Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta5 : Strateji ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta5 : Strateji ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181."— Sunum transkripti:

1 ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta5 : Strateji ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3182 Hafta Detaylı İ çerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:s9-44, 2:1 Hafta 2 Yenilik Süreci1:s91-111, 2:2 Hafta 3 Yenilik Kuramları1:s44-64, 2:5 Hafta 4 Yenilik Planlaması1:s111-117, 2:3, 2:8 Hafta 5 Strateji ve Yenilik1:s173-8, 67-73, 2:4 Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi1:s157-173, 2:6 Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:s117-157, 1:s264-265, 2:11 Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Yeni Ürünler1:s233-251, 1:s31-43, 2:9 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik1:s181-206, 2:7 Hafta 11 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i 1:s40-41, 2:2, 4:4.5 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi5:3 Hafta 13 Bilişim- İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 Hafta 14 Küresel De ğ işim 1:s255-271, 3 Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Strateji ve Yenilik Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3183  Yenilik ve strateji ilişkisi  Başarılı bir yenilik için strateji ne olmalıdır?

4 Yenilik Stratejileri ve işletme: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3184  Strateji yenilikçi işletmenin köşe taşıdır.  Kullandı ğ ı yenilik stratejisine göre işletmelerin yenilikçi yapısı biçimlenir. Örne ğ in:  Lider:  Pazara yeni ürün ve hizmeti hep ilk sunar; böylece di ğ er işletmeleri yönlendirir  Ar-Ge’ye çok önem verir  Yenilik a ğ ları ve dışsal yenilik kaynakları ile sürekli ve devingen bir iletişim a ğ ı kurar.  Yenilikçi yapı ve kültürdedir.  Savunmacı  Taklitçi:  Yeniliklerin ilk üreticisi de ğ ildir; liderin yeniliklerini taklit eder  Yenilik süreçlerinde daima dışa ba ğ ımlıdır  Pazardan zaman zaman önemli pay alabilir  Taklit ve patent ihlali gibi riskler alırlar.  Geleneksel

5 Yeni ürün stratejileri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3185  İ şletmelerde dört yenilik (yeni ürün) stratejisinin uygulandı ğ ı anlaşılmaktadır:  Lider (/hücum) stratejisi:  İ şletme niteli ğ i: tekelci, güçlü  Amaç: yeni ürünlerin rekabet oluşmadan pazara sürülmesi, yüksek pazar payı yakalama  İ şletmenin güçlü yanı: Ar-Ge ve pazardaki hakim konumu.  (Hızlı takipçi /) Savunma stratejisi:  İ şletme niteli ğ i: güçlü teknolojik altyapı; rekabetçi pazarda lider işletme  Amaç: pazara ilk kez yeni bir ürünle giren bir işletmeye hızlı yanıt verebilmek  İ şletmenin güçlü yanı: Ar-Ge ve hızlı ürün geliştirme (taklit, iyileştirme, seçenek oluşturma)  (Maliyet küçültme/) Taklitçi strateji  İ şletme niteli ğ i: başarılı ölçek ekonomisi uygulayıcı  Amaç: pazardaki yeni ürünlerin benzerini daha düşük maliyetle üretebilmek  İ şletmenin güçlü yanı: güçlü üretim ve süreç eniyileme mühendisli ğ i  (Pazar bölümleme/) Geleneksel strateji  İ şletme niteli ğ i: niş pazar işletmesi  Amaç: belirli bir pazar bölümünün gereksinmesini karşılama  İ şletmenin güçlü yanı: mevcut ürünlerde de ğ işiklik yaparak küçük pazar kesimlerinin gereksinmesini karşılama

6 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3186  Bu sınıflama özellikle teknoloji a ğ ırlıklı etkinlik yapan işletmeler için söylenmektedir. İ şletmeler bunların bir kaçını birlikte uyguluyor olabilir.

7 Niş pazar örneği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3187  Kimi havayolu şirketlerinin uçuşlarında bulunan alış-veriş dergisi: SkyMallSkyMall

8 Yenilik stratejileri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3188  İ şletmelerin uygulayabilece ğ i yenilik stratejileri genel nitelikleri ile şöyle sınıflanmaktadır:  Yakalama stratejisi:  İ şletme niteli ğ i: problem çözme yetene ğ i, ö ğ renen işletme; geliştirme yerine teknoloji transferi  Amaç: rakip tarafından geliştirilmiş yenili ğ i benimseme / taklit etme  İ şletmenin güçlü yanı: mühendislik ve yönetim yetenekleri  Uygun ortam: artımsal yenili ğ e uygun, yenilik için gereken yetenek ve beceriler kolay tanımlanır ve ulaşılabilir  Sürdürme stratejisi:  İ şletme niteli ğ i: güçlü bilimsel ve teknolojik altyapı  Amaç: rekabeti sürdürme  İ şletmenin güçlü yanı: Ar-Ge  Uygun ortam: yüksek rekabet, de ğ işken teknoloji, hızlı yenilik  İ lerleme stratejisi:  İ şletme niteli ğ i: yenilikte öncü  Amaç: yeni ürünlerin rekabet oluşmadan pazara sürülmesi, yüksek pazar payı yakalama  İ şletmenin güçlü yanı: kapsamlı teknoloji, Ar-Ge, yenilik a ğ ı işbirli ğ i  Uygun ortam: hızlı yenilik de ğ işimi, yüksek pazar belirsizlikleri

9 Süreçte başarı için gerekli davranışlar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3189  Başarılı bir yenilik strateji temellidir; ancak standart olacak bir strateji yoktur.  Üç etken yüksek önemdedir: 1. İ şletmenin yenilik sistemi içindeki konumu 2. İ şletmenin teknolojik deneyimi /kültürü 3. Açılımlar ve işlevler arasında ö ğ renmeye dayalı sürecin işletmede varlı ğ ı.

10 Strateji ve yenilik ilişkisi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 31810  Örne ğ in Pazar Odaklı Yenilik Stratejisi: Yenilik konusunda başarılı pazar odaklı bir strateji şu bileşenlerden oluşur:  Devingen bir müşteri odaklılık stratejisi:  Müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi  Yenilikçi çözümler  Kaliteli ürünlerle yüksek müşteri memnuniyeti  Uzun soluklu bakış  Etkili bir örgüt sistemi:  Temel süreçlerin inşası  İ şlevsel takımların çapraz işbirli ğ i  A ğ kurma ve işbirlikleri oluşturma  Güçlü markalar yaratma  Örgütsel ba ğ lılı ğ ı yüksek ve yetenekli çalışanlar:  Vizyon sahibi lider  Yenilik: personel odaklı  Beceri: e ğ itim ve geliştirme  Motivasyon: örgüte ba ğ lılık  Yetkilendirme: süreç odaklı

11 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 31811  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  İ stekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e- posta)  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http://education.weebly.com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/  Önerilen projeleri http://atillaelci.wordpress.com/ ve http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com adresinde bulacaksınız.http://atillaelci.wordpress.com/ http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com

12 Bağlantılar-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 31812  Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011- 2016: 2023 hedefini gözeten temel strateji belgesidir. Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011- 2016  Onur Gökçek (YL tezi, 2007): Yenilik yönetimi süreci ve yenilik stratejileri: Otomotiv sektöründe bir alan çalışması.Yenilik yönetimi süreci ve yenilik stratejileri: Otomotiv sektöründe bir alan çalışması  Mehmet DEN İ Z: KOB İ ’lerde Yenilik, Yenilik Stratejileri ve bir Uygulama.KOB İ ’lerde Yenilik, Yenilik Stratejileri ve bir Uygulama

13 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 31813  International Research Journal of Engineering Science, Technology and Innovation (IRJESTI) (ISSN-2315- 5663) http://interesjournals.com/IRJESTI/index.htmhttp://interesjournals.com/IRJESTI/index.htm  Son sayısını okuyabilirsiniz Son sayısını okuyabilirsiniz  2013 International Conference on Economic, Business Management and Education Innovation (EBMEI 2013) in Beijing, China in May 22-23, 2013.EBMEI 2013  The Twenty-Second World Business Congress of The International Management Development Association (IMDA):World Business Congress  Ana teması: "Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness: Private and Public Sector Challenges«  Taipei, Taiwan  25 – 29 Haziran, 2013  Düzenleyenler:  National Taipei University, Taiwan  Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs (Taiwan MICE Advancement Program),  Ministry of Education,  National Science Council,  Taipei City Government,  New Taipei City Government,  Chinese Management Association,  Business Management Consultant Association, ve  International Financial Planning Association.  Önemli İ ngiliz yenilikleri: http://www.topbritishinnovations.org/http://www.topbritishinnovations.org/


"ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta5 : Strateji ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları