Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: HÜSEY İ N GÖK 10-B 438. KAPIKULU OCAKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: HÜSEY İ N GÖK 10-B 438. KAPIKULU OCAKLARI."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: HÜSEY İ N GÖK 10-B 438

2 KAPIKULU OCAKLARI

3  Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu olu ş turan ve do ğ rudan padi ş aha ba ğ lı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü yayalar ve müsellemler olu ş turuyordu. Bu birlikler tımarlı sipahiler, akıncılar, azaplar, voynuklar, martoloslar ve cerahorlarla destekleniyordu.  I. Murad döneminde (1360-89) örgütsel kurulu ş u tamamlanan kapıkulu ocakları, 16. yüzyılda yeniden düzenlendi. Bu yapıda, yaya ve atlı olarak iki ana sınıf vardı. Acemi o ğ lanları, yeniçeriler, cebeciler, topçular, top arabacıları yay sınıfını, sipahiler, silahdarlar, sa ğ ulufeciler, sol ulufeciler, sa ğ garipler, sol garipler de atlı sınıfı olu ş turuyordu.

4

5 KAPIKULU P İ YADELER İ  Osman Bey döneminde ülke küçüktü ve ordu, a ş iret kuvvetlerinden olu ş maktaydı. Belli dönemlerde Nefir-i am adı verilen seferberlik ça ğ rısı yapılarak eli silah tutan a ş iret kuvvetleri orduya ça ğ ırılırdı. Orhan Gazi döneminde vezir Alâeddin Pa ş a ile Çandarlı Kara Halil'in önerisi ile Türk gençlerinden olu ş an biner ki ş ilik yaya ve müsellem adlarında iki sınıf olu ş turuldu. I. Murat'ınilk dönemlerinde bunların sayısı artırıldı. Yaya ve müsellemler sava ş zamanında günlük iki ş er akçe alır, di ğ er zamanlarda kendilerine verilen çiftlikleri ekip biçerler ve vergi vermezlerdi. Yaya ve müsellemler XV. yüzyıl ortalarına kadar silahlı hizmette bulunmu ş lar, ancak kapıkulu askerlerinin sayısı arttıkça ordunun geri hizmetlerinde nakliye, maden i ş letmeleri, kale yapımı, tersane gibi i ş lerde kullanılmı ş lardır. Bu birlikler tımarlı sipahiler, akıncılar, azaplar, voynuklar, martoloslar ve cerahorlarla destekleniyordu.

6 ACEM İ OCA Ğ I Acemi Oca ğ ı di ğ er bir ismiyle Acemio ğ lanlar Oca ğ ı Osmanlı İ mparatorlu ğ unda enderun için ö ğ rencileri ve ba ş ta piyade kısmı olmak üzere kapıkulu ordusunun ihtiyaç duydu ğ u askerleri e ğ itmek için kurulmu ş olan ocaktır. Osmanlı devletinin tebası olan halkların gayrimüslim olanlarının ve özellikle Balkanlar'dan 8-18 ya ş arasında çocuk ve gençlerin toplanması ile uygulanan dev ş irme sistemiyle kaynak sa ğ lanan Acemi Oca ğ ı'nda ço ğ unlukla asker bazen de saraya bürokrat yeti ş tirilirdi. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde olan ailelerin birden fazla çocu ğ u olursa çocuklardan biri alınıp acemi oca ğ ına gönderilirdi. E ğ er o çocuk Hristiyan ailelerden alındı ise o çocuk önce (tercihen Bekta ş i) bir Türk ailesine veriyorlar. Böylece Türkçeyi ö ğ renmeleri ve Türk- İ slam geleneklerine göre e ğ itilmeleri sa ğ lanıyor, ondan sonra Acemi Oca ğ ı'na gönderiliyorlardı. Sonra Acemi Oca ğ ı'nda belli bir süre içinde çocukların zekaları ve yetenekleri ke ş fediliyor. Yetenekliler yeniçeri oca ğ ına, zekası üstün gelen çocuklar ise e ğ itimlerine devam etmeye saray okuluna giderler. Pençik usülüne göre, sava ş larda alınan tutsakların be ş te birinin devlet hesabına yeti ş tirilmesi için Acemi Oca ğ ı'na ayrılanlara acemi o ğ lanı denirdi. Burada aldıkları e ğ itimlerinin sonunda ba ş arılarına göre ya Enderun ve di ğ er saraylara yollanırlar ya da ba ş ta Yeniçeri Oca ğ ı olmak üzere Kapıkulu Ocakları'na da ğ ıtılırlardı.ve acemi oca ğ ındaki ki ş ilerin Osmanlı halkından olması yasaktır.bu askerler dev ş irme sistemi ile olu ş ur ve bu çocuklardan akıllı ve zeki olanlar masa ba ş ı i ş leri yapar,komutanlık yaparlardı.zeki ve akıllı olmayanlar ise yeniçeri oca ğ ına gönderilirdi. İ lk acemi oca ğ ı I. Murat döneminde Candarlı Kara Halil Pa ş a'nın fikir vermesiyle Gelibolu'da açılmı ş tır.

7

8 YEN İ ÇER İ OCA Ğ I  Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padi ş ah'a ba ğ lı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Osmanlı Devleti'nin sınırlarında ya ş ayan Yunan, Sırp, Arnavut gibi Hristiyan topluluklardan toplanan yetim çocuklardan olu ş mu ş tur. Padi ş ahın çevresinde bulunan yaya askerlerdir ve hayatlarında hiç evlenmezler. Üç ayda bir ülufe adı verilen bir maa ş alırlar sava ş a gittiklerindeyse sefer bah ş i ş i alırlardı. II.Mehmetten İ tibaren Cülus Bah ş i ş i Almak Gelenek olmu ş tu. Devletin ilk yüzyıllarında yararlı olan bu sistem, daha sonra bozulması ile de ğ i ş ik sorunları birlikte getirdi. Yeniçeri oca ğ ı II. Mahmud tarafından 1826 yılında kaldırılmı ş tır.

9

10 YEN İ ÇER İ OCA Ğ ININ SANCA Ğ I

11 CEBEC İ OCA Ğ I  Ordunun silahlarını hazırlayan ve sava ş alanına ta ş ıyan sınıftır. Fatih Sultan Mehmed zamanında kurulmu ş tur. Yeniçeriler gibi, acemi o ğ lanları arasından seçilen Cebeciler, 59 bölük ve 37 orta bölük olmak üzere 96 odaya ayrılmı ş tı. Cebeciler, silah yapımı, tamiri, barut hazırlanması ve sava ş araç-gereçlerinin hazırlanmasını sa ğ layan sınıflardan olu ş makta idi.

12

13 TOPÇU OCA Ğ I  Top döken, topçulukla ilgili malzemeleri hazırlayan ve sava ş larda topları kullanan sınıftır. Topçu oca ğ ının en büyük zabitine(subayına) "Sertopi" veya "Topçuba ş ı" denirdi.  Osmanlı ordusunda ilk top, Sultan I. Murad zamanında 1389 yılında Kosova Meydan Muharebesinde kullanılmı ş tır.

14

15 TOPÇULAR OCAĞININ SANCAĞI

16 TOP ARABACILAR OCAĞI  Osmanlılarda kapıkulu ocaklarının yaya kısmından büyük topları cepheye ta ş ımak için kurulan te ş kilât. Muhtemelen 15. yüzyılın sonlarında kurulmu ş tur. Önceleri acemi oca ğ ından neferler alınırken, 17. asırdan itibaren ocak arabacılarının evlâtlarından ve kul karde ş lerinden alınmaya ba ş lanmı ş tır. İ stanbul’da ikamet ettikleri gibi nöbetle ş e kalelere de giderlerdi. Kapıkulu topçusunun bulundu ğ u yerlerde, top arabacıları da bulunuyordu. Tophane’de imalathaneleri, Ahırkapı’da ahırları, Ş ehremini’de kı ş laları vardı. Ocakta; arabacıba ş ı, kethüda, ba ş çavu ş, kethüda yeri, ocak kâtibi, bölükba ş ı, odaba ş ı ve halife ünvanlı subaylar görev yapardı. Arabacıba ş ı nezaretinde; nefer sayıları birle-elli iki arasında de ğ i ş en, altmı ş üç top arabacıları bölü ğ ü vardı.

17

18 HUMBARACI OCA Ğ I  Humbaracı Oca ğ ı, fabrika ve kı ş laları Üsküdar'da bulunan humbaracılar, devlet askerî te ş kilâtı bakımından önemli bir yere sahiptiler.  Humbaracı Oca ğ ı, Osmanlı İ mparatorlu ğ u askeri te ş kilatı'nda humbara yapan ve bunu kullanan sınıfın ba ğ lı oldu ğ u ocak. Kumbaracı oca ğ ı da denilmektedir. Humbara, demir veya tunçtan dökülmü ş el bombasıdır.

19

20 HUMBARACI OCA Ğ ININ SANCA Ğ I

21 LAĞIMCI OCAĞI  Ku ş atma altındaki surlarının altından tünel kazarak surları yıkan veya dü ş manın açtı ğ ı tünelleri kapatan ocaktır. İ lk kez Fatih Sultan Mehmed tarafından kullanılmı ş tır.

22

23 SAKALAR  Osmanlı ordusunun yardımcı kuvvetlerindendir. Görevleri sava ş ta askerlere içecek da ğ ıtmaktır.

24

25 KAPIKULU SÜVARİLERİ  İ stanbul dı ş ında oturan süvari (atlı) birliklerdir. Sava ş ta hükümdar çadırını, sancakları ve hazineyi korurlardı. Sipahi, silahtar, sa ğ ulufeciler, sol ulufeciler, sa ğ garipler ve sol garipler olarak bölümlere ayrılırdı.

26 SİPAHİ  Eskiden Osmanlı ordusunda, tımar adıyla aldıkları vergiye kar ş ılık seferlere katılmak zorunda olan bir sınıf süvari asker bulunurdu. Bunlar akıncılık çapulculuk, karakol hizmetleri görürler ve dü ş man kar ş ısında yaya askerlerin korunmasını sa ğ larlardı. Bunlar hafif süvari birlikleri olup ok-yay kullanıp dü ş man birliklerini yıpratır. Hafif zırh, kalkan ve kılıçlarıyla süratli olup stratejik kullanıldı ğ ı zaman çok yararlı olan birliklerdi.

27

28 S İ PAH İ N İ N SANCA Ğ I

29 SİLAHTAR  Sava ş ta padi ş ahın yanında durup padi ş ahı korurlardı.

30 S İ LAHTARLARIN SANCA Ğ I

31 SAĞ ULUFECİLER  Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı. Ayrıca saltanat sancaklarını korurlardı. Sağ Ulufeciler,Osmanlı Devleti askeriyesinin Hassa Ordusu'nun Süvariler kısmında yer alırdı. Bu bölüğe Yeşil Bayrak da denilirdi. Sağ ulufeciler 120 bölükten oluşurdu. Sağ ulûfeciler, seferde padişahın ve sipahi bölüğünün sağında yürürlerdi. Savaş meydanında ve ordunun konak yerinde ise, padişah sancağının sağında dururlardı. Hazineyi korumak bunların görevleri arasındaydı. Ulufecilerden toplam 7 kişi tayin edilen bölük subaşılığına Subaşı sıfatıyla sağ ulufecilerden 4 kişi tayin edilirdi.Ayrıca ordumuz için de büyük bir önemi vardı. Bu yüzden sağ ulufeciler Osmanlı donanmasında yer almaktadır.

32

33 SOL ULUFECİLER  Sol ulûfeciler, seferde padi ş ahın sa ğ ında yürüyen sipah bölü ğ ünün solunda yürürlerdi. Sava ş meydanında ve ordunun konak yerinde ise, padi ş ah sanca ğ ının solunda dururlardı. Hazineyi korumak bunların görevleri arasındaydı. Ulufecilerden toplam 7 ki ş i tayin edilen bölük suba ş ılı ğ ına Suba ş ı sıfatıyla sol ulufecilerden 3 ki ş i tayin edilirdi. Ayrıca Osmanlı ordusu için de büyük bir önemi vardı. Bu yüzden sol ulufeciler Osmanlı donanmasında yer almaktadır.

34

35 SAĞ GARİPLER  Sava ş ta ordunun a ğ ırlıklarını ve hazineyi korurlardı.

36

37 SOL GARİPLER  Sava ş ta saltanat sancaklarını korurlardı.


"HAZIRLAYAN: HÜSEY İ N GÖK 10-B 438. KAPIKULU OCAKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları