Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI
TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI

2 Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
Daire başkanlığımız; 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkilatlandırılan, TKHK hizmet ihtiyacı doğrultusunda, Bakanlık Makamının 13/03/2014 tarihli ve Sayılı Onayı ile kurulmuştur.

3 MİSYONUMUZ Sağlık kurumlarımızda; Bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla değişen ve gelişen modern tıbbın gerektirdiği bilgi düzeyi ve uygulamaların, sağlık hizmet sunumunda yer alan personele kazandırılarak, personelin daha nitelikli hizmet verebilmesi için gerekli olan eğitim ve Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanması, ilgili kurum- kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılması eğitim ve Ar-Ge programlarının oluşturulması, desteklenmesi, yürütülmesi ve denetiminin yapılmasıdır.

4 VİZYONUMUZ Kurumumuza bağlı Kurum/Kuruluşların, hizmet kalitesi yüksek, insan gücü alanında etkili ve verimli, Sağlık Ar-Ge alanında rekabet unsuru güçlü, etkin lider kuruluşlar olmasına öncülük ederek, hizmet niteliğini arttırıcı eğitim ve Ar-Ge faaliyetleri düzenlemektir.

5 GÖREV TANIMI Makamın tarihli ve sayılı Onayı ile görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Kurumumuza bağlı birimlere yönelik, yürütülecek sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak, Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personel ile Kuruma yeni başlayan personelin uyum eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Eğitim Araştırma Hastanelerinin klinik ve norm kadro planlamaları ile eğitim-idari görevlisi ve başasistanların görevlendirme ve atanmalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek, Hizmet alanı ile ilgili konularda her türlü sınav ve değerlendirme işlemlerini yürütmek,

6 GÖREV TANIMI Sağlık birimleri bünyesinde sağlık alanında yürütülecek olan Ar-Ge faaliyetleri, hizmet sunumu ve geliştirilmesine yönelik projeler ile tahsis edilen kaynak kullanımı takibini yapmak, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak, Klinik araştırmalara ilişkin yürütülecek faaliyetleri idari ve mali yönden değerlendirmek ve takip etmek,

7 ORGANİZASYON ŞEMASI

8 Hizmet Sunumunda İlgili Mevzuatlar
Kanun 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 6550 Sayılı Araştırmaların Desteklenmesine Dair Kanun, Yönetmelik Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik Klinik Araştırmalar Yönetmeliği Yönerge Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge tarihli ve sayılı Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında Yönerge Genelge Uzman Tabiplerin Hizmet İçi Eğitim Talepleri Genelgesi( )  Kongre, Seminer ve Sempozyumlar ile ilgili (2004/97) sayılı Genelge Zam ve Tazminatlar Hakkında 25/07/2014 tarihli ve sayılı Genelge Strateji Geliştirme Başkanlığının Merkez Paydan Ar-Ge Ödenek Talepleri (2013/6 Sayılı) Genelgesi Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Hizmet Alımları Genelgesi (2013/1)

9 Hizmet İçi Eğitimler Hizmet içi eğitim kavramının çok değişik tanımları yapılmaktadır. Farklı tanımların olması konunun çok boyutlu olmasından kaynaklanmaktadır.  Bugün hizmet içi eğitimin en çok kabul gören tanımı şöyle yapılmaktadır Hizmet içi eğitim; istihdam edilmiş iş gücünün mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayan ve bireylerin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan her türlü eğitim-öğretim faaliyetidir. 

10 Hizmet İçi Eğitimler Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslekte olduğu gibi sağlıkta da yeni bilgi ve teknolojileri öğrenmeyi ve çalışanların bu konularda yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüz bilgi toplumunda kurum ve kuruluşlar artık çalışanlarında çok yönlü beceri sahibi olmaları, etkili çalışabilen ve bunu takım arkadaşlarına aktarabilen, takip edebilen ve değişen koşullara uyabilme yeteneği aramaktadır.  Bugün etkili çalışma teknikleri ve bilgi teknolojilerini kullanamayan kurumsal yapılar maalesef etkin donanıma sahip olsalar dahi, bunları kullanabilen yeteneklere sahip değillerse ilerleyememekte veya ayakta kalamamaktadırlar.

11 Hizmet İçi Eğitim Konuları
Hizmet sunumunun etkinliği ve hizmet sunumunda görev üstlenen bireylerin nitelik ve becerilerinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak olan eğitimleri dört ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar; İşe yeni başlayacak olanlara yönelik eğitim, Meslek kazandırma eğitimi, Meslekli olarak çalışmakta olanlara yönelik eğitim, Yöneticilerin eğitimine yönelik faaliyetler.

12 Hizmet İçi Eğitim Konuları
Dört ana başlıkta topladığımız Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin konular bakımından içeriklerini de aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. 1. İşe yeni başlayacak olanlara yönelik eğitim;  Hizmet öncesi eğitim, İşi tanıtma ve uyum eğitimi, İş başında eğitim, 2. Meslek kazandırma eğitimi; Meslek becerileri kazandırma eğitimi, Temel meslek eğitimi, 3. Meslekli olarak çalışmakta olanlara yönelik eğitim;  Teknolojiye uyum eğitimi, Meslekte ilerleme ve geliştirme eğitimi, İleri meslek eğitimi, (Sertifikalı Eğitimler)

13 Hizmet İçi Eğitim Konuları
4. Yöneticilerin eğitimine yönelik faaliyetler;  Yönetim bilimi ve teknolojisi eğitimi, Ar-ge, sorun çözme vb. konularda eğitim, Teknolojiyi izleme, değerlendirme ve uyarlama eğitimi, Toplam Kalite Yönetimi eğitimi, Değişim Yönetimi eğitimi, Kriz Yönetimi eğitimi, Örgüt Geliştirme eğitimi, Amaçlara Göre Yönetim eğitimi, Sinerji Yönetimi eğitimi, Zaman Yönetimi eğitimi, Stres Yönetimi eğitimi, Çatışma Yönetimi eğitimi, Proje Yönetimi eğitimi,

14 Hizmet İçi Eğitimin İlke ve Amaçları
Hizmet içi eğitimleri iki başlıkta sıralayacağımız ilkeler doğrultusunda değerlendirmek ve buna göre yürütülmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmak gerekmektedir. Bunlar; a) Amaçları bakımından hizmet içi eğitimler b) İlkeleri bakımından hizmet içi eğitimler

15 Hizmet İçi Eğitimlerin İlke ve Amaçları
A. Hizmet içi eğitimin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;  İşe yeni başlayan personele kuruma uyumunu sağlamak,  Personelin kurumun amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük içinde kavramasını sağlamak,  Personele işin gerektirdiği temel meslek becerilerini kazandırmanın yanı sıra eğitim eksikliklerini tamamlamak,  Personelin değişik alanlarda yatay ve dikey geçişlerini sağlayacak tamamlama eğitimlerini yapmak,  Bilim, teknoloji ve iş hayatında meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamak ve iş yöntem ve tekniklerini geliştirmek,  Sağlık hizmet sunumu bağlamında kurumun ürettiği; hizmet, uygulama, yenilik ve bilgilere ulaşılabilir kavramsal yetenekleri arttırmak Uygulama ve yeniliklere dair hizmetin kalitesini, nitelik, nicelik ve verimliliğini artırmak,  Hizmet sunumunda kaliteye mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak suretiyle, hata ve kazaları azaltmak, 

16 Hizmet İçi Eğitimlerin İlke ve Amaçları
B. Hizmet içi eğitimin ilkelerini şöyle sıralayabiliriz;  İş yerlerinde bilgi ve teknik etkinliğin artırılması düşüncesine destek olunması,  Hizmet içi eğitim, yaşam boyu eğitim ve kendini geliştirme kavramlarının bütünleştirilmesi,  İş görenlerin periyodik aralıklarla hizmet içi eğitime alınması,  Hizmet içi eğitim-verimlilik-meslekte ilerleme bağının kurulması,  Hizmet içi eğitim sonunda eğitim-ücret-yükselme dengesinin kurulmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması,  Hizmet içi eğitim almış kişilerin aldıkları eğitimle ilgili alanlarda çalışması,  Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin süreklilik göstermesi,  Kurumdaki her amirin maiyetinde çalışan personelin yetiştirilmesinden sorumlu olması,  Hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesi, 

17 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar
Hizmet İçi Eğitimlerde yaşanan sorunları dört ana başlıkta incelemek konunun anlaşılmasına bir başka önemli katkı sağlayacaktır. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinin Örgütlenme Sorunları, Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan ve Bu Faaliyetlere Katılan Personelin Özlük Hakları ile İlgili Sorunlar, Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan Personelin Nitelik ve Nicelik Sorunları, Hizmet İçi Eğitimde Koordinasyon Sorunları,

18 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar
1. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinin Örgütlenme Sorunları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için de 215. madde gereği, her kurumda bir eğitim biriminin kurulmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak İlgili maddede eğitim birimlerinin kurum içindeki yerinin nerede olacağı belirtilmediğinden, her kurumda hizmet içi eğitim birimlerinin kendi örgüt şemalarına uygun farklı basamakta ve yapıda kurulmalarına neden olmuştur. Daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve şeflik düzeyinde örgütlenmeler olmuştur. Bu farklılıklar kaynakların boş yere harcanmasına yol açacak hizmet içi eğitim birimlerini etkisiz, yetkisiz, verimsiz, çalışmayan kaynak tüketen bir duruma düşürmektedir.

19 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar
2. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan ve Bu Faaliyetlere Katılan Personelin Özlük Hakları ile İlgili Sorunlar. Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda verilen belgeler atama, yer değiştirme ve yükselmede dikkate alınmaması, Hizmet içi eğitim-verimlilik artışı-meslekte ilerleme ilişkisi başta meslek etkinliğinin arttırılması olmak üzere tüm meslek dallarında, meslek basamaklarının oluşmasında ölçüt olarak kullanılmaması,  Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda katılan personelin aldığı belgeler özlük haklarında fayda sağlamadığından, personel kurum değiştirerek daha iyi çalışma koşullarını tercih etmektedir.  Meslekte ilerleme ve alt-üst basamaklardaki görevlere gelmenin hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda başarılı olma yada hizmet içi eğitimi almış olma şartına bağlanmamış yada etkili kılınmamış olması.

20 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar
3. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan Personelin Nitelik ve Nicelik Sorunları Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim birimlerinin çoğunda eğitim ihtiyaçlarını saptayan, hizmet içi eğitim programları geliştiren, uygulayan ve değerlendiren eğitim uzmanlarının bulunmaması,   Kamuda tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı yaklaşık olduğu, bu personelin ’ünün sağlık ve yardımcı sağlık personeli olduğu, toplam Sağlık Bakanlığı çalışan sayısının ise olduğu değerlendirilmektedir. Görüldüğü gibi Bakanlığımız personel bakımından oldukça önemli bir sayısal güce sahip olan Milli Eğitim Bakanlığından sonra ikinci büyük kurumdur.

21 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar
3. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan Personelin Nitelik ve Nicelik Sorunları Bu kadar büyük personel sayısı ve hareketliliğine sahip Kurumumuzda; sadece 1 Daire Başkanı, 2 birim sorumlusu ve 10 diğer personel olmak üzere, toplam 13 personel ile Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, dolayısıyla yeterli personel sayısı ve kalitesinin oluşturulamaması, Burada da hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için merkezde dahi gerekli personel sayısının olmaması, doğrudan üst yöneticiler tarafından yeterince desteklenememesi.

22 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar
4. Hizmet İçi Eğitimde Koordinasyon Sorunları Hizmet içi eğitim sadece Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığının yürüttüğü bir etkinlik olmamalı bunun yanında üniversiteler, meslek örgütleri ve diğer kamu kuruluşları da hizmet içi eğitim çalışmalarına gereken önemi vermelidirler.  Benzer alanlarda çalışan kurumlarda eğitim programları ve ortak yararlanılabilecek eğitim ortamları açısından bir iş birliği ve koordinasyonun olmaması kaynakların etkin kullanılmasını engellemektedir. Bunu önlemek için kamu ve özel kesim kuruluşlarının hizmet içi eğitim birimleri arasında etkin iş birliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.

23 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar
Kurumumuz koordinatörlüğünde üniversiteleri, kamu ve özel kesimi kapsayan bir örgütsel yapılanmaya gidilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmamış olması,   Organizasyonlarda, yaşanan algı farklılıkları, aynı içerikli eğitimlerin belli bir sistematik dahilinde verilmemesi, eğitim doküman ve belgelerin yetersiz ve eksik düzenlenmesi. Eğitim konu ve içerikleri ile eğitime katılımların yeterince kayda alınmaması,

24 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
Sağlık tesislerinde çalışan personelin mesleki bilgi ve becerisini artırmaya yönelik geliştirilen hizmet içi eğitim programları Özellikli alanlarda görev yapan sağlık personeline yönelik geliştirilmiş sertifikalı eğitim programları (Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında) Mesleki gelişimi destekleyen kongre, sempozyum, seminer programları Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yurt dışına eğitim amaçlı görevlendirme,

25 Hizmet İçi Eğitim Veriler
KONULAR SAYI % Eğitime Alınan Uzman Hekim 485 11,26 ROP Eğitimi 109 2,53 KVC Eğitimi 181 4,20 Yanık Eğitimi 50 1,16 Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi için Görevlendirilen Hekim Sayısı 770 17,88 Acil Obstetrik Bakım Eğitimi için Görevlendirilen Ebe Hemşire 2541 59,01 Diğer Sağlık Personeli 170 3,95 Toplam Eğitim Alan Sayısı 4306 100

26 Sertifikalı Eğitimler
Sertifikalı eğitimler; sağlık tesislerinin özellikli birimlerinde görev yapan personele görevin gerektirdiği bilgi ve ileri düzey uygulama teknikleri kazandırmak üzere verilen eğitimlerdir.

27 Sertifikalı Eğitim Programlarında Yaşanan Sorunlar
Sertifikalı eğitim alanlarının kurumsal ihtiyaçlara göre belirlenememesi, Kurumların bağlı birimlerle istişare etmek yerine, merkezi bir başvuru özelinde durumu değerlendirmesi, Eğitim standartlarının hazırlanmasında etkili koordinasyon kurulamadığından, çalışmaların yavaş ilerlemesi, Kurumun kendi birimlerine yönelik sertifikalı eğitim programlarını belirleyememesi, Eğitim merkezi olmak üzere başvuruda bulunan, birimlerimizin mevzuat ve standartların yeterince bilinmemesi, Standarda göre istenilen evrakların tam zamanında ve doğru olarak gönderilmemesi

28 Sertifikalı Eğitim Alanı Belirleme Faaliyetleri
Sertifikalı eğitim programlarını kurumumuza yapılmış başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlarına göre sınıflandırdığımızda aşağıda yer vereceğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Kurumumuza Yapılan Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 57 Kurumumuzca Uygun Görülmeyen Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 33 Bakanlıkça Uygun Görülmeyen Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 4 Kurumumuzca Uygun Görülen Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 20 Standart Çalışmaları Tamamlanmış Olan Sertifikalı Eğitim Alanları 3 Standart Çalışmaları Devam Etmekte Olan Sertifikalı Eğitim Alanları 8 Standart Çalışmaları Başlatılacak Sertifikalı Eğitim Programları 5

29 Sertifikalı Eğitim Programları
1- Sertifikalı eğitim alanı olması uygun görülmeyen programlar Mevcut uygulama gereği kurumumuz yada diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sertifikalı program talepleri, kurumumuz eğitim komisyonunca değerlendirildikten sonra, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (SHGM) sunulmaktadır. SHGM uygun görülmeyen alanlar: İnfertilite ve Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uyku Hekimliği Sertifikalı Eğitim Programı Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uyku ve Uyku Bozuklukları Sertifikalı Eğitim Programı

30 Sertifikalı Eğitim Programları
2- Uygun görülen ve standart çalışmaları devam eden sertifikalı eğitim programları Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Diyabet Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Endoskopist Eğitimi Sertifikalı Eğitim Programı, Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı,

31 Sertifikalı Eğitim Programları
3-Standart çalışmaları başlatılacak sertifikalı eğitim programları Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Çocuk Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Klinik Psikiyatri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Yanık Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı,

32 Sertifikalı Eğitim Programları
4- Eğitim müfredatı ve standartları Bilimsel Komisyonumuz tarafından tamamlanarak yayımlanan sertifikalı eğitim programları Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Bugün itibarıyla sadece Yoğun Bakım konusunda eğitim merkezlerimiz teşkil olunmakta ve bazı merkezlerimizde de eğitimler başlatılmıştır.

33 Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları
Standartları yayımlanan «Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı» için Kurumumuza 37 adet başvuru yapılmış olup değerlendirme sonucunda 15 Kuruma «Uygulama Yetkisi» verilmiştir. No UYGULAMA YETKİSİ VERİLEN BİRİMLER 1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 6 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 7 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8 Giresun Prof.Dr.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi 9 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10 İstanbul Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12 Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 13 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 14 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 15 Karadeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Farabi Hastanesi

34 Sertifikalı Eğitim Programına Katılan Personel Sayısı
SERTİFİKALI ALAN PERSONEL SAYISI Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 10.252 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 3.460 Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 2.165 Kemoterapi Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 501 Temel Stoma Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 154

35 Yurt Dışı Eğitimleri Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi ile, 1 Şubat 1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacı ile Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Mesleki alanlarda yetiştirilmek üzere, her mali yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen kadrolar esas alınarak yurt dışına personel gönderilmektedir.

36 Yurt Dışı Eğitimlerde Sorunlar
Kurumların yeterince duyurmamaları nedeniyle mükerrer başvuruların olması, Eğitim konularının hassasiyetle değil keyfiyetle oluşturulması, Devlet personel başkanlığı nezdinde kurumsal etkililiğin kurulamaması, Başbakanlık tarafından uygunluk onaylarının geç verilmesi nedeniyle idari çalışmaların zamanında tamamlanamaması.

37 Yurt Dışı Eğitimde Başvurular
2014 Yılında Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel Sınavına 11 kişilik kontenjana 9 başvuru yapılmış olup 8 başvuru kabul edilmiştir. Yapılan Mülakat Sonucunda 6 personelin gitmesi uygun görülmüş, akseptans sağlayan 3 kişi gönderilmiştir.

38 2014 Yılı Yurt Dışı Eğitimler
KONULAR BAŞVURAN KİŞİ SAYISI GÖNDERİLEN KİŞİ SAYISI GÖNDERİLEN ÜLKE Sağlık Harcamaları 2 1 ABD Palyatif Tıp Palyatif Bakım Hastanelerde Hasta Güvenliğinin Sağlanması, Klinik Rehber Hazırlama Metodolojisi, Prematüre Retinopatisi 6 İsviçre, Japonya Almanya Kamu Hastaneleri Kurumu yok  - Diş Hekimliğinde Kullanılan Farklı Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Cihaz Yönetimi

39 Yabancı Uyruklu Sağlık Personelinin Ülkemizde Eğitimleri
Sağlık hizmet sunumunda ülkemiz sağlık ekibi ve kurumlarından eğitim almak ve bunları ülkelerinde uygulamak üzere, Ülkemize gelen yabancı sağlık personeline verilen eğitim hizmetleri de yine başkanlığımızın sevk ve koordinasyonunda sürdürülmektedir. Bu eğitimler; Sağlık Alanında İşbirliği kapsamında yabancı ülkelerle imzalanan protokol hükümleri uyarınca herhangi bir ihtisas alanında belirlenen sayıdaki doktor ve diğer sağlık personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini artırmak üzere ülkemizde eğitime alınmaları suretiyle yürütülmektedir.

40 Yabancı Uyruklu Sağlık Personelinin Ülkemizde Eğitimleri
Sağlık ve Tıp alanında Milletlerarası Antlaşma yapılan yabancı ülke sağlık personelinin eğitim faaliyetleri, Kurumumuz, Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülmektedir.

41 Yabancı Uyruklu Personelin Branşlarına ve Ülkelerine Göre Dağılımı
ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI EĞİTİM KONUSU Azerbaycan 1 Bronkoskopi 5 Endoskopi-Gastroskopi-Kolonoskopi-Rektoskopi Palyatif Bakım 2 Genel Cerrahi 7 Plastik Cerrahi Bariatrik Cerrahi Dermotoloji Ekokardyografi CVS Kardiyoloji 10 Neonatoloji Nefroloji Anestezi 30 Çeşitli Branşlar TOPLAM 65

42 Yabancı Uyruklu Personelin Branşlarına ve Ülkelerine Göre Dağılımı
ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI EĞİTİM KONUSU Afganistan 18 Hastane Yönetimi 4 Çeşitli Branşlar 1 Ağız Diş Sağlığı 8 Mesleki ve İdari labaratuvar 10 Pediatrik Kardiyoloji 3 Çocuk TOPLAM 45 Filistin Acil Tıp Çocuk Hastalıkları Kadın Doğum Gambiya 16 Sağlık Yönetimi 12 28

43 ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI EĞİTİM KONUSU Gürcistan 6 Yenidoğan-Kadın doğum 11 Çeşitli Branşlar 1 Genel Cerrahi 2 Kardiyoloji Yoğun Bakım Endoskopi TOPLAM 23 Kırgızistan Embriyoloji Uzmanı Kosova 8 Kardiak Anestezi-Perfizyon-Anestezi-Kardiyovasküler Cerrahi-Elektrositimülasyon-ERCP Yanık Mamografi-Girişimsel Radyoloji Göz 10 cerrah-radyolog-hemşire 16 Jinekolog-hemşire 7 Radyoloji-Jinekoloji 69

44 ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI EĞİTİM KONUSU Laos 11 Kardiyoloji TOPLAM Moldova 10 Kadın Doğum Özbekistan 13 Hastane Yönetimi Sağlık Yönetimi 16 Neonatoloji-Çocuk-Jinekoloji 14 Çocuk 53 Tacikistan Bütçe Planlaması ve Yönetimi 5 15 Türkmenistan 20 travmatoloji-iç hastalıkları norocerrahi-üroloji Kardiyoloji-Acil Tıp 40 GENEL TOPLAM 365

45 Ülkemizde Eğitim Alan Yabancı Uyruklu Personelin Ülkelerine Göre Dağılımı
Ülke Adı Kişi Sayısı Afganistan 45 Filistin 4 Gambiya 28 Azerbaycan 65 Gürcistan 23 Kırgızistan 2 Kosova 69 Özbekistan 53 Laos 11 Moldova 10 Tacikistan 15 Türkmenistan 40 Toplam 365

46

47 Ar-Ge-İnovasyon Ar-Ge; Toplumun kültür ve bilgi birikimini arttırmak ve bunu yeni uygulamalarda kullanmak için yapılan düzenli, yaratıcı  çalışmalardır. İnovasyon ise, yeni ya da geliştirilmiş bir ürünün, hizmetin ve üretim yönteminin geliştirilmesi ve bunun sonucunda kurumsal ve toplumsal faydaya yönelik verilerin elde edilmesi sürecinin tümü inovasyonu oluşturmaktadır.

48 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış
Hayatımızın her aşamasında yer alan AR-GE-İnovasyon çalışmaları doğrudan insan yaşamıyla ilgilidir. AR-GE, ülkelerin, toplumların mevcudiyetini ve yaşam kalitesini dert edinir. Ar-Ge’ye gerekli önemi veren ülkeler toplumlarının refah seviyesini en az üç-dört kat arttırmayı başarmışlardır. Dünyada yaşanan krizler incelendiğinde ortaya ilginç bir sonuç çıkmaktadır. AR-GE’nin krizlerden etkilenmeyip aksine kriz zamanlarında daha çok getiri sağlayan bir faaliyet alanı olduğu görülmüştür. Bu nedenle de AR-GE her hal ve durumda önem verilmesi ve desteklenmesi gereken bir alandır.

49 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış
Her AR-GE çalışması mutlaka üç aşamayı içermelidir: Bunlar ölçme, izleme ve değerlendirmedir. Bu nedenle proje bazlı çalışma gereklidir. Her çalışma bir proje olarak ele alınmalı, gerekirse alt projelere bölünerek yetkili kişilerce yönetilmelidir. Her projenin mutlak suretle bir müşterisi olmalıdır. AR-GE, firmaların ve devletlerin en üst yöneticileri tarafından sahiplenilmesi gereken bir kavramdır. Ancak bu şekilde toplumsal farkındalık ve AR-GE bilinci oluşturulabilir. Gelecekte var olmak için bugünden tezi yok gerek devlet olarak gerek kurum olarak gerekse birey olarak AR-GE’ye gereken ehemmiyeti vermeliyiz. Unutmamamız gerekir ki; Ancak Teknolojisini Kendisi Geliştiren Ülkeler Gelişmiş ve Bağımsız Ülkelerdir.

50 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı dikkate alınarak konuya bakıldığında; halen kalkınmış ülkelerde yapılan Ar-Ge faaliyetleri, dünyada yapılan araştırmaların %95’ini, dünya patent mülkiyetinin %94’ünü oluştururken, dünya nüfusunun %70’ini oluşturan kalkınmakta olan ülkeler ise bu faaliyetlerin ancak %5’ini gerçekleştirmekte olup, dünya patent mülkiyetinin yalnızca %6’sına sahiptirler. Ayrıca, gelişmiş ülkelerin Ar-Ge harcamaları GSMH’nın %2-3’ü dolayında iken, Gelişmekte olan ülkelerde bu oran % ’ü civarındadır. Dolayısıyla; Ar-Ge gelişmişlik düzeyi bakımından da son derece önemli bir göstergedir.

51 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış
Kişi Başına Ar-Ge harcamaları 2003 te 42 dolardan 2013 te 176 dolara Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı iken Milyon Kişi başı bilimsel yayın sayısı Yerli patent başvurusu 2003 te 425 iken 2013 te 4732 olmuş Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde AR-GE’ye ayrılan pay 0.40Türkiye’de yüzde 0,95,  Avrupa Birliği’nde yüzde 1,92

52 Kişi Başına Ar-Ge Harcaması
Kaynak: TÜİK * TÜİK tarafından yayımlanan “OECD Ülkelerine Yönelik Karşılaştırmalar Çerçevesinde, Türkiye’de Satın Alma Gücü Paritesi Göstergeleri” (ABD Doları=1,00) kullanılmıştır.

53 Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı
Kaynak: Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites) (TÜBİTAK ULAKBİM) Kasım 2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir 53

54 Türkiye’de Milyon Kişi Başına Düşen Bilimsel Yayın Sayısı
Kaynak: Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites) (TÜBİTAK ULAKBİM) Kasım 2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir

55 TPE’ye Yapılan Patent Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı
Kaynak: TPE İstatistikler TPE tarafından raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır

56 Ar-Ge Harcamalarının GSYH'ye Oranı
Kaynak: TÜİK

57 Sağlıkta Ar-Ge Günümüzde ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini ölçmede kullanılan göstergeler içerisinde sağlık çok önemli bir gösterge olarak yer almaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler bir taraftan insanların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırırken, diğer taraftan da sağlık harcamalarının çok önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sağlık, Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerinin en önemli olduğu alanların başında gelmektedir.

58 Sağlıkta Ar-Ge Genel kabul görmüş uygulamalarda olduğu gibi; Sağlıkta yapılan Ar-Ge’de tıbbi ve idari olmak üzere iki amaca yönelik olarak yapılmaktadır. Tıbbi Ar-Ge faaliyetleri; klinik ve sağlık sorunlarına yönelik araştırmalardır. İdari Ar-Ge faaliyetleri; sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin kalitesini yükseltmek amacıyla işletmecilik sorunlarının belirlenip, çözümüne yönelik olarak yapılan araştırmalardır. Gelişmiş ülkelerde sağlık alanındaki Ar-Ge faaliyetleri, toplam Ar-Ge faaliyetleri içinde önemli bir yere sahipken, Ülkemizde Ar-Ge çalışmaları giderek artmasına rağmen hala gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür.

59 Ar-Ge ve Yenilik Alanında Gelişmeler ve Hedefler
2011 2012 2013 2018 Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ya Oranı(%) 0,56 0,86 0,95 1,80 TZE Cinsinden Ar-Ge Personeli Sayısı (%) 92.801 TZE Cinsinden Araştırmacı Sayısı (%) 72.109 82.122 89.075 Kaynak: 2011, 2012 ve 2013 verileri TÜİK 2018 yılı verisi Onuncu Kalkınma Planı tahminidir.

60 Sosyo-Ekonomik amaç ve harcama grubuna göre kamu kesimi Ar-Ge harcaması, 2013 (Toplam Bütçe ) Kamu Sağlık Alanı Ar-Ge Harcaması,2013 Sağlık Payı %1,6 Kaynak: TÜİK, 2013

61 Sağlık Ar-Ge Alanı Performans Göstergeleri
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2011 Ulaşılacak Hedef 2017* 20023* Kamu Kesimi Ar-Ge Harcamaları İçinde Sağlık Ar-Ge (%) 3 9 15 Üniversite Ar-Ge Harcamaları İçinde Sağlık Ar-Ge (%) 33 35 40 Ticari Kesimi Ar-Ge Harcamaları İçinde Sağlık Ar-Ge (%) 6,7 10 *Tahmini Hesaplanmış Değerler Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

62 Sağlıkta Ar-Ge Fon Kaynakları
Döner Sermayeden pay aktarımı TÜBİTAK projeleri Kalkınma Bakanlığı Diğer Araştırma Fonları (Ajanslar, dernekler gibi)

63 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEP)
Finansmanın %50’si SB’den SB Müşteri Kurum

64 Sağlıkta Ar-Ge Bu kapsamda; Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 2013/106 Nolu “Sağlık Alanının Öncelikli Alan Olması” Kararı ile sağlık sektörü öncelikli alan olarak kabul edilmiştir. Alınmış olan bu kararda sağlık sektörünün Ar-Ge yapılanması içindeki önemine dair farkındalık ve sağlıkta Ar-Ge’nin önemine dikkat çekilmiştir.

65 Sağlıkta Ar-Ge Sağlığın öncelikli alan olarak kabul edilmesi kararını müteakip; 5 alan “Sağlıkta Öncelikli Alanlar” olarak ilan edilmiştir.

66 TUBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Programı Yürürlükteki Projeler

67 TUBİTAK ARDEP Tarafından Destek Kararı Verilen Projelerin Yıllara göre Dağılımı

68 Sağlık Ar-Ge Faaliyetleri
TÜBİTAK ARDEP Tarafından Destek Verilen Projelerin 1003 (Sağlıkta Öncelikli Alanlar) Projelerine Oranı

69 Sağlık Ar-Ge Faaliyetleri
TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Projesi -2014 Projenin Adı Kurum Proje Yürütücüsü Anne ve yenidoğanların kord kanında kızamık immunglobulin g(IGg) antikor düzeylerinin saptanması ve bu bebeklerde seropozitivitenin izlenerek kızamık aşısı uygulama zamanının yeniden düzenlenmesi Ankara Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi THSK

70 Kurumumuzun Müşteri Olduğu TUBİTAK 1007 Kamu Kurumları Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Projeleri
Proje No Proje Adı Yürütücü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Açıklama 106G086 Hastaneler İçin Güneş Enerji Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik, Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi Projesi Prof. Dr. M. Dursun MAT - Niğde Üniversitesi - ODTÜ - Hidroenerji Ltd. Şti. (54 Ay) Devam Ediyor 106G098 Lucilia Sericata’nın Larvaları ile Zor İyileşen Yaraların Tedavisi Prof. Dr. Turgut İPEK -İstanbul Üniversitesi (36 Ay) Son PSUP Yazıldı. TUBİTAK’tan projenin kapanmadı talep edildi. 105G056 Hepatit B Enfeksiyonunun Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi Projesi Doç. Dr. Aynur BAŞALP -TÜBİTAK (MAM) -GATA -RTA Firması (56 Ay) Uygulama aşamasındadır. 106G089 Nanocerrahi İçin Femtosaniye Fiber Lazerler Geliştirilmesi ve Kullanımı Projesi Yrd. Doç. Dr. F. Ömer İLDAY - Bilkent Üni. Fen Fak. (UNAM) - Ankara Üniversitesi (36 Ay) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izlenmektedir. 106G090 Tıbbi Uygulamalar İçin Kızıl-Ötesi Lazer Fiberlerin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR - Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi (UNAM) (46 Ay) 2013/1 Genelgesi kapsamında projenin devam ettirilmesi gündeme gelmiş ancak uygun bulunmamıştır.

71 Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Hizmet Alımları Genelgesi (2010/82 ve 2013/1) Kapsamında İncelenen Projeler
Konu Kurum Proje Yürütücüsü Kapsam Gestasyonel Diyabetli Gebelerde Omega-3 Balık Yağı Suplementasyonunun Kord Kanı İnsülin Benzeri Büyüme Faltörü-1 (Insulin Like Growth Factor-1; IGF-1) Geni DNA Metilasyonu Üzerine Etkisi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Dilek DİLLİ 2013/1 Kabul edildi. Kornea İleri Araştırma Merkezi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği İdari Sorumlusu Doç.Dr. Nurullah ÇAĞIL 2013/6 Değerlendirme sürecinde Otizm Teşhisi Almış Çocuklarda Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizm Sıklığının Araştırılması TKHK Nihal UĞUZ

72 Sağlık Ar-Ge Faaliyetlerinde Sorunlar
Genelde önerilen proje sayılarının artmasına karşın, Kamu Hastaneleri olarak önerilen proje sayılarında hala çok gerilerde kalınması, Hastanelerde Ar-Ge birimlerinde Ar-Ge faaliyetleri ve projeler ile ilgili verilerin tam anlamıyla tutulmaması, Kurumumuza Ar-Ge faaliyetlerine yönelik geri bildirimlerin yapılmaması, Mevzuat olarak; Kurumumuz eğitim fonksiyonlarına yönelik işleyiş tanımlanır iken, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik bir yapılanmaya yer verilmemesi,

73 Sağlık Ar-Ge Faaliyetlerinde Sorunlar
Sağlık Ar-Ge alanında TÜBİTAK öncülüğünde başlatılan çalışmaların EAH’lerimize nüfuz etmesinin sağlanamaması, Proje sayılarının arttırılması için farkındalık oluşturulamaması, Yöneticilerin Ar-Ge çalışmalarına yeterince olumlu bakmaması, Çalışan personelin Ar-Ge bilincinin geliştirilmesi yönünde çalışma ve eğitimlerin yapılmaması, Sağlık birimlerinde Ar-Ge birimlerinin kurulmaması ve hatta atıl personelin bu birimlerde istihdam edilmesi, Hizmet sunumu ve ihtiyaçların belirlenmesinde Ar-Ge faaliyetlerinin çoğu zaman gündeme bile alınmaması.

74 Ar-Ge Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi
Kurumsal yapı içerisinde; Ar-Ge nitelikli ihtiyaçların belirlenmesi, Sağlıkta Ar-Ge alanında kurumsal yapılanmanın tamamlanarak kapasite geliştirilmesi, Biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman v.s. konularında araştırma altyapılarının desteklenmesi, “Ar-Ge Merkezlerinin” kurulması ve desteklenmesi, Eğitim Araştırma Hastanelerinin Ar-Ge yapılarının güçlendirilmesi, Bu hedeflere yönelik olarak Daire Başkanlığımız EAH’nin girişimcilik kabiliyetlerinin yükseltilmesi ve rekabet gücünün artırılması için Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yapılanma içindedir.

75 Klinik Araştırmalar Bir veya birden fazla araştırma ürününün klinik, farmakolojik veya diğer farmakodinamik etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak; advers olay veya reaksiyonlarını tanımlamak; emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını tespit etmek; güvenliliğini ve etkililiğini araştırmak amacıyla insanlar üzerinde yürütülen çalışmalardır.

76 Klinik Araştırmalar Girişimsel olmayan klinik araştırma: İnsana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları ifade etmektedir. Girişimsel klinik araştırmalar: Hekim müdahalesi ile yapılan klinik araştırmalardır.

77 2014 Yılı Klinik Araştırmalara İlişkin Veriler
Destekleyici tarafından yürütülecek klinik araştırma başvuru sayısı 105 TKHK’dan Onay verilen girişimsel klinik araştırma sayısı 72* Girişimsel olmayan klinik araştırma sayısı 9 *13 adet klinik araştırmanın onayları 2015 yılına sarkmıştır, 10 klinik araştırma için destekleyici tarafından eksikliklerini tamamlaması yönünde geri bildirimde bulunulmuştur.

78 2014 Yılı Klinik Araştırmalara İlişkin Veriler
Onay Verilen Girişimsel Klinik Araştırmaların Dağılımı Faz I - Faz II 4 Faz III 26 Faz IV, Etkililik, Güvenlik, Diğer Çalışmalar 42

79 Klinik Araştırmalarda Yaşanan Sorunlar
Genel Sekreterliklerin ön izin sürecini Yönerge kapsamında 7 iş günü içerisinde tamamlayamaması. Nitelikli insan gücü istihdamının olmaması, Firmaların ilk başvurularını Hastaneye mi yoksa Genel Sekreterliğe mi yapacaklarına yönelik olarak mevzuatta kesin hüküm bulunmaması, Klinik Araştırma bütçelerinin firmalar tarafından ayrıntılı olarak hazırlanmaması ve istenilen hizmetlerin net olarak ifade edilmemesi, Klinik araştırma kapsamında destekleyici firma tarafından kabul edilen hizmet bedellerinin çalışmanın yürütüleceği diğer üniversite hastanelerine göre düşük olması,

80 Klinik Araştırmalarda Yaşanan Sorunlar
Tüm onaylar alındıktan sonra Klinik Araştırmaların hastanelerde yürütülmesi için hastane yöneticisi, sorumlu araştırmacı ve destekleyici firma arasında sözleşme imzalama sürecinde gecikmeler olması, Sözleşmeyi değerlendirecek nitelikli personel bulunmaması ve sözleşmeye yönelik mevzuatta belirleyici hükümlerin olmaması, Klinik araştırma kayıtlarına ilişkin verilerin hastanelerde ve Genel Sekreterliklerde yeterince tutulmaması, Klinik araştırmaların mali yönden takip edilmemesi, Klinik araştırma sonuçlarından haberdar olunmaması.

81 Çözüm Önerileri Klinik araştırma ön izin ve sözleşme süreçlerinin hızlandırılması, Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinde yürütülen/yürütülmesi planlanan klinik araştırmaların mali yönden takip edilmesi ve kayıtlarının tutulması. (araştırmacı ödemeleri, kuruma ödemeler) Kurumumuz tarafından uygun görülen Klinik araştırmalar için bütçe formunda yer alan hizmet bedellerine uygunluk ve yapılan diğer ödemelerin takip edilmesi, Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinde tamamlanan klinik araştırmalar için sorumlu araştırmacı tarafından ayrıntılı sonuç raporunun hazırlanması ve en geç otuz gün içerisinde Kurumumuza bildirilmesi,

82 Çözüm Önerileri Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinde yürütülen/yürütülmesi planlanan klinik araştırmalarla ilgili olarak başlama/alınan hasta sayısı/bitiş tarihi gibi bilgilerin yer aldığı veri akışının sağlanması, Kurum tarafından izin verilmesine rağmen başlatılmayan, sonlandırılan veya sorumlu araştırmacının değiştiği gibi önemli durumların en geç otuz gün içerisinde nedenleri ile bildirilmesi,

83 Sonuç olarak ne yapmalıyız
Türkiye de süratle eğitim, araştırma ve geliştirmeye önem veren bir toplum yaratmalı, öncelikle gençleri bilinçlendirmeliyiz. Bilim ve sanayide başarıya saygı duyan ve ödüllendiren bir ülke olmalıyız. Merak eden, araştıran, öğrenen bir topluma dönüşmek zorundayız.

84 Kaynakça 1-TÜİK verileri 2-TÜBİTAK verileri 3-United Nations istatistikleri 4-Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve diğer kurumların Ar-Ge Raporlamaları 5- Türkiye Bilişim Şurası Raporları 6- Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları 7-Araştırma Bilgi Sistemleri Yayınları 8-Türkiye Patent Enstitüsü Yayınları 9-Thomson Reuters Veri Tabanı Yayınları 10- OECD Ülkeleri ve Dünya Ülkeleri istatistikleri 11- Klinik Araştırmalar Yönetmeliği 12-İlgili konular Hakkında Yayınlanmış Kişisel makale ve yayınlar (Gazi, Ankara, Marmara, İstanbul Üniversiteleri)

85 Sabrınız için teşekkür ediyorum.
“Kendi gelecekleriyle ilgili öngörüleri olmayan ülkeler, başkalarının öngörülerini yaşarlar.”  Sabrınız için teşekkür ediyorum. TÜNAY ŞAHİN


"II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları