Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlı Devleti kuruldu ğ unda ORDU su nasıldı? Osmanlı Devleti kuruldu ğ unda ORDU su nasıldı? Savaş bittiğinde herkes işinin başına dönerdi. Zamanla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlı Devleti kuruldu ğ unda ORDU su nasıldı? Osmanlı Devleti kuruldu ğ unda ORDU su nasıldı? Savaş bittiğinde herkes işinin başına dönerdi. Zamanla."— Sunum transkripti:

1

2

3 Osmanlı Devleti kuruldu ğ unda ORDU su nasıldı? Osmanlı Devleti kuruldu ğ unda ORDU su nasıldı? Savaş bittiğinde herkes işinin başına dönerdi. Zamanla sınırların genişlemesiyle birlikte hazır olan DÜZENLi ORDUya ihtiyaç duyulmaya başladı.

4 Osmanlı Devleti ‘nde ilk Düzenli Ordu kimin döneminde kurulmu ş tur? Osmanlı Devleti ‘nde ilk Düzenli Ordu kimin döneminde kurulmu ş tur? İLK DÜZENLİ ORDULAR

5 Osmanlı Devleti zamanla sınırların geni ş lemesiyle, özellikle Balkanlara kadar uzanan bir devletin güçlü bir ordusu olmalıydı Osmanlı Devleti zamanla sınırların geni ş lemesiyle, özellikle Balkanlara kadar uzanan bir devletin güçlü bir ordusu olmalıydı Osmanlı Devleti bu do ğ rultuda I.Murat Dönemi ‘nde hangi geli ş meleri ya ş amı ş tır ? Bu do ğ rultuda; Kapıkulu Ocakları ‘nda hangi ASKER İ B İ RL İ KLER vardı? Kapıkulu Ocakları ‘na özellikle Yeniçeri Te ş kilatı ‘na askerler PENÇiK SiSTEMi ile alınmı ş tır. Kapıkulu Ocakları ‘na özellikle Yeniçeri Te ş kilatı ‘na askerler PENÇiK SiSTEMi ile alınmı ş tır.

6 Pençik Sistemi nasıl i ş liyordu? Pençik Sistemi nasıl i ş liyordu? 1363 Yılında çıkarılan PENÇİK KANUNU ‘na Savaşta esir alınan Genç Esirler PENÇİK KANUNU ‘na göre “Savaşta esir alınan Genç Esirler“in 1/5‘i orduya alınıyordu… Belli bir eğitimden geçen genç esirler, daha sonra YENİÇERİ TEŞKİLATI‘na dahil oluyordu. PENÇiK SiSTEMi PENÇiK SiSTEMi, bir takım sakıncalarından dolayı (Savaşta alınan esirlerin azalması, Osmanlı Ordusu’na adapte olamama v.b.), II.Murat Dönemi‘nde kaldırılmış, Yerine DEVŞiRME SiSTEMi DEVŞiRME SiSTEMi oluşturulmuştur. Pençik Sistemi daha sonra neden kaldırılıp, yerine hangi sistem olu ş turulmu ş tur? Pençik Sistemi daha sonra neden kaldırılıp, yerine hangi sistem olu ş turulmu ş tur? Dev ş irme Sistemi Nasıl bir sistemdi ve nasıl çalı ş ıyordu? Dev ş irme Sistemi Nasıl bir sistemdi ve nasıl çalı ş ıyordu? DEVŞiRME SiSTEMi DEVŞiRME SiSTEMi ile 08-18 Yaşları Müslüman olmayan ailelerin (Hıristiyan) 08-18 Yaşları arasındaki küçük çocukları ailelerinden izinle alınıp yetiştiriliyordu… DEVŞiRME SiSTEMi DEVŞiRME SiSTEMi ile ENDERUN MEKTEBi alınan çocuklardan akıllı olanlar, ENDERUN MEKTEBi‘ne giderken, diğerleri ise önce ACEMiOĞLANLAR OCAĞI‘na oradan da YENiÇERi TEŞKiLATI‘na alınırdı. ACEMİOĞLAN,Yeniçeri Teşkilatı’na asker yetiştiren ocaktır.

7 Kapıkulu Askerleri ‘nin belki de en önemlisi olan YENiÇERi TE Ş KiLATI ‘nı tanıyalım. Kapıkulu Askerleri‘nin en kalabalık grubu olan YENiÇERi TEŞKiLATI, I.Murat Dönemi‘nde kurulmuştur. Yaya olarak savaşırlar ve padişahın yanında bulunurlardı 3 Ay ‘da bir ULUFE denen maaşlarını alırlardı. Evlenmezler ve Askerlik dışında uğraşmazlardı.

8 Kapıkulu Askerleri‘ nin di ğ er kısımlarını tanıyalım. Kapıkulu askerlerinin ilk eğitimlerini aldıkları kısımdır. Acemi Ocağı Cebeci Ocağı Silahların temin edilmesi, korunması ve cepheye götürülmesiyle görevlidirler. Topçu Ocağı Top, top mermisi yapmak ve bunları kullanmakla görevliydi. Osmanlılar’da İlk Top, I.Murat Zamanında I.Kosova Savaşın da kullanılmıştır.

9 Topların sefer yerine taşınmasından sorumludur. Top Arabacıları Ocağı Dinamitlerin ve bombaların yapım ve kullanımından sorumludur. Humbaracılar Ocağı Kale kuşatmalarında mevzi ve tünel kazarak kalenin kuşatılmasını sağlar. Lağımcı Ocağı Kapıkulu Askerleri‘ nin di ğ er kısımlarını tanıyalım. Savaşta askerlerin su ihtiyacını karşılamaktan sorumludurlar. Sakalar

10 Kapıkulu Askerleri‘ nin di ğ er kısımlarını tanıyalım. Sipahlar ve Silahtarlar Savaş sırasında padişah çadırını korumakla görevliydi. Sağ ve Sol Ulufeciler Savaş sırasında Saltanat Çadırlarını taşımak ve korumakla görevliydiler. Sağ ve Sol Garipler Savaş sırasında, Ordunun ağırlıklarını ve hazineyi taşımak ve korumakla görevliydiler.

11 Osmanlı Devleti ‘nde kırsal yerlerde güvenli ğ in sa ğ lanması amacıyla I.Murat Dönemi‘nde TIMARLI S İ PAH İ LER olu ş turulmu ş tur. Osmanlı Devleti ‘nde kırsal yerlerde güvenli ğ in sa ğ lanması amacıyla I.Murat Dönemi‘nde TIMARLI S İ PAH İ LER olu ş turulmu ş tur. Osmanlı Devleti‘nin en önemli Atlı Askeri Kuvveti durumundaydı. Devletten belli bir MAAŞ almazlardı. Köylülerden alınan vergi geliri karşılığında ASKER () yetiştirirlerdi. (Cebulu-Zırhlı Atlı Asker) yetiştirirlerdi. Köylülerden alınan vergi geliri karşılığında ASKER () yetiştirirlerdi. (Cebulu-Zırhlı Atlı Asker) yetiştirirlerdi. Savaş zamanlarında orduya katılan Tımarlı Sipahiler, savaş dışında KÖY iŞLERi ile uğraşırlardı. Savaş zamanlarında orduya katılan Tımarlı Sipahiler, savaş dışında KÖY iŞLERi ile uğraşırlardı. TIMARLI SiPAHiLER ‘in ne gibi özellikleri vardı? TIMARLI SiPAHiLER ‘in ne gibi özellikleri vardı?

12 TIMARLI SiPAHiLER TIMARLI SiPAHiLER ‘in ba ğ lı bulundukları TIMAR SiTEMi nasıl i ş lemekte idi? TIMARLI SiPAHiLER TIMARLI SiPAHiLER ‘in ba ğ lı bulundukları TIMAR SiTEMi nasıl i ş lemekte idi? Tımar Sistemi ‘nde devlet, Kırsal yerlerdeki boş arazileri o yörenin yerli köylülerine işletmesi karşılığında bedelsiz veriyordu. Köylüler, yıl boyunca ekip biçtikleri ürünlerden elde ettikleri gelirin %10‘nu, Devlet Memuru aracılığı ile o bölgede görev yapan Tımarlı Sipahiler ‘e ulaştırıyordu… Tımar Sistemi ‘nde devlet, Kırsal yerlerdeki boş arazileri o yörenin yerli köylülerine işletmesi karşılığında bedelsiz veriyordu. Köylüler, yıl boyunca ekip biçtikleri ürünlerden elde ettikleri gelirin %10‘nu, Devlet Memuru aracılığı ile o bölgede görev yapan Tımarlı Sipahiler ‘e ulaştırıyordu… Tımarlı Sipahiler, kendilerine ulaşan bu %10 ‘luk vergi geliri ile; Köyün güvenliğini sağlıyor, Osmanlı Ordusu‘na Atlı Asker yetiştiriyor, Savaş zamanında Osmanlı Ordusu‘na katılıyor, Osmanlı Ordusu‘nun At ihtiyacını karşılıyordu. Tımarlı Sipahiler, kendilerine ulaşan bu %10 ‘luk vergi geliri ile; Köyün güvenliğini sağlıyor, Osmanlı Ordusu‘na Atlı Asker yetiştiriyor, Savaş zamanında Osmanlı Ordusu‘na katılıyor, Osmanlı Ordusu‘nun At ihtiyacını karşılıyordu. Buna göre, TIMARLI SiPAHiLER ‘in masrafı devlete YÜK OLMADIGI gibi, hiçbir masraf olmaksızın devletin asker ve at ihtiyacı kar ş ılanıyordu…

13 Tımar Sistemi ‘ nde köylülere hangi ş artlarda toprak verilmi ş tir?

14 Osmanlı Devleti‘nde di ğ er önemli Askeri Birimlere bakalım Osmanlı Devleti‘nde di ğ er önemli Askeri Birimlere bakalım Devletin sınır boylarında bulunurlar. Düşman ülkeye keşif ve akınlar yaparak hedefleri yıpratırlardı. Masrafları kendi şehir ve kasaba halkınca karşılanan gönüllü ön saflarda yer alan yaya kuvvetlerdi. Düşmana korkusuzca saldırmaları ve giyimleri nedeniyle "deli" olarak adlandırılmışlardır. Akıncılar Azaplar Deliler

15 Osmanlı Devleti‘nde di ğ er önemli Askeri Birimlere bakalım Osmanlı Devleti‘nde di ğ er önemli Askeri Birimlere bakalım Sınırdaki kasaba ve şehirleri korumakla görevliydiler. Gönüllüler Her beş haneden bir kişi alınarak oluşturulan bu birlikler sınırdaki kalelerin korunmasında görevlendirilirdi. Beşliler Ordunun önünde giderek yolları ve köprüleri onarırlardı. Yaya ve Müsellemler

16 Osmanlı Devleti‘nde di ğ er önemli Askeri Birimlere bakalım Osmanlı Devleti‘nde di ğ er önemli Askeri Birimlere bakalım YARDIMCI KUVVETLER Bir savaş zamanında bağlı hükümetlerin (Kırım, Eflak-Boğdan) askerleri de Osmanlı ordusuna yardım ederlerdi. Bunlar içinde en önemlisi Kırım kuvvetleriydi.

17 Osmanlı Devleti ayrıca DONANMA‘ya da büyük bir önem vermi ş tir. ----------------- Buna göre, Osmanlının Donanma Alanı‘ndaki süreci belirtiniz Osmanlı Devleti ayrıca DONANMA‘ya da büyük bir önem vermi ş tir. ----------------- Buna göre, Osmanlının Donanma Alanı‘ndaki süreci belirtiniz Osmanlı‘da İlk Donanma Orhan Bey zamanında KARESİOĞULLARI Beyliği‘nin alınması ile oluşturulmuştur. Osmanlı‘da İlk Donanma Orhan Bey zamanında KARESİOĞULLARI Beyliği‘nin alınması ile oluşturulmuştur. Osmanlılar, İlk Deniz Savaşları‘nı Çelebi Mehmet Dönemi‘nde Venedikliler ile yapmış ancak yenilmişlerdir. Yıldırım Bayezid Dönemi‘nde Donanma gelişmeye başlamış ve bu dönemde bir takım adalara seferler düzenlenmiştir.

18 Osmanlı Ordusu

19 Soru-1

20 Soru-2

21 Soru-3

22 Soru-4

23 Soru-5 Osmanlı Ordusu’nu Yönetme

24


"Osmanlı Devleti kuruldu ğ unda ORDU su nasıldı? Osmanlı Devleti kuruldu ğ unda ORDU su nasıldı? Savaş bittiğinde herkes işinin başına dönerdi. Zamanla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları