Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TUBA PATOLOJİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TUBA PATOLOJİSİ."— Sunum transkripti:

1 TUBA PATOLOJİSİ

2 11-12 cm uzunlukta tubuler boş yapıdır.
4 segmente ayrılır. 1) İntramural 2) İstmus 3) Ampulla 4) infindibulum 3 tip epiteli vardır. 1. Sekretuar Silyalı interkalated

3 İnflamasyonları İnvazif müdaheleler
Asendan enf veya seksuel yolla geçer. İnfertiliteye neden olur. Purulan iltihap olunca PYOSALFİNKS Hemoraji olunca HEMATOSALFİNKS Olay şiddetli ise Tuboovaryan apse HİDROSALFİNKS prulan salfenjitin son dönemidir.Pü absorbe olur yerinde plazma kalır. N gonore,klamidya,tbc neden o.b Tbc adenomatöz proliferasyona neden olur. Ca?

4 Torsiyon İnflamasyon ve tm nedeniyle olur Hemorajik enfarktüs gelişir. Endometriozis Paratubal kistler Endosalfingiozis

5 Tubal gebelik Nedenleri; Konjenital tubal anomaliler Enfeksiyonlar
Fonksiyonel tubal bozukluklar İNFERTİLİTE riski yüksektir. Patogenez: Ovum implantasyonu sonucu tubal epitelde koryon villus ve ekstravillöz trofoblast intraluminal büyür veya duvarı penetre eder. Abourtusla sonuçlanır.

6 Maternal damarlar sak içine kanar ve hematosalfinks gelişir.
Tubal rüptür gelişir. İntraabdominal kanama. Uterusda aries stella reaksiyonuolur. Missed abortustan ayımak gerekir.

7

8 Endosalfingiozis Tuba epitelinin tuba dışında olmasıdır Fimbriyaya yakın ovaryal yüzey en sık yeri İnflamatuar adezyonu takiben tubal epitelin overe ilerlemesi ile olur.

9

10 Tümörleri Adenomatoid tümörler Tubanın en sık benign tm
Tesadüfen bulunur. İyi sınırlı olmaması infiltratif olması nedeniyle Ca ile karışır. US ve IHK bulguları mezotel orijinini destekler Irregüler gland benzeri yapılar yarık,kistik şekilde Neoplastik hücreler yassılaşmış hücrelerden m.g

11 Karsinom Primer Ca nadirdir. Postmenapozda görülür. Adenokarsinom şeklindedir. Tanıda dikkatli olmalı.

12 PLASENTA PATOLOJİSİ

13 Geçici bir organdır. Fetal kısım ve maternal kısımda oluşur. Fetal Parça Koryon villusları. Serbest veya desiduaya gömülüdür. Feto maternal aloşveriş yeridir.

14

15 Maternal plasenta Desidua bazalis arteryel kanı verir,sekonder villuslar arasında bulunan lakünalardan venöz kanı alır. Termde plasenta gr ağ, cm çapta.Temel komponentleri 1) Umblikal kord ) Membranlar 3) Villöz parankim ) Maternal desidual doku

16 Umblikal kord 55-60 cm uzunlukta. Dışta
amniyon epiteli var. 2 arter 1 ven Plasental membran koryon ve amniyon içerir. Embryogenez sırasında zigotun geçirdiği evrelerde moruladan sonra blastokist olur. Blastokistin içi embryoblast dışı trofoblast olarak tanımlanır. Trofoblast içte sito dışta sinsityotrofoblast

17 Sinsityotrofoblastlar ilk haftalarda endometriyal stromaya girerek maternal kapillerle temas eder. Sitolar prolifere olur sinsityolarla çevrelenir ve koryon villusu oluşur. Koryon villusları plasentanın fonksiyonel ünitesidir. 3 tip trofoblast 1) Sitotrofoblast (HCG-) 2) sinsityotrofoblast (HCG+) 3) intermediate (HPL+)

18 Erken gebelik hastalıkları
1) spontan abortus 2) ektopik gebelik

19 Geç Gebelik hastalıkları
1)Koryoamnionit 2)Erken membran rüptürü 3) Retroplasental hemoraji 4) Plasenta dekolmanı 5)Preeklampsi

20 İnflamasyonları Asendan enfeksiyon Hematojen Asendan enf membranların erken rüptürüne neden olur. Koryoamnionit, villitis, funisitis TORCH,syf,tbc,rubella,CMV

21 Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
Sınıflaması 1) Molar lezyonlar Mol hidatiform (Komplet,parsiyel) İnvazif mol 2)Nonmolar lezyonlar Koryokarsinom Plasental site trofoblastik tm Epiteloid trofoblastik tm Diğerleri(aşırı plasental reak, plasental nodül)

22 Mol hidatiform Koryon villuslarında kistik büyüme ve trofoblastik proliferasyon ile karakterlidir. En önemli yanı koryokarsinom gelişebilmesidir. Uterus beklenenden büyüktür. Vajinal kanama ile gelir. Komplet ve parsiyel olmak üzere 2 tiptir.

23 Komplet Mol Tek spermin kromozomunu kaybeden ovum ile fertilize olması sonucu. Nadiren de boş ovumu 2 sperm ile fertilize olur. Embryonik gelişme olmaz. Makroskopi Uterus kistik kavite şeklindedir ve üzüm salkımı şeklinde veziküller vardır. Fetus yok

24

25 Mikroskopi Koryon villusları hidropiktir. Villusların ortasında lakün denilen boşluklar olur. Trofoblastlarda proliferasyon Avasküler villuslar

26 Parsiyel mol Tek ovumun 1 veya 2 spermle fertilizasyonu ile Embryo vardır. Fetal kısımlar izlenir. Mik; Hidropik villus+ normal veya fibrotik villuslar Trofoblastlarda proliferasyon İrregüler şekilde villuslar

27 İnvazif Mol Uterin duvarı penetre ve perfore eden moldür. Myometriyumda hidropik villuslar izlenir. Trofoblast prolif Uterus rüptürüne n.o. Kemoterapiye cevap verir. Tanı: Histerktomi ile

28 Koryokarsinom Çok fazla malign karakter taşıyan epitelyal tm.
Reproduktif çağda daha sık. Sito ve sinsityo trofoblastların proliferasyonu ile karakterlidir. Pek çok olayı takip eder. Mol hidatiform, abortus, Normal gebelik. Anormal uterin kanama

29 Makroskopi Yumuşak balık eti kıvamında sarı beyaz renkte. Mikroskopi Koryon villusu içermeyen epitelyal selüler malign tm. Sito ve sinsityotrofoblastlar atipik. KORYON VİLLUSU olmaz. Primeri bulunmadan metastaz ile gelebilir. Primer nekroza gider. Kemoterapi ile tedavi edilir.

30 Plasental bölge trofoblastik tm
İntermediate trofoblastlardan kaynaklanan myometriyumu invaze eden tm. Sitotrof yok. HPL + Lokal invazif kendini sınırlayan tm.

31

32

33

34


"TUBA PATOLOJİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları