Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ticari İş ve Ticari Yargı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ticari İş ve Ticari Yargı"— Sunum transkripti:

1 Ticari İş ve Ticari Yargı
Ticaret Hukuku DERSİ Ticari İş ve Ticari Yargı

2 Ticari İş Ticari işi adi işlerden ayırt etme konusunda iki ayrı maddede ölçütler ortaya konulmuştur. Bu maddeler TTK md. 3 ve md. 19’dur. TTK md. 3’e göre: Ticaret Kanununda düzenlenen konularla, Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir TTK md. 19’a göre: Ticari İş Karinesi (Gerçek Kişi – Tüzel Kişi ve İstisna) İşlemin taraflarından yalnız birisi için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, kanunda tersine hüküm var olmadıkça diğeri için de ticari iş sayılır.

3 TTK’da Düzenlenen İşler
TTK’da düzenlenen konular ticari iş sayılır (md. 3). Tarafların önemi yoktur haksız rekabet de ticari iştir.

4 Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşler
Yine TTK md. 3’ün ifadesinden çıkan anlama göre, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işler ticari iştir. Hangi kanun ya da hüküm olduğunun önemi yok, işletme ile mi ilgili yoksa değil mi?

5 Ticari İş Karinesi TTK md. 19’da ticari iş karinesi düzenlenmiştir:
Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır Buna göre, kural olarak tacirin yaptığı tüm işlemlerin ticari işletmesiyle ilgili olduğu kabul edilir. Hükmün incelenmesinde gerçek kişi tacirler ve tüzel kişi tacirler arasında bir ayrıma gidildiği görülmektedir. Gerçek kişi tacirlerde 2 istisna bulunur.

6 Ticari İş Karinesi Gerçek kişi tacir hukuki işlemi yaptığı sırada işlemin ticari işletmesiyle ilgili olmadığını karşı tarafa açıkça bildirirse; İşin, ticari iş olamayacağı somut durumda olayın özelliklerinden anlaşılıyorsa.

7 Bir Taraf İçin Ticari Sayılan İşler
TTK md. 19, f. 2’ye göre taraflardan yalnız birisi için ticari iş niteliğinde olan mukaveleler kanunda tersine hüküm olmadıkça diğeri için de ticari iş sayılır. Yalnızca sözleşmeler bakımından geçerlidir.

8 Ticari İş Sayılmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar
Ticari İşlerde Teselsül Karinesi Ticari İşlerde Faiz En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuksal Durumu Zamanaşımı

9 Ticari İşlerde Teselsül Karinesi
İki veya daha fazla kimse içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticari iş niteliğindeki bir iş için diğer bir kimseye karşı müştereken borç altına girerlerse sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça müteselsilen sorumlu olurlar. Ticari borçlara kefalet halinde gerek asıl borçlu ile kefil ve gerek kefiller arasındaki ilişkilerde de hüküm böyledir.

10 Ticari İşlerde Faiz Faiz, para alacağına süreye bağlı olarak tahakkuk eden bir semeredir. Fer’i bir haktır. Asıl alacak sona ererse o da sona erecektir.

11 Faiz Çeşitleri anapara (kapital) faizi-temerrüt (gecikme) faizi kanuni (yasal)-akdi (sözleşmesel) faiz basit faiz-bileşik (mürekkep) faiz tazminat faizi

12 Ticari İşlerde Faiz Kararlaştırılmış Olmasa Dahi Faiz İstenebilmesi
Tacir olan veya olmayan bir kimseye ticari işletmesi ile ilgili bir iş veya hizmet gören tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Bundan başka verdiği avans veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanır. Ticari hayatta herşeyin karşılığı vardır.

13 BİLEŞİK FAİZİN YASAKLANMADIĞI HALLER
Bileşik faizin yasaklanmadığı haller şunlardır: 1. Her iki tarafı da tacir olmak kaydıyla cari hesap sözleşmeleri, 2. Her iki tarafı da tacir olmak kaydıyla her iki taraf bakımından ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmeleri. Her iki istisna bakımından, faizin anaparaya eklenebileceği dönemler üç aydan az olamaz.

14 Ticari İşlerde Zamanaşımı Süreleri
Kanunda aksine hüküm var olmadıkça ticari hükümler öngören kanunlarda tayin olunan zamanaşımı süreleri taraflarca sözleşmeyle değiştirilemez (TTK md. 6).

15 Ticari İşlere Uygulanacak Hükümlerin Sırası
Emredici hükümler Sözleşme hükümleri Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler Ticari örf ve adet Genel hükümler

16 Ticari Davalar Mutlak Ticari Davalar Nispi Ticari Davalar

17 Ticari Davalarda Uygulanacak ÖNEMLİ Usul KURALLARI
a. Tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmek, aradaki sözleşmeyi feshetmek veya sözleşmeden dönmek üzere yapılacak ihbar ve ihtarlar noter marifetiyle veya telgraf ya da iadeli taahhütlü mektupla gerçekleştirilir (TTK md. 18, f. 3). Dolayısıyla ispatı da bu dört şekilden birisine bağlıdır. b. Tacirler arasındaki ticari davalarda ticari defterler özel delil olarak kullanılabilir. c. Sekiz (8) gün içinde itiraz edilmeyen fatura ve teyit mektubu ticari davalarda özel delil kabul edilir.


"Ticari İş ve Ticari Yargı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları