Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANA DONANIM ELEMANLARI  Bilgisayar ile ilgili temel birimlerin (CPU, Ram, Ekran Kartı, Modem, Tv kartı, Ethernet kartı, Ses kartı... ) üzerine takıldı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANA DONANIM ELEMANLARI  Bilgisayar ile ilgili temel birimlerin (CPU, Ram, Ekran Kartı, Modem, Tv kartı, Ethernet kartı, Ses kartı... ) üzerine takıldı."— Sunum transkripti:

1

2

3 ANA DONANIM ELEMANLARI

4  Bilgisayar ile ilgili temel birimlerin (CPU, Ram, Ekran Kartı, Modem, Tv kartı, Ethernet kartı, Ses kartı... ) üzerine takıldı ğ ı, bu birimler ve di ğ er çevre birimlerin veri aktarımının yapıldı ğ ı en önemli parçalardan biridir.  Üzerinde kendine ait chip setleri yer almaktadır.

5  Bunların temel görevi i ş lemci, RAM, hard disk, ekran kartı, modem vb. donanım bile ş enleri arasındaki veri akı ş ını düzenleyerek i ş lemciden aldı ğ ı komutlar aracılı ğ ıyla verileri ilgili birimlere ula ş tırmak ve enerji gereksinimlerini sa ğ lamaktır.

6  Merkezi i ş lem birimi; bilgisayarın program komutlarını bellekten aldıktan sonra kodlarını çözerek kar ş ılı ğ ı olan i ş lemleri yerine getiren elemanıdır.  Ayrıca veriler üzerinde mantıksal kıyaslamalar, aritmetiksel i ş lemler ve kontrol i ş lemlerini gerçekle ş tirir.  Bilgisayar üzerindeki tüm parçaların ileti ş imi i ş lemci üzerinden gerçekle ş ir.

7

8  Bilgisayarın çalı ş ması için gereken temel i ş letim sistemine bios denmektedir.  Bilgisayarın açılı ş sırasında yapılması gereken tüm i ş lemleri denetleyen, ayarlamaları yapan parçadır. Günümüzde en çok soket tipli çift çekirdekli i ş lemciler kullanılmaktadır.

9

10  Bilgisayardaki sayısal verileri kullanıcının anlayaca ğ ı analog forma dönü ş türen, sayısal verileri i ş leyerek ş ekiller, yazılar, semboller vb. görüntülerin monitöre aktarılmasını sa ğ layan karttır.  Kendi üzerlerinde sayısal verileri i ş leyebilmek için RAM ve CPU barındırırlar.

11

12  Bilgisayara veri giri ş ve çıkı ş ını sa ğ layan elemanlardır.  Modem, yazıcı, ses kartı, fare, cdrom gibi parçaları örnek olarak verebiliriz.

13  Bilgisayarın sesi i ş lemesini ve daha sonra bu sesi kullanıcıya aktarmayı sa ğ layan bir karttır.  CD kalitesinde 16-128 bitlik ses alınabilmekle birlikte ses kartları sayesinde ses kaydı da yapılabilmektedir.  Ses kartı günümüzde bütün bilgisayarların standart bir donanımı haline gelmi ş tir ve genellikle anakartların üzerinde (on board) bir çip olarak yer almaktadır.

14  Bilgisayarın a ğ a ba ğ lanıp veri alı ş veri ş inde, ileti ş imde bulunabilmesini sa ğ layan elektronik devredir.  A ğ kartları anakart üzerindeki PCI yuvasına takılabilece ğ i gibi, kablosuz olarak da USB giri ş ine takılabilmektedir.

15  Verileri ses sinyallerine ses sinyallerini verilere dönü ş türebilen cihazlara modem (Modulator-Demodulator) denmektedir.  Bilgisayarın i ş ledi ğ i verileri telefon hattı üzerinde ta ş ımak için onları ses sinyallerine çevirmek gerekir.  Bu sinyalleri telefon hattı aracılı ğ ı ile kar ş ıdaki bilgisayara iletti ğ imizde, kar ş ıdaki alıcı bilgisayar bu ses sinyallerini kullanabilece ğ i verilere dönü ş türebilmektedir.

16  Bilgisayarlara veri giri ş i yapmak için kullanılan parçalara giri ş birimleri denmektedir.  Klavye, fare, mikrofon, kamera, cd / dvd sürücü, tarayıcı, barkod okuyucuları örnek olarak verilebilmektedir.

17  Birçok tu ş un bir araya gelmesiyle olu ş ur.  Her bir harf için bir ASCII kod ve bu kodların birle ş ti ğ i bir ASCII tablo vardır.  Herhangi bir tu ş a basıldı ğ ı zaman aslında ASCII tablodan harf yada i ş aret yollanır.  Daha sonra bu ASCII kod kar ş ılı ğ ı ekranda görüntülenir.

18  Klavyelerde kullanılan dilin özelli ğ ine göre üzerindeki tu ş ların sayısı ve yerleri de ğ i ş mektedir.  Türkiye’de kullanılan klavyeler genellikle 101 veya 102 tu ş lu olup Q veya F tipi olmak üzere iki çe ş ittir.

19

20  Ekranda gözüken imleç yardımıyla komut giri ş i yapılmasını sa ğ lar.  Fare çevre birimi olarak kullanılmakla birlikte i ş aretleme, tıklama ve sürükleme i ş lemlerini de gerçekle ş tirir.

21

22  Digital Video Disc (Sayısal Video Diski) sözcüklerinin ba ş harflerinden olu ş an bir kısaltmadır.  Dı ş görünü ş ü ve boyutları nedeniyle CD'den pek farklı görünmeyen DVD'ler, üzerlerinde uygulanan teknoloji ve farklı veri saklama biçimleriyle bir CD'den yakla ş ık 7 kat daha fazla bilgi saklayabilirler.

23

24  Klavye, fare, dokunmatik ekran gibi giri ş birimleri aracılı ğ ı ile bilgisayarlara girilen verilerin i ş lenerek kullanıcılara sonuç olarak iletilmesi sa ğ layan parçalardır.  Ekran, yazıcı (printer), kulaklık, hoparlör gibi parçalar çıkı ş birimi olarak kullanılmaktadır.

25  Hem giri ş hem de çıkı ş birimi olarak kullanılmaktadır.  Giri ş ve çıkı ş birimlerinden gelen verilerin sonuçlarının ekranda gözükmesini ve bilgisayarla ki ş i arasındaki görsel ileti ş imi sa ğ lar.  Bir text ekranın geni ş li ğ i 80 karakter, boyu 25 satırdır. Grafik ekranda pikseller (nokta) bulunur.

26  Bir ekranda ne kadar çok piksel varsa ekranın çözünürlü ğ ü o kadar artar.  640 x 480 piksel, 800 x 600 piksel, 1024 x 768 piksel, 1280 x 1024 piksel örnek olarak verilebilir.  Ekranlardan titre ş imsiz ve az radyasyonlu olanları tercih edilmelidir.  Ekranların boyutu 14 inç, 15 inç, 17 inç, 19 inç ve 21 inç olarak de ğ i ş ebilmektedir.

27

28  Ekrandaki bilgilerin ka ğ ıt üzerine basılmasını sa ğ lar.  Yazıcılar 3 çe ş ide ayrılır;  Nokta Vuruşlu Yazıcı (Dot Matrix): 9 i ğ neli ve 24 i ğ neli olabilir. Ş erit takılarak kullanılır. Dakikada 1-3 sayfa hızında olabilirler. Sürekli form ka ğ ıdı veya düz ka ğ ıt kullanabilirler. Baskı kalitesi iyi de ğ ildir.

29  Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı ( İ nk jet): Dakikada 1-8 sayfa basabilirler. Kartu ş takılarak kullanılır. Renkli baskı yapabilirler. Baskı kalitesi iyidir.  Lazer Yazıcı (Lazer jet):Dakikada 4, 8, 12, 20 sayfa basabilirler. Toner kullanırlar. Renkli baskı yapabilirler. Baskı kalitesi çok iyidir.

30

31  Bilgisayarda ses kartı tarafından üretilen seslerin kullanıcı tarafından duyulmasını sa ğ layan çıkı ş birimidir.

32 MEHMET ÖZKAN BÖTE Ö Ğ RENC İ S İ


"ANA DONANIM ELEMANLARI  Bilgisayar ile ilgili temel birimlerin (CPU, Ram, Ekran Kartı, Modem, Tv kartı, Ethernet kartı, Ses kartı... ) üzerine takıldı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları