Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

2 SUNUM PLANI TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMI
YENİ BİR KANUN ÇIKARILMASININ NEDENLERİ KANUNİ DÜZENLEMENİN AMAÇLARI KANUNA İLİŞKİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER

3 I- TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMI
Tüketici neden korunmalı? Dünyada ve Türkiyede Tüketicinin Korunması

4 II- YENİ BİR KANUN ÇIKARILMASININ
NEDENLERİ Mevcut Düzenlemelerin Yetersizliği Yeni Türk Ticaret ve Türk Borçlar Kanununa Uyum Sağlanması Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi AB Direktiflerine Tam Uyumun Sağlanması Satış Yöntemlerinin Değişmesi Ve Yeni Satış Türlerinin Ortaya Çıkması Mevcut Cezaların Öngörülen Amaca Hizmet Etmemesi

5 III- KANUNİ DÜZENLEMENİN AMAÇLARI
Bürokratik işlemlerin azaltılması Tüketicinin hak arama yollarının kolaylaştırılması Değişen Yeni Satış Yöntemleri Karşısında Tüketici Haklarına Koruma Sağlanması Denetim etkinliğinin arttırılması

6 IV- KANUNA İLİŞKİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Kanun çalışmaları için Özel bir İhtisas Komisyonu oluşturulmuş ve Komisyon 6 Ekim 2011’de çalışmalarına başlamıştır. Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 23 Ağustos 2012 tarihi itibariyle kamuoyunun bilgisine sunulmuş, 96 Kurum ve Kuruluşun görüşü sorulmuştur. Ayrıca internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılan taslakla ilgili toplam 26 kurum, kuruluş ve çok sayıda tüketici de görüşlerini iletmiştir.

7 IV- KANUNA İLİŞKİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin değerlendirilmesinden sonra yeniden düzenlenen Tasarı Taslağı iki kez Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) görüşülmesinin yanı sıra EKK’da temsil edilen Bakanlıkların ve kurumların Müsteşarları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda müzakere edilmiştir. Tasarı taslağı ile ilgili olarak; Tüketici dernekleri, Sektörler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla bir çok kez bir araya gelinerek tasarı üzerinde detaylı tartışmalar yapılmıştır.

8 IV- KANUNA İLİŞKİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Tasarı Taslağı, 23 Mayıs 2013 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiş, 27 Mayıs 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu’na sunulmuş 4 Haziran 2013 tarihinde de TBMM’ye sevk edilmiştir. 19, 20, 25 ve 26 Haziran 2013 tarihlerinde TBMM Alt Komisyonunda görüşülmüş ve üst komisyona sevk edilmiştir. 3, 4 Temmuz 2013 tarihlerinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmiştir. 5, 6 ve 7 Kasım 2013 tarihlerinde Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşmıştır.

9 IV- KANUNA İLİŞKİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Kasım 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanun, 9 Kısım ve 88 maddeden oluşmaktadır. Kanunun hazırlanmasında şeffaf bir süreç izlenmiş ve tüm paydaşlarla Müzakere Edilmiştir.

10 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Uzun maddeler bölümlere ayrılmıştır Kanunun Kapsamı Tüketiciler Lehine Genişletilmiştir. Yeni Kanunda sadece tüketici işlemlerinin değil tüketiciye yönelik uygulamaların da Kanun kapsamında olduğu belirtilmiştir. Eser taşıma simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de kapsama dahil edilmiştir. Kanuna Yeni Konular Eklenmiştir. Temel İlkeler, Sipariş edilmeyen mal ve hizmetler, Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, İhtiyari garanti, Haksız ticari uygulamalar, Reklam konseyi, Tüketici ödülleri Piramit satış sistemleri Tüketici Sözleşmelerine Yönelik Yeni Düzenlemeler Getirilmiştir. Cayma Hakkı Süreleri Yeniden Düzenlenmiştir. Ön bilgilendirme Sözleşmenin zorunlu içeriği

11 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Temel İlkeler (Madde 4) Mülga 4077 sayılı Kanunda düzenlenmemiş olan bu madde Kanuna eklenen yeni bir maddedir. Bu maddeye göre; Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde anlaşılabilir bir dilde, açık sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmek zorunda olacaktır. Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilmeyecektir. Mal ve hizmet bedelinin dışında haksız olarak tüketiciden ek bir bedel talep edilmeyecektir. Tüketiciden talep edilebilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

12 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Temel İlkeler (Madde 4)
Bankacılık işlemlerinde faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususu, Bakanlığımızın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir. Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilecektir. Bu hükme aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir. Tüketici işlemlerinde adi kefalet hükümleri uygulanacaktır. Faize faiz uygulaması olarak ta bilinen bileşik faiz uygulaması yasaklanmıştır.

13 Satıştan Kaçınma (Madde 6)
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar (Madde 5) Mevcut Kanundaki hükümlerle büyük ölçüde uyumlu olan bu maddede iki temel konuda yeni düzenleme getirilmiştir. Haksız şartların denetimi yetkisi Bakanlığa verilmiştir. Diğer kamu kurumlarının onay/izin verdiği sözleşmelerde de haksız şart denetimi yapılabilecektir. Satıştan Kaçınma (Madde 6) Satıştan Kaçınmayla ilgili düzenlemeler büyük ölçüde korunmuştur. Maddeye yeni eklenen dördüncü fıkrada yer alan düzenleme ile de Bakanlık ve belediyelerin, Kanunun bu maddesinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle ayrı ayrı görevli oldukları hüküm altına alınmıştır.

14 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Sipariş Edilmeyen Mal ve Hizmetler (Madde 5) Bu madde ilgili AB Yönergesinin iç hukukumuza aktarılmasıyla Kanuna yeni eklenen bir maddedir. Bu madde ile talep etmediği halde kendisine sunulan ürüne ilişkin bir yükümlülük altına sokulmak istenen tüketiciler koruma altına alınmaktadır. Yapılan yeni düzenlemeye göre;   Tüketici sipariş vermediği bir ürünün kendisine gönderilmesi durumunda bu ürünü kullanmış olsa dahi sorumlu olmayacaktır. Tüketici kendisine gönderilen malı geri yollamak veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu iddiasını ispatla yükümlü olacaktır.

15 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Ayıplı Mallar ve Ayıplı Hizmetler (MADDE 8-16). Ayıplı mal ve Ayıplı Hizmetlere ilişkin düzenlemeler büyük oranda korunmuştur. Mülga 4077 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan ayıplı mallarda ve ayıplı hizmetlerde 30 gün içerisinde ayıbın satıcıya bildirilmesi yükümlülüğü kaldırılarak bu alanda AB Yönergesine uyum sağlanmıştır. Zamanaşımı süresi içerisinde kalmak kaydıyla, ilk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda malın ayıplı olmadığını satıcı ispat edecektir. Eser sözleşmeleri de ayıplı hizmet kapsamına alınmıştır. Yeni düzenlemeyle ayıplı hizmetten dolayı tüketicinin seçimlik haklarına hizmet sonucu ortaya çıkan eserlerin ücretsiz onarımı seçeneği de eklenmek suretiyle tüketicinin seçimlik hakları genişletilmiştir.

16 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Taksitle Satış Sözleşmeleri (MADDE 17-21). Yeni Kanunla bu alanda getirilen en önemli düzenleme Taksitle satışlarda tüketiciye «7 günlük cayma hakkı» tanınmasıdır. Tüketiciler açısından oldukça geniş bir hak olan cayma hakkına hem kanun hem de ilgili yönetmelikte bazı sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Olağan gözden geçirme malın ilk incelenmesini kapsar. Malın mutad olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz. Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz

17 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Tüketici Kredileri (MADDE 22-31). Kredi kartları sözleşmeleri de belli şartlar altında tüketici kredisi sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Kredi sözleşmesi imzalamadan makul bir süre önce, banka, sözleşme şartları hakkında tüketiciyi yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olacaktır. Tüketiciye ilk defa 14 gün içinde tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkı tanınmıştır. Tüketici kredisi verilmesi sigorta yaptırılması şartına bağlanamayacak.

18 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Tüketici Kredileri (MADDE 22-31). Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenmekte olup, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemeyecektir Kredinin ödenmesi için açılan hesapta herhangi bir ücret ya da masraf talep edilemeyecektir. Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamayacaktır. Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacaktır.

19 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmeleri (MADDE 32-39). Konut finansmanı maddesi yılında 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a, eklenmiştir. Konut finansmanına ilişkin düzenlemeler büyük oranda korunmuş olup, yeni Kanunla aşağıdaki konularda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Konut kredilerinin erken kapatılması durumunda tüketiciden alınan %2’lik erken ödeme tazminatı %1’e düşürülmüştür. Konut kredisi verilmesi sigorta yaptırılması şartına bağlanamayacaktır. Konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketicilerden bir ücret ya da masraf talep edilemeyecektir.

20 Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmeleri (MADDE 32-39).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmeleri (MADDE 32-39). Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamayacaktır. Diğer taraftan bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanması zorunlu tutulmuştur. Konut finansmanına ilişkin hükümlerin uygulanmasında konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları da tüketici olarak kabul edilmektedir.

21 Ön Ödemeli Konut Satışı (MADDE 40-46).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Ön Ödemeli Konut Satışı (MADDE 40-46). Yeni Kanunda yalnızca konutların ön ödemeli satışı düzenlenmiştir. Kampanyalı Satış İzin Belgesi kaldırılmıştır.  Ön ödemeli konut sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce tüketicilere ön bilgilendirme formu verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Yapı ruhsatı alınmadan, ön ödemeli konut satışı yapılamayacaktır.

22 Ön Ödemeli Konut Satışı (MADDE 40-46).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Ön Ödemeli Konut Satışı (MADDE 40-46). Ön ödemeli konut satışı tapu veya noterde yapılacak. Bina tamamlama sigortası getirilmektedir.    Ön ödemeli konut satışında; 14 günlük cayma hakkı getirilmiştir. 30 ay olan konutun teslim süresi yeni düzenlemeyle 36 aya çıkarılmıştır. Ön ödemeli konut satışında konutun teslimine kadar sözleşmeden dönme hakkı getirilmiştir.

23 İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler (MADDE 47).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler (MADDE 47). İş yeri dışında kurulan sözleşmelerin tanımı ilgili AB Yönergesine uygun olarak tanımlanmış ve kapsamı genişletilmiştir. İşyeri dışında satış yapacakların Bakanlıktan «yetki belgesi» alma zorunluluğu devam edecektir. İşyeri dışında kurulan sözleşmelerde ön bilgilendirme zorunluluğu getirilmiştir. 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılmıştır. Sözleşme tarihinin tüketicinin kendi el yazısıyla attırılması ve sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

24 Mesafeli Sözleşmeler (MADDE 48).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Mesafeli Sözleşmeler (MADDE 48). Mesafeli sözleşme kurulmadan önce, tüketicilerimizin sözleşme şartları ile ilgili bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur. Mesafeli sipariş edilen ürünlerin en geç 30 gün içerisinde tüketiciye teslim edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Satıcı veya sağlayıcının 30 gün içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilecektir. Mesafeli sözleşmelerde 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılmıştır. Mesafeli satışlara aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle zorunlu tutulmuşlardır. 

25 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler (MADDE 49). Finansal hizmetlerin mesafeli satışına ilişkin Yönerge ilk defa iç hukukumuza aktarılmıştır. Kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde ön bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiştir. Tüketiciler, finansal hizmetlere ilişkin sözleşmelerden 14 gün içinde cayabilecektir.(*) (*) Sigorta sözleşmeleri ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanacaktır.

26 Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri (MADDE 50).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri (MADDE 50). Mülga 4077 sayılı Kanunda yalnızca tanımı yer alan devre tatille ilgili bazı temel konular kanun maddesine eklenmiştir. Devre tatil kavramının tanımı değiştirilerek devre mülkler ve alternatif tatil üyelikleri (devre yat, kulüp üyeliği vb.) de kapsama dahil edilmiştir En az 3 yıl süreyle kurulması düzenlenmiş olan devre tatil sözleşmeleri 1 yıla düşürülmüştür. Devre tatil ve uzun süreli tatillerde sözleşme kurulmadan önce, tüketicilerin sözleşme şartları ile ilgili bilgilendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

27 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri (MADDE 50). Sözleşme tarihinin tüketicinin kendi el yazısıyla attırılması ve sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Devre tatillerde cayma hakkı süresi 10 günden 14 güne çıkarılmıştır. Bakanlıkça projedeki devre sayısı ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için bina tamamlama sigortası yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir. Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecektir. Devir ve teslim tarihine kadar tüketiciye, sözleşme bedelinin %2’sine kadar tazminat ödemek suretiyle sözleşmeden dönme hakkı verilmiştir.

28 Paket Tur Sözleşmeleri (MADDE 51).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Paket Tur Sözleşmeleri (MADDE 51). Mülga 4077 sayılı Kanunda yalnızca tanımı yer alan paket turlarla ilgili bazı temel konular kanun maddesine eklenmiştir. Paket tur sözleşmelerinde sözleşme kurulmadan önce, tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Tüketicilere, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde sözleşmeden dönme hakkı getirilmiştir. Yeni düzenlemeyle AB ülkelerinde olduğu gibi ticari ve mesleki amaçla paket tura katılanların da tüketiciye tanınan haklardan yararlanabilmesine olanak sağlanmıştır.

29 Abonelik Sözleşmeleri (MADDE 52).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Abonelik Sözleşmeleri (MADDE 52). Tüketiciye, abonelik sözleşmesini istediği zaman feshetme hakkı getirilmiştir. Tüketici, Belirsiz süreli veya süresi 1 yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini istediği zaman, Süresi 1 yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerini ise satıcı veya sağlayıcının sözleşmede değişiklik yapması halinde feshetme hakkına sahiptir. Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine getirilmezse, bu sürenin bitiminden itibaren, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecektir. Abonelik sözleşmesinin feshi için, sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirlenemeyecektir.

30 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamaları (MADDE 53). Mülga 4077 sayılı Kanunda örnekleme yöntemiyle sayılan, süreli yayın kuruluşlarının verebileceği kültürel ürünler, yönetmelikte tek tek sayılmıştır. Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir süreye yayılan promosyon uygulamalarının süresi; Günlük süreli yayınlarda 75 günü, Haftalık süreli yayınlarda 18 haftayı, Daha uzun süreli yayınlarda 12 ayı geçemeyecektir.

31 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Fiyat Etiketi (MADDE 54). Ülkemizde indirimli satışlarla ilgili kapsamlı bir yasal düzenleme bulunmaması çeşitli suistimallere neden olabilmekteydi bu nedenle bu maddede indirimli satışlar da düzenlenmiştir. Örneğin, işyeri sahipleri senenin 12 ayı indirimli satış kampanyalarına ilişkin reklam yapabilmekte veya fiyat etiketleri üzerine önceden geçerli olmayan yüksek fiyatlar yazarak tüketicilerde indirim yapılmış izlenimi uyandırabilmektedir. Yeni düzenlemeye göre; İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, İndirimden önceki fiyatı indirim oranı etiketlerinde gösterilmek zorundadır. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya ait olacaktır.

32 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu (MADDE 55). Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunluluğu getirilmiştir. Örneğin emniyet kemerinizi takınız gibi güvenlikle ilgili bilginin yabancı dilde verilmesi tüketicilerin can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Bu tür sakıncaların giderilmesi bakımından malın güvenli kullanımına ilişkin hususların, malın üzerinde de yer alması halinde, yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunluluğu getirilmektedir. Güvenlikle ilgili bilgilerin malın üzerine konulması veya kullanma kılavuzuna yazılması zorunlu olacaktır. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya; tüketiciye teslim edildiğinin ispatı sorumluluğu ise satıcıya ait olmuştur.

33 Garanti Belgesi (MADDE 56).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Garanti Belgesi (MADDE 56). Bakanlıktan onaylı garanti belgesi alınması zorunluluğu kaldırılarak bürokratik işlemler azaltılmıştır. Garanti belgesinin düzenlenmesi yükümlülüğü üretici ve ithalatçılara, bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ise satıcıya ait olacaktır. Garanti uygulaması değiştirilerek tüketicilerin seçimlik haklarının önündeki engeller kaldırılmaktadır. Garanti belgesi tüketicilerin bilgilendirilmesi anlamında önemli bir belge olmuştur.

34 Yapılan düzenlemeye göre;
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER İhtiyari Garanti (MADDE 57). İhtiyari garantiye ilişkin düzenlemeler, 99/44 sayılı AB Yönergesinin uyumlaştırılması ile ilk defa iç hukukumuza aktarılmıştır. İhtiyari garanti, tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, malın veya hizmetin bedelinin iadesi, değiştirilmesi, onarılması ya da bakımının yapılması veya benzer hususlarda üretici veya ithalatçı tarafından verilen ilave taahhüdü ifade etmektedir. Yapılan düzenlemeye göre; Satıcı ve sağlayıcılar ihtiyari garanti taahhüdünde bulunabileceklerdir. İhtiyari garanti taahhüdünde bulunan bununla bağlı olacaktır. E- Tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar artırılmaktadır (MADDE 59). Örneğin radyo ve televizyonlara 08:00-22:00 saatleri arasında, ayda 15 dakikadan az olmamak üzere tüketiciyi bilinçlendirici program yayınlama zorunluluğu getirilmiştir.   

35 Satış Sonrası Hizmetler (MADDE 58).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Satış Sonrası Hizmetler (MADDE 58). Satış sonrası hizmetler yalnızca tüketicinin kullanımına yönelik ürünlerle sınırlandırılmaktadır. Özel servisler verdiği hizmetten sorumlu olacaktır. Herhangi bir markanın yetkili servisi olmayıp, özel servis olarak hizmet veren servis istasyonlarının da verdikleri hizmetten dolayı tüketicilere karşı sorumlu olduğu vurgulanmıştır. İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumlu olacaklardır.

36 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Tüketicinin Bilinçlendirilmesi (MADDE 59). MEB tarafından ders programlarına yapılacak ilavelerde Bakanlığımızın görüşünün alınması zorunluluğu getirilmiştir. Radyo ve televizyonlara ayda 15 dakikadan az olmamak üzere tüketiciyi eğitici program yayınlama zorunluluğu getirilmektedir. Yapılan yayınların tarih, saat, süre, içerik bilgileri liste halinde her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirilecektir.

37 Tüketici Ödülleri (MADDE 60).
V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Tüketici Ödülleri (MADDE 60). Bilindiği üzere tüketici ödülleri Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde verilmektedir. Mevcut Kanun’da yer almayan ve bu yönetmelik çerçevesinde verilen tüketici ödülleri ilk kez Kanun kapsamına alınmaktadır. Yapılan düzenlemeye göre; Tüketici ödülü ve benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esas olacaktır. Ödüllerle ilgili hükümlerin kanun kapsamına alınması ile bu ödülleri belirlenen hükümlere uymaksızın dağıtanlar hakkında caydırıcı yaptırımlar öngörülmüştür.

38 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Ticari reklam (MADDE 61).
Ticari reklamlarla ilgili yapılan en önemli düzenleme dünya uygulamalarında olduğu gibi marka ismi vererek karşılaştırmalı reklam yapılmasına imkan tanınacaktır. Çocukların doğrudan kullanmadıkları ürünlerin reklamlarında oynatılması yasaklanmaktadır.

39 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Haksız Ticari Uygulamalar (MADDE 62). Haksız ticari uygulamalara ilişkin AB Yönergesi ilk defa iç hukukumuza aktarılmaktadır. Haksız ticari uygulama kavramı: Bir ticari uygulama; mesleki özenin gereklerine uymuyorsa ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozuyorsa veya önemli ölçüde bozma ihtimali varsa haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan ve işletmeden tüketiciye yönelik her türlü haksız ticari uygulama yasaklanmaktadır.  Örneğin Kanunun tüketiciye tanıdığı hakların yalnızca bir firma tarafından sunulan imkânmış gibi gösterilerek tüketicilerin yanıltılması bir haksız ticari uygulama olarak kabul edilecektir. Diğer bir örnek, televizyonlarda çok kısıtlı süreler dahilinde tüketicilerin sipariş vermesi halinde uygun fiyatlarla ürünleri temin edebileceğine ilişkin tanıtımlar haksız ticari uygulama olacaktır. Yapılan düzenlemeyle tüketicilere yönelik haksız ticari uygulamalar yasaklanarak tüketicinin hukuki işlemler yaparken müteşebbisin etkisi altında kalmadan hür iradesiyle karar verebilmesi amaçlanmıştır. Örneğin Kanunun tüketiciye tanıdığı hakların yalnızca bir firma tarafından sunulan imkânmış gibi gösterilerek tüketicilerin yanıltılması bir haksız ticari uygulama olarak kabul edilecektir. Yani, hâlihazırda ayıplı maldan dolayı tüketiciye sağlanan seçimlik hakların, bir firmaya münhasır bir hak gibi gösterilmesi yasaklanmaktadır. Tüketicilere yönelik haksız ticari uygulamaların yasaklanmasının amacı, tüketicinin hukuki işlemler yaparken müteşebbisin etkisi altında kalmadan hür iradesiyle karar verebilmesini temin etmektir.

40 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Haksız Ticari Uygulamalar (MADDE 62).    Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaklanmıştır. Haksız ticari uygulamaların reklam yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda ticari reklamlarla ilgili hükümler uygulanacaktır.  Haksız ticari uygulamaların denetimi Reklam Kurulunca yapılacaktır.

41 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Reklam Kurulu (MADDE 63).
Reklam Kurulunun üye sayısı 29’dan 19’a düşürülmüştür. Reklam Kurulu hem ticari reklamları hem de haksız ticari uygulamaları denetleyecektir. Kurul Başkanı tedbiren durdurmaya yetkili olmuştur. Kurul kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması amacıyla Bakanlıkça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Reklam Kurulunun karar almasına yardımcı olacak sektörel özel ihtisas komisyonları kurulacaktır.

42 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Tüketici Konseyi (MADDE 64). Mevcut Kanun’da tek tek sıralanan Konsey üyelerinin Yönetmelikte belirlenmesi öngörülmüştür.

43 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Reklam Konseyi (MADDE 65).
Mülga 4077 sayılı Kanunda düzenlenmemiş olan Reklam Konseyi yeni Kanunla oluşturulmuştur. Yapılan düzenlemeye göre; Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarının takip edilmesi, Reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmaların yapılması, Bu alanda görüş ve önerilerde bulunması ve bu görüş ve önerilerin ilgili mercilere iletilmesi amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde Reklam Konseyi’nin toplanacağı düzenlenmiştir. Reklam Konseyine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Konseyin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamayacaktır.

44 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Tüketici Hakem Heyeti (MADDE 66-72).
Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin ismi «Tüketici Hakem Heyeti» olarak değiştirilmiştir. İhtiyaca göre hakem heyeti kurulacaktır. Tüketici hakem heyetlerinde raportör kadrosu ihdas edilmiştir. Hakem heyetlerinin bağlayıcı karar alma sınırı TL’ye çıkarılmıştır 3.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacaktır.

45 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Tüketici Hakem Heyeti (MADDE 66-72). Büyükşehirlerde bulunan il hakem heyetleri de bağlayıcı karar verebilecek ve hakem heyetleri bağlayıcı olmayan karar vermeyecektir. Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre sadece nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilecektir. Tüketici hakem heyeti üye ve raportörlerinin huzur hakları iyileştirilecektir. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda tebligat ve bilirkişi ücretlerinin karşı tarafça karşılanması yükümlülüğü getirilmiştir.

46 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER Tüketici Mahkemeleri (MADDE 73).
Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda, davaları basit yargılama usulüne göre sonuçlandıran tüketici mahkemeleri görevli olacaktır. Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve vekâlet ücreti Bakanlıkça karşılanacaktır. Tüketici davaları tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilecektir. Tüketici mahkemeleriyle tüketici hakem heyetlerinin UYAP ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla entegre olması sağlanacaktır.

47 V- KANUNLA GETİRİLEN Ceza Hükümleri (Madde:77). DÜZENLEMELER
Ceza miktarları güncellenmiş ve cezalara bir üst sınır getirilmiştir. Her bir aykırılığın yaptırımı ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Ticari reklam cezalarında reklamın yayınlandığı mecra türüne göre farklı cezalar belirlenmiştir. Taşra teşkilatınca uygulanacak idari yaptırım kararlarının Valilik tarafından yerine getirileceği düzenlenmiştir.

48 V- KANUNLA GETİRİLEN Cezalarda Yetki ve İtiraz (Madde:78).
DÜZENLEMELER Cezalarda Yetki ve İtiraz (Madde:78). Cezaların uygulanması ile ilgili yetki tartışmaları çözülmüştür. İdari yaptırımlara ilişkin kararların, kararı veren makam tarafından 7 gün içerisinde ilgilinin mensup olduğu meslek kuruluşuna bildirilmek zorunluluğu kaldırılmıştır. İdari yaptırım kararlarına karşı 15 gün olan idari yargıya başvuru süresi 30 güne çıkarılmıştır. Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının bir ay içerisinde ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

49 V- KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER
Piramit Satış Sistemleri (MADDE 80). Piramit satış sistemleri ilk defa Kanunda düzenlenmiştir. Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koyma karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullarına uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistem olarak tanımlanmaktadır. Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaklanmıştır. Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dahil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkili olmuştur.

50 TEŞEKKÜRLER…


"GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları