Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEZİR ÜNSAL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2 Stratejik Planlama Süreci
0. Planlamanın Planlanması 1. Neredeyiz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

3 2 3 4 1 UYGULAMA Nihai SP Mevzuat Analizi Benimsetme MİSYON VİZYON
Mevzuat Analizi Benimsetme İLKELER MİSYON VİZYON Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Stratejik Amaçlar 2 Hedefler İş Takviminin Oluşturulması 3 Stratejiler 4 Durum Analizi Paydaş Belirleme Performans Kriterleri Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 1 Nihai SP Performans Planı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

4 Planlamanın Planlanması
Genelge Üst yöneticilerle görüşme SP anlayışı konusunda uzlaşma SP ekibinin seçim kriterleri Takım oluşturma çalışmaları Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi İş Takviminin Oluşturulması Planlamanın Planlanması

5 Hiç birimiz, hepimiz kadar zeki değiliz.

6 DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ?
Stratejik planlama sürecinin ilk adımıdır. Kuruluşun NEREDEYİZ? Sorusuna cevap verir.Bakanlığın geleceğe yönelik amaç,hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

7 2 3 4 1 UYGULAMA Nihai SP Mevzuat Analizi Benimsetme MİSYON VİZYON
Mevzuat Analizi Benimsetme İLKELER MİSYON VİZYON Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Stratejik Amaçlar 2 Hedefler İş Takviminin Oluşturulması 3 Stratejiler 4 Durum Analizi Faaliyet Alanları Performans Kriterleri Paydaş Belirleme Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 1 Nihai SP Performans Planı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

8 Durum Analizi (Neredeyiz)?
Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar) Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT) Durum analizinde kuruluşun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetler ortaya konulur. Kuruluşun, yetki, görev ve sorumlulukları ifade edilir. Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin genel hedef ve politikalara uygunluğu, hizmet sunum süreçleri ve hizmet kalitesi, bu alanda benimsenen genel stratejiler, kuruluşun hangi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalıştığı/çalışması gerektiği gibi hususlar değerlendirilir. Kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlarda ülkemizde ve dünyadaki genel eğilimler tartışılır.

9 1.Tarihi gelişim Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.

10 2.Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi
Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır. Kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulur.

11 Mevzuat Analizi YASAL YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK AYRILAN MALİ KAYNAK
ÖRGÜT/ İNSAN KAYNAĞI DEĞERLENDİRME - Yok - Yetersiz - Yeterli - Fazla - Kaldırılmalı - Daha az önem verilmeli - Aynı kalmalı - Güçlendirilmeli Kuruluşun her türlü mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti, bunların geçerliliklerinin ve mevcut ya da geliştirilen misyon bildirimi ile uyumunun ortaya konulması. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada kuruluşun faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar.

12 Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi
3.Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi Ürün/Hizmet : Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısı Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir. Paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir.

13 Mühendislik Fakültesinin Hizmet/Ürün Grupları
Eğitim Öğretim Araştırma Geliştirme

14 TÜİK Faaliyet Alanları-Ürün
Ulusal hesaplar ve ekonomik göstergeler Sosyal istatistikler Tarım ve çevre istatistikleri Sanayi ve iş istatistikleri Yöntem araştırmaları Dış ilişkiler Strateji geliştirme Basın ve halkla ilişkiler Eğitim ve araştırma Yayın ve bilgi dağıtım

15 MEB Faaliyet Alanları (Örnek)
ALT YAPI VE MALZEME BURS-YURT-SOSYAL-KÜLTÜR-SPOR-SAĞLIK DENETİM DÜZENLEME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEK EĞİTİM-ÖĞRETİM Nitelikli insan gücünü yetiştirmek Ölçme değerlendirme hizmetlerini sunmak Üstün zekalıların ve engellilerin eğitimi Yaşam boyu eğitim POLİTİKA –STRATEJİ-PLANLAMA-PROGRAM-GELİŞTİRME Engelli ve özel yetenekli öğrencilerin durumlarına uygun programlar hazırlamak Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ……………………….. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ …………………………….. YAYIM ……………………………………..

16 DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİ
Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir.

17 Paydaş Analizi Paydaş:
Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Liderler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır.

18 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar)
Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle) İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir.

19 İç paydaşlar(Çalışanlar)
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları yöneticiler ve İl müdürü

20 Dış Paydaşlar Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri

21 Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinin Paydaşları
Rektörlük Tıp Fakültesi Hastane çalışanları H.Ü Öğrencileri Sosyal Güvenlik Kuruluşları Sağlık hizmeti talep edenler Kamu kuruluşları Tedarikçiler

22 Stratejik ortak Gönüllülük vardır.
Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” yaklaşımı. ÖRNEK: Medya

23 Temel ortak Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik

24 Müşteri (Yaralanıcı, Hedef kitle)
Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar Şirketler için müşterileri tespit etmek kolaydır. Kamu kurumlarında vatandaşların bir kısmı veya tamamı müşteri olabilir. ÖRNEK: MEB için öğrenci ve veliler, Üniversiteler, Sanayi Kuruluşları İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI Müşterileri

25 Hacettepe Üniversitesinin Müşterileri
Öğrenciler Veliler STK Firmalar Medya Toplum Askeri kuruluşlar Hasta ve yakınları

26 İl MEM’in müşterileri kimler? İl MEM kimlerin müşterisi?
öğrenciler, veliler, sanayi kuruluşları 2. Üniversiteler (öğretmenler), Yayınevleri, Tedarikçiler

27 Paydaş görüşleri alınması
Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kurumun olumlu yönleri nelerdir? Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri? Kurumdan beklentileriniz? ÖRNEK: ABD’de Ehliyet veren kurum, 5 yılda bir ehliyetler yenilenir. Kurum uzun kuyruklardan insanların şikayetçi olacağını düşünmüş. Uygulanan anket sonucunda insanların en çok şikayet ettiği konu EHLİYETLERDE KÖTÜ ÇIKAN FOTOĞRAFLAR “MEMNUNİYETİNİZİ DOSTLARINIZA ŞİKAYETLERİNİZİ BİZE BİLDİRİN”

28 Paydaş görüşleri alınması
Mülakat Anket uygulanması Atölye çalışması Toplantı

29 Paydaş Analizi-Belirleme
Paydaş adı İç paydaş Dış paydaş Müşteri Neden paydaş Önceliği ……….. ………… …………. Belirlenen paydaşlar tümü ile etkili bir iletişim kurulmasını imkansız kılacak sayıda olabilir. Bu nedenle paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaşın kuruluşun faaliyetlerini etkileme gücü ile kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesidir.

30 MEB’in Paydaşları O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır.
Çalışan Müşteri Temel Ortak Strateji Tedarikçi ……….. ………… …………. O: Bazı Paydaşlar, Bir kısmı ile ilişki vardır. V: paydaşların Tamamı O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır. V: Paydaşların tamamı

31 Müşteri/Hizmet Matrisi
……….. ………… …………. O: Bazı Paydaşlar, Bir kısmı ile ilişki vardır. V: Paydaşların Tamamı O: Bazı Paydaşlar, Bir kısmı ile ilişki vardır. V: paydaşların Tamamı

32 Ürün/Hizmet Müşteri Eğitim-Öğretim (Örgün-Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli işgücü AR-GE, Projeler, Danışmanlık Mevzuat- Program Geliştirme Altyapı,Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Öğrenci) Ölçme-Değerlendirme Öğrenciler o Veliler Üniversiteler Medya Uluslar arası kuruluşlar KOBİ’ler Meslek Kuruluşları Diğer ülkeler Sağlık kuruluşları Diğer Kurumlar Özel sektör

33 MEB paydaşları İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Kurum İçi Birimler
Eğitim Yöneticileri Öğretmenler Diğer Çalışanlar Öğrenciler Okul Aile Birlikleri Özel Öğretim Kurumları Anne, Baba ve Veliler Eğitim Sendikaları Üniversiteler Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri Diğer Bakanlık Kuruluşları Medya Yayınevleri ve Yazarlar Yerel Yönetimler Yargı Kurumları Hayırseverler Mezun Dernekleri Eğitim Materyali Üreten Özel Firmalar Özel Öğrenci Yurtları Ulaştırma Sektörü Sanat ve Spor Dünyası Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Üreticileri ve Kullanıcıları Siyasi Partiler Güvenlik Güçleri

34 Örnek paydaş matrisi Müşteri Temel ortak Stratejik ortak Çalışan
Mülki idare yöneticileri Yerel yönetimler Öğretmenler Öğrenciler Medya Sivil toplum kuruluşları Sendikalar Spor kulüpleri Üniversiteler ……………….

35 Paydaşların Değerlendirilmesi
Etki Önem Zayıf Güçlü Önemsiz İzle Bilgilendir Önemli Çıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et Birlikte çalış Bu matriste ETKİ, paydaşın kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü, ÖNEM ise kuruluşun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder.

36 Afrikalılara neyi nasıl yapacaklarını söyleyebilecek eskimolar olabilir.

37 DURUM ANALİZİ 5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ GZFT (SWOT) Analizi
Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler SWOT analizi yakın ve uzağı görmemizi sağlayan bir gözlük olarak algılanabilir.

38 GZFT (SWOT) F G Z T SWOT Analizinin ortaya çıkışı Orta Asya ya dayanmaktadır. DÜŞMANINI TANI, KENDİNİ TANI, HAVAYI TANI, TOPRAĞI TANI Hava ve Toprak çok önemlidir. Hitlerin hava yüzünden yenilgisi, Sarıkamış, 99 depremi

39 1.Kuruluş İçi Analiz Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun HEDEFLERİNE, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı TEDBİRLERE ışık tutacaktır.

40 Kuruluş içi analizde; Kuruluşun yapısı Beşeri kaynaklar Kurum kültürü
Teknoloji Mali durum dikkate alınmalıdır.

41 YETENEK Bazen ne kadar yetenekli olursak olalım, elimizdeki malzeme, bulunduğumuz ortam bir yere kadarsa, biz ne yapabiliriz ki?......

42 Güçlü yönlerin saptanması
Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm karakteristiklerinizi sıralayın

43 Zayıf yönlerin saptanması
Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

44 Zayıf yönlerinizden yakınmayın...
Kuvvetli yönlerinize konsantre olun.

45 2. Çevre Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir.

46 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ?
Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ?

47 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız?
Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı?

48 Çevre analizi (PEST Analizi)
Politik/Hukuki Ekonomik Sosyal/Kültürel Teknolojik PEST Analizi faktörlerin incelenerek önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin, olumlu veya olumsuz kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için yapılan analizdir. Son zamanlarda bir “E “daha eklenmiş, EKOLOJİ/ÇEVRE KURUMU ETKİLEYEBİLECEK TEHDİTLER BU ALANLAR DİKKATE ALINARAK BELİRLENMELİDİR.

49 Çevre analizi (PEST) Politik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar
Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslar arası ilişkiler

50 Çevre analizi(PEST) Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum
Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları

51 Çevre analizi (PEST) Sosyal/Kültürel Faktörler Çevreye olan hassasiyet
Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler

52 Çevre analizi(PEST) Teknolojik Faktörler
Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transferi

53 St. Albans Şehri (İngiltere) Turizm PEST Analizi
Ekonomik Faktörler Harcanabilir gelir/faiz oranları değeri Hizmet sektörüne yönelik sağlanan krediler Şehri ziyaret eden zengin yabancı ziyaretçi sayısındaki azalma Döviz parite değişimleri İşsizliğe veya kazanç azalmasına neden olan durgunluklar Tüketicilerin harcamalarını azaltan hükümet kararları

54 St. Albans Şehri (İngiltere) Turizm PEST Analizi
Sosyal Faktörler Yaşam tarzındaki değişiklikler Yaşlanan nüfus Büyük yerel pazarlar (ör.Londra)

55 St. Albans Şehri (İngiltere) Turizm PEST Analizi
Teknolojik Faktörler Internet Ulaşım Yönetim Sistemi Bilgi Ofislerinin oluşturulması Yasal Faktörler AB düzenlemeleri

56 St. Albans Şehri (İngiltere) Turizm PEST Analizi
Çevresel Faktörler Trafik yönetimi Ziyaretçi sayısı Yük ve yolcu taşıma kapasitesi Açık alanların korunması ve yönetilmesi

57 Yalnız çalışan, sadece toplar.
Ekiple çalışan ise çarpar.

58 SWOT (GZFT) ANALİZİ Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler
Tehditler Fırsatlar GZFT analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler arasında ilişki kurulması ve stratejilerin geliştirilmesine temel teşkil eder. Kurumu temsil eden bir grup kurumun güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmesi gerekir. BİR ÖZELİK KURUMUN HEM GÜÇLÜ YANI HEMDE ZAYIFYANI OLABİLİR. ÖR: Kurumun bir kamu kurumu olması hem zayıf yön hemde güçlü yön olabilir Çevre Analizi

59 Strateji oluşturma yöntemleri
Kritik Sorular Yöntemi GZFT Analizi -ZT Stratejileri -ZF Stratejileri -GT Stratejileri -GF Stratejileri

60 TOWS MATRİSİ İÇ FAKTÖRLER DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER
VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) TEHDİTLER G-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir)

61 MEB GZFT Analizi Örneği
GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER Eğitim Teknolojisinin tüm eğitim kurumlarına girmesi. Yetişmiş uzman öğretmenlerin ve yöneticilerin varlığı E-devlet uygulamaları Merkez-taşra arasındaki evrak ve bilgi iletişimi Sosyal tesislerin yaygın olması Nüfusun tümüne hitap etmek Yeni eğitim yaklaşımı ve müfredatı Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmak Ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtılması Okul aile birliklerinin varlığı Hayırsever katkılarının önemli bir yer tutması Toplumun tüm kesimlerinin eğitimle ilişkili olması ve eğitime ihtiyaç duyması Personel atamalarının bir sisteme bağlanması Derslik Başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı İkili öğretimle birleştirilmiş sınıfların varlığı Anne-baba eğitiminin yetersizliği Üniversitelerle işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması Taşımalı eğitime yönelik sorunlar Genel idari ve yardımcı personel eksikliği Bazı bölgelerde fazla öğrencinin kontrol zorluğu Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılamaması Orta öğretimde mesleki eğitime yönlendirmenin yetersizliği Yatılı ilköğretim okullarının tam kapasitede kullanılamaması Okul yapımı için arsa teminindeki zorluklar

62 MEB GZFT Analizi Örneği
FIRSATLAR TEHDİTLER Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliği, coğrafi yapısı Her ile bir üniversitenin açılmış olması Diğer kamu-kuruluşlarının destekleri (TSK …) Hazır öğretmen kaynağı Özel okul-kurumların varlığı ve desteği Hızlı teknolojik gelişmeler AB’ye adaptasyon süreci ve etkileri Kamuoyu desteği Toplumun eğitime olumlu yaklaşımı ve ilgisi AB ve Dünya Bankası fonları Yaygın ve açık öğretim imkanları Sivil toplum örgütlerinin MEB ile mesleki eğitimi konusundaki işbirliği Eğitim yatırımlarının vergiden muaf oluşu Parçalanmış ailelerin artması Medyanın eğitime olumsuz etkisi Plansız nüfus artışı ve hareketliliği Bazı bölgelerdeki olumsuz iklim şartları Zararlı madde ortamları Yönlendirmenin etkisiz olması Sınav odaklı eğitimin öğrencilere etkisi Bölgesel sosyo ekonomik farklılıklar Feodal yapı (töreler, örf adetler) Ülkemizin deprem kuşağında yer alması Alt yapı yetersizliği (derslik, işlik vb) Göç ve çarpık kentleşme 7-15 çağ nüfusunun aynı ortamlarda eğitilmesi Göçe bağlı öğrenci hareketliliği Terör olayları.

63 MEB STRATEJİK PLANI BAKANLIK DURUM ANALİZİ (ÖZET) MİSYON VİZYON
DEĞERLER AMAÇLAR HEDEFLER (YENİDEN) STRATEJİLER 5 YILLIK TAHMİNİ MALİYET MEB STRATEJİK PLANI 5 YILLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİRİMLER ALT AMAÇLAR HEDEFLER ÖLÇÜ KRİTERLERİ EYLEM PLANLARI/PROJELER KAYNAKLAR BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI 3 YILLIK MALİYE BAKANLIĞI

64 TEŞEKKÜRLER…


"STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları