Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ RL İ KTE YAŞAMA ve KARDEŞL İ K. Karşılıklı kabul… Farklı kültürel kimlikleri olan de ğ işik grupların bir topluluk içinde varlıklarını sürdürülebilmeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ RL İ KTE YAŞAMA ve KARDEŞL İ K. Karşılıklı kabul… Farklı kültürel kimlikleri olan de ğ işik grupların bir topluluk içinde varlıklarını sürdürülebilmeleri."— Sunum transkripti:

1 B İ RL İ KTE YAŞAMA ve KARDEŞL İ K

2 Karşılıklı kabul… Farklı kültürel kimlikleri olan de ğ işik grupların bir topluluk içinde varlıklarını sürdürülebilmeleri gerekir. Her kültür, kendi içinde di ğ erleriyle eşit ölçüde de ğ erlidir. Bu nedenle herkes birbirini hiçbir sınır koymaksızın karşılıklı kabul edip tanımalıdır.

3 Birlikte yaşama… İ nsanlar kendilerini ifade edemedikleri sürece birlikte yaşam çabalarının sa ğ lıklı bir şekilde oluşturulması mümkün olmaz. Birlikte yaşamanın olanaklı kılınması için kültürel alanda kişilerin kendi dilleri, dinleri, kendi kültürleri ile toplumda var olmalarının önündeki çok yönlü engellerin kaldırılması, her alanda ayrımcılı ğ a son verilmesi gerekir.

4  Asker  Savaşın en kanlı günlerinden biri. Asker, en iyi arkadaşının az ileride kanlar içinde yere düştü ğ ünü gördü. İ nsanın başını bir saniye bile siperin üzerinde tutamayaca ğ ı ateş ya ğ muru altındaydılar. Asker te ğ mene koştu: -Te ğ menim, fırlayıp arkadaşımı alıp gelebilir miyim? "Delirdin mi?" der gibi baktı te ğ men. -Gitmeye de ğ er mi? Arkadaşın delik deşik olmuş. Büyük olasılıkla ölmüştür bile. Kendi hayatini da tehlikeye atma. Asker ısrar etti. Te ğ men: - Peki, dedi. Git o zaman. İ nanılır gibi de ğ ildi. Asker o korkunç ateş ya ğ muru altında arkadaşına ulaştı. Onu sırtına aldı koşa koşa döndü. Birlikte siperin içine yuvarlandılar. Te ğ men, kanlar içindeki askeri muayene etti. Sonra onu sipere taşıyan arkadaşına döndü: - Sana hayatını tehlikeye atmana de ğ mez, demiştim. Bak haklı çıktım. Bu zaten ölmüş. - De ğ di te ğ menim, dedi asker hıçkırarak. Gene de de ğ di, çünkü yanına ulaştı ğ ımda henüz sa ğ dı. Onun son sözlerini duymak dünyaya bedeldi benim için. "Gelece ğ ini biliyordum Jim, diyordu arkadaşım... Gelece ğ ini biliyordum!.."

5 Dayanışma İ nsan,do ğ ası gere ğ i toplumsal bir varlıktır.Yalnız yaşaması mümkün de ğ ildir. Birlikte yaşamanın gere ğ i olan dayanışma ile insanlar yardımlaşmayı, birlikte iş yapmayı ö ğ renirler.Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir.Atalarımız bu konuda "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" diyerek, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulamışlardır.

6 Dayanışma toplumlar arasında, millet içerisinde ve milletlerarasında olabilir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Milleti'nin dayanışması ile düşman yurttan kovulmuş ve vatan tamamen kurtarılmıştır.

7 Kardeşli ğ in gücü Birlikte yaşamayı kolaylaştıran, mümkün kılan ö ğ elerin başında, ortak fikirler, ortak hedefler, idealler ve kültürel uyum gelir. Bu ö ğ elerdeki farklılıklar ço ğ aldıkça birlikte yaşama kurallarına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Kurallar sayesinde farklılıkların meydana getirdi ğ i çatışmalar en aza indirgenebilmekte, farklılıklar içinde ortak ö ğ eler ve benzeşmeler yakalanabilmekte, birlikte yaşamanın uyum içinde olması sa ğ lanabilmektedir.

8 Ön şartsız kabul İ nsanlar, karşısındakinin kendine yabancı gelen unsurlarını di ğ erleriyle arasına sınır koymak için kullanmamalıdır; farklılıkların do ğ al oldu ğ unu kabullenmelidir. Bu kabul, birlikte sosyal yaşamın anahtarı olabilecektir.

9 Hoşgörü Toplu yaşayan insanlar birbirlerine tahammül göstermek zorundadır. Birbirlerini sevmek zorundadır. İ nsan olmanın en büyük özelli ğ i ve insanın en önemli görevi, karşısındaki insana iyi davranmak, hatalarından dolayı affedici olmak, hoşgörülü davranmak ve bütün insanlı ğ ın huzuru ve mutlulu ğ u için çalışmaktır.

10 “Aynı dili kullananlar de ğ il, aynı duyguları paylaşanlar daha iyi anlaşırlar.” Mevlana

11 “Sevginin ekildi ğ i yerde sevinç yeşerir.” Shakespeare

12 “Hoşgörü yapılan her şeyin kolayca kabul edilip onaylanması de ğ ildir. Hoşgörü başkalarının görüşlerini anlama yetene ğ i ve acı bir duygu beslemeden anlayışlı bir tartışma arzusudur.” Macintosh

13 El ele verelim, birlik olalım dünya da barış kardeşlik olsun zulüme birlikte karşı koyalım dünyada barış kardeşlik olsun

14 Yardımlaşma Birlikte yaşamanın bir gere ğ i de yardımlaşmaktır…

15 Yardımlaşma Bir kişinin tek başına, yalnız iken yapamayaca ğ ı yada güç yetiremeyece ğ i işleri başka insanların yetenekleri ve enerjileri ile birlikte yapması yardımlaşmadır.

16 Yoksullara yapılan maddi yardımlar, onların hırsızlık gibi kötü yollara sürüklenmesini engeller.

17 Yardım yapanla yapılan arasında sevgi ve ülfet do ğ ar. Yardımla topluma kazandırılan insanlar kin, haset, düşmanlık gibi kötü huylardan kurtulur.

18 Ya ailemiz? Toplumların sa ğ lıklı, barış içinde yaşaması ve varlıklarını sürdürebilmeleri, toplum bireylerinin birbirlerine karşı gösterdikleri sevgi, saygı, hoşgörüye dayanır. Bu da ailede başlar…

19 Aileye karşı saygı Aileye güç veren, zor günlerde ayakta durmasını sa ğ layan öncelikli unsur birbirine destek olan aile üyelerinin arasındaki sevgi ve saygıdır. Saygısız sevgi işe yaramaz, sevgisiz saygı da eksikliktir ve kişiler arası ideal ilişkiye engeldir. Sevgi ve saygının bir arada bulundu ğ u ailelerde toplumlar uzun ömürlüdür, hiçbir güç onları yıkamaz.

20

21 Toplumun temeli aile Aileye ba ğ lılık; insana, insanlı ğ a, topluma, ulusa ba ğ lılı ğ ı hem ö ğ retir hem kolaylaştırır.

22 Aileden topluma… Aile hayatındaki karşılıklı ilişkilerde sevgi ve saygı her zaman ön planda tutulmalıdır. Ailede oluşan bu sevgi, zamanla toplumun her kesimine yayılacak ve sonuçta hem ailede hem de toplumda huzur ve mutluluk hâkim olacaktır.


"B İ RL İ KTE YAŞAMA ve KARDEŞL İ K. Karşılıklı kabul… Farklı kültürel kimlikleri olan de ğ işik grupların bir topluluk içinde varlıklarını sürdürülebilmeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları