Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dün henüz, yirmi ya ş ındaydım Ve ya ş am ile oynuyordum Sanıyordum ki çok fazla zamanım var Bilmiyordum ki ya ş am, Parmaklarımın arasından bir tutam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dün henüz, yirmi ya ş ındaydım Ve ya ş am ile oynuyordum Sanıyordum ki çok fazla zamanım var Bilmiyordum ki ya ş am, Parmaklarımın arasından bir tutam."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Dün henüz, yirmi ya ş ındaydım Ve ya ş am ile oynuyordum Sanıyordum ki çok fazla zamanım var Bilmiyordum ki ya ş am, Parmaklarımın arasından bir tutam Kum tanesinden daha hızlı kayıyordu..

5

6 Dün henüz, Otuz ya ş ındaydım, zamanımı, çocuklar, Ev, kocam ve i ş im için harcıyordum… Günler, birazcık bile faydalanacak Zaman bulamadan geçip gidiyordu. Bu adeta zaman kar ş ı bir yarı ş tı.

7

8 Dün henüz, Kırk ya ş ındaydım, Çocuklarımın büyüdü ğ ünü görmek için zamanım olmadı….. Her gün i ş ve can sıkıntıları….. Dinlenmek için biraz zaman arıyordum….. Ama ev i ş leri, alı ş veri ş ….. Zaman çok çabuk geçiyor…..ama beni nereye götürüyordu?

9

10 Dün henüz, Elli ya ş ındaydım, çocukların her biri kendi ya ş amlarını kurmak için ayrılıp gittiler….. Ş imdi artık Büyük Anneyim İ stedi ğ im ş ekilde ya ş amak için bana hediye edilmi ş olan zamanı de ğ erlendirmek maksadıyla biraz yava ş lamayı denedim. Yeni bir ya ş am…..ama, her zaman ki gibi çalı ş ma, ev i ş leri….. Ş imdi çabuk yoruluyorum, zira ya ş am beni öylesine dürtüyor ki, sabah ile ak ş am birle ş iyor adeta.

11

12 Bu gün, Altmı ş ya ş ında, ya ş ama hayranlık duymak için zaman ayırıyorum. Henüz çalı ş makta olsam bile, bu zamanı ayırıyorum. Ho ş uma giden ş eyleri yapmak için biraz zaman buluyorum. Ş u anın çok de ğ erli oldu ğ unun farkındayım. Zira, yarın ne olaca ğ ını hiç kimse bilmiyor…..

13

14 E ş imle birlikte, geçmi ş te yapamadı ğ ımız sohbetleri yapıyoruz.. Hiç geriye bakmaksızın bizden konu ş uyoruz. Çünkü artık ya ş adı ğ ımızın farkındayız. Biraz duraksamayı ö ğ rendim artık….. Zira bu küçük ş eyi hepten unutmu ş tum...

15

16 Ona bakıldı ğ ında, dokunuldu ğ unda zaman çok güzel. Bizi ya ş landırsa bile, ok ş anması güzel oluyor Ondan vazgeçilmesi mümkün de ğ il. Zira, bizi elimizden tutar ve yarınlara do ğ ru götürür. Henüz dün, Ve ben yirmi ya ş ındayım…..

17

18 Artık bu gün zamanın bir erteleme oldu ğ unu biliyorum. Artık bana kalan zamanı ya ş amak zorundayım. O halde, ya ş amım bozulmadan ve zamanım tükenmeden önce, bakı ş larımı bazı ş eyler üzerinde yo ğ unla ş tırmalıyım….. O da ya ş amım….. Dün henüz yirmi ya ş ındaydım. Ama ş imdi zamanın ne oldu ğ unu biliyorum.

19

20 « Hier encore « Auteure de ce poème: Diane L. (Énaid) En güzel günlere….. Tercüme:Yusuf Haznedaro ğ lu

21 D’autres diaporamas sur: www.lespasseurs.com www.lespasseurs.com Le site des meilleurs diaporamas [Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]


"Dün henüz, yirmi ya ş ındaydım Ve ya ş am ile oynuyordum Sanıyordum ki çok fazla zamanım var Bilmiyordum ki ya ş am, Parmaklarımın arasından bir tutam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları