Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelirin Yeniden Dağıtımı: Kavramsal Konular

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelirin Yeniden Dağıtımı: Kavramsal Konular"— Sunum transkripti:

1 Gelirin Yeniden Dağıtımı: Kavramsal Konular
CHAPTER 12 Gelirin Yeniden Dağıtımı: Kavramsal Konular

2 Türkiye’de Hanehalkı Gelir Dağılımı
Yüzde 20'lik grupların gelirden aldığı paylar, Yüzde 20'lik gruplar Türkiye Kent Kır 2004 2005 Toplam 100.0 Birinci yüzde 20(1) 6.0 6.1 6.4 6.3 İkinci yüzde 20 10.7 11.1 10.8 11.5 11.2 11.3 Üçüncü yüzde 20 15.2 15.8 16.0 15.9 Dördüncü yüzde 20 21.9 22.6 21.4 22.7 Beşinci yüzde 20(2) 46.2 44.4 46.1 43.5 43.9 44.2 Gini Katsayısı 0.40 0.38 0.39 0.37 (1) Toplam gelirden en az pay alan grup (2) Toplam gelirden en fazla pay alan grup

3 Fakirliğin Ölçümü (Measuring Poverty)
Fakirlik Çizgisi (Poverty line); minimum seviyede yeterli bir hayat standardı için gerekli olan reel gelir seviyesine fakirlik çizgisi denilmektedir. Fakirlik çizgisinin hesaplanmasında ilk adım yeterli standard beslenme için gerekli diyetin minimum maliyetini hesaplamaktır. İkinci adım değişik büyüklükteki ailelerin gıda harcamalarının gelir içindeki payını bulmaktır. Fakirlik çizgisi bu oranının yeterli diyet maliyeti ile çarpımı ile hesaplanmaktadır.

4 Gelir Dağılımında Adaletsizliğin Ölçümü
Gini katsayısı; gelir eşitsizliğinin ölçülmesinde kullanılan bir katsayıdır. O ile 1 arasında değer alır. Küçük gini katsayısı daha adil bir gelir dağılımını ifade ederken yüksek gini katsayısı adaletsiz bir gelir dağılımını göstermektedir.

5 Gelir türlerine göre yıllık kullanılabilir fert gelirlerinin oransal dağılımı, 2004, 2005 (15 ve daha yukarı yaştakiler) Gelir Türleri Türkiye Kent Kır 2004 2005 % Toplam  100.0 Maaş ve ücret  38.7 39.2 44.5 45.6 23.9 23.4 Yevmiye  3.5 3.3 2.9 2.8 5.0 4.7 Müteşebbis  31.8 28.8 25.7 22.2 47.5 44.8 Gayrimenkul  2.7 3.2 3.6 1.3 1.2 Menkul kıymet  2.2 2.3 2.0 Transfer  21.2 23.0 21.6 22.8 20.2 23.6

6 Gelir Dağılımı ile İlgili Verilerin Yorumlanması
İstatistik kurumlarının topladığı veriler sadece nakit gelirle ilgilidir. aynî transferler hesap dahilinde değildir (örneğin ev hanımları, ev sahibi olanlar). Resmî veriler vergileri ihmal etmektedir. Bütün veriler vergi öncesidir. Gelir yıllık olarak ölçülmektedir. Halbuki gelir yıldan yıla fark edebilir. Yaşamboyu gelir dikkate alınmalıdır ancak hesaplaması zordur. Gelirden ziyade tüketimin ekonomik refahın göstergesi olarak alınması gerektiği zira tüketicilerin gelirden değil fakat tüketimden fayda sağladıkları ifade edilmektedir.

7 Basit Faydacı Sosyal Refah Fonksiyonu (Simple Utilitarianism)
Basit Faydacı Sosyal Refah Fonksiyonu (Simple Utilitarianism) Faydacı Sosyal Refah Fonksiyonu: W = F(U1, U2, ,,,, Un) “Promote Greatest Good for Greatest Number” Toplamacı Sosyal Refah Fonksiyonu W = U1 + U2 + … + Un Varsayımlar Bireylerin benzer fayda fonksiyonları vardır ve fayda gelire bağlıdır. Gelirin marjinal faydasının azalan olduğu varsayılmaktadır. Gelirin toplam miktarı sabittir. Bu varsayımlar altında devlet tam eşitlik sağlanana kadar geliri yeniden dağıtması gerekir. Review General Concept of Social Welfare Function Utilitarianism simply means W a function of people’s utility Conventional Welfare Economics posits W = F(U1, U2, …, Un), but this so general it doesn’t tell us much Utilitarians believed in additive welfare function, although W = F( ) is called a utilitarian welfare function

8 Gelir Eşitsizliği Uygulamaları
Gelir Eşitsizliği Uygulamaları Toplumun net kazancı. Paul bu kadar fayda kazanmaktadır. Paul’in marjinal faydası Peter’in marjinal faydası e f Peter’in bu kadar fayda kaybetmektedir. d c MUPeter Peter’den ab’yi al ve Paul’a ver Sosyal Refah Maksimum MUPaul Paul’ün Geliri Peter’in Geliri 0’ a b I* Paul’ün Geliri Peter’’in Geliri

9 Varsayımların Değerlendirilmesi
Varsayım 1; temel olarak bireylerin benzer fayda fonksiyonuna sahip olduğunu tespit etmek imkansızdır. Çünkü mal ve hizmet tüketmekten elde edilen hazın objektif bir ölçüsü yoktur. Varsayım 2; mallar için marjinal faydanın azaldığı varsayımı gerçekçi iken gelir için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. Örneğin gelirin marjinal faydası sabit olursa ne olur? Varsayım 3; bireylerin faydaları hem gelire hem de boş zamana bağlı olduğu durumda yeniden dağıtım politikaları bireylerin boş zaman ve çalışma tercihlerini değiştirerek toplam geliri azaltabilir.

10 Maximin Kriteri (Rawlscı Sosyal Refah Fonksiyonu)(The Maximin Criterion)
Sosyal Refah Fonksiyonu W = Minimum(U1, U2, …, Un) Maximin kriteri – En iyi yeniden dağıtım politikası toplumda en kötü durumunda olanın durumunu iyileştiren politikadır. Rawlsyan sosyal refah fonksiyonu orjinal durum kavramına dayanmaktadır. Rawls insanların toplumdaki yerlerinin ne olduğunu bilmedikleri bir durumdan hareket etmektedir. Buna “cahillik peçesi” (veil of ignorance) denilmektedir. Only important consideration is the utility of the least well-off member. Society’s objective is to maximize the utility of the person with the least utility. This implies there should be complete equality except to the extent that departures from equality increase the welfare of the worst-off person. No inequality acceptable unless it works to the advantage of everyone. Original position – “behind the veil of ignorance” – people will adopt maximin because of the insurance it gives against disastrous outcomes Criticisms Should decision made in original position have any special claim to ethical validity Are people really that risk adverse? It can lead to some weird outcome. “A new opportunity arises to raise the welfare of the least disadvantaged by a slight amount, but almost everyone else must be made substantially worse off, except for a few individuals who would become extremely wealthy.” Because all that is relevant is the welfare of the worst-off person, the maximin criterion indicates that society should take advantage of the opportunity

11 Pareto Etkin Gelirin Yeniden Dağıtımı
Yeniden dağıtım her zaman birilerinin durumunu kötüleştirir mi? Hem toplamacı, hem de maximin kriterine göre gelir dağılımı pareto iyileştirme değildir. Ancak bireyler diğergam (alturistic) ise bu taktirde fayda fonksiyonu aşağıdaki gibi olur. Bu tipik bir dışsallık problemidir. Fayda Fonksiyonu Ui = F(X1, X2, …, Xn, U1, U2, …, Ui-1, Ui+1, …, Um) Gelir Dağılımı Kamusal Bir Maldır. Zira eşitsizliğin derecesi herkesin faydasını etkilemektedir. Sosyal güvenlik ağı. Herkes kendi kontrolünün dışındaki sebeplerle fakir duruma düşebilir. Bu fikir 17. yüzyıl düşünürü Hobbes’a aittir. Sosyal istikrar. Eğer insanlar çok fakir duruma düşerse bu taktirde suç, talan ve başkalarının malına tecavüz olayları artabilir. Assumption that utility depends on your income only implies that al redistribution must hurt at least one person so redistribution can never be a Pareto improvement. If we assume that utilities depend not only on their own income, but those of others, then redistribution can be a Pareto improvement.

12 Gelir Dağılımı ile İlgili Diğer Düşünceler
Sürece karşı Çıktı Gelir dağılımının adil olması gelirin yeniden dağıtılması ile ilgili sğreçlerle yargılanmaktadır. Robert Nozick Toplumun geliri yeniden dağıtması gibi bir durum söz konusu değildir zira toplumun yeniden dağıtılacak bir geliri yoktur. Sadece bireylerin geliri vardır. Hareketlilik (Mobility) Gelir gurpları arasında bir üst veya daha üst gelir gruplarına geçme durumu olduğunda gelir dağılımı ahlaki bir konu olmaktan çıkmaktadır. Örneğin ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, 1960 yılında en düşük gelir gurubunun çocukları 1990 yılında yetişkin olduklarında daha yüksek gelir grupları arasında yer almaktadırlar [Hertz 2006]. Yolsuzluk (Corruption)Glaeser, Scheinkman ve Shleifer [2003] kanun hakimiyetini olmadığı ülkelerde gelir dağılımındaki eşitsizliğin ekonomik büyüme üzerine çarpıtıcı etkilerinin olduğu tespit etmişlerdir.

13 Harcama Yansıması (Expenditure Incidence)
Cari harcamaların reel gelirin dağılımı üzerine etkisine harcama yansıması denilmektedir. Devlet vergilendirme ve harcama politikası ile gelir dağılımını etkilemektedir. Harcama yansımasının tespit etmek birkaç nedenden dolayı son derece zordur. Nisbi fiyat etkisi (Relative price effects) Kamusal Mallar (Public goods) Aynî transferlerin değerlendirilmesi (Valuing in-kind transfers)

14 Aynî Transferler (In-kind Transfers)
Peynirin Kilosu 1 TL Diğer Malların Fiyatı 1 TL Diğer Mallar H 420 E3 340 A F U 300 E1 260 B D 20 60 150 210 Aylık Peynir Miktarı

15 Aynî Transfer (In-kind Transfers)
Diğer Mallar H 420 A F 300 E5 168 E4 136 B D 82 126 150 210 Aylık Peynir Miktarı

16 Aynî Yardımların Nedenleri
Fırsat Eşitliği (Commodity egalitarianism); örneğin herkesin içinde yaşanabilir bir eve sahip olması. Refah Dolandırıcılığını Azaltmak (Reduce welfare fraud); ihtiyacı olmayanlara yardım yapılmasını engelleyebilir. Politik Faktörler (Political factors); sadece yardımı alana değil ancak malı üreten açısından bir kazanç olduğu için politik olarak arzulanır.


"Gelirin Yeniden Dağıtımı: Kavramsal Konular" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları