Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME (PROBLEM BASED LEARNING)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME (PROBLEM BASED LEARNING)"— Sunum transkripti:

1 PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME (PROBLEM BASED LEARNING)

2 PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME Problem: bireyin karşılaştı ğ ı güçlükler, içinden çıkılmaz gibi görünen durumlardır. John Dewey problemi; şüphe ve belirsizlik uyandıran herhangi bir şey olarak tanımlamaktadır.

3 Tanım: Probleme dayalı ö ğ renme, ö ğ rencilerin net bir çözümü olmayan bir problemin çözümüne dayanır. PDÖ yaklaşımının özünde, ö ğ rencilere araştırma yapmaları için başlangıç noktası oluşturabilecek güvenilir ve anlamlı problemler vardır. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

4 Orrill (2000) tarafından, probleme dayalı ö ğ renme; toplumun ihtiyacı olan bireylerin yetiştirilmesi için önerilmektedir. Bireylerin gerçek yaşamlarında karşılaştıkları sorunları yine yaşamın içindeki kaynakları kullanarak çözümler üretmesi gerekmektedir. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

5 Ghosh (1993) ve Johnson (1999) a göre probleme dayalı ö ğ renme uygulamaları, eleştirel düşünmede, empati yetene ğ inde ve iç motivasyonda artış, öz yönetim becerisinde gelişme ve grup çalışmalarının verimli olmasını sa ğ lamaktadır. Bu ö ğ renme, ö ğ reticiler ve ö ğ renciler için zevkli, aktif ve etkin bir ö ğ renme süreci oluşturmaktadır PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

6 GelenekselÖğretim “Öğretmen ” “Öğrenciler”

7 PDÖ “Öğretmen ” “Öğrenciler”

8 Problem Tabanlı Ö ğ retim metodu, özellikle içeri ğ in sunulmasına veya becerinin uygulamalı gösterimine dayalı di ğ er metotlardan farklı olarak, ö ğ reticinin problemi sunması ve ö ğ rencinin araştırma yaparak çözüme ulaşmasını hedefleyen bir metottur. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

9 PDÖ GRUPLARININ Ö Ğ RENC İ LER İ Ç İ N AMAÇLARI ÜÇ TANED İ R: 1) Ö ğ renmeyi kolaylaştırmak, 2) Yaşam boyu ve kendi kendine ö ğ renmeyi gerçekleştirecek beceri ve davranışlar geliştirmek 3) Di ğ er kişilerle mesleki ilişkilerini geliştirecek sosyal becerisini geliştirmektedir.

10 Probleme dayalı ö ğ renme stratejisinde problemin kalitesini de ğ erlendirmek gerekmektedir. Kaliteli bir problemde şu özelliklerin bulunması gerekir : 1. Öncelikle kaliteli bir problem ö ğ rencinin ilgisini hemen çekebilmeli, tüm ö ğ rencileri harekete geçirmelidir. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

11 2. Bunun için gerçek dünya ile mutlaka bir yönden ba ğ kurmalıdır. 3. Kaliteli bir problem, mantı ğ ı yani akıl yürütmeyi temel almalıdır. Mantı ğ ın ana konusu bilginin elde ediliş formları oldu ğ una göre bilgiyi de temel alan bir yaklaşım içinde olmalıdır. 4. Ö ğ rencilerin her aşamada kararını belirtmesine elverişli olmalıdır. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

12 5. Kimi problemler grupla çözülece ğ inden problem, işbirli ğ ine müsait olmalıdır. 6. Problem, grup üyeleri tarafından alt problemlere indirgenebilir bir özellik taşımalıdır. 7. Problem, açık uçlu olmalı, tek cevaplı olmamalıdır. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

13 8. Ö ğ rencinin önceki bilgileriyle ba ğ lantılı ve onları destekler nitelikte olmalıdır. 9. Problem, farklı bakış açılarını ortaya çıkarmalıdır. 10. Daha sonra ö ğ renilecek konularla veya bilgilerle ba ğ lantı kurmak için köprü vazifesi görmelidir. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

14 Problemler Tamamen Yapılandırılmış Problem Yapılandırılmamış Problemler Yarı Yapılandırılmış Problemler Problemle ilgili tüm bilgiler verilir Ö ğ retmen tarafından belirlenen, izlenecek olan kurallar ve işlemler ile çözülür Tek bir do ğ ru sonucu vardır Problem ile ilgili bilgiler verilmez Tanımlanması güçtür Kurallar, problemi çözecek olan kişi tarafından bulunur. Genellikle çözüm için birden fazla yol sunar Farklı sonuçları vardır Problemle ilgili bazı bilgiler verilir Kuralları ö ğ retmen ve ö ğ renciler belirler

15 Problem çözme ve PDÖ birbirinden farklı ama birbiri ile ilişkilidir Problem çözme - bir yöntemdir, ö ğ rencinin önceki bilgilerine dayalı olarak bir karara varması bir çözüm üretmesidir Probleme dayalı ö ğ renme – bir kuram veya strateji olarak düşünülebilir, ö ğ renme ihtiyacının hissedilmesi ile yeni bilginin edinilmesi sürecidir.

16

17 Problemi anlama Problemi tanımlama Kullanılacak bilgi kaynaklarını belirleme Olası çözümler üretme Sonuçları yazılı ve sözlü sunma Problemi anlamak için gerekli verileri belirleme Çözümlerin analizi Probleme Dayalı Ö ğ renmenin Basamakları

18 Şu türde sorular sürece eşlik eder “Problem ne?” “Nasıl ve nereden başlamalıyım?”, “Ne biliyorum?”, “Ne bilmeye ihtiyacım var?”, “Nereden bulabilirim?”, “Tüm olasılıklar hakkında düşündüm mü?”, “Bu veriler ne anlama geliyor?”, “Bu bilgiye güvenebilir miyim?”, “Bu sınırlamadan kurtulmanın iyi bir yolu nedir?”, “Çözmeye çalıştı ğ ım problem nedir?”, “Yapabilece ğ im eylemler nelerdir?”, “E ğ er her birini yaparsam neler olur?”, “Yapacak en iyi ve do ğ ru olan nedir?”

19 En önemli özelli ğ i hem yeni hem de var olan bilgilerin deste ğ i ile ö ğ renmeyi sa ğ layan problemlerin kullanılmasıdır. P.D. Ö. ö ğrencilere “ö ğrenmeyi ö ğrenme ” becerisi kazandırmayı ve ö ğrenme kapasitelerini arttırmayı ama ç layan bir eğitim yaklaşımıdır. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

20 Bilgi kazanmada edilgen tutumu reddeder Tartışma ve işbirli ğ i yapabilmeyi, Bireylerin ö ğ renme sorumluklarını almalarını, Kişilerarası ilişkilerde başarılı stratejiler yürütmelerini, Problem çözümlerini gerekçelendirebilmeyi, Prati ğ e hazır, uygulama sorumlulu ğ unu yüklenebilmeyi, PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

21 Yeni bilgiye açık ve kritik de ğ erlendirme yapabilmeyi sa ğ lar. Karşılaşılan problemleri tanımayı, Öneminin farkında olmayı, kavramayı Problemin nedenlerini anlamayı, Çözebilmeyi, ve önceden denenmiş çözümler üzerinde yansıtma yaparak, deneyimlerin göz önüne alındı ğ ından yola çıkar. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

22 PDÖ kaliteli, talep edilebilir içerik sunar, duygusal anlamda ö ğ rencileri rekabete sevk eder, karmaşık dünyada gerekli becerileri inkişaf ettirir.O bir program organizatörü ve di ğ er stratejilerle uyumlu olarak derinli ğ ine anlamada her zaman ö ğ renme hedeflerinin uygulanabilece ğ i bir e ğ itim stratejisidir. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

23 İ şbirlikçi ö ğ renme PDÖ’nün önemli özelli ğ idir. Ortak amaçlar için grupla çalışma, ö ğ rencileri yalnızlık uzaklaştırarak toplulukla ö ğ renme becerilerini sa ğ lamaktadır. Grup çalışması, ö ğ renci-ö ğ renci ve ö ğ renci- ö ğ retmen arasındaki sorunların daha kolay aşılmasına katkıda bulunur. PDÖ’ de Grup Çalışmaları

24 PDÖ iş birlikli ö ğ renmeden yararlanıldı ğ ından, ö ğ renciler çalışmalarını gruplar halinde yürütürler. Bu gruplar oluşturulurken, ö ğ rencilerin farklı ilgi, imkan, bilgi ve becerilere sahip olabilecekleri düşünülerek heterojen ö ğ renci grupları oluşturulur. PDÖ’ de Grupların Oluşturulması

25 PDÖ çalışmalarında gruplar oluşturulurken ö ğ renci sayısına dikkat edilmelidir. Genelde, oluşturulan gruplar küçük(2-4 kişilik), orta(5-8 kişilik), büyük(9-12 kişilik) olmak üzere üçe ayrılır. Ço ğ unlukla orta olanlar tercih edilir. PDÖ’ de Grupların Oluşturulması

26 Ne öğrenmemiz gerektiği söylenir Ezberleme Problem tanımlanmış Ne öğrenmemiz gerektiğini belirlememiz gerekir Problemi çözmek için öğrenme ve uygulama Konu tabanlı Problem tabanlı Konunun pekişmesi için örnekler, problemler tanımlanır.

27 Ö ğ renciler “sorumluluk” duygusuyla bir probleme sahip çıkar. Ö ğ retmen, sınıftaki ö ğ rencileri problem üzerinde düşünmeye yönlendirir, rehberlik eder, derin anlayışlar ve düşünceler ortaya çıkarmasına yardım eder. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME TEMEL ÖZELL İ KLER İ

28 Ö ğ retmen, sınıftaki ö ğ rencileri problem üzerinde düşünmeye yönlendirir, rehberlik eder, derin anlayışlar ve düşünceler ortaya çıkarmasına yardım eder. Uygulanan ö ğ retim programını (dersi, üniteyi veya konuyu) karmaşık ve bütüncül bir yapıyla bir problem etrafında düzenler. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME TEMEL ÖZELL İ KLER İ

29 Yüksek motivasyon, kendini yönetmeyi ö ğ renme davranışlarının süreklili ğ i, bilgiyi uzun süre muhafaza etme, e ğ itimsel yaklaşımla içerik karşılaştırılması, anlamak için ö ğ renmek ve profesyonel çözümleme stratejilerinin gelişimini içerir. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

30 Probleme dayalı ö ğ renme sonunda, ö ğ rencilerin kazanabilece ğ i beceriler aşa ğ ıda sıralanmıştır: Problem çözme becerileri Düşünme becerileri Grup üyelerinin katılımını sa ğ lama da dahil olmak üzere, grup çalışması becerileri Zamanı ayarlama becerileri Bilgi edinme ve de ğ erlendirme becerileri İ letişim becerileri Bilgisayar ile ilgili beceriler

31 PDÖ’NÜN Ö Ğ RENC İ LERE YARARLARI: 1) Uygulanan problem veya senaryonun kullanımı süresince ö ğ renciyi motive eder, 2) Ö ğ renciler aktif ö ğ renme derinli ğ ine ö ğ renenler olarak ulaşırlar, 3) Ö ğ rencilerde var olan bilgi ve becerilerin üzerine yenilerini oluşturmaya imkan tanır,

32 PDÖ’NÜN Ö Ğ RENC İ LERE YARARLARI: 4) Gruplar içinde tartışma ve diyaloglarla anlamayı kolaylaştırır, 5) Ö ğ rencilerin kendi de ğ erlerini anlamaya imkan tanır, 6) Program, ö ğ renme ürünleri, ö ğ renme etkinlikleri ve de ğ erlendirme ile ba ğ lantı kurarak daha iyi düzenlenebilir.

33 FAYDALAR  Ö ğ renci- merkezli yaklaşım  Ö ğ renciler tarafından daha faydalı ve ö ğ retici bulunmuştur.  Daha fazla bilgi almayı desteklemektedir.  Ö ğ renciler kendi becerileri konusunda daha fazla bilgiye sahiptir.  Yaşam boyu ö ğ renme R İ SKLER Daha önceki ö ğ renme deneyimleri uygun olmayabilir Zaman gerektirici, di ğ er dersler üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Ö ğ rencilerde klasik yöntemde edinilen güvenlik duygusu, problem tabanlı ö ğ renmenin karmaşıklı ğ ı nedeni ile ortadan kalkabilir. Grup dinamikleri sonucu başarısızlıklar Daha az bilgi içeri ğ i PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

34 FAYDALAR  Dersi takip eden ö ğ renci sayısının artması  Ö ğ rencileri daha iyi tanıma  Ö ğ rencilerin ders için daha fazla zaman ayırması  Disiplinler-arası çalışma R İ SKLER  Ö ğ renciler için uygun problem yaratma  Ders hazırlı ğ ı için daha fazla zamana ihtiyaç bulunması  Ö ğ rencilerin sorularını çözebilme bilgisi  Grup dinami ğ inde ortaya çıkabilecek krizleri yönetme  De ğ erlendirme sırasında, neyin ve nasıl de ğ erlendirilece ğ i PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

35 FAYDALAR  Ö ğ renmenin önceliklendirilmesi  Ö ğ rencinin hatırlamasını desteklemek  Kurumun e ğ itime verdi ğ i önemin kanıtlanması  Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşım R İ SKLER  Klasik yöntem ile verilen dersler için yeni yaklaşım Daha fazla ö ğ reten ihtiyacı ve bu kişilerin ayırdıkları zamanın artması Ö ğ retenlerin e ğ itimi ve geliştirilmesi  Laboratuar ve kütüphane altyapılarının geliştirilmesi  Yöntemin verimlili ğ i hakkında somut kanıtların eksikli ğ i PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME

36 PDÖ DEK İ R İ SKLER Karşılaşılan en büyük problem ö ğ rencilerin kendileri için nasıl bir ders programı oluşturaca ğ ıdır. Ö ğ rencinin karmaşık problemleri çözme azmi ve çalışma iste ğ i önemlidir. Ö ğ rencinin e ğ iticinin verdi ğ i kaynaklar ile sınırlı kalmasıdır.

37 PROBLEM ÇÖZERKEN D İ KKAT ED İ LECEK ÖZELL İ KLER 1) Okulların amacını yansıtacak gerçek problemler olmalı, 2) İ çerik, bulmacalar ve uygulamalar, ö ğ rencilerin ilgisini çekecek durumlar içermeli, 3) Çoklu çözüm stratejileri, çoklu sunum ve çoklu çözüme sahip projeler olmalı, 4) Konuyla ba ğ lantılı zengin fırsatlar içermeli, 5) Ö ğ rencilerin önbilgi ve düzeylerine uygun içeri ğ e sahip olmalı, 6) Çalışma konularının zorluk düzeyi ö ğ rencileri vazgeçirecek düzeyde olmamalıdır.

38 1) Ö ğ retmenler, ö ğ rencilerin kendi başlarına ö ğ renmelerine yardımcı olan bir rol üstlenir. 2) Ö ğ retmenler, Ö ğ rencilerin bir problem çözme uzmanı gibi düşünmeleri konusunda cesaret verir. 3) Ö ğ retmenler, probleme dayalı ö ğ renme ile ilgili dersleri veya üniteleri işlerken ve bu konuda ö ğ rencilerine rehberlik ederken verilen etkinlikleri yaparak, etkili ö ğ renmenin oluşmasını sa ğ lamalıdırlar PDÖ Ö Ğ RETMEN İ OLMAK İ Ç İ N NELER YAPILMALIDIR?

39

40 PDÖ’ İ N Ö Ğ RETMEN İ Ç İ N YARARLARI 1)Probleme dayalı ö ğ renme, ö ğ renciler kadar ö ğ retmenlerin de kendilerini geliştirmelerine ve farklı bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur. 2) Bu tür derslerde konuyu en iyi ö ğ renen kişinin ö ğ retmen oldu ğ u bilinir. 3) PDÖ, ö ğ retmenlerin sınıflarında daha zevkli ve verimli ders işlemelerine imkan sa ğ lar.

41

42 1. Siz bir nükleer santralin güvenlik biriminde çalışan tek bilim adamısınız, nükleer santralin yakın çevresinde bulunan insanlar santralin çevreye bıraktı ğ ı atıkların insan sa ğ lı ğ ını tehlikeye attı ğ ı düşüncesindeler, böyle bir durumda ne yapardınız? Problem Dayalı Ö ğrenme İle İlgili Ö rnek Problemler

43 2. Siz bir tatil şirketinde yöneticisiniz. İ nsanlar size gelip sizden kendi bütçelerine uygun bir tatil programı düzenlemenizi istiyorlar. Sizde onlara bazı sorular sorarak onlar için en uygun tatil planını hazırlıyorsunuz. Planı nasıl hazırlardınız? Problem Dayalı Ö ğrenme İle İlgili Ö rnek Problemler

44 3. Siz bir bilgisayar şirketinde teknik sorumlusunuz ve müşteriler size gelerek istedikleri özelliklere sahip, hızlı ve ucuz bir bilgisayar toplamanızı istiyorsa en verimli ve ucuz bir sistemi onlar için nasıl toparlardınız? Problem Dayalı Ö ğrenme İle İlgili Ö rnek Problemler

45 PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENMEN İ N DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ De ğ erlendirme, test sonuçları kadar ö ğ rencilerin sınıftaki davranışlarını gözlemeye dayanarak ö ğ rencilerin performansı hakkında karar vermeyi kapsayan bir kavramdır. Probleme dayalı ö ğ renme, bu çalışmaların bütününü kapsayan bir de ğ erlendirmenin yapılmasını gerektirir. Bunun için de iki tip çalışma yapmak gerekir. Bunlar; a) Standart testler, b) Ö ğ rencilerin çalışmalarını gözlemek

46 Problem dayalı ö ğ retim süreci küçük gruplarla ve bir rehber eşli ğ inde problem çözme oturumlarına dayalı olarak gerçekleştirilir. Probleme dayalı ö ğ renmede ö ğ renciler sadece klasik sınavlardaki yazılı ve sözlü sorularla de ğ erlendirilmemektedir. Daha çok süreci de ğ erlendirmeye yönelik portfollio de ğ erlendirme, performans de ğ erlendirmesi, grup de ğ erlendirilmesi ve öz de ğ erlendirme yapılır PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENMEN İ N DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ

47 PDÖ deki ö ğ retmenin rolünden daha farklı oldu ğ unu söyledik. Literatürde, PDÖ’ye özgü ö ğ retmen yeterlilikleri belirlenmiş ve buna birtakım ö ğ retmen de ğ erlendirme formları hazırlanmıştır. Bu formlar belli aralıklarla ö ğ rencilere verilerek, ö ğ retmenin sürecin içindeki yeterlilik ve eksiklikleri tespit edilmeye çalışır. PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENMEDE Ö Ğ RETMEN İ N DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ

48 Ö Ğ RETMEN DE Ğ ERLEND İ RME FORMU Ö ğ retmenin Adı-Soyadı: Sınıfı: Tarih: Güçlü(G) Zayıf(Z) PDÖ İ şleyiş Bilgisi (G) (Z) PDÖ sürecinin amaçlarını, işleyişini ve ne zaman yapılaca ğ ını bilir. Tutumlar (G) (Z) İ steklidir, ö ğ renciler ve onların ö ğ renmeleri ile yakından ilgilenir, zaman zaman geri bildirim yapar ve ö ğ rencileri de ğ erlendirir. Beceriler (G) (Z) Grubu alternatif bilgi kaynaklarına ve materyallerine yönlendirir, gruba ö ğ renme hedeflerine odaklanması konusunda yardım eder, gerekli yerlerde yönlendirme yapar, ö ğ rencileri kritik düşünmeleri için cesaretlendirir. Yorum Ö ğ retmeninizin kendini geliştirmesi ve ö ğ renme sürecinin daha verimli olması için, gördü ğ ünüz ö ğ retmen eksiklikleri ve yeterlilikleri hakkındaki düşüncelerinizi yazınız

49 KAPANIŞ... PDÖ’yü uygulayanlar için PDÖ ‘nün etkilili ğ i hakkında bir sıkıntı yoktur.Bu e ğ itimciler birçok pozitif etkiye dikkat çekmektedirler: Geleneksel e ğ itimden sıkılan ö ğ rencileri aktif hale getirerek ö ğ renme işine sokar. Bir konu hakkında derinli ğ ine konuşan ö ğ renciler gerçek sorulara basit cevap vermezler. Ö ğ renciler herhangi bir karşılık vermekten ziyade meseleyi anladıklarını gösteren güzel sorular sorarlar. Ö ğ renciler bilgiyi nasıl yerleştireceklerini,de ğ erlendireceklerini ve etkili kullanacaklarını bilirler. ve tabii ki ö ğ renciler içerik testlerinde iyi performans gösterirler.

50 Problemi anlama Problemi tanımlama Kullanılacak bilgi kaynaklarını belirleme Olası çözümler üretme Sonuçları yazılı ve sözlü sunma Problemi anlamak için gerekli verileri belirleme Çözümlerin analizi SIRALAMA

51 KAYNAKLAR AHMET KILINÇ, PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME, KASTAMONU E Ğİ T İ M FAKÜLTES İ DERG İ S İ, C İ LT:15, NO.2, EK İ M 2007. BÜLENT AKSOY, PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME PROF.DR. DERYA MAKTAV, DOÇ.DR. GONCA COŞKUN,Y.DOÇ.DR. Ş İ NAS İ KAYA, PDÖ SUNUMU PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME DR. BÜLENT AKSOY PROBLEM BASED LEARNING DR. ÖZGÜL KELEŞ Ş İ R İ N KARADEN İ Z, PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME AÇIKGÖZ, Ü. KAM İ LE. (2006). AKT İ F Ö Ğ RENME. İ ZM İ R: E Ğİ T İ M DÜNYASI YAYINLARI. 8. BASKI M İ LL İ EGT İ M DERG İ S İ -159.MHT Ö Ğ RET İ M İ LKE VE YÖNTEMLER İ, PEGEM YAYINCILIK YARGI KPSS FEN VE TEKNOLJ İ Ö Ğ RET İ M İ


"PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME (PROBLEM BASED LEARNING)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları