmek. Eğitim kurumunda danışman öğretmen olarak görevlendirecek öğretmenin bulunamaması halinde  durumu ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek. Performans değerlendirme sürecinin aday Öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda sorunsuz şekilde yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak.

6 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KİMLER DEĞERLENDİRİCİ OLARAK KATILACAK?
Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Değerlendiriciler; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur.

7 ANCAK 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN;
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri, 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan aday öğretmenler hakkında uygulanır. (2) Bakanlık kadrolarında 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru toplam iki aylık fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenlerin performansı, ders yılının ikinci döneminde iki defa değerlendirilir. 

8 DEĞERLENDİRİCİLER 1) Eğitim Kurumu Müdürü
Kurumda, Eğitim Kurumu Müdürü Yoksa veya Okul/Kurum Müdürü Aday Öğretmense İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Resen Bir Başka Eğitim Kurumu Müdürü Görevlendirilir.

9 DEĞERLENDİRİCİLER 2) Danışman Öğretmen
Danışman öğretmen, adaylığı kaldırılmış öğretmenler arasından öncelikle aynı öğretmenlik alanından olmak üzere görevlendirilir. (Örneğin; Aday öğretmen Türkçe öğretmeni ise varsa Adaylığı kaldırılmış Türkçe Öğretmeni Danışman Öğretmen olarak görevlendirilir.) Eğer aynı alandan danışman olarak görevlendirecek öğretmen yoksa okulda görev yapan diğer alanlardaki öğretmenlerden biri görevlendirilir. Not: Bir danışman öğretmen birden fazla aday öğretmenin danışman öğretmeni olabilir.

10 DEĞERLENDİRİCİLER 3) Maarif Müfettişi
Maarif Müfettişi 3.Değerlendirmeye katılacağından, Eğitim Öğretim Yılında 2 ay fiilen görev yapan aday öğretmenlere geçici maddede belirtilen hüküm gereğince 2 defa değerlendirme yapılacağı için, Maarif müfettişlerinin değerlendirmesi olmayacaktır. Maarif müfettişlerinin değerlendirmesi yılı için olacaktır.

11 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASILDIR?
İlk değerlendirme aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılır. İkinci değerlendirme aynı şekilde, üçüncü değerlendirme ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılır.

12 İlgi Yönetmeliğe ekli (Ek-3) performans değerlendirme formunun aday öğretmene uygun olan kısmında (Kısım A, Kısım B, Kısım C) yer alan mesleki ölçütler ile performans kriterleri çerçevesinde aday öğretmenle bir araya gelinecek performans değerlendirme süreci planlanacak ve süreç, bu doğrultuda yürütülecektir.

13 Eğitim kurumu müdürü; a) Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki 5 iş günü içerisinde öncelikle kendi alanından olmak üzere danışman öğretmen görevlendirir. Görevlendirilecek danışman öğretmen bulunamaması halinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilebilmesi için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirir. Eğitim kurumu müdürü, değerlendirme sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumunda gerekli tedbirleri alır, değerlendirmeye esas olan bilgi ve belgeleri ilgili değerlendiricilere iletir, söz konusu bilgi ve belgelerin iki yıl süreyle, yargı yoluna başvurulması halinde ise yargılamanın sonuna kadar saklanmasını sağlar.

14 Eğitim kurumu müdürü; b) Değerlendirici olarak; aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm adaylık sürecinde rehberlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğinin aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumunda muhafaza edilmesini sağlar.

15 Danışman öğretmen; Aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm performans değerlendirme sürecinde rehberlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğini aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim eder. Danışman öğretmen bu görevlerin yerine getirilmesinde aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürüne karşı sorumludur.

16 14/03/ /02/2015 tarihleri arasında ilk ataması yapılan aday öğretmenlerin, ilgi Yönetmeliğin geçici 6 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda; birinci performans değerlendirmeleri 15/05/2015 tarihine, ikinci performans değerlendirmeleri ise 12/06/2015 tarihine kadar yapılacaktır.

17 05/02/2015 tarihinden sonra  ilk ataması yapılan aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmeleri 12/06/2015 tarihine kadar yapılacaktır. ikinci ve , ,üçüncü değerlendirmelerinin ise takip eden  dönemde Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecektir.

18 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN HESAPLANMASI
Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılır ve sınava girmeye hak kazanır.

19 ANCAK 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN;
Birinci değerlendirme sonucu yüzde otuz, ikinci değerlendirme sonucu yüzde yetmiş oranında dikkate alınır.

20 Değerlendirme Sonucunda Toplam Ham Puan:……………..(0 -200)
100 üzerinden değerlendirme puanı (Değerlendirme Toplam Ham Puanı/2):……(0-100) (Not: Öğretmen değerlendirme puanı, madde ham puanlarının toplamının ikiye bölünmesi ile elde edilir.)

21 ÖRNEK VERELİM BİRİNCİ PEREFORMANS DEĞERLENDİRME Ek-3 Değerlendirme formu üzerinden yapılan toplama işleminin ardından; eğitim kurumu müdürü: 140 puan verdiğini sayalım. 140/2=70 Danışman Öğretmen: 160 puan verdiğini sayalım 160/2=80

22 Eğitim Kurumu Müdürü: 70 Danışman Öğretmen: 70+80= /2= 75 Aday Öğretmenin Birinci Performans Değerlendirmesinin Aritmetik Ortalaması: 75

23 İKİNCİ PEREFORMANS DEĞERLENDİRME
Ek-3 Değerlendirme formu üzerinden yapılan toplama işleminin ardından; eğitim kurumu müdürü: 152 puan verdiğini sayalım /2=76 Danışman Öğretmen: 156 puan verdiğini sayalım 156/2=78

24 Eğitim Kurumu Müdürü: 76 Danışman Öğretmen: 76+78= /2= 77 Aday Öğretmenin İkinci Performans Değerlendirmesinin Aritmetik Ortalaması: 77

25 BİRİNCİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN YÜZDE 30’U
75x30/100= 22.5 İKİNCİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN YÜZDE 70’İ 77x70/100= 53.9 ADAY ÖĞRETMENİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME NOTU: ,9 = 76.4

26 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE BAŞARISIZ OLAN ADAY ÖĞRETMENLERİN DURUMU
Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır. Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiriciler tarafından belgelendirilir.

27 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?
Birinci, ikinci ve üçüncü performans değerlendirme sonucuna, sonucun aday öğretmene tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir.

28 SIKÇA SORULAN SORULAR SORU: Eğitim Kurumu Müdürü; hem değerlendirici müdür olarak, hem de Danışman Öğretmen olarak bir aday öğretmeni değerlendirebilir mi? CEVAP:  aynı değerlendirici birden fazla sıfatla aynı aday öğretmenin performansını değerlendiremez.

29 SIKÇA SORULAN SORULAR SORU: Mazeretleri nedeniyle görevde olmayanların değerlendirmesi nasıl olacaktır? CEVAP:  İlgi yönetmeliğin geçici  6.maddesi kapsamında olup,  tarihleri arasında  belge ispatı mümkün kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevde bulunmayanların performans değerlendirmelerinin ,mazeretlerinin sona ermesinin ardından performans değerlendirmesi yapılabilecek ilk eğitim öğretim döneminde aynı usul ve esaslara göre gerçekleştirilecektir.

30 SIKÇA SORULAN SORULAR Soru: Performans Değerlendirme Sürecinde, Çeşitli sebeplerle (atama, görevlendirme vs.) görevden ayrılan değerlendiriciler varsa ne olur? Cevap: Tamamlanmış değerlendirmeler hariç olmak üzere, ölüm, devlet memurluğundan çıkarılma ve istifa dışındaki sebeplerle görevlerinden ayrılan değerlendiriciler, varsa performans değerlendirmeye ilişkin bilgi ve belgeleri, süreçte değerlendirilmek üzere yerlerine görevlendirilenlere ulaştırması için eğitim kurumu müdürüne tutanakla teslim eder.

31 SIKÇA SORULAN SORULAR Soru: Değerlendiricilerden biri Aday Öğretmenin Yakını veya akrabası ise ne olur? Cevap: Aday öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları değerlendirici olarak görevlendirilemez.


"T.C KOZLUK KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları