Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlı Devleti ‘nde Yönetim Anlayı ş ı nasıldı ? Osmanlı Devleti ‘nde Yönetim Anlayı ş ı nasıldı ? Osmanlı Devletiİslam Anlayışı Osmanlı Devleti’nde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlı Devleti ‘nde Yönetim Anlayı ş ı nasıldı ? Osmanlı Devleti ‘nde Yönetim Anlayı ş ı nasıldı ? Osmanlı Devletiİslam Anlayışı Osmanlı Devleti’nde."— Sunum transkripti:

1

2

3 Osmanlı Devleti ‘nde Yönetim Anlayı ş ı nasıldı ? Osmanlı Devleti ‘nde Yönetim Anlayı ş ı nasıldı ? Osmanlı Devletiİslam Anlayışı Osmanlı Devleti’nde yönetim İslam Anlayışı‘na dayanırdı. Bunun yanında Eski Türk Geleneği ve fethedilen yerlerin daha önceki uygulamaları yönetimde etkili olmuştur. Şehzadeler, lala Şehzadeler, Amasya, Manisa ve Trabzon başta olmak üzere sancaklara devlet işlerini öğrenmeleri amacıyla lala isimli hocalarının yanına gönderilirdi. Osmanlı Devleti ‘nde Yönetimde söz sahibi olan Hükümdarların devleti yönetme anlayı ş ı ve devletin ba ş ına geçme usulü nasıldı ? Osmanlı Soyu Devletin başında Osmanlı Soyu‘ndan gelen bir hükümdar bulunurdu. Bütün kuvvet hükümdarın elinde toplanmıştır. Saltanat Sistemi Taht Kavgaları Hükümdarın Oğullarından her biri taht üzerinde hak sahibi idi. Hükümdarlar, babadan oğula geçerdi.(Saltanat Sistemi) Bu durum, Osmanlı‘da Taht Kavgalarına neden olmuştur Taht Kavgaları I. Ahmet Dönemi Ekber - Erşed Sistemi Taht Kavgalarının Osmanlı’da Yönetim Boşluğuna sebep olması nedeniyle, I. Ahmet Dönemi‘nde yapılan bir düzenleme ile Osmanlı Ailesi‘nin en yaşlı ve olgun üyesinin (Ekber - Erşed Sistemi) tahta geçmesi kuralı getirildi. Ayrıca şehzadelerin sancaklara gönderilmesi kaldırılarak, sarayda eğitim verilmeye (Kafes Usulü) başlandı. Osmanlı Padi ş ahları Osmanlı Padi ş ahları ‘nın ne gibi görev ve sorumlulukları vardı?

4 Osmanlı Devleti ‘nde Padi ş ah’tan sonra karar alma yönünden en yetkili makam Divan Te ş kilatı idi. Osmanlı Devleti ‘nde Padi ş ah’tan sonra karar alma yönünden en yetkili makam Divan Te ş kilatı idi. “Devlet ile ilgili kararların alındı ğ ı bir makam” olan Divan Te ş kilatı ne zaman kurulmu ş ve ne gibi özellikleri vardı? “Devlet ile ilgili kararların alındı ğ ı bir makam” olan Divan Te ş kilatı ne zaman kurulmu ş ve ne gibi özellikleri vardı? Buna göre; Osmanlı Devleti‘nde Padişahlar‘dan sonra Ülke Yönetiminde Divan Teşkilatı etkili olmuştur… Osmanlı Devleti‘nde DİVAN TEŞKİLATI, Orhan Bey Dönemi‘nde kurulmuş ve bu divana Padişahlar başkanlık yapmıştır… Fatih Dönemi ile birlikte divana Vezir-i Azam’lar başkanlık etmiştir. Orhan Bey Dönemi‘nde kurulan İlk Divan‘da Vezir, Kadı ve Müftü yer alıyordu… Zamanla sınırların genişlemesiyle birlikte Divan’ın şekli ve üyeleri değişmiştir. Öyle ki; Orhan Bey Dönemi‘nde tek olan vezir sayısı, I.Murat Dönemi’nde 2‘ye çıkarılmış ve bu vezirlerden biri Vezir-i Azam olmuştur. Vezir Sayısı, II.Murat Dönemi’nde 3, Fatih Dönemi’nde 4 ve Kanuni Dönemi‘nde ise 7 olmuştur

5 Ş imdi, Osmanlı Devleti ’nde ki Devlet Yönetim Seması ‘nı görelim Vezirler KazaskerDefterdâr Kaptan-ı Derya Şeyh-ül İslam Şeyh-ül İslam, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası ve Reis-ül Küttap Osm.Dev.Yükselme Dönemi’nde Divan’ın Doğal üyesi olmuşlardır Yeniçeri Ağası Reis-Ül Küttap

6 Ş imdi, Divan Örgütü ‘ nde görev alan Devlet Görevlileri ‘ni tanıyalım Ş imdi, Divan Örgütü ‘ nde görev alan Devlet Görevlileri ‘ni tanıyalım Vezir-i Azam Vezir-i Azam ‘ı tanıyalım Vezir-i Azam Vezir-i Azam ‘ı tanıyalım Vezir Vezir-i Azam SadrazamBaşbakan Divanın ilk kuruluş döneminde bir Vezir vardı. Zamanla bu sayı artınca birinci vezire Vezir-i Azam veya Sadrazam denildi.(Başbakan) Vezir-i Azam Vezir-i Azam, Padişah‘ın yardımcısı (Vekil) idi. Kendisi, hükümdarın mührünü taşırdı. Devlet işlerinden padişaha karşı sorumluydu. Tayin ve Görevden Alma İşleri‘nin yürütülmesi onun kararı ve padişahın izniyle olurdu. Buna göre, Osmanlı Devleti ‘nde zamanla Vezir Sayısı ’nın artması, Devlet Sınırları ‘nın geli ş mesine ba ğ lı olarak ortaya çıkmı ş tır…

7 Vezirler’ Vezirler’i Tanıyalım. Vezirler’ Vezirler’i Tanıyalım. Vezir Divanın ilk kuruluş döneminde bir Vezir vardı. Vezir-i Azam SadrazamVezir Başbakan Yardımcıları Zamanla bu sayı artınca birinci vezire Vezir-i Azam veya Sadrazam denilirken, diğerlerine ise Vezir denmiştir.(Başbakan Yardımcıları) Buna göre; Vezirler Buna göre; Vezirler, Vezir-i Azam Vezir-i Azam’ın yardımcısı durumundaydı.

8 Defterdar Defterdar‘ı Tanıyalım. Defterdar Defterdar‘ı Tanıyalım. Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti ‘nin Mali İşler (Ekonomi) ’inden sorumlu olan kişilerdir.(Maliye Bakanı) Anadolu DefterdarıRumeli Defterdarı Başlangıçta bir tane olan defterdar daha sonra sınırların genişlemesine bağlı olarak ihtiyaç üzerine Anadolu Defterdarı ve Rumeli Defterdarı diye ikiye çıkarıldı… Protokol bakımından Rumeli Defterdarı, Anadolu Defterdarı‘ndan daha öndeydi…

9 Kazasker Kazasker’i Tanıyalım. Kazasker Kazasker’i Tanıyalım. KazaskerlerDivan Anadolu Kazaskeri Kazaskerler, Divan’da 1480 yılına kadar bir Kazasker varken ülkenin genişlemesine paralel olarak bu sayı Anadolu Kazaskeri ve Rumeli Kazaskeri Rumeli Kazaskeri diye ikiye çıktı…. Şer’i ve Hukuki Davalara bakarken Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında ordu içindeki Şer’i ve Hukuki Davalara bakarken daha sonra Adliye Teşkilatı‘nın başı olmuştur…. Kazasker, Bursa, Edirne ve İstanbul kadılarının dışındaki diğer illerin kadı ve müderrislerini tayin ederdi. Protokolde vezirden sonra gelirdi. Protokol bakımından Rumeli Kazaskeri, Anadolu Kazaskeri‘nden daha öndeydi…

10 Ni ş ancı Ni ş ancı‘yı Tanıyalım. Ni ş ancı Ni ş ancı‘yı Tanıyalım. Nişancı Osmanlı Devleti‘nde Nişancı, bir tane idi. padişahTuğra Padişah adına yazılan fermanlara, beratlara sözleşme gibi belgelere padişahın “Tuğra” sını çekerdi. Devletin kanunlarını çok iyi bildiğinden Divan’da kanuni konularda görüşlerine müracaat edilirdi. Tapu Defterlerini tutar, fethedilen yerleri kayıt defterine yazar, tımarların dağıtımını ve kaydını yazardı. Yeni kanunlarla ilgili çalışmalar yapardı.

11 Seyh-ül Islam Seyh-ül Islam ‘ı Tanıyalım. Seyh-ül Islam Seyh-ül Islam ‘ı Tanıyalım. Şeyh-ül İslam;Divan Üyeleri Şeyh-ül İslam; önceleri, Divan Üyeleri‘nden olmamakla beraber önemli bir memurdu.(Müftü) Yapılan işlerin şeriata uygun olup olmadığı hakkında görüş bildirirdi. Yükselme Dönemi Yükselme Dönemi‘nde Divan Teşkilatı Divan Teşkilatı‘nün doğal üyesi olmuştur.

12 Reis-ül Küttap Reis-ül Küttap‘ı Tanıyalım. Reis-ül Küttap Reis-ül Küttap‘ı Tanıyalım. Reis-ül Küttaplar Osmanlı‘da Reis-ül Küttaplar, Divan’daki katipler tarafından yazılan yazıları kontrol ederdi. Dış İşleri Reis-ül Küttaplar Zamanla devletin Dış İşleri‘yle ilgili işlere de bakmaya başlayan Reis-ül Küttaplar, Yükselme Dönemi Yükselme Dönemi‘nde Divan Teşkilatı Divan Teşkilatı‘nün doğal üyesi olmuştur.

13 Kaptan-ı Derya Kaptan-ı Derya‘yı Tanıyalım. Kaptan-ı Derya Kaptan-ı Derya‘yı Tanıyalım. Kaptan-ı Derya; Osmanlı Donanması‘nın başı olan Kaptan-ı Derya; İstanbul’da bulunduğu zamanlarda Divan Toplantıları‘na katılırdı. Donanma Donanma ile ilgili işlerden sorumluydu.

14 Yeniçeri A ğ ası Yeniçeri A ğ ası‘nı Tanıyalım. Yeniçeri A ğ ası Yeniçeri A ğ ası‘nı Tanıyalım. Yeniçeri Ağası Yeniçeri Ağası; Osmanlı Devleti Ordusu Osmanlı Devleti Ordusu‘nda en önemli askeri birimlerden biri olan Yeniçeri Askeri Teşkilatı Yeniçeri Askeri Teşkilatı‘nın başıydı.

15 Osmanlı Yönetimi

16 Soru-1

17 Soru-2, İlk kez Divan Teşkilatı ‘nın kurulması

18 Soru-3 Yönetim

19 Soru-4 Osmanlı Devleti ‘nde “ Devlet ile ilgili kararların alındığı mekanın kurulması “ yla ilgili yanıt,aşağıdakilerden hangisidir ?

20 Soru-5

21 Soru-6

22 Soru-7

23 Soru-8

24 Soru-9

25 Soru- 10

26 Soru-11

27 Soru- 12

28 Soru-13

29 Soru-14

30 Soru-15

31 Soru-16

32 Soru- 17

33 Soru- 18

34 Soru-19

35 Soru-20

36 Soru- 21

37


"Osmanlı Devleti ‘nde Yönetim Anlayı ş ı nasıldı ? Osmanlı Devleti ‘nde Yönetim Anlayı ş ı nasıldı ? Osmanlı Devletiİslam Anlayışı Osmanlı Devleti’nde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları