Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ

2 ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ LOGOSU
Ayhan ELİÇORA Merkez Müdürü 2013

3 Merkezimizin Vizyonu Öğrencilerimize üstün zeka ve özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel ve sanatsal değerleri benimseterek ülkemize ve insanlığa üstün yararlar sağlayan bir kurum olmak.

4 Merkezimizin Misyonu Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi, öğrencilerinin yetenek ve potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları, uzmanlar ve sanatçılar yetiştirmektir.

5 Merkezimizin Değerleri
Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezinde çalışan personel tarafından benimsenmiş olan değerler aşağıda belirtilmiştir. Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve anayasal haklar doğrultusunda; Çevremizdekilere karşı saygılı davranırız. Merkezimizde iletişim kanalları herkese açıktır. Sevgi saygı hoşgörü anlayışını benimseriz. Hizmetten yararlananların memnuniyeti bizim için önemli ve önceliklidir. Çalışanların iş doyumu, iş yeri mutluluğu, dayanışma ve iş birliği önemlidir. Karar sürecinde herkesin katılımını sağlarız. Problemler çözülmek için vardır, anlayışını benimseriz. Ekip çalışmasını sağlarız. Çevreye duyarlılık esastır. Öğretmenlik onur ve erdemi önemlidir. Çalışma felsefemiz, değişim, yenilik ve sürekli gelişmedir. Öncü, rehber ve örnek model olmaya çalışırız. Öğrenci merkezli eğitim esastır. Meslek etiğine her zaman uyarız.

6 Merkezimizin Tarihçesi:
Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi Milli eğitim Bakanlığının tarih ve Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 3817 sayılı makam onayı ile açılmıştır. Ancak öğretmen seçimi ve öğrenci alımı eğitim öğretim yılında gerçekleşmiştir. Merkez eğitim öğretime 28 Şubat 2005 tarihinde başlamıştır. Merkezimiz 2005 yılında Hasan Ali Yücel Lisesi binasında hizmete açılmıştır. Mayıs 2006’da şuan ki İlimiz eski halk eğitim ve eğitim araçları binası olarak kullanılan Terakki Mahallesi Gündoğdu Sokaktaki mevcut binasına taşınmıştır. Merkez binası iki katlıdır ve bir de bodrum katı bulunmaktadır. Merkezimizde, yıllarında Aslıhan GÖRMÜŞ (Valilik oluru ile Vekalet), yıllarında Ayhan ELİÇORA (Valilik oluru ile Vekalet), yıllarında Veysel SÖKER(Valilik oluru ile Vekalet), yıllarında Ali PENLEVAN (Valilik oluru ile Vekalet) müdürlük görevini yürütmüşlerdir. 2010 şubat ayından itibaren asıl kadrosu ile Merkez Müdürü olarak atanan Ayhan ELİÇORA yöneticilik görevini yürütmektedir.

7 Merkezimizin Yönerge ile belirlenen Amaçları:
MADDE 6 – (1) Merkezlerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin; a) Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincinin kazandırılmasını, b) Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmelerini, c) Yetenek alanı/alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de sağlanarak bütünlük içinde değerlendirilmesini, ç) Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini, d) Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını, e) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini, f) İş alanlarındaki ihtiyaca yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve çağdaş araçlar geliştirebilmelerini, g) Üstün yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine imkân sağlayan şartların, ortam ve fırsatların oluşturularak disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerini, ğ ) Yaşam projelerini gerçekleştirme fırsat ve imkânlarının verilmesini sağlamaktır.   

8 Merkezimizin Yönerge ile belirlenen İlkeleri;
MADDE 7 – (1) Merkezlerdeki eğitim-öğretim etkinlikleri aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak düzenlenir ve yürütülür; a) Bireysel eğitim-öğretim yapılması ve çocuk/öğrencilerin ihtiyacına göre hazırlanmış Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının geliştirilmesine çalışılır. b) Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretiminde bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal gelişimleri bir bütünlük içerisinde ele alınır. c) Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumları ile bütünlük oluşturacak şekilde plânlanır ve yürütülür. ç) Çocuk/ öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında izledikleri programlar ile merkezlerde yapacakları çalışmalar arasında işbirliği sağlanır. d) Çocuk/ öğrencilere benlik algısı ve iletişim becerileri kazandırılır. e) Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencileri dıştan yönelimli ve yönetimli bir disiplin ve denetim yerine, içten odaklı disiplin ve denetim anlayışını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenir. f) Çocuk/ öğrencilerin geleceğe yönelik düşünmeleri, tahminlerde bulunmaları ve bunları tartışarak çalışmalarına yansıtmaları sağlanır. g) Çocuk/ öğrencilerin, Türkçeyi doğru, güzel ve etkin kullanan bireyler olarak yetişmeleri sağlanır. ğ) Eğitim-öğretim sürecinin; çocuk/öğrenci, örgün eğitim kurumu, veli ve merkez ile iş birliğinde devam ettirilmesine çalışılır.

9 Merkezimizin İşleyişi
Merkezimize öğrenciler okullardan aday gösterilmektedir. Aday gösterilen öğrenciler Merkez Tanılama Komisyonunca Grup (TKT7-11) Testine alınmaktadır. Grup Testinde başarılı olan adaylar bireysel Zeka (Wısc-R) Testine alınmaktadır. Bu test sonucunda elde edilen puanlar liste halinde bakanlığa gönderilmektedir.Bakanlığımız Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeterli puan aldığı belirlenen (ZB=130) öğrencilerin kaydı yapılmak üzere Merkezimize bildirilmektedir.

10 PROGRAMLAR UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE 36-72 saat Öğrenciler, veliler, yöneticiler, öğretmenler ve diğer çalışanlar…. uyum programına alınırlar. Uyum programı herkesin birbirini anlamaya çalıştığı ortak bir dil oluşturulmaya çalışıldığı aşamadır. Tamamen öğrencileri tanımaya yönelik etkinlikler planlanır. Kurumun daha önceden oluşturulmuş misyonu, vizyonu ilke ve değerleri etkinliklere katılanlara aktarılır.

11 Destek eğitim öğretmenleri tarafından
PROGRAMLAR UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE Gözlem formları hazırlanmaktadır. Kişilik özellikleri Sosyal uyum Duygusal gelişim Psikomotor gelişim Zeka ve yetenek verileri TKT ve WISC’R dan alınmaktadır. Yaratıcılık, azim ve kararlılık etkinliklerle ölçülmektedir. Destek eğitim öğretmenleri tarafından “Aklın başlangıcı kavramların tanımlanmasıdır" Tanımlayamadığımız hiçbir husus bize ait değildir.” SOKRATES

12 PROGRAMLAR UYUM PROJE 11 yaşına kadar (5.sınıf) DESTEK EĞİTİMİ
BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE 11 yaşına kadar (5.sınıf) DESTEK EĞİTİMİ BİLSEM Eğitim programlarının temelidir. Öğrencinin duygusal sosyal ve zihinsel gelişimine yönelik modüller uygulanır. İletişim Öğrenme stratejileri Grupla Çalışma Teknikleri Problem Çözme Teknikleri Bilimsel Çalışma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Teknikleri Sosyal aktiviteler Yabancı Dil Bilgisayar Türkçe

13 PROGRAMLAR UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE İLETİŞİM Amaç iletişim becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Empati Lider olarak iletişim becerileri Grup içinde iletişim Dinleme Beden dilini kullanma ………

14 ÖĞRENME STRATEJİLERİ Bilginin alınması, yapılandırılması ve işlenmesi
Bireysel öğrenme stilini tespit etme Bireysel öğrenme stratejilerini tanıma ve uygulama Farklı Öğrenme Stratejilerini uygulayarak öğrenme.

15 ÖĞRENME STRATEJİLERİ / KENDİ KENDİNE ÖĞRENME
Öğrenci, bağımsız bir araştırmayı tamamlayabilecek  Öğrenci, kişisel ilgileri doğrultusunda bir çalışma alanı seçebilecek.  Öğrenci, amacını gerçekleştirebilmesi için gereken gözden geçirmeyi ve değerlendirmeyi yaparak, hedeflenen tarihe kadar, detaylı bir plan geliştirip tamamlayacak.  Öğrenci, bir ilgi alanını araştırmak için, araştırma becerilerini kullanabilecek.  Öğrenci, araştırmadan elde edilen bilgiyi, analiz ve kritik etmek için düşünme becerilerini kullanabilecek.  

16 ÖĞRENME STRATEJİLERİ / YARATICILIK
Öğrenci yaratıcı düşünce unsurlarını WILLIAMS modeline göre sergileyebilecek. AKICILIK: Öğrenci sunulan bir probleme yönelik birçok fikir veya alternatif üretebilecek ESNEKLİK: Öğrenci bir probleme değişik perspektiflerden yaklaşabilir, böylece çeşitli kategorilerde sonuçlar/fikirler üretebilecek. ÖZGÜNLÜK: öğrenci benzersiz ve alışılmadık fikirler üretebilecekler. DETAYLANDIRMA: öğrenci fikirleri ve ürünleri güzelleştirmek için detaylar ilave edebilecek.

17 ÖĞRENME STRATEJİLERİ / DÜŞÜNME BECERİLERİ
Organize Düşünme Becerilerini kullanabilecek. Öğrenci bir hedef ortaya koyacak ve hedefi gerçekleştirmek için plan geliştirebilecek Öğrenci etkili karar verme becerilerini kullanabilecek Öğrenci Bilgileri sınıflandırıp kategorize edebilecek Öğrenci Bilgileri özetleyebilecek

18 GRUPLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
Ekip-grup bilinci oluşturma Ortak amaç doğrultusunda yapılanmak İşbirliği yapma, sorumluluk bilinci geliştirme Liderlik Organizasyon oluşturma …….

19 GRUPLA ÇALIŞMA / GRUP DİNAMİĞİ
1-    Öğrenci grubun bir üyesi olarak işbirliği içerisinde çalışabilecek Öğrenci, grup üyesi olarak grubun amaçları doğrultusunda sorumluluk üstlenebilecek Öğrenci, Grubun hedef ve amaçlarının tanımlanmasına katılacak. Öğrenci, grubun tanımlanmış görevinin tamamlamasına, dikkatini toplayıp katılacak. Öğrenci, kişisel iç disipliniyle, grubun ileriki çalışmalarına katkıda bulunabilecek   2-    Öğrenci, çeşitli amaçlar için, değişik grupların oluşumuna diğerleriyle etkili ve sorumlu bir biçimde etkileşimde bulunacak

20 GRUPLA ÇALIŞMA / LİDERLİK
1- Öğrenci liderliği anlayıp geliştirebilmeli. Öğrenci lider gerekliliğini tanılayabilecek. Öğrenci bir liderlik tanımı ortaya koyabilecek. Öğrenci, etkili bir liderlik için gerekli kişisel özellikleri tanımlayabilecek. 2. Öğrenci, liderlik çeşitleri ve özelliklerini analiz edip değerlendirebilecek

21 PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
Problemi tespit etme Veri toplama Bilimsel problem çözme yöntemlerini tanıma ve kullanma Yeniden yapılanma Sistemi tekrar sorgulama Ürünsel çalışma Ekip veya bireysel çalışma

22 YARATICI PROBLEM ÇÖZME
1-    Öğrenci çözülebilecek veya geliştirilebilecek problemler, olaylar veya iddiaları araştırabilecek. (Sıkıntıyı görebilme) a-    Öğrenci çevresindeki problem konusu olabilecek şeyleri fark edebilecek ve araştırabilecek. b-    Öğrenci toplumsal duyarlılık duygusunu geliştirebilecek c-     Öğrenci yaratıcı problem çözme süreçlerinin ileriki uygulamalarında/başvuracağı-yapacağı tek bir sıkıntıyı tanımlayabilecek.

23 BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
Bilimsel düşünme becerisi Bilimsel araştırma becerisi Bilimsel veri toplama becerisi Verileri organize etme becerisi Bilimsel yöntemler kullanarak veriyi işleme becerisi Verileri yorumlama becerisi Not alma, yazma, dosyalama becerileri

24 BİLİMSEL ARAŞTIRMA Problem tespit etme Literatür tarama
Hipotez geliştirme Değişkenleri tespit etme Yöntem belirleme Veri toplama Verileri analiz etme ve yorumlama Fen ve Sosyal Bilimlerde araştırma becerisi kazandırılmalıdır.

25 PROGRAMLAR UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE Min.2 yıl Temel amaç tüm disiplinleri öğrenciye tanıtmaktır. Bu etkinlikler sürecinde öğrencinin disipline olan ilgisi, öğrenme hızı, merak, alanda derinlemesine bilgi isteği, yaşamsal süreçlerdeki problemleri alana taşıyarak çözüm bulma girişimleri, ….. gibi özellikler gözlemlemek amacıyla program uygulanır. Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe dersleri programda verilmelidir. Sanat alanında, destek eğitiminde tanılanan öğrenciler, ek olarak sanat alanı BYF programına alınmalıdır.

26 PROGRAMLAR UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE Program, disiplindeki genel hakimiyet sağlandıktan sonra derinlemesine konulara girilebilir. Örn. Fizik Matematik Özel alanında üst düzey yeterlilik. İlgili disiplinlere hakimiyet Birden fazla özel alan Ürünsel çalışma Gerektiğinde Dış Destek

27 Amaç icat yapmak değil, süreç becerisi kazandırmak
PROGRAMLAR UYUM DESTEK EĞİTİMİ BİR. Y. FARK ETT. ÖZEL YET. GEL. PROJE Disiplinler arası işbirliği Problem çözme becerisi Süreç yönetimi becerisi Özel alan bilgisi Sabır Yaratıcılık Özgüven Beceri Malzeme bilgisi Amaç icat yapmak değil, süreç becerisi kazandırmak "Bilgi çağının insanı, kendini tanımaktan, ifade etmekten ve düşündüklerini açıklamaktan korkmayan; edindiği bilgiler aracılığı ile görevleri ve geleceği arasında ilişkiler kurarak, yeni bilgiler üretebilen insandır.” Peter DRUCKER

28 Çok üst düzey veya alt düzeyde olan öğrencilere yapılan çalışmalardır.
ETKİNLİKLER BİREYSEL ETK. GRUP ETK. SOSYAL FAALİYET KURUM DIŞI UYG Çok üst düzey veya alt düzeyde olan öğrencilere yapılan çalışmalardır. Sosyal ve duygusal gelişim için, akranlarıyla birlikte, yetenekleri dikkate alınarak önceden planlanmış etkinliklerdir. Toplumsal ve sosyal yönlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı halka açık etkinliklerdir. Özgüven gelişimi için sık yapılması gereken faaliyetlerdendir. Mekana bağlı kalmadan sahada eğitim yapılabildiği durumlarda uygulanır. Üst programlarda Üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır.

29 UYGULAMALAR ATÖLYE ÇALIŞ. KULÜP ÇALIŞMA. KAMPLAR ORGANİZASYON
Yaratıcılık, problem çözme, bilimsel çalışma, iletişim becerileri, gibi birçok özelliklerin gelişmesini sağlar. Psikomotor özellikleri geliştirir. Özgüven sağlar. Malzeme bilgisi artar. Öğrenciler arası işbirliğini artırır. Büyük küçük öğrencilerin bir araya gelmesini sağlar, etkileşim artar, özgüveni en üst düzeye çıkarır, iletişim ortamlarının oluşmasını sağlar… Sosyal gelişim, paylaşım, özgüven gelişimi, birlikte yaşam kültürü oluşturma, öğretmenlerin öğrencileri çok yönlü tanımalarına fırsat verme.. gibi

30 YAŞ-PROGRAM -ÖĞRETMEN
Sınıf Öğrt. İlk. Branş Öğrt. Orta Öğretim Branş Öğrt. Üni. Des. Sınıf 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yaş DESTEK EĞİTİMİ BYF ÖYG PROJE Program Süreleri Sabit Değildir. Öğrencinin tüm gelişim süreçlerine paralel ilerlemelidir. Destek Eğitimi Davranış geliştirme ve disipline etme sürecidir. Rehberlik ağırlıklıdır. Amaç Buluş Yapmak değil süreç becerisi kazandırmaktır.

31 PROGRAMLARIN İLKELERİ
Programın süresi, öğrenci istenilen seviyeye gelinceye kadar devam eder. Programları o alanda yetkin kişiler tarafından verilmesi esastır. Her program öncesi uygulanacak olan program için, öğrencinin hazır bulunuşluluk düzeyi en az iki ölçme aracıyla tespit edilmelidir.

32 DANIŞMANLIK Davranış gelişimi, Bağlılık Örnek model olma
Aile ile iletişim Mentörlük-ağabeylik sistemi

33 İLKELER Sevgi ve saygı. Özgür bir eğitim ortamı
Zengin ve her öğrenciye uygun materyal Kurum içi gelenekler oluşturulmalıdır.

34 İLKELER Öğrenme süreci, her öğrencinin kendine has kabiliyetleri, ilgi alanları ve öğrenme tarzını dikkate alacak şekilde düzenlenmelidir. (Renzulli, 1994) Öğrenciler bireysel olarak değerlendirilir ve programı tamamlayan öğrenciler üst programa alınırlar.

35 İLKELER Aile eğitimi çok önemlidir.
Bireysel farklılıklar çok önemlidir. Öğrenciyi anlamak Veliyi anlamak

36 Konuların İşlenişinde değerlendirme
Bilgi Basamağı Kavrama Basamağı Uygulama Basamağı Analiz Sentez Değerlendirme basamaklarına göre yapılmaktadır.

37 BRANŞLARA GÖRE NORM KADRO VE MEVCUTLARI
Öğretmen Durumumuz BRANŞLARA GÖRE NORM KADRO VE MEVCUTLARI Sıra No Branşlar Branş Kodu Ders Saati Norm Bilsem mevcut Toplam 1 Bilişim Teknolojileri 1119 45 2 Biyoloji 1123 30 3 Coğrafya 1207 4 Türk Dili ve Edebiyatı 1283 5 Felsefe 1371 6 Fen ve Teknoloji 1386 7 Fizik 1390 8 Fransızca 1417 9 İngilizce 1524 10 Kimya/Kimya Teknolojisi 1627 11 İlköğretim Matematik 1715 12 Müzik 1822 13 Rehber Öğretmen 1894 - 14 Görsel Sanatlar/Resim 1925 15 Tarih 2036 16 Türkçe 2143 17 Almanca 2246 18 Matematik 2353 19 Sınıf Öğretmenliği 2403 20 Sosyal Bilgiler 2510 21 Teknoloji Tasarım 4900 TOPLAM 675

38 MERKEZİMİZİN MEVCUT DURUMU
HEDEFLER KURUM BİNASI Bina üç katlıdır. Kaloriferle ısınmaktadır. Sınıf düzeni, laboratuarlar, atölyeler, çalışma alanları, birimler, idari birimler vb. yerleşimi uygun ve kısmen ihtiyaçlarımıza cevap verecek düzeydedir. Yaklaşık olarak 1200 m2’lik bir kapalı alana sahiptir. Personel ve öğrenci girişi Yangın merdiveni girişi Binamızın birinci katı MEM büro olarak kullanılmaktadır.Bu kısım tadilatı yapılarak Merkezimize kazandırılması hedeflenmektedir. LABORATUAR Laboratuar ihtiyacımız şu anda yoktur ancak ilerleyen zamanlarda öğrenci ve öğretmen sayısındaki artışa bağlı olarak fen bilimleri laboratuarları ve müzik odaları yetersiz kalacaktır. Kuruma yeni bölümler veya birimler oluşturulması için I. Katın kullanılması amaçlanmaktadır. KÜTÜPHANE Mevcut kurum kütüphanesinde 150 kitap vardır. Kitap sayısı arttırılmalıdır. Bunu sağlamak için öğrenci ve velilerden destek istenecek, yayın evleriyle bağlantıya geçilecektir. UYGULAMA ALANI Mevcut durumda uygulama alanı ve sera bulunmamaktadır. Merkezimizin yangın merdiveni tarafında kalan bahçenin düzenlenerek kullanılması düşünülmektedir. KURUM BAHÇESİ Kurumumuzun müstakil bahçesi bulunmamaktadır. Bahçe tahsisi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilecektir.

39 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYILARI
Sınıf Grup Erkek Kız Toplam 12 B 13 16 29 11 9 10 19 C 14 26 D 6 15 8 20 28 E 5 7 25 F 22 36 G 4 17 32 H 34 I 168 145 313

40 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYILARI GRAFİĞİ

41 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYILARI
Sınıf Grup Erkek Kız Toplam 12 A 10 20 11 B 13 16 29 9 19 C 14 26 8 D 6 15 7 28 E 5 25 F 22 36 G 4 17 32 H 3 34 158 139 297

42 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYILARI GRAFİĞİ

43 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYILARI
Sınıf Grup Erkek Kız Toplam 12 A 11 22 10 20 B 13 16 29 9 19 8 C 14 26 7 D 6 15 28 E 5 25 4 F 36 G 3 17 32 145 129 274

44 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYILARI GRAFİĞİ

45 BAŞARILARIMIZ Öğrencilerimiz yerel ve ulusal olarak düzenlenen bir çok yarışmada derece almışlardır. TÜBİTAK, GYTE, Kocaeli Üniversitesi işbirliği ve MEB onayı ile düzenlenen Türkiye çapında 45 ilden 358 projenin katıldığı 2.Fen Bilimleri Proje Yarışmasında Fen ve Teknoloji alanında Türkiye ikinciliği, SBS sınavında 500 tam puan alarak bir öğrencimiz (Mustafa Azat GÜÇLÜ) Türkiye birincisi olmuştur. 2010 SBS sonucu 9 öğrencimiz Zonguldak Fen Lisesini kazanmıştır. 2010 Trafik haftası nedeniyle düzenlenen resim yarışmasında bir öğrencimiz ikinci (Elif Nur ÜNLÜ),bir öğrencimizde (Zeynep ÖZER) üçüncü olmuştur. 2013 Enerji Verimliliği Haftasında Enerji Bakanlığı Tarafından düzenlenen enerji verimliliği konulu resim yarışmasında öğrencimiz Janset ESEN Türkiye birincisi olmuştur.

46 Elemeleri geçerek ulusal ve uluslararası katıldığımız yarışmalar;
Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında, TUBİTAK’ ın ortaöğretim kurumları arası proje yarışmasına öğrencimiz Duygu KARABAKAL ‘ ın hazırladığı “Soğan hangi pH da en iyi yetişir” isimli proje yarışmada elenmiştir. Ayrıca Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında Bengü TAYMAZ tarafından hazırlanan ve İNEPO ya gönderilen “Sigara dumanının fotosenteze etkisi” adlı proje uluslar arası alanda yarışmada elenmiştir. Bu Benim Eserim adlı proje yarışmasına Ali PEHLEVAN danışmanlığında Mustafa UÇAR tarafından hazırlanan “Kurboyasın”; Yakup EKER danışmanlığında Nurhan TUNCER tarafından hazırlanan “Ekstraksiyon yöntemiyle meyvelerden boya eldesi”; Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında Abdülhakim BİBEROĞLU tarafından hazırlanan “Dört mevsim şemsiye”, ve yine Mevlüt ALATAŞ danışmanlığında Bengü TAYMAZ tarafından hazırlanan “Sigara dumanının fotosenteze etkisi” projelerinden “Kur boyasın”ve “Ekstraksiyon yöntemiyle meyvelerden boya eldesi” projeleri sergilenmeye layık görülmüş ama sergide elenmişlerdir. “Dört mevsim şemsiye”, “Sigara dumanının fotosenteze etkisi” projeleri ise sergilenmeden elenmişlerdir. DÜŞ ÇİZGİSİ adlı tasarım proje yarışmasına Nurhan AKKIN ve Zeynep SAĞLAM danışmanlığında Şevval ADIGÜZEL tarafından hazırlanan “Pratik ayakkabı” adlı proje uluslar arası alanda elenmiştir. Mustafa Akyel eşliğinde öğrencilerimiz her yıl Nisan aylarında düzenlenen MAFETYA yarışmalarına katılmaktadırlar.

47 Stratejik Amaçlarımız
Eğitim kalitemizi artırmak Merkezimizin fiziki donanımını yeterli hale getirmek. Merkezimiz öğretmen ve öğrencilerinin sanatsal,bilimsel gelişmeleri yakından takip etmelerinde destek olmak. Merkez ile veliler arasında iletişimi güçlendirmek

48 Projelerimiz 2011 Yılında TÜBİTAK ortaklığında Yeşil ve Siyah Doğa ve Bilim Kampı Projesi. 2012 Yılında Zonguldak ve Yöresinden Çıkarılan Kömürün Önemi ve Çevreye Etkisi Projesi. 2013 Yılında Üstün yetenekliler ile Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) 2013 Yılında BEÜ ÖZELMER ve Merkezimiz arasında imzalanan İşbirliği Protokolünce Doğa Kampı Etkinlikleri Projesi.

49 İşbirliği Protokollerimiz
Karabük Üniversitesi KUYEM ile Merkezimiz arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.Bu kapsamda bir çalıştay düzenlenmiştir. Bülent Ecevit Üniversitesi ÖZELMER ile Merkezimiz arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.Bu protokol kapsamında ÜYÜKEP projesi hazırlanmıştır.Bu proje ile öğrencilerimiz üniversite hocalarımız ile buluşturulmuştur.

50 EL BROŞÜRÜMÜZ ÖN YÜZÜ

51 EL BROŞÜRÜMÜZ ARKA YÜZÜ

52 AFİŞİMİZ

53 Merkezimiz iletişim bilgileri
Web adresimiz: Mail aderisimiz: Tel : Fax: Adres:Terakki Mahallesi Gündoğdu Sokak No:4 Zonguldak Okul Aile Birliği Akbank Zonguldak Merkez Hes.No: TR


"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları