Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 E ğ er ısıya hassas bir malzemeyi so ğ uk bir ortamda ta ş ımak istiyorsanız, kurubuz çözüm yolu olabilir.  Kurubuz CO2’in katı halinden ba ş ka bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " E ğ er ısıya hassas bir malzemeyi so ğ uk bir ortamda ta ş ımak istiyorsanız, kurubuz çözüm yolu olabilir.  Kurubuz CO2’in katı halinden ba ş ka bir."— Sunum transkripti:

1

2  E ğ er ısıya hassas bir malzemeyi so ğ uk bir ortamda ta ş ımak istiyorsanız, kurubuz çözüm yolu olabilir.  Kurubuz CO2’in katı halinden ba ş ka bir ş ey de ğ ildir.  Basınç altındaki CO2 gazını hızlıca bir yere bo ş altarak kurubuz elde edebilirsiniz.

3

4

5

6

7

8

9  Gazlı içeceklerin asiti CO2 ile sa ğ lanmaktadır.  CO2 su ile reaksiyona girerek karbonik asit meydana getirir. CO 2 + H 2 O ↔ H 2 CO 3  Basınç altında bu denge sa ğ a do ğ ru kayar. Yani çözeltinin asitli ğ i basınç arttıkça artar.

10

11

12  Azotlu,  Fosforlu,  Potasyumlu,  Kompoze olarak dört ana gruba ayrılırlar.

13 Amonyum Sülfat: Amonyum sülfat beyaz renkli ve toz ş ekere benzedi ğ i için halk arasında Ş eker Gübre olarak da adlandırılır. Kimi zaman açık ye ş il, açık mavi veya grimsi ye ş il renklerde de olabilir. Bile ş iminde %21 Azot bulunan Amonyum Sülfat, asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre kullanılırsa, asitleme yapabilir. Bu nedenle Amonyum sülfat yerine Amonyum Nitrat kullanılmalıdır. Amonyum Nitrat: Amonyum nitrat, kireç ihtiva eder ve 100 kilosunda 20 ile 26 kg arasında saf azot vardır. Üre: Azotlu kimyevi gübrelerden Üre içerisinde en fazla Azot bulunduran gübredir. 100 kg da 45 ile 46 kg saf Azot bulunur. Suda tamamen erir ve beyaz renkli, yuvarlak tanelidir. Üre bütün bitkilere rahatlıkla uygulanır. Sonbahar, ilkbahar taban gübrelemelerinde, bitkinin geli ş me dönemlerinde de kullanılabilir. Ürenin fazla verilmesi gerekti ğ i durumlarda, verilecek miktar birkaç dozlamaya bölünerek uygulanmalıdır.

14 Süper fosfat: Süper fosfat tane halinde ve granül grünümündedir. Açık gri veya boz renkli olan süper fosfat içerisinde %16 ile 18 oranında suda eriyebilen Fosfor asiti vardır. Triple Süperfosfat: Fosforlu gübrenin di ğ er bir çe ş idi de Triple Süper fosfattır. 100 kg da 43 ile 46 kg arasında Fosfor asiti vardır. Kirli veya veya gri granül halindedir. Uzun süre rutubetli yerlerde saklanırsa su alarak topakla ş ır ve sertle ş ir. E ğ er topakla ş ırsa bu kesekler kırılarak kullanılabilir.

15 Potasyum Sülfat ve Potasyum Nitrat olmak üzere iki çe ş ittir. Ülkemiz toprakları genelde potasyum bakımından yeterli durumda oldu ğ undan, potaslı gübre tüketimi de sınırlıdır. Potasyum Sülfat %48 ile 52 oranında Potasyum bitki besin elementi içerir. Potasyum Nitrat ise %46 oranında Potasyum bitki besin elementi içermektedir. Potasyumlu kimyevi gübreleri ancak, toprak analizi yaptırıldıktan sonra alınan tahlil sonuçlarına göre ihtiyaç olan yerlerde, uygun miktarda kullanılmalıdır. A ş ırı kullanım toprakta Potasyum birikimine yol açar.

16 Kompoze gübreler birden fazla bitki besin maddesini bir arada bulundururlar. Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin maddeleri azot, fosfor, potasyumdur. Bunlar sırasına göre: % olarak ifade edilir. Örne ğ in:15-15-15 terkibindeki bir kompoze gübrenin 100 kilogramında; 15 kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kiloda potasyumoksit var demektir.

17  NH3+ H3PO4 → NH4H2PO4  NH3+ NH4H2PO4 → (NH4)2HPO4  2NH3+ H2SO4 → (NH4)2SO4  NH 3 (g) + HNO 3 (aq) → NH 4 NO 3 (aq)

18 3 H 2 + N 2 ↔ 2 NH 3

19

20  Bu koruyucu, katı ve sıvı ya ğ ların bozulmasını önlemek için kullanılmaktadır. Bitkisel ya ğ larda, et ürünlerinde, dilimlenmi ş patateslerde, hazır çorbalarda ve sakızlarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Ço ğ unlukla BHA ve BHT katkı maddeleri ile birlikte kullanılır. Kansere sebep olabilir. Gastrit ve cilt tahri ş ine neden olabilir, kandaki hemoglobine zarar verdi ğ i için bebek ve küçük çocuk gıdalarında izin verilmemi ş tir.

21  Butillenmi ş hidroksianisol(BHA) ve Butillenmi ş hidroksitoluen(BHT) katı ve sıvı ya ğ ların bozulmasını, küflenmesini önlemek için kullanılmaktadır. Tahıl ve ürünlerinde, sakızlarda, bitkisel ya ğ larda, patates cipslerinde, tazeli ğ ini muhafaza etmek için bazı paketlenmi ş gıda maddelerinde kullanılmaktadır. Yapılan bazı çalı ş malarda bu katkı maddesinin farelerde kansere sebep oldu ğ u bildirilmi ş tir. Bebe mamalarında izin verilmemi ş tir, alerjik reaksiyon yapabilir, hiperaktiviteye, kanserojen, estrojen etkilere ve di ğ er olumsuzluklara sebep olabilir.

22  Bu katkı maddesi ekmek ve unlu gıdalarda hacım artırmak ve daha güzel ekmekiçi yapısı olu ş turmak için kullanılmaktadır. Bromat hayvanlarda kansere sebep olmaktadır. Bromat ABD ve Japonya dı ş ında bütün dünyada yasaklanmı ş tır.

23  MSG, hazır çorbalar, salata sosları, sucuk, salam, sosisler, tütsülenmi ş balık, patates cipsleri gibi pekçok paketlenmi ş gıda maddelerinde lezzet artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bir yazar ve sinir hastalıkları uzmanı olan Dr. Russell Blaylock’a göre; ani kalp ölümleri ile (özellikle sporcularda) ve MSG ve yapay tatlandırıcılar gibi katkı maddelerin sebep oldu ğ u excitotoxic hasarlar arasında bir ba ğ bulunmaktadır. Excitotoxinler bir gurup heyecan artırıcı amino asitlerdir ki, bunlar hassas sinir hücrelerinin ölümüne sebep olabilir. Pekçok tüketici de MSG nin hastalık yapıcı etkisini bizzat ya ş amı ş lardır. MSG içeren gıdaları yedikten sonra ortaya çıkan bu rahatsızlıklar, ba ş a ğ rısı, mide bulantısı ve kusmadır.Birçok üründe MSG kullanımı maalesef gizli yapılmakta etikette gösterilmemektedir. E ğ er güvenli bir katkı maddesi ise üreticiler neden gizlerler?

24  Bu yapay tatlandırıcılar diyet soda, diyet gıdalar ve dü ş ük kalorili gıdalarda kullanılmaktadır. 1970 li yıllarda yapılan çalı ş malarda farelerde beyin tümörüne sebep oldu ğ u belirtilmi ş tir. 2005 de yapılan en son ara ş tırmalar küçük dozlarda bile farelerde beyin tümörleri ile birlikte lenf ve kan kanseri meydana getirdi ğ ini ortaya koymu ş tur. Aspartama duyarlı insanlar, tüketimden sonra ba ş a ğ rısından, ba ş dönmesinden ve hallusinasyondan ızdırap çekebilirler. Aspartama duyarlı olan ki ş ilerde anjioödeme veya göz kapaklarında, dudaklarda, ellerde veya ayaklarda ş i ş meye neden olur.

25  Asesulfam-K normal ş ekerden 200 defa daha tatlı dır. Fırın ve pasta ürünlerinde, sakızlarda, jelatinli ş ekerlemelerde ve me ş rubatlarda kullanılmaktadır. İ ki fare ara ş tırmasında bu maddelerin kansere sebep oldukları ve di ğ er çalı ş malarda ise bu katkı maddesinin güvenirli ğ inin bulunmadı ğ ı ispatlanmaktadır.

26  Olestra, Olean markası ile, krakerlerde ve patates cipslerde katı ya ğ yerine kullanılmaktadır. Bu sentetik katı ya ğ vücut tarafından emilememektedir. Bu madde ishale, gev ş er ba ğ ırsak, karın a ğ rıları, beden gücünün azalmasına ve gazlanmaya sebep olabilir.

27  Sodyum nitrit veya sodyum nitrat sucuk, salam, sosislerde, hazır et yemeklerinde, tütsülenmi ş balıklarda, tuzlanmı ş bifteklerde ve di ğ er i ş lenmi ş etlerde koruyucu, renk verici ve lezzet verici olarak kullanılmaktadır. Bu katkı maddeleri, nitrosaminler denilen kanser olu ş turucu kimyasalların olu ş umuna yol açarlar. Bazı çalı ş malar, tüketilen konserve etler ve nitrit ile insanlarda olu ş an kanser arasında bir ba ğ ın oldu ğ unu göstermi ş tir. Nitritler nefes daralması, ba ş dönmesi ve ba ş a ğ rısı ile sonuçlanabilecek rahatsızlıklara sebep oldu ğ u bildirilmektedir. Bebek ve küçük çocukların gıdalarında kullanılması kesinlikle yasaktır.

28  SO2, sülfitleyici maddeler (Sülfür dioksit, sodyum veya potasyumsülfit, bisülfit, metabisülfit) olarak da bilinirler. Gıda koruyucusu olarak ve fermente içeceklerin kaplarında kullanılırlar. Fırınlanmı ş ürünler, çaylar, çe ş niler, deniz ürünleri, reçeller, jöleler, kurutulmu ş meyveler, meyve suları, konserve ve suyu alınmı ş sebzeler, dondurulmu ş patates ve çorba karı ş ımlarında ve içeceklerde bulunurlar. Sülfitler gö ğ üste sıkı ş ma, kurde ş en, karında kramp, ishal, kan basıncı dü ş mesi, ba ş ta yanma hissi, halsizlik, nabız hızlanması gibi bulgulara neden olur. Ayrıca sülfitler, bunlara duyarlı astımlılarda astım ata ğ ını tetikleyebilir. Bir çok restoranın salata barında yüksek düzeyde sülfit mevcuttur.

29  Benzoatlar, muz, kek, hububat, çikolata, soslar, katı ve sıvı ya ğ lar, meyankökü, margarin, mayonez, süt tozu, patates tozu ve kuru maya gibi bazı gıdaların i ş lenmesi sırasında gıda koruyucusu olarak kullanılır. Fırın mamulleri, peynir, sakız, çe ş ni, dondurulmu ş mandıra ürünleri, yumu ş ak ş eker gibi gıda ürünlerinde, kozmetik ürünlerde, di ş macunlarında eczacılıkta a ğ ız yoluyla alınan bir çok ilaçta, öksürü ğ e kar ş ı antiseptik ve mantara kar ş ı merhem yapımında kullanılır. Astıma, sinirsel bozuklu ğ a, ve çocuklarda hiperaktiviteye, kurde ş ene neden olabilir ve astımı a ğ ırla ş tırabilir. Bu gurubun önemli bir kısmını parabenler olu ş turur. Parabenler gıda, kozmetik ve ilaçlarda koruyucu olarak kullanılırlar. Metil, etil, propil, butil paraben ve sodyum benzoat bunlara örnektirler. Bu maddelere duyarlı ki ş ilerde alındıklarında, a ğ ır cilt bulguları veya deride kızarıklık, ş i ş lik, ka ş ıntı ve a ğ rıya neden olurlar.

30  İ ngilterede yapılan son ara ş tırmalarda ise parabenlerin kullanıldı ğ ı ürünleri tüketen ve gö ğ üs kanserine yakalanmı ş insanların kanserli dokularında paraben kimyasallar bulunmu ş tur. Bu parabenlerin, parfüm, deodorant, krem, güne ş ya ğ ları, çe ş itli makyaz ürünleri ve di ş macunu kullanımı ile cilten absorbe edilerek vücuda giri ş inin sa ğ landı ğ ı anla ş ılmı ş tır. Dokulara yerle ş en parabenler östrojen hormonlarını artırarak dengeyi bozmakta ve kanser tümörleri olu ş maktadır. Bu bulgulardan sonra yukarıda ismi geçen ürünlerin paraben içeren çe ş itlerinden ş iddetle kaçınılması sa ğ lı ğ ımızın bir gere ğ i olmalıdır..

31  Margarinler gıda katkı maddesi olmadı ğ ı halde burada zikretme ihtiyacı duyduk. Zira margarinler burda zikri geçen katkı maddelerinden de daha büyük tehlikeler arzetmektedir. Hidrojene edilmi ş bitkisel ya ğ ları yapmak için kullanılan proses, kalp rahatsızlıklarını ve ş eker hastalı ğ ını te ş vik eden trans ya ğ larını husule getirmektedir. “The Institute of Medicine” tüketicilerin trans ya ğ ları mümkün mertebe çok küçük miktarlarda tüketmelerini önermektedir. Etiketlerinde margarin ve bitkisel katı ya ğ ları içeren krakerler, kuru pasta, bisküvi, pasta ürünleri, salata sosları, ekmek ve benzeri ürünleri tüketmekten kaçınmalısınız. Bunlar ekseriya ürünün raf ömrünü uzatmak, lezzetini sabit tutmak ve ucuza mal etmek için kullanılmaktadır.

32  Renklendirici; Kekler, ş ekerlemeler, konserve sebzeler, peynirler, sakızlar, sosis, dondurma, portakallı içecekler, salata sosları, mevsim salataları, tatlı, reçel, unlu gıdalar, çerez, konserve balık, hazır çorbalar, alkolsüz me ş rubatlar ve ketçap gibi bazı gıdalar tartrazin içerirler. Tartrazin duyarlı insanlarda kurde ş en veya astım ataklarına neden olabilir. tiroid tümörü, kromozom hasarı, hiperaktivite ve aspirin duyarlılı ğ ı gibi rahatsızlıklara sebep olabilir;Norveç ve Avusturya'da yasaklandı.

33  Renklendirici; sentetik kömür katranından üretiliyor; mandıra ürünleri, tatlılar ve içeceklerde kullanılır; farelerde beyin tümörüne sebep olmu ş tur. Çocukların tüketmesi tavsiye edilmiyor, Belçika, Fransa, Almanya, ısviçre, ısveç, Avusturya ve Norveç'te yasaklandı.

34  Renklendirici; kiraz ve vi ş ne, konserve sebze, muhallebi, tatlı, pasta,biskuvi ve çerezlerde kullanılır; ı ş ı ğ a kar ş ı duyarlılı ğ a ve troid hormonu seviyesini arttırıp hipertroidism'e neden olabilir; farelerde yapılan çalı ş mada troid kanserine neden oldu ğ u saptanmı ş tır; Avustralya, Amerika ve Norveç'te yasaklandı.

35  Renklendirici; sentetiktir;unlu gıdalar, pasta, tatlı, çerez, dondurma, içecek ve konserve balık, hazır çorba ve bazı ş urup cinsi ilaçların üretiminde kullanılır; yan etkileri kurde ş en, rinit (burun akması), burun tıkanıklı ğ ı, alerji, hiperaktivite, böbrek tümörü, kromozom hasarı, karın a ğ rısı, bulantı ve kusma, hazımsızlık ve i ş tahsızlıktır; Norveç'te yasaklandı.

36

37  Ş EKERLER DO Ğ ADA NASIL BULUNUR Ş ekerler do ğ ada genellikle bitkisel ve hayvansal ürünlerde bulunur. Sakaroz; ş eker pancarı ve ş eker kamı ş ının bünyesinde bulunur. Sofra ş ekeri olarak bilinen kristal ş eker veya beyaz ş eker sakaroz kökenli ş ekerdir ve sadece ş eker kamı ş ı veya ş eker pancarından elde edilebilir. Fruktoz ise meyve ş ekeri olarak bilinir ve en çok üzümde % 7 civarında bulunur. Laktoz ise sütte do ğ al olarak bulunan ş ekerdir. Anne sütünde de % 2 civarında laktoz bulunur.

38  N İŞ ASTA VE N İŞ ASTA BAZLI Ş EKER KAVRAMI Ni ş asta kompleks karbonhidrat olarak tanımlanan, suda çözünmeyen, basit sakkarit zincirlerinin bir araya gelmesinden olu ş an polisakkaritlerdir. Tat verici özelli ğ i yoktur. Ni ş asta içeren tarımsal ürünler arasında; mısır, patates, bu ğ day ve pirinç sayılabilir. Ni ş asta bazlı ş eker genellikle ni ş asta içeren mısır, bu ğ day ve patatesten elde edilir. Do ğ ada bulundu ğ u ş ekliyle normalde tat verici özelli ğ i olmayan ve suda çözünmeyen ni ş astanın, hidrolizi ve izomerizasyonu suretiyle üretilir.

39  PANCAR Ş EKER İ SAKAROZDUR. SAKAROZ PANCARIN İ Ç İ NDE DO Ğ AL HALDE BULUNUR… Pancar ş ekeri ba ş ka bir deyi ş le sofra ş ekeri, pancarda do ğ al olarak bulunan sakarozun, pancar içinde bulunan di ğ er maddelerden ayrılarak saf hale getirilmesiyle üretilir. Yani do ğ ada ş eker pancarı içinde bulunan sakaroz, pancarın içinden alınır ve sofraya ta ş ınır. Sofra ş ekeri % 99,9 saflıkta sakarozdur.

40  N İŞ ASTA BAZLI Ş EKER, GLUKOZ, FRUKTOZ VE YÜKSEK Ş EKERLER İ ÇER İ R. MISIR VE BU Ğ DAYDA BULUNAN N İŞ ASTANIN PARÇALANMASI İ LE ELDE ED İ L İ R. Ni ş asta bazlı ş eker ise, ni ş asta içinde bulunan kompleks polisakkaritlerin enzim/asit yardımıyla parçalanarak kısmi olarak basit ş ekerlere dönü ş türülmesi suretiyle elde edilir. Parçalanma düzeyine göre ürünlerde de ğ i ş ik oranlarda monosakkarit (glukoz/fruktoz) ve yüksek ş ekerler bulunabilmektedir. Ni ş asta bazlı ş eker üretiminde önce mısırdan ni ş asta, ni ş asta sütü olarak ayrılır, ni ş asta sütü içindeki polisakkaritlerin kısmi olarak parçalanmasıyla ni ş asta bazlı ş ekerler elde edilir.

41  Kimya ö ğ retisinde ş eker tanımı içinde monosakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritlerin tamamı yer aldı ğ ından, etiket üzerindeki içindekiler bilgisi içinde yer alan “ ş eker” ibaresi her zaman pancar ş ekerini i ş aret ediyor olmayabilir. O nedenle Türk Gıda Kodeksinde adlandırıldı ğ ı ş ekilde “ beyaz ş eker” veya “pancar ş ekeri” veya “sakaroz” ibaresinin aranması yerinde olur.


" E ğ er ısıya hassas bir malzemeyi so ğ uk bir ortamda ta ş ımak istiyorsanız, kurubuz çözüm yolu olabilir.  Kurubuz CO2’in katı halinden ba ş ka bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları