Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yöntem, Proje Ekibi, Araştırma Olanakları, Yaygın Etki/Katma Değer

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yöntem, Proje Ekibi, Araştırma Olanakları, Yaygın Etki/Katma Değer"— Sunum transkripti:

1 Yöntem, Proje Ekibi, Araştırma Olanakları, Yaygın Etki/Katma Değer
Prof. Dr. Bayram Yılmaz Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

2 YÖNTEM Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak (gerekirse ön çalışma yapılarak) belirgin ve tutarlı bir şekilde ayrıntılı olarak açıklanmalı bu yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulmalıdır. Projede uygulanacak yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda devreye sokulacak alternatif yöntem(ler) de belirlenerek açık bir şekilde ifade edilmelidir.

3 YÖNTEM (Değerlendirme)
Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?  Projede önerilen yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda uygulanacak alternatif yöntemler (B planı) projede öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne ölçüde uygundur? 

4 PROJE EKİBİ Proje ekibi, projenin kapsadığı faaliyet ve disiplin(ler) dikkate alındığında nitelik ve nicelik yönünden ne ölçüde yeterli ve uygundur? Proje ekibinde yer alan yurt dışı araştırmacı (varsa), ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin yetersiz kaldığı konularda proje çalışmalarına katkı sağlayacak nitelikte midir? Yurt dışı araştırmacının yurt içindeki çalışma programının süresi ve sıklığı gerçekçi midir?  

5 Tanımlar Proje Personeli
Proje yürütücüsü ile projede tam veya kısmi zamanlı, geçici olarak görev alan; araştırmacı, uzman, danışman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri proje çalışanıdır.

6 Tanımlar Proje Yürütücüsü (Kamu Ar-Ge)
Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen ve proje yürütme sorumluluğunu taşıyan kişiyi veya kişileri ifade eder. Proje Yürütücüsü Sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıyı,

7 Tanımlar Araştırmacı İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek ve sonuç raporunda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki kişiler Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

8 Tanımlar Yardımcı Personel
Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, işvereni Kurum olan ve kesin raporda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant ve benzeri personel Danışman Projenin özel uzmanlık gerektiren konulardan birinde kısa süreli ve geçici olarak hizmetinden yararlanılan, sonuç raporunda adı geçmeyen araştırmacı tanımına uygun Uzman kişileri,

9 Tanımlar Bursiyer: Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya "Araştırma Görevlileri“ statüsündeki öğrenciler Doktara sonrası bursiyer: Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan Türkiye’de ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu kişiler

10 PROJE YÖNETİMİ ÖRNEK: Projede yer alan araştırmacıların/ekiplerin iş ve görev dağılımı kişilerin yetkinlikleri ve iş paketleri dikkate alınarak ne ölçüde doğru planlanmıştır?  Projede öngörülen iş-zaman planlaması, iş paketleri, her bir iş paketinin önem derecesi ve başarı ölçütleri ne kadar uygulanabilir ve ölçülebilir/izlenebilirdir?

11 PROJE YÖNETİMİ Proje ekibinin (birden fazla disiplinin ve/veya kuruluşun yer aldığı projelerde ekiplerin) işbirliği ve koordinasyonu iş paketleri dikkate alınarak ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir şekilde planlanmıştır?  Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek durumların/risklerin ortaya çıkması halinde devreye sokulacak ‘B Planı’, projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi açısından ne ölçüde yeterli ve uygulanabilirdir?

12 ARAŞTIRMA OLANAKLARI Proje Yürütücüsü kuruluş(lar), projenin yürütülmesi için gerekli altyapı ve ekipmana (laboratuar, elektronik ortam vb.) ne ölçüde sahiptir? 

13 YAYGIN ETKİ Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent/tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?  Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?

14 YAYGIN ETKİ Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir? 

15 Kariyer Geliştirme Potansiyeli ve Yaygın Etki
Proje konusunun yürütücünün kariyer gelişimine yapacağı katkılar ve yeni yetenekler kazandırma potansiyeli ne düzeydedir?  Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme, patent/tescil v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? 

16 Bilimsel İşbirliğinin Önemi ve Yaygın Etkisi
Bu projeyle geliştirilen bilimsel işbirliği; proje ekibine, ilgili akademik çevreye ve ülkemize ne düzeyde katkı sağlayacaktır?  Uluslararası alanda Türkiye’nin rol almasına ve/veya AB ve uluslararası normlara uyulmasına ve/veya milli kültür/ürünlerin tanıtılmasına ne düzeyde katkı sağlayacaktır?

17 Bilimsel İşbirliğinin Önemi ve Yaygın Etkisi
Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent/tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?  Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?

18 Ulusal Kazanım ve Yaygın Etki
Projede elde edilmesi öngörülen çıktı ve sonuçların toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?  Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni projeler oluşturulması gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?  Proje sürecinde elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik öngörülen faaliyetler ne ölçüde uygun ve yeterlidir?  

19


"Yöntem, Proje Ekibi, Araştırma Olanakları, Yaygın Etki/Katma Değer" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları