Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL VE İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL VE İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL VE İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANI

2 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Ölçümleme İşlemi 1987 Yılında Kaldırıldıktan Sonra, Geçen Süre İçinde, Özellikle İnşaat İşyerleri İle İhale Konusu İşlerden Dolayı Kuruma Çok Az Prim Ödendiği Gözlenmiştir.

3 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Gerek Kapsamdan Çıkarılan Tüm İşyerlerinin Teftişinin Yarattığı Güçlüğün Önüne Geçilmesi, Gerekse Düzenli Prim Ödeyen, İşverenler İle Düzenli Prim Ödemeyen İşverenlerin Birbirinden Ayırt Edilmesi ve Düzenli Prim Ödemediği Anlaşılan İşverenlerin Etkin Bir Şekilde Takibe Alınması Açılarından Kurumca Asgari İşçilik Uygulamasına Geçildi.

4 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Asgari İşçilik Oranı Kurumca Belirlenir Şeklinde Bir Değişiklik Yapılmış ve Tarih Ek Sayılı Genelge İle Bu Oranlar Yayımlanmıştır. Bu Oranların Altındaki Bildirimlerde Sigorta Müfettişi Tarafından İnceleme Yapılmaktaydı.

5 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
SSK Yönetim Kurulu’nun Kararına İstinaden, Kurumca Belirlenen Asgari İşçilik Oranının Altında Bildirimde Bulunulması Durumunda da Fark İşçilik Tutarının Denetim Yapılmaksızın Kuruma Yatırılarak İlişiksiz Belgesi Verilme İmkanı Getirilmiştir. ( Tarih Ek Sayılı Genelge).

6 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
İhale Yoluyla Yaptırılan İşlerde Yapılacak Araştırma: Araştırma, İhale veya Emanet Suretiyle Yaptırılan İşlerin Kesin Kabulünün Ya da Geçici Kabulünün Noksansız Yapıldığı Tarihten Sonra ve İşverene Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi Hariç, Malzeme Fiyat Farkı ve Varsa Akreditif Bedeli Dahil, Toplam İstihkak Tutarına, İşin Asgari İşçilik Oranının %25 Eksiği Uygulanmak Suretiyle Yapılacaktır.

7 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
SSK Yapılacak Araştırma, Bina Maliyetine Kurumca Yayımlanan Tebliğ İle Belirlenen Asgari İşçilik Oranının %25 Eksiği Uygulanmak Suretiyle Yapılacaktır. Bina Maliyeti, İnşaatın Ruhsatnamesinde Yazılı Bulunan, Ruhsatnamesi Yoksa Ünitece (Örneğin Sigorta Yoklama Memurunca, Varsa Kurum Teknik Elemanlarınca) Tespit Edilecek Yüzölçümü İle Birim Maliyet Bedelinin Çarpımı Suretiyle Hesaplanacaktır. Bina Maliyeti = Yüzölçümü X Birim Maliyet Bedeli

8 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Bilindiği Gibi, Birim Maliyet Bedelleri, Her Yıl İnşaatın Sınıfı ve Grubuna Göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Tespit Edilmesini Müteakip, Ünitelerimize Genelge Ekinde Duyurulmaktadır. Yönetmeliğin 38. Maddesinin (B) Fıkrasının 4. Paragrafında, İnşaatın Niteliği Dikkate Alınarak, Ruhsatnamesi İle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Tespit Edilen Listede Kayıtlı Yapının Sınıfı ve Grubunun Farklı Olduğunun Anlaşılması Halinde, Anılan Bakanlıkça Belirlenen Yapı Sınıfı ve Grubunun Esas Alınarak İşlem Yapılacağı Öngörüldüğünden, Uygulamada Bu Husus Göz Önünde Tutulacaktır.

9 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
SSK Uygulamasında İşyerleri, İşin Kesin Kabulünün veya Geçici Kabulün Noksansız Yapılması Halinde 506 Sayılı Kanunun Uygulama Alanından Çıkarılmaktadır. İhale Konusu İşlerin Geçici Kabulünün Yapılması, Noksansız Yapıldığı Anlamına Gelmemektedir. Zira, Geçici Kabulün Yapıldığı Tarihten Sonra Eksik veya Kusurlu İşlerden Dolayı Sigortalı İstihdam Edilmektedir. Bu Nedenle, İhale Konusu İşlerden Dolayı Geçici Kabulün Yapıldığı Tarihten Sonraki Süreye İlişkin İşçilik Miktarı, Yönetmeliğin 38. Maddesinin (A) Fıkrasına Göre Yapılacak Araştırmada Kuruma Bildirilmiş Olan İşçilik Tutarına Dahil Edilecektir.

10 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Diğer Taraftan, Uygulamada, Geçici Kabulün Noksansız Olarak veya Kesin Kabulün Yapıldığı Tarihlerden Sonra da İhale Konusu İşyeri Dosyasından Belirli Bir Süre Daha İşçilik Bildiriminde Bulunulmaya Devam Edildiği Görülmektedir. Bilindiği Gibi, İhale Konusu İşler İle İlgili Olarak İşin Bitiş Tarihinden Sonra Şantiyenin Sökülmesi, Malzemelerin Toplanması, Nakliyesi, Bekçi Çalıştırılması Gibi İşler İçin de Muayyen Bir Süre Sigortalı İstihdam Edilebilmektedir.

11 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Bu Durumda, Söz Konusu İşlerden Dolayı İhale Konusu İşyeri Dosyasından Makul Bir Süre İçin Yapılan Bildirimler Kabul Edilecek ve İşyeri, Bu Defa En Son Sigortalı Çalıştırılan Tarih İtibariyle Kanun Kapsamından Çıkarılacak, Ancak Geçici Kabulün Noksansız Yapıldığı Veya Kesin Kabul Tarihinden Sonraki Süreye İlişkin Bildirimlerin Yapılacak Araştırmada Kurumumuza Bildirilmiş Olan İşçilik Miktarına Dahil Edilmeksizin İşlem Yapılacaktır.

12 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Verilen İşyeri Bildirgesine İstinaden Tescil Edildiği Halde Kuruma Prim Belgeleri Verilmeyen veya Hiç Tescil Edilmemiş Bulunan Bina İnşaatı İşyerleri Dolayısıyla Araştırma Yapılmasına İmkan Bulunmadığından, Bu Durumdaki İşyerleri İle İlgili Olarak İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Asgari İşçilik Miktarının Tespitini Teminen Durum, Doğrudan Sigorta Teftiş Kurulunun İlgili Grup Başkanlığına İntikal Ettirilerek Düzenlenecek Rapora Göre İşlem Yapılacaktır.

13 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Prim Bildirgesi Vermeksizin Eksik İşçilik Uygulama, Yalnızca İstemde Bulunan İşverenleri Kapsayacağından, Bunun İçin İşverenden Bir Dilekçe Alınacak ve Bu Dilekçede İşveren Tarafından Kuruma Bildirilen İşçilik Tutarının Kurumca Belirlenen Barajın Altında Kalması Karşısında, Yapılan İşin Müfettiş İncelemesine Sevk Edilmemek Üzere Aradaki Farkın Kuruma Ödenmek, İstenildiği Belirtilerek İlişiksizlik Belgesi Alındıktan Sonra da Müfettiş İncelemesi İstenilmeyeceği Taahhüt Edilecektir.

14 YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN HESAPLANMASI
2003 Yılından Önce Başlayıp, 2004 veya Daha Sonraki Yıllarda Bitirilen Binaların Maliyeti, Tarihinden Önceki ve Sonraki Sürede Yapılan Uygulamalar Dikkate Alınarak, Ayrı Ayrı Hesaplanacak, Bu Suretle Bulunan İki Ayrı Birim Maliyet Bedelinin Aritmetik Ortalamasının Alınması ve Binanın Yüzölçümü İle Çarpılması Suretiyle Hesaplanacaktır.

15 YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN HESAPLANMASI
Faaliyeti İki Yıldan Fazla Süren Özel Bina İnşaatlarının Maliyetinin Tespit Şekli, Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihinden İtibaren Değiştirilmiş Bulunduğundan; Yapımına Tarihinden Sonra Başlanılan Veya Tarihinden Sonra Başlandığı Halde Tarihinden Sonra Bitirilen Binaların Maliyeti, Ortalama Maliyet Yerine, Bitirildiği Yıldan Bir Önceki Yıla İlişkin Birim Maliyet Bedeli Esas Alınarak Hesaplanacaktır.

16 YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN HESAPLANMASI
Örnek 1: 05 Eylül 2003 Tarihinde Başlayan ve 01 Haziran 2004 Tarihinde Bitirilen Özel Nitelikteki Binanın Maliyeti Hesaplanırken, Yılı İçin Belirlenmiş Olan Birim Maliyet Bedeli Dikkate Alınacaktır. Örnek 2: Tarihinde Başlayan ve Tarihinde Bitirilen Özel Nitelikteki Binanın Maliyeti Hesaplanırken, 2005 Yılı İçin Belirlenecek Olan Birim Maliyet Bedeli Dikkate Alınacaktır.

17 YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN HESAPLANMASI
Örnek: Yapımına Tarihinde Başlanılan ve Tarihinde Bitirilen ( Tarihinden Önce) Bir Binanın Maliyet Bedeli, Ek Sayılı Genelgede Belirtildiği Gibi, Yani Faaliyeti 2 Yıldan Fazla Devam Etmiş Olması Nedeniyle Son Yıl (2004) Hariç, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 ve Yıllarına Ait Birim Maliyet Bedellerinin Aritmetik Ortalaması İnşaatın Yüzölçümü İle Çarpılmak Suretiyle Bulunacaktır.

18 YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN HESAPLANMASI
Yukarıda Belirtilen İnşaat İşyerlerinde İşe Başlanılan ve Bitirilen Yıllarda Faaliyet Olması Kaydıyla, Aradaki Yılların Bazılarında (Örneğin 2001 ve 2003 Yıllarında) Kısmen veya Tamamen Faaliyette Bulunulmamış Olsa Bile, Bu Durum Bina Maliyetinin Hesaplanma Şeklini Değiştirmeyecektir. Bu Durumdaki Bina İnşaatlarının Maliyetinin Hesabında Yeni Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihinden Önceki ve Sonraki Hesaplama Yöntemleri Dikkate Alınmak Suretiyle İşlem Yapılmıştır.

19 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
İlişiksizlik Belgesi Verilen İşler İçin, Ayrıca Sayılı Kanun Hükümlerine Göre İnceleme Yapılması İstenmeyecek, Ancak, Bu İşlerde Çalışanların Sigortalılığına Yönelik İhbar veya Şikâyet Olursa, Sigorta Teftiş Kurulunun İlgili Grup Başkanlığından İhbar ve Şikayetin Doğruluğu Yönünde Araştırma Yapılması İstenecektir. Verilen İlişiksizlik Belgelerine Kurumca, İlişiksizlik Belgesinin Verilmiş Olması, İşverenin ve Varsa Aracının Sosyal Sigorta İşlemlerinden Dolayı İbra Edildiği Anlamına Gelmez, Şeklinde Açıklama Yapılacaktır.

20 GECİKME ZAMMI UYGULAMASI
SSK Yapılacak Araştırma Sonucunda, Yönetmeliğin 38. Maddesinin (A) ve (B) Bentleri Uyarınca Hesaplanan Fark İşçilik Tutarı Faaliyet Süresinin Son Ayına Mal Edilecek ve Bu Tutar Üzerinden Hesaplanacak Prim ve Gecikme Zammı Tutarı 1 Ay İçinde Ödenmek Üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununa Uygun Olarak İşverene Tebliğ Olunacaktır. Araştırma Sonucunda Hesaplanan Fark Prim Borcunun Ödeme Süresi, İşin Faaliyette Bulunulan Son Ayını Takip Eden Ayın Son Gününe Kadar Olacağından, Gecikme Zammının Başlangıcı, Primin Ödenmesi Gereken Ayı Takip Eden Aydan İtibaren Başlatılacaktır.

21 GECİKME ZAMMI UYGULAMASI
Örnek: Tarihinde Bitirilen İhale Konusu İş İle İlgili Olarak Yapılan Araştırma Sonucunda YTL Fark İşçilik Miktarı Bulunmuş İse, Bu Miktar Üzerinden Tahakkuk Ettirilecek Prim Tutarının En Geç 2004/Haziran Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerektiğinden, Ödenmediği Takdirde Gecikme Zammının Başlangıcı Tarihi Olacaktır.

22 GECİKME ZAMMI UYGULAMASI
İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan ve Kuruma Bildirilmediği Saptanan Asgari İşçilik Miktarının Tespitine İlişkin Sigorta Müfettişi Raporlarında Belirtilen İşçilik Tutarı Üzerinden Tahakkuk Ettirilecek Prim Borçları İçin de Aynı Yol İzlenerek Gecikme Zammı Hesaplanacaktır.

23 GECİKME ZAMMI UYGULAMASI
Ancak, Daha Önce Yapılan Uygulamada Olduğu Gibi, Bu Suretle Tespit Olunan Fark İşçilik Tutarının Hangi Aya veya Aylara Ait Olduğu Tespit Edilmişse Bu Ay veya Aylara; İlişkin Olduğu Ay veya Aylar Kesin Olarak Saptanamamışsa Bu Defa Faaliyette Bulunulan Son Aya Mal Edilerek Yukarıda Belirtildiği Gibi Gecikme Zammı Hesaplanacaktır.

24 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
Gerek Ünitece Yapılacak Araştırma Sonucunda Hesaplanan Fark İşçilik Miktarı, Gerekse Sigorta Müfettişince İşin Yürütümü İçin Gerekli Olduğu Halde Kuruma Bildirilmediği Tespit Edilen Asgari İşçilik Miktarı Üzerinden İşsizlik Sigortası Primi Tahakkuk Ettirilmeyecektir.

25 GECİKME ZAMMI UYGULAMASI
506 Sayılı Kanunun 80. Maddesinin 5. Paragrafı 4958 Sayılı Kanun İle Değiştirilerek, Ödemenin Yapıldığı Ayda Gecikme Zammının Günlük Olarak Hesaplanması Uygulamasına Geçilmiştir.

26 İNŞAATIN MALİYETİNİN HESAPLANMASI
Yapımına Tarihinden Sonra Başlanılan ve Tarihinden Sonra 2 Takvim Yılından Daha Uzun Sürede Bitirilen Binaların Maliyeti, Ortalama Maliyet Yerine, Bitirildiği Yıldan Bir Önceki Yıla İlişkin Birim Maliyet Bedeli Esas Alınarak Hesaplanacaktır.

27 İNŞAAT MALİYETİNİN HESAPLANMASI
2003 Yılından Önce Başlayıp, 2004 veya Daha Sonraki Yıllarda Bitirilen Binaların Maliyeti, Tarihinden Önceki ve Sonraki Sürede Yapılan Uygulamalar Dikkate Alınarak, Ayrı Ayrı Hesaplanacak, Bu Suretle Bulunan İki Ayrı Birim Maliyet Bedelinin Aritmetik Ortalamasının Alınması ve Binanın Yüzölçümü İle Çarpılması Suretiyle Hesaplanacaktır.

28 İNŞAAT MALİYETİ HESAPLANMASI
Başladığı Yıl İçinde Bitirilmiş Olan İnşaatın Maliyetinin Hesaplanmasında, Daha Önce Yapılan Uygulamada Olduğu Gibi O Yıl İçin Tespit Edilen Birim Maliyet Bedeli Esas Alınacaktır.

29 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİMİ
Özel İnşaat Sahiplerinin Belediyeden İskan Ruhsatı Alırken, İhaleli İşlerde İşin Bitiminde Teminat Mektubunun Geri Alınmasında İlişsizlik Belgesi İstenmektedir. İlişiksizlik Belgesi, Özel İnşaatlarda İnşaat Maliyetinin Belli Bir Yüzdesi,

30 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİMİ
İhaleli İşlerde de Alınan İstihkak Bedelinin Yine Belli Bir Yüzdesi İşçilik Olarak Bildirilmesi Gerekmektedir. Asgari İşçilik Olarak  Bildirilmesi Gereken İşçilik Miktarı Bildirilmişse, Bildirilen İşçilik Ödenmişse ve Kuruma Sigorta Borcu da Yoksa İlişiksizlik Belgesi Verilmektedir.

31 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT USULLERİ
Asgari İşçilik Bildirimin Yapılıp Yapılmadığının Tespiti 3 Şekilde Yapılmaktadır. 1-  Sigorta Kurumun Ünitelerinde Yapılan Asgari İşçilik Tespiti. 2- Meslek Mensuplarının (SMM veya YMM) Raporlarıyla Yapılan Asgari İşçilik Tespiti 3- Sigorta Müfettişlerin İncelemesiyle Yapılan Asgari İşçilik Tespiti. Asgari İşçilik Tespiti Yukarıda Belirtilen 3 Durumdan Herhangi Birisiyle Yapılabilmektedir. Ancak Bazı Hallerde 1. ve 2. Sıradakilerle Bu Tespitlerin Yapılması Mümkün Olmamakta Mutlaka Müfettiş İncelemesi Yapılması Gerekmektedir.

32 MESLEK MENSUBUNCA RAPOR DÜZENLENEMEYECEK İŞYERLERİ VE İŞLER
Hariçten İşçi Çalıştırılmaksızın Daimi Nitelikteki İşyerlerinin Sigortalıları İle Yapılan İşler, (Mahiyet Kodu “2” İle Başlayan İşyerleri- Örnek: Park Ve Bahçelere Çocuk Oyuncakları İmalatı Yapan İşyeri ) Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Mal Teslimine İlişkin İşler, (Örneğin:Z Bankasında Çalışanlara Sağlanan Ayakkabı İşi) İnşaat Ruhsatı Olmayan Bina İnşaatı İşyerleri, İmar Mevzuatınca İnşaat Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Bina İnşaatları

33 MESLEK MENSUBUNCA RAPOR DÜZENLENEMEYECEK İŞYERLERİ VE İŞLER
Tescilsiz Bina İnşaatı İşyerleri, Tescil Edilip Süresinde Prim Belgeleri Verilmemiş Bina İnşaatı İşyerleri, Tamamlanmamış Bina İnşaatı İle Noksansız Geçici Kabulü veya Kesin Kabulü Yapılmamış İhale Konusu İşyerleri, SSK SMMM ve YMM İşyeri Kayıtlarının İncelenmesine Dair Yönetmeliğin 01/05/2004 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmesiyle Bu Tarihten Önce Bitirilmiş İhale Konusu İşler İle Özel Bina İnşaatı İşyerleri,

34 UYGULANACAK İŞÇİLİK ORANININ BELİRLENMESİ
29/09/2005 Tarihinden Sonra Başlayıp Biten İşlerden Dolayı Tarihli, Sayılı Resmi Gazete’ de Tebliğ Ekinde Yayınlanmış Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenmiş Olan Asgari İşçilik Oranları,

35 UYGULANACAK İŞÇİLİK ORANININ BELİRLENMESİ
29/09/2005 Tarihinden Önce Başlayıp Biten veya Bu Tarihten Önce Başlayıp Sonraki Tarihlerde Biten/Bitecek İşlerde Ek Sayılı Genelgedeki Oran İle Tebliğ Ekindeki Uygun Oran Kıyaslanarak Düşük Olan Esas Alınacaktır. Meslek Mensuplarınca İnceleme Raporu Düzenlenirken, Tebliğ Eki Listede Benzer Bir İş İçin Belirlenmiş Olan Oran Dikkate Alınmayacaktır.

36 UYGULANACAK İŞÇİLİK ORANININ BELİRLENMESİ
İhaleli İşin Birden Fazla Konuyu Kapsıyor Olması Ve Her Bir İşin Asgari İşçilik Oranının Bilinmesi Halinde, İşverenin Yazılı İsteği de Olmak Kaydıyla, Araştırma; Bu İşlerin Tümü İçin Ödenmesi Gereken Toplam İstihkak Tutarına, Yapılan İşlerin En Yükseğine İlişkin Asgari İşçilik Oranı Dikkate Alınarak Yapılacaktır. İşverence Bu Şekilde İşlem Yapılmasının Kabul Edilmemesi Durumunda İse, Asgari İşçilik Oranının Tespitini Teminen Durum Gerekli Belgelerle Birlikte Genel Müdürlüğümüze İntikal Ettirilecektir.

37 UYGULANACAK İŞÇİLİK ORANININ BELİRLENMESİ
İhaleli İşin Birden Fazla Konuyu Kapsaması Nedeniyle İşverence Yüksek Oran Talep Edilmemesi veya Tebliğ Ekinde İhale Konusu İşin İşçilik Oranı Bulunmuyorsa Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca İstenilebileceği ve Buna Göre Belirlenen Oran Uygulanabilecektir.

38 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİ
 Kurum Ünitelerince Asgari Tespit Yapılabilmesi İçin Süresinde İşyeri Bildirimin Yapılmış  ve En az Bir kez İşçilik Bildiriminde Bulunmuş Olmalıdır. Bu Durumda Kurum Ünitesinin Yapacağı Ön Araştırma Sonucu İhaleli İşlerde İstihkak Bedeline, Özel İnşaatlarda Maliyet Bedeline Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Asgari İşçilik Oranlarının %25 Eksilterek Uygulanması Suretiyle Bulunan Asgari İşçilikle, İşverenin Bildirdiği İşçilik Mukayese Edilmektedir.

39 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİ
Kurum Ünitelerince Yapılan Asgari İşçilik Tespitinde, İşverenin İşçilik Faturaları Dikkate Alınmamakta Bunun Yerine Bu Tür Faturalara Karşılık Gelmek Üzere %25 Götürü Bir Oran Eksilterek Uygulanmaktadır.

40 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİ
Meslek Mensuplarının ve Müfettiş İncelemelerinde Bu Oranda Herhangi Bir Eksilme Yapılmadan Uygulanmaktadır. Buna Karşılık İşçilik Faturaları Dikkate Alınarak İhaleli İşlerde İstihkak Bedelinden, Özel İnşaatlarda Maliyet Bedelinden Düşülmektedir.

41 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİ
 İşvereninin Asgari İşçilik Tespiti Müfettiş İncelemesini Gerektirir Bir Durumu Yoksa Bu Durumda Ya bu Tespiti Kurum Ünitesine Yaptırması Gerekir Ya da Meslek Mensubuna Rapor Düzenlettirmesi Gerekmektedir.

42 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİ
İşverenin İşçilik Faturaları İstihkak Bedelinin, Özel İnşaatlarda Maliyet Bedelinin %25'inden Fazla İse Bu Durumda Meslek Mensubuna Rapor Düzenlettirmesi Daha Uygun Olacaktır. Meslek Mensuplarının Rapor Düzenleme Yetkisi Tarihinden Sonra  Bitirilen İşler İçin Geçerli Olduğundan Bu Tarihten Sonra Bitirilen İşler İçin  Bu İmkan Kullanılabilir.

43 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİ
Kurum Ünitesince Tespit Edilen Eksik İşçilik Üzerinden Sadece Gecikme Zammı Alınmakta, Meslek Mensubunun Rapor Düzenlemesi Halinde Gecikme Zammından Başka İlave Olarak 506 Kanunun 140. Maddesinin 1. Fıkrasının C Bendinin 3. Alt Bendinin Son Paragrafına Göre Eksik İşçilik Bildirilmesinden Dolayı Asgari Ücretin 3 Katı ve Aynı Kanunun 130. Maddesinin 8. Fıkrasına Göre İşyeri Belgelerinin Geçersizliğinden Dolayı Asgari Ücretin 1/2'si Olmak Üzere Toplam Asgari Ücretin 3,5 Katı İdari Para Cezası Kesilmesi Gerekmektedir.

44 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİ
İhaleli İşlerde ve Özel İnşaat İşlerinde İlişiksizlik Belgesi Alınabilmesi İçin Asgari İşçilik Bildiriminin Yapılmış ve Borcunun Bulunmaması Gerekmektedir. Asgari İşçilik Tespiti Müfettiş İncelemesi Dışında Kurum Ünitesinde Ya da Meslek Mensubunun İncelemesiyle Yapılabilmektedir. Tespitin Kurum Ünitesinde Yapılması Durumunda Asgari İşçilik Oranı %25 Eksiltilerek Yapılmaktadır.

45 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİ
Bunun Yerine İşçilik Faturaları Dikkate Alınmaktadır. İşçilik Faturaları %25 ‘den Fazla İse, İşin Bitimi de 'den Sonra Bitirilmişse, Ayrıca 3,5 Kat Asgari Ücret Tutarındaki İdari Para Cezasının Kesilmesi Durumu Dikkate Alınmaya Değerse, Bu Durumda  Meslek Mensubuna Rapor Düzenlettirilmesi Daha Uygun Olacaktır.

46 MALZEMELİ İŞÇİLİK FATURALARI
A-) Kurumda Tescilli Olduğu Belirtilmiş (Kurumun İlgili Ünitesi - Sigorta Müdürlüğü ve İşyeri Sicil Numarası), İşin Bazı Bölümlerini Yapan 506 Sayılı Yasa Kapsamındaki Diğer İşverenlerden Alınmış Faturalara (Fatura, Gider Makbuzu) Dayanılarak Yapılan Malzemeli İşçilik Ödemeleri,

47 MALZEMELİ İŞÇİLİK FATURALARI
B-) Bağ-Kur ve Vergi Sicil Numaraları Belirtilmek Koşuluyla, İşin Bazı Bölümlerini Yanında Sigortalı Çalıştırmaksızın Bizzat Yapan İş Sahiplerinden Alınmış Faturalara ve Gider Belgelerine Dayanılarak Yapılan Malzemeli İşçilik Ödemeleri.

48 MALZEMELİ İŞÇİLİK FATURALARI
C-) İşin Bazı Bölümlerini, Yasalarla Kurulu Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olanları Çalıştırmak Suretiyle Yapmış Bulunanlardan Alınmış Fatura ve Gider Belgelerine Dayanılarak Yapılan Malzemeli İşçilik Ödemeleri,

49 MALZEMELİ İŞÇİLİK FATURALARI
D-) Malzeme Bedelinden Ayrı Olarak Nakliye Bedelinin Kesin Bir Şekilde Belirlendiği Faturalara Dayanılarak Yukarıda Sözü Edilen İş Sahiplerine Yapılan Nakliye Ödemeleri,

50 MALZEMELİ İŞÇİLİK FATURALARI
Aynı Faturada Hem Malzeme ve Hem de İşçilik Tutarı Kayıtlı İse Her İki Tutar Birbirinden Ayrı Kaydedilmiş Olsa Bile, Toplam Fatura Tutarı, Yaklaşık Maliyet Bedelinden Düşülecektir. Bu Durumda Hazır Beton, Nakliye, Malzemeli İşçilik İçeren Diğer Faturalar Maliyet Bedelinden Düşülerek Hesaplama Yapılmaktadır.

51 SALT İŞÇİLİK ÖDEMELERİ
A-) Salt İşçilik İçeren Fatura ve Gider Belgelerine Dayalı İşçilik Ödemeleri, B-) Doğruluğu İşyeri Kayıtları İle Kanıtlanabilen, Yerel Geleneklere Uygun Miktarları İçeren, Gerçekten Ödendiği Müfettişler Tarafından Saptanabilen Bütün Ücretler. (506 Sayılı Kanunun 78. Maddesi Uyarınca Saptanan Üst Sınırın Üzerindekilerde Dahil)

52 SALT İŞÇİLİK ÖDEMELERİ
Salt İşçilik Faturaları, Doğrudan SSK’ya Bildirilmiş İşçilikler Gibi, İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Asgari İşçilik Tutarından Düşülecektir. Sonuçta, Kuruma Yeteri Kadar İşçilik Bildirilmiş Olması Halinde İlişiksizlik Belgesi Verilmekte, Eksik İşçilik Olması Halinde de Fark İşçiliğin Yatırılarak İlişiksizlik Belgesi Verilmesi de Mümkün Bulunmaktadır.

53 SALT İŞÇİLİK ÖDEMELERİ
İşverenlerin Faturalı Ödemelerden Dolayı İnceleme Yapılmasını Talep Etmeleri Halinde İse Sigorta Müfettişleri Tarafından İnceleme Yapılarak Neticesine Göre İşlem Yapılmaktadır. Müfettiş İncelemesinde İşçilik Oranının % 25 Eksiği Uygulanmamaktadır.

54 ÖRNEK-1- 05/05/1999 İle 22/06/2004 Tarihleri Arasında Yapılan ve III. Sınıf A Grubunda Bulunan 3000 M² Yüzölçümündeki Bir Binanın Birim Maliyet Bedelleri Aşağıda Gösterilmiştir.  İnşaatın Yapıldığı Yıllar Birim Maliyet Bedelleri YTL YTL YTL YTL YTL YTL

55 ÖRNEK-1- Bu Durumdaki İnşaatın Maliyeti:
= = = = YTL X 3000 M2 = YTL Olarak Hesaplanacaktır.

56 ÖRNEK-1- Asgari İşçilik Oranı: %9 %75 Eksiği: 9 X 0.75 = 6.75
Yukarıdaki Örnek:1- Dikkate Alırsak Maliyet YTL. X = YTL Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Tutarıdır. YTL Üstünde İşçilik Bildirilmişse, Borcuda Yoksa İlişiksiz Belgesi Alabilecektir. YTL Altında İse Prim Belgesi Verilmeksizin Eksik İşçilik Primini Ödemeyi Kabul Ederse, Ödediğinde İlişiksiz Belgesi Verilecektir.

57 ÖRNEK-2- Sınıfı ve Grubu Yukarıda Belirtilen ve 01/02/2000 İle 30/07/2007 Tarihleri Arasında Yapılan ve Birim Maliyet Bedellerinin de Aşağıda Olduğu Gibi Varsayıldığında M² Yüzölçümündeki Bir Binanın Toplam Maliyeti Aşağıdaki Şekilde Olduğu Gibi; İnşaatın Yapıldığı Yıllar Birim Maliyet Bedelleri YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL

58 ÖRNEK-2- Bu Durumdaki İnşaatın Maliyeti:
= = YTL = = YTL YTL X 2000 M2 = YTL Olarak Hesaplanacaktır.

59 ÖRNEK-2- Asgari İşçilik Oranı: %9 %75 Eksiği: 9 X 0.75 = 6.75
Yukarıdaki Örnek:2- Dikkate Alırsak Maliyet YTL. X = YTL Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Tutarıdır. YTL Üstünde İşçilik Bildirilmişse, Borcuda Yoksa İlişiksiz Belgesi Alabilecektir. YTL Altında İse Prim Belgesi Verilmeksizin Eksik İşçilik Primini Ödemeyi Kabul Ederse, Ödediğinde İlişiksiz Belgesi Verilecektir.

60 – 2007/22 SAYILI GENELGE 4 Kat Üzerindeki (5 ve Daha Fazla Katlı) Konutlar Bina Yüksekliliği Metreyi Aşmamak Kaydıyla, Kalorifersiz Olarak Yapılmış Olsalar Dahi, Bu Yapılarda İmar Mevzuatına Göre Asansör Yapılması Zorunlu Olduğundan III. Sınıf B Grubunda, Bina Yüksekliği Metreyi Aşan Asansörlü ve/veya Kaloriferli Apartman Tipi Konutlar İse, IV. Sınıf A Grubunda Değerlendirilecektir.

61 – 2007/22 SAYILI GENELGE Bina Yüksekliği Metreyi Aşmayan 5 Kat ve Üzerindeki Konutlarda, Kod Altında Kalan Bodrum Katların İskana Yönelik Olarak İnşa Edilmiş Olması ve Bodrum Kat veya Katlarla Birlikte Kat Sayısının Beşin Üzerinde Olması Halinde, Kat Sayısının Tespitinde, İskana Yönelik İnşa Edilen Bodrum Katlar da Dikkate Alınacaktır.

62 – 2007/22 SAYILI GENELGE Bu İtibarla, Bodrum Kat veya Katlarla Birlikte Kat Sayısının 5 Kat Ya da Daha Fazla Olduğu ve Yapı Ruhsatnamesinde de III. Sınıf A Grubunda Gösterilen Konutlarda, Bodrum Katların İskana Yönelik Olarak İnşa Edilip Edilmediği (Kapıcı Daireleri de Dahil Olmak Üzere) Hususu Resmi Bir Yazı İle İşverenlerden Sorulacaktır.

63 – 2007/22 SAYILI GENELGE Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıf ve Grubunu, Bir Blokta Bulunan Farklı Mekanları Dikkate Almaksızın Belirlemektedir. Bu Bakımdan, Yapı Ruhsatnamelerine Göre Farklı Mekanlardan Oluştuğu Anlaşılan Yapılar, Bundan Böyle Yapılacak İşlemlerde Bir Bütün Olarak Dikkate Alınacak ve Yalnızca Bir Yapı Sınıf ve Grubunda Değerlendirilecektir.

64 Örneğin, Kullanım Amacı;
– 2007/22 SAYILI GENELGE Örneğin, Kullanım Amacı; Mesken, Dükkan ve Depo, Yapı Sınıf ve Grubu da; III-A, III-B Ve I-B Olarak Belirtilmiş Yapı Ruhsatında, Yapının Esas Alınacak Sınıf ve Grubunun Belirlenebilmesi İçin Yapının Nitelikleri İncelenecek Olup, Bu Bölümde Yapının Kaloriferli veya Asansörlü Olarak İnşa Edilip Edilmediğine veya Kat Sayısının 5 veya Üzerinde Olup Olmadığına Ya da Doğalgazlı Olarak İnşa Edilip Edilmediği Gibi Kıstaslara Bakılacaktır.

65 – 2007/22 SAYILI GENELGE 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’in Açıklamalar Bölümünün 2. Maddesinde “Tebliğin Revizyonu Çalışmalarında Sınıfı veya Grubu Değiştiren ve Tebliğden Çıkarılan Yapılar İçin, Yılından Önceki Tebliğlere Göre Yapı Sınıfı ve Grubu Belirlenerek Başlatılmış ve Devam Eden İşlerde, Söz Konusu Tebliğlerdeki Yapı Sınıfı ve Grubu Değiştirilmeksizin 2007 Yılı Tebliğinde Karşılığı Olan Tutar Esas Alınmak Suretiyle Hesap Yapılacağı” Öngörülmüştür.

66 – 2007/22 SAYILI GENELGE Buna Göre, Yapımına 2004 Yılında Başlanılan ve Yüksekliği 21,50 Metreyi Aşan Kaloriferli Bina İnşaatı İçin III. Sınıf B Grubu, Yapımına 2005 Yılında Başlanılan ve Yüksekliği 21,50 Metreyi Aşan Apartman Tipi Konut İçin İse IV. Sınıf A Grubu Birim Metrekare Maliyet Bedelleri Esas Alınacaktır.

67 – 2007/22 SAYILI GENELGE Dolayısıyla, Bina Yüksekliği 21,50 Metreyi Aşan ve Yapımına 2004 Yılı ve Öncesinde Başlanılan Apartman Tipi Konutlar İçin Ayrıca Yapı Sınıf ve Grubu Belirlenmediğinden Yapının Niteliğine Bakılarak, Yapımına 2005 ve Sonrası Yıllarda Başlanılan Apartman Tipi Konutlar İçin İse, Birim Maliyet Listesinde Yer Alan Yapı Sınıf ve Grubu Esas Alınmak Suretiyle İşlem Yapılacaktır.

68 MERSİN SMMM ODASI DURSUN GÖKTAŞ
AKDENİZDEN KARADENİZE SEVGİ VE SAYGILARIMIZLA


"ÖZEL VE İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları