Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşırı hareketlilik, Dikkat sorunları, Düşündüğünü hemen yapma (dürtüsellik) belirtileriyle kendini gösteren psikiyatrik bir bozukluktur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşırı hareketlilik, Dikkat sorunları, Düşündüğünü hemen yapma (dürtüsellik) belirtileriyle kendini gösteren psikiyatrik bir bozukluktur."— Sunum transkripti:

1 Aşırı hareketlilik, Dikkat sorunları, Düşündüğünü hemen yapma (dürtüsellik) belirtileriyle kendini gösteren psikiyatrik bir bozukluktur.

2  Dikkat sorunları,  A ş ırı hareketlilik,  İ stek ve dürtüleri engelleyememe Bu belirtiler:  7 ya ş tan önce ba ş lamı ş olmalı  Kalıcı ve sürekli olmalı (en az 6 aydır)  Birden fazla ortamda görülmeli ( hem ev hem okul)  Ya ş ve geli ş im düzeyine uygun olmayacak düzeyde olmalı TEMEL BELİRTİLER

3 DEHB ALT TİPLERİ DİKKAT EKSİKLİĞİ ÖNDE OLAN TİP AŞIRI HAREKETLİLİK ÖNDE OLAN TİP BİRLEŞİK TİP

4 DEHB (hiperaktif):. A ş ırı hareketli. Enerjik. Ç ok konu ş kan DEB (dikkat eksikliği) :. Düşük enerjili. İçe dönük. Sınıfta daha az konuşan. Hayal kuran

5 ZEKA ile ilgisi yoktur. Zekası normal Zekası normalin altında Zekası normalin üzerinde DEHB

6  Dikkatin belirli bir noktaya yeterince uzun süre odaklanmasında sorun vardır. ø Aynı anda tüm uyaranlara birden dikkat ederler. ø Her uyaran aynı şiddette ve önemdedir. ø Bir işle uğraşırken başka bir uyan dikkatin dağılmasına neden olur. ø Bir iş yaparken o sırada içlerinden gelen başka bir şey yapma isteğine engel olamazlar.

7  Uyarana ve çevreye ait faktörler dikkat süresini etkiler.  Dikkat süresi her yaşta farklıdır.  Bilgisayar başında saatlerce dikkat sürdürülebilir, ödev başında 10 dk !  Gürültü, hareket ve uyaranın fazla olduğu ortamlarda dikkat yoğunluğu azalır.  İlgisini çeken bir konuda, bire bir ilişkide dikkat artar.

8 “ Söylediklerim bir kulağından girip diğerinden çıkıyor ” “ Tüm araba markalarını biliyor ama bir dakika önce söylediğim şeyi hatılamıyor ” “ Bilgisayar başında saatlerce oturabiliyor ama ödev başında en çok 10 dk ” “ Sınavlarda dikkatsizce hatalar yapıyor ” “ Dersi dinleyemiyor, sürekli etrafı ile ilgili ” “ Başladığı işi bitirmiyor ”

9 Oturduğu yerde duramaz, atlar, zıplar. Sanki motor takılmış gibidir, hiç yorulmaz.

10 Kapılara, kalorifer borularına hatta düz duvara tırmanabilirler...

11 “ Do ğ um öncesinden beri hareketli “ “ Eli dursa aya ğ ı oynar “ “ Sürekli hareket halinde, yürümez ko ş ar “ “ Ya konu ş ur ya sesler çıkarır “ “ TV izlerken bile hareket eder “ “ Sandalyede oturmanın 50 çe ş idini gösterebilir ” “ Sınıfta nereye baksam onu görüyorum “ “ Sırada otururken bile eli aya ğ ı hareket ediyor”

12 Bir şey yapmadan önce sonucunu düşünmezler (“Bunu yaparsam ceza alırım”). Bir şey yapmadan önce o davranışın o ortam için uygun olup olmadığını düşünmezler (“Burada bu davranış yapılmaz”). Söyleyecekleri şeyin karşısındaki kişide nasıl bir etki yapacağını düşünmezler ( “Bunu söylersem bana kırılır”)  Davranışları ortama ve sonuçlarına göre düzenlemek ve yönlendirmekle ilgili bir sorundur.

13 Aslında ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiğini bilirler ama o bildikleri şeyi uygulayamazlar. Bir kuralı biliyorlardır, sorarsanız uygun bir biçimde açıklayabilirler ama düşünmeden hareket ettikleri için o kuralı yine bozabilirler.

14 Bu durum gerek anne baba gerekse öğretmeni daha çok öfkenledirir. Bu davranışlar bilerek yapılan, ya da kurallar önemsenmediği için yapılan davranışlar olarak nitelendirilirler. Bu nedenle de daha acımasız yöntemlerle ele alınırlar.

15 “ 10 yaşına geldi hala söz kesmemeyi öğrenemedi ” “ Düşünmeden hareket eder ” “ Sabırsızdır, istekleri hemen olsun ister ” “ Asla sırasını bekleyemez ” “ Daha soruyu tamamlamadan cevabını vermeye kalkıyor ” “ Aklına geleni hemen yapıyor “

16  Da ğ ınıklık, düzensizlik  Dalgınlık, hayal kurma  Tutarsızlık  Bellek sorunları  Sakarlık, koordinasyon güçlükleri  Sosyal ili ş kilerde sorunlar  Dü ş ük benlik saygısı

17 “ Odası darmada ğ ınık ” “ Sürekli bir ş eylerini kaybeder “ “ Üstü ba ş ı da ğ ınıktır ” “ Bir kalem çıkarır, ka ğ ıt ararken kalemi kaybeder, yeni bir kalem arar...bir türlü ba ş layamaz ” “ Defterleri çok düzensiz ” “ Sırasının üstü karmakarı ş ık ”

18 “ Kendisi sınıfta ama aklı nerede bilmiyorum” “ Derste neredeyse uyuyacakmı ş gibi oluyor ” “ Atari oynadı ğ ı zamanlar dı ş ında sanki yarı uykuda gibi ” “ Bazen saatlerce ödev ba ş ında hiç bir ş ey yapmadan duruyor ”

19 “Belleği iyi mi kötü mü ummadığınız şeyleri hatırlıyor, bir dakika önce söyleneni hatırlamıyor” “Eşyalarını nereye koyduğunu hatırlamıyor” “Bir şey yapmasını söylüyorum, başka bir şey yapıyor” “Okula getirmesini istediğim şeyleri unutuyor. “Dinliyor, öğreniyor ama hatırlamıyor

20 “ Çok sakar ” “ Yürürken kapılara eşyalara çarpar ” “ O kadar çok düşer ve yaralanır ki üzerinde yara izi olmayan yer kalmadı ”

21 “ Bir anı bir anına uymuyor ” “ Çok keyifli iken birden öfkeleniyor ” “ Ba ş arısı çok de ğ i ş ken, aynı dersin sınavlarında bile bir iyi bir kötü not alıyor ” “ Bir gün ödevlerini tam getirir bir gün hiç birini yapmadan gelebilir ” “ Ondan ne bekleyece ğ imi bilemiyorum ”

22 DEHB olanların ço ğ unda sosyal beceri sorunları vardır. “Aklına geleni hemen söyleme ya da yapma e ğ ilimi” “Kolay öfkelenme, alınma, duyarlılık” “Toplum içinde dikkati da ğ ıtacak ş eyler yapma” “Ne zaman ne tepki verece ğ i ne yapaca ğ ı belli olmayan biri” “Hem çok e ğ lenceli hem de zor bir insan”

23 “ Hiç arkada ş ı olmadı ğ ını söylüyor ” “ Arkada ş partilerine ça ğ ırılmıyor “ “ Grup etkinliklerine katılmak istemiyor ” “ Sınıfta kimse onun yanında oturmak istemiyor ” “ Kurallı oyunlarda sorun çıkartıyor ” “ Ya ş ına uygun davranı ş lar göstermiyor

24 “Kötü çocuk oldu ğ unu söylüyor “ “ Kendine de ğ er vermiyor” “ Kimsenin onunla arkada ş olmak istemedi ğ ini dü ş ünüyor “ “ Ba ş arısız oldu ğ unda hemen vazgeçiyor, u ğ ra ş mıyor “ “ Onu sevmedi ğ imizi dü ş ünüyor”

25 ÝDEHB erken çocukluk döneminde ba ş layıp ya ş am boyu devam edebilen bir bozukluktur. ÝTemel belirtiler aynı olmakla birlikte her ya ş döneminde farklı bir görünüm vardır. ÝÖzellikle a ş ırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri zaman içinde azalır. ÝDikkat eksikli ğ i ya ş am boyu devam edebilir.

26 DEHB Yaşam Boyu Devam Eder Erken çocukluk dönemlerinde ba ş lar, En sık ilkokul döneminde tanı konulur, Çocuklu ğ unda bu tanıyı alanların %70-80’i ergenlikte de aynı belirtileri gösterirler. Bunların da %50-65’i eri ş kinlikte de aynı tanıyı alırlar.

27  Huzursuz, gergin bebeklerdir.  Kolay a ğ larlar, zor sakinle ş tirilirler.  Dı ş uyaranlara (ses, dokunma gibi ) a ş ırı tepki verirler.  Uyku sorunları ( az uyuma, sık sık uyanma gibi) olabilir. “Daha karnımdayken bile çok hareket ederdi” “ Kuca ğ ıma aldı ğ ımda devamlı dola ş mamdan ho ş lanırdı” “ Asla uzun süre uyumaz, çok kolay uyanırdı “

28  Devamlı hareket eder, atlar, zıplar, biryerlere tırmanır.  İ steklerini erteleyemez, tutturmaları olur.  İ lgi devamlı üzerinde olsun ister, bunu sa ğ layacak ş eyler yapar.  Bir oyundan di ğ erine geçer, ilgisi çok kısadır.  Çok konu ş ur, sürekli soru sorar ama yanıtı dinlemez.  Mutsuzluk, mızırdanma, ana babaya a ş ırı ba ğ ımlılık.

29  Kre ş te:  Faaliyetleri sürdürememe.  Kurallara uymama, sırasını bekleyememe  Yerinde duramama.  Ba ş ka çocukları itip kakma, vurma, ısırma.  Ba ğ ırıp ça ğ ırma

30 Bilgisayar ya da atari başında saatler geçirebilir ama ödev yaptırmak kabus olur.

31 En sık bu dönemde tanı konulur. Sakin ve sessizce sırada oturamaz. Dersi dikkatle dinleyemez, etrafı ile daha çok ilgilidir. Sorulan sorulara sonunu beklemeden, söz istemeden yanıt verir. Verilen görevleri tam olarak yerine getirmez.

32 Di ğ er çocuklarla ili ş ki sorunları olabilir. Kendisine benzer çocuklarla arkada ş lık kurar. E ş yalarını tam olarak getirmez, kaybeder, da ğ ınıktır. Ev ödevlerini almaz, evde ödev yapmak sorun olur. Akademik ba ş arısı kapasitesiyle orantılı de ğ ildir.

33  Hiperaktivitede azalma olur ama kıpır kıpırlık devam eder.  Ders dinleyemez, uykulu bir hali olabilir ya da kalem çevirme, resim yapma gibi şeylerle uğraşır.  Akademik başarı daha ciddi düzeyde sorun olmaya başlar.  Öğretmenlerle ilişkilerde sorunlar yaşanır, karşılık verir, saygısız, ilgisiz bir öğrenci olarak nitelendirilir.  Aile ve arkadaş ilişkilerinde sorunlar olabilir.  Benlik saygısında azalma, depresyon görülebilir, duygudurumu değişkendir, aniden öfkelenebilir.  Sigara, alkol madde kullanımı başlayabilir.  Yasal sorunlara neden olabilecek, riskli,tehlikeli davranışları olabilir.

34  Yerinde duramama, uzun süre gazete, kitap okuyamama, TV izleyememe.  Dikkat da ğ ıkınıklı ğ ı, konu ş ulanları, günlük i ş leri akılda tutamama, e ş yaları kaybetme.  Duygulanımda de ğ i ş kenlik.  İş leri düzenlemekte ve bitirmede yetersizlik, bir i ş i bitirmeden di ğ erine ba ş lama.  Sorun çözme ve zamanını kullanmada güçlük.  Dü ş ünmeden kolay, hızlı karar verme, sık i ş de ğ i ş ikli ğ i, ili ş kileri ani olarak ba ş latma ve bitirme.  Yeterli düzeyde ba ş arılı olamadı ğ ını, hedeflerine ula ş amadı ğ ını dü ş ünme.

35  İ lkokul ça ğ ındaki çocukların % 3-5’inde yani her 20-30 çocuktan birisinde görülüyor.  Her sınıfta en az 1 çocukta bu sorunun bulunma olasılı ğ ı var.  Erkeklerde kızlara göre 3-4 kat daha fazla görülüyor.  Çocukluklarında DEHB bozuklu ğ u olanların %80’i ergenlikte, %30-65’i eri ş kinlikte de bu belirtileri ta ş ırlar.  Eri ş kinler arasında %1-2 sıklıkta görüldü ğ ü bildiriliyor (ABD ve Kanada’da).

36 Kalıtsal bir sorundur. Anne babadan alınan genler bu soruna yatkınlık olu ş turur. Ailenin di ğ er bireylerinde de benzer sorunlar olma riski yüksektir.

37  Aile Çalı ş maları  DEHB olan çocukların anne babalarında benzer belirtiler olma oranı normal çocuklara oranla 2-8 kat fazla.  DEHB olan çocukların karde ş lerinde normal çocuklara oranla 2-3 kat fazla DEHB var.  İ kiz çalı ş maları  Tek yumurta ikizlerinde e ş hastalanım oranı %80-90,  Çift yumurta ikizlerinde %30  Genetik çalı ş malar  Sorumlu oldu ğ u dü ş ünülen bazı genler var (DrD 4, DrD 2 ).

38  Bu etkenler direk olarak DEHB’a neden olmaz. Sadece genetik olarak yatkınlı ğ ı olan bireylerde riski arttırır. Do ğ um öncesi (gebelikte hastalanma, alkol, sigara, ilaç kullanımı) Do ğ um sırasında ( erken do ğ um, do ğ um komplikasyonları) Do ğ um sonrası ( Bazı hazstalıklar, kur ş un gibi maddelere maruz kalma vb)

39 Beyindeki dikkat ve davranı ş kontrolünden sorumlu olan bölgeler yeterince aktif de ğ illerdir. Dikkatin kolayca da ğ ılması, a ş ırı hareketlilik ve dü ş ünmeden hareket etme beyindeki bu merkezlerin iyi çalı ş mamasının sonucudur.

40  Aile ve çocukla ilk görü ş me, bilgi alma  Ailenin doldurdu ğ u ölçekler  Okul ve ö ğ retmenden alınan bilgiler ve ö ğ retmenin doldurdu ğ u ölçekler  Çocu ğ un de ğ erlendirilmesi  Muayene  Testler

41 1.DEHB’nun diğer psikiyatrik bozukluklardan ayrılması. 2.DEHB’na eşlik edebilecek diğer psikiyatrik bozuklukların araştırılması 3.DEHB’na benzer belirtilerle giden diğer tıbbi ve psikolojik bozuklukların araştırılması

42 DEHB KARŞI GELME BOZUKLUĞU (%35-65) DAVRANIM BOZUKLUĞU (%20-45) ÖZEL ÖĞRENME BOZUKLUĞU (%20-35) DEPRESYON (%3-75) ANKSİYETE BOZUKLUĞU (%5-15)

43 Tiroid bezi hastalıkları Beyinde yapısal bozukluklar Bazı ilaçların yan etkileri ( epilepsi, kalp, astım ilaçlarının bazıları) Bazı nörolojik bozukluklar (epilepsi, Sydenham koresi) Frajil-X sendromu Kurşun zehirlenmesi Anemi, uyku apnesi

44 Aile içinde çatışma ve gerginlikler Uygun olmayan ya da yetersiz disiplin yöntemleri Çocuk/gencin fiziksel, duygusal ya da cinsel istismarı Yaşanmış ya da halen devam eden belirli stresler (boşanma, göç, bir yakının kaybı, kronik hastalığı vb)

45

46 1. Farmakolojik tedaviler (ilaç tedavisi) 2. Anne baba ve ö ğ retmen e ğ itimi 3.Çocu ğ un bireysel tedavisi ( davranı ş çı teknikler, sosyal beceri e ğ itimi) 4. E ğ itim 5. Alternatif tedaviler Etkinli ğ i bilimsel olarak kanıtlanmı ş olanlar

47  Anne babanın do ğ ru, yeterli disiplin vermemesiyle ilgilisi yoktur.  Çocu ğ un davranı ş ları ş ımarıklık, saygısızlıktan kaynaklanmaz.  Akademik ba ş arısızlı ğ ın nedeni tembellik, ilgisizlik de ğ ildir.  DEHB’nun zeka ile ilgisi yoktur. Çocu ğ un fazla ya da az zeki olması bu soruna neden olmaz.

48 Enerjik olma Yaratıcılık Sıcak kanlı ve cana yakın olma Kolay ili ş ki kurabilme Esneklik Ho ş görülü olma İ yi bir espri yetene ğ ine sahip olma Risk alabilme (bazen gerekenden fazla oranda) İ nsanlara kolaylıkla güvenebilme ( bazen gerekenden fazla oranda)

49 Albert Einstein Galileo Mozart Leonardo da Vinci Tom Cruise Walt Disney John Lennon Winston Churchill Henry Ford Stephen Hawkings Jules Verne Sylvester Stallone Thomas Edison Agatha Christie John F. Kennedy Whoopi Goldberg Robin Williams Louis Pasteur Prince Charles Beethoven Carl Lewis "Magic" Johnson Alexander Graham Bell

50


"Aşırı hareketlilik, Dikkat sorunları, Düşündüğünü hemen yapma (dürtüsellik) belirtileriyle kendini gösteren psikiyatrik bir bozukluktur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları