Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim İlke ve Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Modelleri

2 Öğretim Modelleri Öğrenme yaklaşımlarına dayalı olarak ortaya çıkmışlardır Öğrenmeyi en etkili ve verimli olarak sağlayabilmek için öğrenme düzeyini etkileyen önemli değişkenleri ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklamaktadırlar Her bir modelin temel yapı, öncelikleri ve doğası birbirinden farklıdır

3 Öğretim Modelleri Okulda Öğrenme Modeli (John Carroll)
Model hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır görüşü üzerine Carroll tarafından temellendirilmiştir, Carroll’a göre ihtiyaç duyulan zaman ve öğrenme fırsatı verildiğinde tüm öğrencilerin kazandırılmak istenen öğrenme hedeflerine ulaşabileceği varsayımına dayanmaktadır,

4 Öğretim Modelleri Okulda Öğrenme Modeli (John Carroll)
Modelde zaman önemli değişken olduğu için modelin odak noktası “Öğrenme için ne kadar zaman gerekir?” sorusunun cevabıdır. Carroll’a göre öğrenme düzeyi, öğrenmede harcanan zamanın o öğrenme için gereken zamana oranıdır,

5 Öğretim Modelleri Okulda Öğrenme Modeli (John Carroll)
Modelde, hepsi zamanla ilişkilendirilebilen beş temel öğe bulunmaktadır; Yetenek Öğretimden yararlanabilme becerisi Sabır/Sebat Fırsat Öğretimin niteliği

6 Öğretim Modelleri Okulda Öğrenme Modeli (John Carroll)
Carroll’a göre yetenek, öğrenmenin tam olarak gerçekleşmesi için öğrenenin gereksinim duyduğu zaman miktarıdır, Öğrenenler sahip oldukları yeteneklere göre daha az veya daha çok öğrenme zamanına gereksinim duyarlar, Carroll’a göre yetenek bakımından öğrencilerin %5’i alt, %90’ı orta ve %5’i üst düzeydedir. Yeterli zaman verildiğinde öğrenenlerin %95’i (orta+üst düzey) verilen konuyu üst düzeyde öğrenebilir.

7 Öğretim Modelleri Okulda Öğrenme Modeli (John Carroll)
Carroll’a göre öğretimden yararlanma becerisi; öğrencinin bir öğrenme birimini öğrenebilmesi için hazır oluşudur, Bir başka ifadeyle öğrencinin bir konuyu öğrenebilmesi için öğrenme yeteneklerinin yeterli olmasıdır, Öğrenilecek konunun önkoşul öğrenmeleri, okuduğunu anlama, mantıksal düşünebilme gibi yeteneklere sahip olması gereklidir

8 Öğretim Modelleri Okulda Öğrenme Modeli (John Carroll)
Carroll’a göre sabır/sebat, öğrencinin gönüllü olarak öğrenmeye harcadığı zamandır. Fırsat ise okullarda sabit olarak ayrılan standart süreler yerine her öğrencinin kendi öğrenme zamanını ayarlayabilmesidir, Bir başka ifadeyle öğrenene öğrenmesi için verilen zaman miktarı öğretim fırsatlarıdır.

9 Öğretim Modelleri Okulda Öğrenme Modeli (John Carroll)
Carroll’a göre öğretimin niteliği ek zaman gerektirmeyecek şekilde eğitimin verilmesidir, Bir başka ifadeyle öğretimin öğrenci yeteneğinin gerektirdiği kadar sürmesi yani ek zaman gerektirmemesi

10 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Carroll’un okulda öğrenme modelinin geliştirilerek daha sistematik ve etkili halidir, Tam öğrenme modeli “olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise, zeka düzeyi ne olursa olsun tüm öğrenciler daha önceden belirlenen tüm yeni davranışları öğrenebilir” görüşü üzerine kurulmuştur. Bir başka ifadeyle tüm öğrenciler okulda öğretilenleri öğrenebilirler

11 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Öğrenme düzeyindeki farklılıkların temel nedeni, öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri, derse ilgisi, derse yönelik tutumu, başarma inancı ve öğretim hizmetinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Tam öğrenme modeline göre öğrenmeyi etkileyen bu değişkenlerin öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşmasını sağlayacak biçimde bir araya getirilmesiyle öğrenme düzeyi %95’lere kadar çıkarılabilir.

12 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
%50 %25 %25

13 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Tam öğrenme modelinin ilk öğesi öğrenci nitelikleridir. Öğrenci nitelikleri olarak ele alınan bilişsel giriş davranışları ve duyuşsal giriş davranışları olmak üzere iki öğe bulunmaktadır; Bilişsel giriş davranışları; öğrencilerin okuduğunu anlama, mantıksal düşünebilme ve yeni davranışların öğrenilmesini kolaylaştıran ön koşulları içeren bilgi, beceri ve yeteneklerdir. Tam öğrenmenin gerçekleşebilmesi için eksik olan bilişsel giriş davranışlarının tamamlanması gerekmektedir. Her yeni üniteye başlamadan önce öğrencilerin bilişsel giriş davranışlarındaki eksiklikler giderilmelidir.

14 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Duyuşsal giriş davranışları, yeni bir konuya başlarken öğrencinin konuya karşı duyduğu ilgi, tutum, konuyu öğrenmedeki başarılı olma durumuna inanma derecesini kapsamaktadır. Tam öğrenme için öğrencinin bilişsel olarak hazır olmasının yanında duyuşsal olarak da hazır olması gerekmektedir. Duyuşsal giriş davranışları okul, ders, öğretmen ya da öğrencinin kendisinden kaynaklanabilmektedir. Duyuşsal giriş davranışlarını olumlu duruma getirmek için öncelikle öğrencinin başarılı olma gereksiniminin karşılanması gerekmektedir.

15 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Tam öğrenme modelinin ikinci ana değişkeni ise öğretim hizmetlerinin niteliğidir. Öğretim sürecinde gerçekleştirilen her türlü etkinlik bu kapsam altında yer almaktadır. Öğrenciler sahip oldukları bilişsel ve duyuşsal giriş özelliklerine göre öğretim etkinliklerinin başarısı öğrenciden öğrenciye farklılık göstermektedir. Bunun için öğrencilerin özelliklerine göre uygun pekiştireçlerin kullanılması, ipucu verilmesi, öğrenci katılımının sağlanması ve dönüt-düzeltme etkinliklerinin uygulanması gerekir.

16 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen dört faktör bulunmaktadır; İpucu (öğrenciye sunulan işaretler) Öğrenci katılımı Pekiştirme Dönüt ve Düzeltme

17 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
İpucu (işaretler), öğrenciye neyi öğreneceğini ve bunları nasıl ve niçin öğreneceğini anlatmak için öğretmenin verdiği mesajların tümüdür. İpuçları öğrencilerin harekete geçirilmesine ve istenilen davranışın yapılmasına yardımcı olmaktadır. İpuçları sözlü, yazılı ve görsel yönergeler, şekil ve grafikler, örnekler, sorular, film, video, gösteri şeklinde olabilir.

18 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Öğrenci katılımı öğrencinin öğrenme süreci sırasında kendisine sunulan ipuçları ve yönergeler doğrultusunda derse aktif olarak katılmasıdır. Öğretim hizmetinin niteliğini artırmak için öğrenciler derse katılmaları için desteklenmelidir. Öğrenci katılımını sağlamak için grup çalışmaları, drama, benzetim gibi tekniklerden yararlanılabilir.

19 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Pekiştirme bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi veya bir davranışın olma sıklığını arttırma sürecidir. Davranışın yapılma olasılığını artırmak için öğrenciye olumlu pekiştireçler verilmeli, öğrencinin başarısızlık endişesini artıracak olumsuz pekiştireçler ortamdan çekilmelidir. Pekiştirme öğrencilerin öğrenme isteğini artırmaktadır. Pekiştirme yaparken öğrencilerin ihtiyaçları ve bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır.

20 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Dönüt öğrenmenin her aşamasında öğrencilere neyi öğrenip neyi öğrenmediklerinin bildirilmesidir. Düzeltme ise yanlışlıkların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesidir. Dönüt işlemleri genellikle öğrenme ünitelerinin sonunda uygulanarak öğrencilerin neler öğrendikleri ve neleri öğrenmeleri gerektiği ortaya çıkarılmaya çalışılır. Düzeltmede ise, her öğrenciye kendi öğrenme eksikliklerini tanıyabilmeleri için yardım yapılır.

21 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Tam öğrenme modelinin üçüncü ana değişkeni ise öğrenme ürünleridir. Tam öğrenme modeline göre ürün; öğrencilerin öğrenme düzeyi ve çeşidi, öğrenme hızı, öğrencinin kendine güvenmesi, başarılı olacağına inanması, öğrencinin güdülenmesi, öğrencinin konuyu kavraması, konunun analiz, sentez ve değerlendirmesinin yapılması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

22 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Tamamlayıcı eğitim çalışmaları tam öğrenme modelinde öğretim süreci sonunda öğrenme düzeyinin belirlenmesinin ardından elde edilecek sonuçlara bakarak öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıklarının giderilmesi için yapılan çalışmalardır. Bire bir öğretim, küçük grupla öğretim, okulda ek öğretim, evde ek öğretim, kaynak ve yardımcı kitapla öğretim, akademik oyunlarla öğretim gibi seçenekler kullanılarak tamamlayıcı eğitim çalışmaları gerçekleştirilebilir.

23 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Tam öğrenme modelinin uygulama adımları şunlardır; Öğrenme ünitelerinin belirlenmesi Tam öğrenme ölçütüne (en az %70) göre öğrenme düzeyinin belirlenmesi Öğrenme konularının ayrıntılı olarak belirlenmesi Belirlenen konuların öğrenimi için gerekli ön koşul davranışların (bilişsel ve duyuşsal giriş basamaklarının) belirlenmesi Öğrencilerin ön koşul davranışlara sahip olup olmadıklarının incelenmesi Eksik olan ön koşul davranışların tamamlanması Tamamlama eğitiminden sonra öğretim etkinliklerinin uygulanması Ünite sonunda izlemeye dönük değerlendirmenin yapılması Yetersiz öğrenmeye sahip öğrenciler için tamamlama çalışmalarının yapılması

24 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Tam öğrenme modelinin olumlu yönleri şunlardır; Öğrenciye ihtiyacı olduğu kadar zaman verilir Öğrenciler arasında fırsat eşitliği sağlar Öğrenme süreci öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir Her öğrenci kesin başarı sağlayacağı için öğrencilerin kendilerine olan güveni artar Öğrencilerin akademik özgüvenlerinde artış sağlar Öğrenci bir sonraki ünite için gerekli giriş davranışlarını kazanmış olur Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar

25 KPSS-2012

26 Öğretim Modelleri Tam Öğrenme Modeli (Benjamin S. Bloom)
Tam öğrenme modelinin sınırlılıkları şunlardır; Öğretime daha çok zaman ayrılması gerekebilir Öğretmene çok fazla iş düşmektedir Her bir ünite için farklı testler-sınamalar gereklidir Uygulama sırasında her öğrenme biriminin sonunda düzeltme yapılmazsa tüm sistem felce uğrar Çocuklukla kazanılan deneyimin okuldaki öğrenmeye etkisi fazla olduğu için öğretim süreci istenilen düzeye gelemeyebilir

27 KPSS-2007’den uyarlanma Öğretim hizmetinin niteliğini belirlemede önemli bir yeri olan “ipucu, pekiştirme, katılım, dönüt ve düzeltme” hangi öğrenme modelinin temel öğeleridir? Okulda öğrenme Anlamlı öğrenme Tam öğrenme Buluş yoluyla öğrenme Çoklu zeka kuramı

28 KPSS-2008 Öğretmenler öğrencilerinin öğrenmelerini desteklemek amacıyla; sınav kağıtlarına, bireysel çalışmalarına, ödevlerine, grup çalışmalarına, sordukları sorulara, aldıklara yanıtlara Öğrenciler de öğretmenlerinin iletilerini aldıklarını göstermek için Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerden hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? İpuçları verirler – cevap verirler Destekleyici öğretim uygularlar – cevap verirler Düzeltme verirler – pekiştireç verirler Dönüt verirler – dönüt verirler Güdüleme yaparlar – dönüt verirler

29 KPSS-2009’dan uyarlanmıştır
Okul müdürü öğretim yılının başında bütün öğrencilerin, eğitim programının işaret ettiği kazanımlara erişmeleri için öğrenme ortamlarını en iyi şekilde düzenlemiş, gerekli araç-gereçleri sağlamıştır. Öğretim yılı başında öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmeleri konusunda ve uygun koşullar sağlandığında hemen hemen her öğrencinin öğrenebileceğini vurgulamak için öğretmenlerle seminerler düzenlemiştir. Öğretim yılı süresince de öğrenci öğrenmelerini izleme değerlendirmeleri yaptırmış ve öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen bütün etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Okul müdürü öğrenme modellerinden hangisinin temel ilkelerini benimseyerek okulunda uygulamaya çalışmıştır? Yapılandırmacı Buluş yoluyla öğretim Tam öğrenme Araştırma-inceleme yoluşla öğretim Davranışçı öğretim

30 KPSS-2011’den uyarlanmıştır
Sunuş yoluyla öğretim Okulda öğrenme Tam öğrenme Buluş yoluyla öğretim Yapılandırmacı

31 KPSS-2012

32 KPSS-2012

33 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Sadece dil ve matematik temelli tek bir zeka kavramı yerine bireyin birçok alanda; müzikte, sporda, dansta, iletişimde, doğada, resimde ürün ve performans ortaya koyma yeteneğini temel alan zeka kavramını temel almaktadır. Çoklu zeka kuramı, zekanın çok parçalı olduğunu ifade etmekte ve bireylerin öğrenme ortamına farklı zeka öncelikleriyle geldiklerini vurgulamaktadır.

34 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Çoklu zeka kuramının getirdiği en önemli farklılık, bireylerin zeki ya da daha zeki oldukları değil, farklı olduklarını vurgulamasıdır. Çoklu zeka kuramına göre her birey doğuştan itibaren 8 ayrı zekaya birden sahiptir, fakat her kategori için farklı düzeylerde zekidir.

35 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Çoklu zeka kuramının temel dayanakları şunlardır; Her insan çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir Her insan, çeşitli zeka alanlarından her birini yeterli düzeyde geliştirebilir Çeşitli zeka alanları, genellikle, bir arada karmaşık bir yapıda çalışırlar Bir kişinin her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır

36 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Gardner’a göre 8 farklı zeka alanı: Sözel-dilsel zeka Mantıksal-matematiksel zeka Görsel-mekansal-uzamsal zeka Bedensel-kinestetik zeka Müziksel-ritmik zeka Sosyal-kişilerarası zeka Kişisel-öze dönük zeka Doğa zekası

37 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Gardner’a göre her birey farklı zeka bileşimi sergilemektedir. Örneğin bir futbol oyuncusu Bedensel zekasıyla; koşar, yakalar ve vurur Görsel zekasıyla; sahayı tanır Dil ve sosyal zekasıyla; oyun kurallarını öğrenir İçsel zekasıyla: kendini değerlendirir

38 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Sözel-Dilsel Zeka dili etkili kullanma becerisidir. Kelimelerle düşünme İfade etme Dildeki anlamları değerlendirme Kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme Soyut ve simgesel düşünme Hikaye anlatma Gramer bilgisi Mizah ETKİNLİKLER Konuşma baloncukları içinde düşünme Hikaye tamamlama Öykü yazma Fıkra anlattırma

39 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Mantıksal-Matematiksel Zeka bilginin parçaları arasında mantıksal ilişkiler kurma becerisidir. Sayılarla düşünme Hesaplama Sonuç çıkarma Hipotez üretme Problem çözme Eleştirel düşünme Sayı ve semboller gibi soyut sembollerle tanışma ETKİNLİKLER Benzerlik ve farklılıkları buldurma Sınıflandırmalar Karşılaştırmalar Problem çözme Beyin fırtınası

40 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Görsel-Mekansal-Uzamsal Zeka üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Objektif olarak gözlemleme Görsel ve uzamsal fikirleri grafiksel olarak sergileme ETKİNLİKLER Hikaye resimleme Problem resimleme Fotoğraf çekme Karikatür çizme

41 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Bedensel-Kinestetik Zeka bedeni son derece duyarlı ve etkili şekilde kullanma becerisidir. Hareketlerle kendini ifade etme Mimiklerle kendini ifade etme Beyin ve vücut koordinasyonu ETKİNLİKLER Sessiz sinema Hikaye canlandırma İşaret oyunları Drama

42 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Müziksel-Ritmik Zeka farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisidir. Seslerle düşünme Ritimlerle düşünme Farklı sesleri tanıma Yeni sesler üretme ETKİNLİKLER Şarkı sözü yazma Notalama Çaldırma Söyletme

43 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Sosyal-Kişilerarası Zeka iletişim kurma ve bireylerin duygularını anlama becerisidir. İşbirlikçi çalışma Sözel ve sözsüz iletişim kurma Duygu ve düşünceleri anlama Duygu ve düşünceleri paylaşma Duygu ve düşünceleri yorumlama İnsanları ikna edebilme ETKİNLİKLER Grup çalışması Eşli tartışmalar Etkin dinleme çalışması

44 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Kişisel-Öze Dönük Zeka kendini anlama, değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir. Kişinin hedeflerini belirleme Bağımsız çalışma Motive etme Sağlıklı seçimler yapabilme Duygusal sağlığa sahip olma Olaylar karşısında yıkılmama Tepki verebilme ETKİNLİKLER Hedef belirleme Plan yapma Bireysel görev üstlenme Tamamlatma

45 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Doğa Zekası doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların özellikleri üzerinde düşünme becerisidir. Bölgesel ve küresel çevre değişikliklerini açıklama Ev hayvanları, doğa hayatı, bahçe ve park ilgisi Teleskop veya mikroskop kullanarak doğayı çekme ETKİNLİKLER Doğa gözlemleri yapma Fotoğraf çekme Doğa olaylarını inceleme Belgesel izleme

46 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Çoklu Zeka uygulama aşamaları şunlardır; Özel bir hedef ya da konu belirlenmesi Anahtar çoklu zeka sorularının sorulması Olasılıkların düşünülmesi Beyin fırtınası Uygun etkinliklerin seçilmesi Aşamalı-sıralı ders planının hazırlanması Planın uygulanması

47 Öğretim Modelleri Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner)
Çoklu Zeka kuramının avantajları şunlardır; Bütün zekalara eşit derecede önem ve değer verilir Bütün zekalar öğretilebilir, geliştirilebilir ve güçlendirilebilir Herkes farklı nedenlerle, farklı oranlarda, farklı şekillerde öğrenir Tüm öğrencilere eşit öğrenme olanağı sağlar Öğretim stratejilerini geliştirir ve genişletir Öğrenme yetersizliği yerine öğrenme farklılıklarını anlamayı sağlar

48 KPSS-2006 Mustafa öğretmen Ayşe’nin sosyal bilgiler dersinde sonuç çıkarmakta zorlandığını fark eder. Ayşe’nin bu dersle ilgili yaşantıları hakkında hafta boyunca notlar tutmasını, hafta sonunda ise bu notları gözden geçirerek kendine ait bir “problem çözme modeli” geliştirmesini ister. Bu modelini daha da geliştirebilmek için fikir üretmesini, farklı problemlerde hangi farklı yaklaşımları izlediğini yazmasını ve hangi yöntemlerin gerçekten işine yaradığını, hangilerinin ise hiç yaramadığını düşünmesini söyler Çoklu zeka kuramına göre Mustafa öğretmen öğrencisinin hangi zeka alanının gelişmesine yardımcı olmaktadır? Sözel zeka İçsel zeka Görsel zeka Mantıksal zeka Sosyal zeka

49 KPSS-2007 Ressam olmaya eğilimli ve istekli olan Sezgin’in anne ve babası onun bu isteğine karşı çıkmış ve onu hukuk fakültesine yönlendirmiştir. Sezgin’in anne ve babası onun hangi çoklu zeka alanıyla ilgili tercihini görmezden gelmiştir? Mantıksal Kişisel Sosyal Sözel Görsel

50 KPSS-2008 Canlılarla ilgili kitapları okumayı seven, oyun oynarken, ders çalışırken yalnız olmayı tercih eden ve açık hava ortamlarında yapılan yürüyüşlerden hoşlanan bireyin çoklu zeka kuramına göre hangi zeka alanlarının daha baskın olduğu söylenebilir? Öze dönük ve doğacı Doğacı ve mantıksal Mantıksal ve sözel Sözel ve öze dönük Öze dönük ve müziksel

51 KPSS-2008 Çoklu zeka kuramının ortaya koyduğu bilgileri dikkate alarak mesleğini sürdüren bir öğretmen, bu kuramın gereği olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya özel göstermelidir? Dersi sunuş biçimine öğrencilerin alışması için çaba göstermelidir Öğrenciler, hazırbulunuşluk düzeylerine göre bir araya getirilerek gruplandırılmalıdır Öğrencilerin kavrayabilmeleri için konuları tekrar tekrar anlatmalıdır Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmaya çaba göstermelidir Öğrenme gerçekleştiğinde pekiştireç vermelidir

52 KPSS-2009 Politikacıların, öğretmenlerin, liderlerin ve psikologların ihtiyaç duyduğu tartışma, görüşme yapma, öğretme ve toplantı düzenleme gibi etkinliklerde, bireyi başarılı kılmada öncelikli rol oynayan zeka alanı aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal Dilsel Öze dönük Görsel Mantıksal

53 KPSS-2010 Hasan ile Hüseyin saklambaç oynarken okula yurt dışından yeni gelmiş, Türkçe konuşmakta güçlük çeken, saklambaç oynamak isteyen fakat çekindiği için bir köşede sessizce oturan Sibel’in onlara baktığını görürler. Hasan utangaç bir yapıda olduğu için, Hüseyin Sibel’in yanına gider ve onu oyuna katılmaya davet eder. Bu örnekte, çoklu zeka kuramına göre Hüseyin’in hangi zeka alanı diğer alanlara göre daha gelişmiştir? Sözel Görsel Sosyal Bedensel Öze dönük

54 KPSS-2012

55 KPSS-2013


"Öğretim İlke ve Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları