Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET ŞİRİN KALİTE KONTROL STANDARDI 1. KKS’nin AMACI KKS 1 11 inci paragraf: Denetim şirketinin amacı aşa ğ ıdaki hususlara ilişkin kendisine makul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET ŞİRİN KALİTE KONTROL STANDARDI 1. KKS’nin AMACI KKS 1 11 inci paragraf: Denetim şirketinin amacı aşa ğ ıdaki hususlara ilişkin kendisine makul."— Sunum transkripti:

1 MEHMET ŞİRİN KALİTE KONTROL STANDARDI 1

2 KKS’nin AMACI KKS 1 11 inci paragraf: Denetim şirketinin amacı aşa ğ ıdaki hususlara ilişkin kendisine makul güvence sa ğ layan bir kalite kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin devamlılı ğ ını sa ğ lamaktır; (a) Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluk sa ğ ladı ğ ı, (b) Denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygunlu ğ u. 2

3 KKS NEDİR 3 Bir kalite kontrol sistemi, 11 inci paragrafta belirtilen amaca ulaşmak için tasarlanan politikalar ile bunların uygulanması ve bunlara uygunlu ğ un izlenmesi için gerekli olan prosedürlerden oluşur. (3 üncü paragraf)

4 KKS 1’in NİTELİĞİ VE KAPSAMI  TDS’ler kapsamında olan her bir hizmeti sunan tüm Denetim Şirketlerine uygulanır. (4 üncü paragraf)  İ çinde bulunulan şartlar altında ilgili olan her bir hükme uyulması gerekir. (11 inci paragraf)  Küçük şirketler için özel açıklamalar içermektedir. (8 inci paragraf)  Kalite kontrol sisteminin her bir unsurunun işleyişine yönelik kanıt sa ğ layan belgelendirmenin boyutu ve biçimi denetim şirketinin büyüklü ğ üne, faaliyetlerine ve denetim a ğ ının bir parçası olup olmadı ğ ı gibi faktörlere ba ğ lı olarak de ğ işecektir. (4 üncü paragraf) 4

5 Personele Bildirim KKS politika ve prosedürleri yazılı olmalı ve personele bildirilmelidir. Bu bilgilendirme; a) KKS politika ve prosedürlerini b) Ulaşılmak istenen amaçları c) Personelin kişisel sorumluluklarını d) Uyum zorunlulu ğ unu İ çermelidir. (17 inci paragraf) 5

6 KKS 1- Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları (16 ıncı paragraf) 6 Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları (Paragraf 18-19). 1. İ lgili etik hükümler (Paragraf 20-25). 2. Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi (Paragraf 26-28). 3. İ nsan kaynakları (Paragraf 29-31). 4. Denetimin yürütülmesi (Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirme dahil)(Paragraf 32-48). 5. İ zleme (Paragraf 48-56) 6.

7 Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları 7

8 Ticari kaygılar yönetimin kaliteye ilişkin sorumluluklarının önüne geçemez. KKS için yeterli kayna ğ ın sa ğ lanması (paragraf A5) 8

9 İlgili Etik Hükümler Şirket ile bütünleşik:  Dürüstlük,  Tarafsızlık,  Mesleki yeterlik ve özen,  Sır saklama  Mesle ğ e uygun davranış. * Aykırılık durumlarının tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasını sa ğ lamaya yönelik politika ve prosedürlerin oluşturulması 9

10 İlgili Etik Hükümler  Ba ğ ımsızlık tüm güvence denetimlerinin ön koşuludur.  Tehditlerin ve alınabilecek önlemlerin anlaşılması (Kurum tarafından yayımlanacak Etik Kurallar bu konuda rehberlik sa ğ layacaktır.  Ba ğ ımsızlı ğ ı yönelik tehditlerin tespit edilmesi, belgelendirilmesi ve uygun bir şekilde yönetilmesi:  Çıkar Çatışmalarının tespiti ve gere ğ inin yapılması  Sır Saklama prosedürlerinin oluşturulması 10

11 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi 11 Kabul ve Devam prosedürlerinin uygulanması (Etik Hükümler ve Yeterlili ğ in de ğ erlendirilmesi Kabul veya devam edip etmeme kararının verilmesi (Müşterinin Dürüstlü ğ ü ve riskler Risk faktörlerin Listelenmesi

12 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi 12 Aşa ğ ıdaki hususlarda denetim şirketinin politika ve prosedürleri denetim firmasına güvence sa ğ lamalıdır:  Denetimin yürütülmesi konusunda yetkin olmak, zaman ve kaynaklar dâhil denetimi yürütmek için gerekli beceri ve kapasiteye sahip olmak  Etik hükümlere uygunlu ğ u sa ğ layabilmek Ayrıca risklerin ve alınan önlemlerin yeterli bir şekilde belgelendirilmesi lazım. Gerekti ğ inde mevzuat izin vermesi halinde denetim çekilme ve bunun nedenlerinin yeterli bir şekilde belgelendirilmesi

13 İnsan Kaynakları 13

14 Denetimin Yürütülmesi 14  Denetimin yürütülme kalitesinin tutarlılı ğ ını sa ğ layan politika ve prosedürler oluşturma  Bu tutarlılık, genellikle yazılı veya elektronik rehberler, yazılımlar veya di ğ er standart belgelendirme biçimleri ile sektöre veya denetimin konusuna özgü rehberlerin oluşturulması suretiyle sa ğ lanır.  Sorumlu Denetçinin tanımlanmış sorumlulukları olmalıdır.  Etkin planlama, yönlendirme ve gözetim ile gözden geçirme prosedürleri  İ stişare Prosedürleri (Kim, Ne zaman, Nasıl …..gerekti ğ inde dışardan temin)  Görüş Ayrılıklarının çözümüne yönelik prosedürler gibi..

15 Denetimin Yürütülmesi Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirme 15 Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirme nedir? Denetim ekibinin vardı ğ ı önemli yargıların ve raporu oluştururken ulaştı ğ ı sonuçların ve raporun uygunlu ğ unun tarafsız olarak de ğ erlendirilmesidir. Ne zaman yapılır?  Rapor tarihinde veya öncesinde

16 Denetimin Yürütülmesi Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirme 16  Kurum tarafından belirlenen işletmeler ile borsada işlem gören işletmelerin finansal tablolarının ba ğ ımsız denetimlerde zorunlu  Di ğ er denetimlerin hangilerine yönelik uygulanaca ğ ına yönelik denetim şirketinin prosedürler oluşturması  Asgari olarak kapsam belirlenmelidir.  Uygun niteliklere sahip denetimin kalitesini gözden geçiren Kişinin atanması (Kurum içi – Kurum dışı)  Teknik beceriye sahip olmalı  Gerekli yetki ve deneyime sahip olmalı  Tarafsız olmalı

17 Denetİmİn Yürütülmesİ-Görüş Farklılıkları  Aşa ğ ıdaki kişiler arasındaki görüş farklılıklarının ele alınması ve çözüme kavuşturulması denetim şirketinin sorumlulu ğ udur:  denetim ekibi içindeki  istişare edilen kişilerle olan  ilgili durumlarda sorumlu denetçi ile denetimin kalite kontrolünü gözden geçiren kişilerle. Sorun çözüme kavuşturuluncaya kadar rapora tarih verilemez ve ulaşılan sonuçlar belgelendirilerek uygulanır. 17

18 İzleme 18  Kalite Kontrol Sisteminin üzerinde bir İ zleme Programı oluşturmak  Teftiş Prosedürleri oluşturmak (denetim tamamlandıktan sonra) - dönemsel olarak mutlaka her bir sorumlu denetçinin çalışması teftiş kapsamına girmeli - Gerekti ğ inde mutlaka dışardan birilerine yaptırılması - - Resmi raporlama  Eksiklerin bildirilmesi ve önlemlerin alınması  Şikayet ve iddiaları ele alan prosedürlerin oluşturulması

19 İzleme izleme süreci sonunda tespit edilen eksiklikler & uygun düzeltici adımlara yönelik tavsiyeler ilgili sorumlu denetçilere ve di ğ er uygun personele bildirilir 19

20 İzleme Tespit edilen eksikliklere karşı atılacak düzeltici adımlar nelerdir?  Tek bir denetim veya tek bir personele ilişkin uygun düzeltici adımların atılması,  Bulguların, e ğ itim ve mesleki gelişimden sorumlu kişilere iletilmesi,  Kalite kontrol politika ve prosedürlerinde de ğ işiklik yapılması ve  Şirket tarafından disiplin işlemlerinin uygulanması (özellikle bu davranışı birden fazla tekrarlayanlar hakkında). 20

21 İ ZLEME -T ESP İ T E D İ LEN E KS İ KL İ KLER İ N D EĞERLEND İ R İ LMES İ, Bİ LD İ R İ LMES İ VE D ÜZELT İ LMES İ İzleme prosedürlerinin sonuçları: Denetim raporunun uygun olmayabileceğine veya Denetimin yürütülmesi sırasında bazı prosedürlerin atlandığına İşaret ediyorsa; denetim şirketinin mesleki standartlara ve mevzuata uygunluğunun sağlanabilmesi için atılması gereken ilave adımlara karar vermesini ve hukuki danışmanlık alıp almama hususu değerlendirilir. 21

22 İ ZLEME -T ESP İ T E D İ LEN E KS İ KL İ KLER İ N D EĞERLEND İ R İ LMES İ, Bİ LD İ R İ LMES İ VE D ÜZELT İ LMES İ Denetim şirketi, izleme sonuçlarını : sorumlu denetçilere denetim şirketinin genel müdürüne veya uygun hallerde yönetim kurulu da dahil şirketteki diğer uygun kişilere Yılda en az bir kere bildirir. 22

23 Belgelendirme 23  Kalite Kontrol Politika ve Prosedürleri  Denetim Dosyaları  Kalite Kontrol Gözden Geçirmeleri  Saklama ve erişim


"MEHMET ŞİRİN KALİTE KONTROL STANDARDI 1. KKS’nin AMACI KKS 1 11 inci paragraf: Denetim şirketinin amacı aşa ğ ıdaki hususlara ilişkin kendisine makul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları