Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEZİR ÜNSAL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEZİR ÜNSAL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 1 NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEZİR ÜNSAL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2 2 Stratejik Planlama Süreci 0. Planlamanın Planlanması 0. Planlamanın Planlanması 1. Neredeyiz ? 1. Neredeyiz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

3 3 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELE R VİZYON MİSYO N İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörler i Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA

4 4 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi İş Takviminin Oluşturulması 0 Genelge Üst yöneticilerle görüşme SP anlayışı konusunda uzlaşma SP ekibinin seçim kriterleri Takım oluşturma çalışmaları Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması Planlamanın Planlanması

5 5 Hiç birimiz, hepimiz kadar zeki değiliz.

6 6 DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ?

7 7 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Faaliyet Alanları Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELE R VİZYON MİSYO N İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörler i Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA Paydaş Belirleme

8 8 Durum Analizi (Neredeyiz)? Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar) Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)

9 9 1.Tarihi gelişim Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.

10 10 2.Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.

11 11 YASAL YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK AYRILAN MALİ KAYNAK ÖRGÜT/ İNSAN KAYNAĞI DEĞERLENDİRME - Yok - Yetersiz - Yeterli - Fazla - Yok - Yetersiz - Yeterli - Fazla - Kaldırılmalı - Daha az önem verilmeli - Aynı kalmalı - Güçlendirilmeli Mevzuat Analizi

12 12 3.Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi Ürün/Hizmet : Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısı

13 13 Mühendislik Fakültesinin Hizmet/Ürün Grupları Eğitim Öğretim Araştırma Geliştirme

14 14 TÜİK Faaliyet Alanları-Ürün Ulusal hesaplar ve ekonomik göstergeler Sosyal istatistikler Tarım ve çevre istatistikleri Sanayi ve iş istatistikleri Yöntem araştırmaları Dış ilişkiler Strateji geliştirme Basın ve halkla ilişkiler Eğitim ve araştırma Yayın ve bilgi dağıtım

15 15 MEB Faaliyet Alanları (Örnek) ALT YAPI VE MALZEME BURS-YURT-SOSYAL-KÜLTÜR-SPOR-SAĞLIK DENETİM DÜZENLEME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEK EĞİTİM-ÖĞRETİM Nitelikli insan gücünü yetiştirmek Ölçme değerlendirme hizmetlerini sunmak Üstün zekalıların ve engellilerin eğitimi Yaşam boyu eğitim POLİTİKA –STRATEJİ-PLANLAMA-PROGRAM-GELİŞTİRME Engelli ve özel yetenekli öğrencilerin durumlarına uygun programlar hazırlamak Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ……………………….. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ …………………………….. YAYIM ……………………………………..

16 16 DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİ

17 17 Paydaş Analizi Paydaş: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Liderler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır.

18 18 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)

19 19 İç paydaşlar(Çalışanlar) Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları yöneticiler ve İl müdürü

20 20 Dış Paydaşlar Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri

21 21 Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinin Paydaşları Rektörlük Tıp Fakültesi Hastane çalışanları H.Ü Öğrencileri Sosyal Güvenlik Kuruluşları Sağlık hizmeti talep edenler Kamu kuruluşları Tedarikçiler

22 22 Stratejik ortak Gönüllülük vardır. Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” yaklaşımı. ÖRNEK: Medya

23 23 Temel ortak Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik

24 24 Müşteri (Yaralanıcı, Hedef kitle) Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar

25 25 Hacettepe Üniversitesinin Müşterileri Öğrenciler Veliler STK Firmalar Medya Toplum Askeri kuruluşlar Hasta ve yakınları

26 26 İl MEM’in müşterileri kimler? İl MEM kimlerin müşterisi?

27 27 Paydaş görüşleri alınması Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kurumun olumlu yönleri nelerdir? Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri? Kurumdan beklentileriniz?

28 28 Paydaş görüşleri alınması Mülakat Anket uygulanması Atölye çalışması Toplantı

29 29 Paydaş Analizi-Belirleme Paydaş adıİç paydaş Dış paydaş Müşteri Neden paydaşÖnceliği ……….. ………… ………….

30 30 MEB’in Paydaşları PaydaşÇalışanMüşteriTemel Ortak Strateji Ortak Tedarikçi ……….. ………… …………. O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır. V: Paydaşların tamamı

31 31 Müşteri/Hizmet Matrisi HİZMET MÜŞTERİ ……….. ………… …………. O: Bazı Paydaşlar, Bir kısmı ile ilişki vardır. V: paydaşların Tamamı

32 32 Ürün/Hizmet Müşteri Eğitim- Öğreti m (Örgün- Yaygın) Yatılılık- Burslulu k Niteli kli işgüc ü AR- GE, Proje ler, Danış manlı k Mevz uat- Progr am Geliş tirme Alty apı, Don atım Yatı rım Yay ım Reh berl ik, Kur s, Sos yal etki nlik ler Me zun lar (Öğ ren ci) Ölç me- Değ erle ndir me Öğrenciler  o  Veliler  Üniversiteleroo  Medyaoo Uluslar arası kuruluşlar oo KOBİ’leroo Meslek Kuruluşları Diğer ülkeleroo Sağlık kuruluşları o Diğer Kurumlaro Özel sektör  oo

33 33 MEB paydaşları İç PaydaşlarDış Paydaşlar  Kurum İçi Birimler  Eğitim Yöneticileri  Öğretmenler  Diğer Çalışanlar  Öğrenciler  Okul Aile Birlikleri  Özel Öğretim Kurumları  Anne, Baba ve Veliler  Eğitim Sendikaları  Üniversiteler  Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri  Diğer Bakanlık Kuruluşları  Medya  Yayınevleri ve Yazarlar  Yerel Yönetimler  Yargı Kurumları  Hayırseverler  Mezun Dernekleri  Eğitim Materyali Üreten Özel Firmalar  Özel Öğrenci Yurtları  Ulaştırma Sektörü  Sanat ve Spor Dünyası  Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Üreticileri ve Kullanıcıları  Siyasi Partiler  Güvenlik Güçleri

34 34 Örnek paydaş matrisi MüşteriTemel ortak Stratejik ortak Çalışan Mülki idare yöneticileri Yerel yönetimler Öğretmenler Öğrenciler Medya Sivil toplum kuruluşları Sendikalar Spor kulüpleri Üniversiteler ……………….

35 35 Paydaşların Değerlendirilmesi Etki Önem ZayıfGüçlü ÖnemsizİzleBilgilendir ÖnemliÇıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et Birlikte çalış

36 36 Afrikalılara neyi nasıl yapacaklarını söyleyebilecek eskimolar olabilir.

37 37 DURUM ANALİZİ 5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ GZFT (SWOT) Analizi Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler

38 38 GZFT (SWOT) F G Z T

39 39 1.Kuruluş İçi Analiz Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi

40 40 Kuruluş içi analizde; Kuruluşun yapısı Beşeri kaynaklar Kurum kültürü Teknoloji Mali durum dikkate alınmalıdır.

41 41 YETENEK Bazen ne kadar yetenekli olursak olalım, elimizdeki malzeme, bulunduğumuz ortam bir yere kadarsa, biz ne yapabiliriz ki?......

42 42 Güçlü yönlerin saptanması Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm karakteristiklerinizi sıralayın

43 43 Zayıf yönlerin saptanması Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

44 44 Zayıf yönlerinizden yakınmayın... Kuvvetli yönlerinize konsantre olun.

45 45 2. Çevre Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi

46 46 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ?

47 47 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı?

48 48 Çevre analizi (PEST Analizi) Politik/Hukuki Ekonomik Sosyal/Kültürel Teknolojik

49 49 Çevre analizi (PEST) Politik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslar arası ilişkiler

50 50 Çevre analizi(PEST) Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları

51 51 Çevre analizi (PEST) Sosyal/Kültürel Faktörler Çevreye olan hassasiyet Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler

52 52 Çevre analizi(PEST) Teknolojik Faktörler Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transferi

53 53 St. Albans Şehri (İngiltere) Turizm PEST Analizi Ekonomik Faktörler Harcanabilir gelir/faiz oranları değeri Hizmet sektörüne yönelik sağlanan krediler Şehri ziyaret eden zengin yabancı ziyaretçi sayısındaki azalma Döviz parite değişimleri İşsizliğe veya kazanç azalmasına neden olan durgunluklar Tüketicilerin harcamalarını azaltan hükümet kararları

54 54 St. Albans Şehri (İngiltere) Turizm PEST Analizi Sosyal Faktörler Yaşam tarzındaki değişiklikler Yaşlanan nüfus Büyük yerel pazarlar (ör.Londra)

55 55 St. Albans Şehri (İngiltere) Turizm PEST Analizi Teknolojik Faktörler Internet Ulaşım Yönetim Sistemi Bilgi Ofislerinin oluşturulması Yasal Faktörler AB düzenlemeleri

56 56 St. Albans Şehri (İngiltere) Turizm PEST Analizi Çevresel Faktörler Trafik yönetimi Ziyaretçi sayısı Yük ve yolcu taşıma kapasitesi Açık alanların korunması ve yönetilmesi

57 57 Yalnız çalışan, sadece toplar. Ekiple çalışan ise çarpar.

58 58 SWOT (GZFT) ANALİZİ Kuruluş İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Analizi

59 59 Strateji oluşturma yöntemleri Kritik Sorular Yöntemi GZFT Analizi -ZT Stratejileri -ZF Stratejileri -GT Stratejileri -GF Stratejileri

60 60 İÇ FAKTÖRLER VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) TEHDİTLER G-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir) TOWS MATRİSİ

61 61 MEB GZFT Analizi Örneği GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER  Eğitim Teknolojisinin tüm eğitim kurumlarına girmesi.  Yetişmiş uzman öğretmenlerin ve yöneticilerin varlığı  E-devlet uygulamaları  Merkez-taşra arasındaki evrak ve bilgi iletişimi  Sosyal tesislerin yaygın olması  Nüfusun tümüne hitap etmek  Yeni eğitim yaklaşımı ve müfredatı  Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmak  Ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtılması  Okul aile birliklerinin varlığı  Hayırsever katkılarının önemli bir yer tutması  Toplumun tüm kesimlerinin eğitimle ilişkili olması ve eğitime ihtiyaç duyması  Personel atamalarının bir sisteme bağlanması  Derslik Başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı  İkili öğretimle birleştirilmiş sınıfların varlığı  Anne-baba eğitiminin yetersizliği  Üniversitelerle işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması  Taşımalı eğitime yönelik sorunlar  Genel idari ve yardımcı personel eksikliği  Bazı bölgelerde fazla öğrencinin kontrol zorluğu  Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılamaması  Orta öğretimde mesleki eğitime yönlendirmenin yetersizliği  Yatılı ilköğretim okullarının tam kapasitede kullanılamaması  Okul yapımı için arsa teminindeki zorluklar

62 62 MEB GZFT Analizi Örneği FIRSATLARTEHDİTLER  Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliği, coğrafi yapısı  Her ile bir üniversitenin açılmış olması  Diğer kamu-kuruluşlarının destekleri (TSK …)  Hazır öğretmen kaynağı  Özel okul-kurumların varlığı ve desteği  Hızlı teknolojik gelişmeler  AB’ye adaptasyon süreci ve etkileri  Kamuoyu desteği  Toplumun eğitime olumlu yaklaşımı ve ilgisi  AB ve Dünya Bankası fonları  Yaygın ve açık öğretim imkanları  Sivil toplum örgütlerinin MEB ile mesleki eğitimi konusundaki işbirliği  Eğitim yatırımlarının vergiden muaf oluşu  Parçalanmış ailelerin artması  Medyanın eğitime olumsuz etkisi  Plansız nüfus artışı ve hareketliliği  Bazı bölgelerdeki olumsuz iklim şartları  Zararlı madde ortamları  Yönlendirmenin etkisiz olması  Sınav odaklı eğitimin öğrencilere etkisi  Bölgesel sosyo ekonomik farklılıklar  Feodal yapı (töreler, örf adetler)  Ülkemizin deprem kuşağında yer alması  Alt yapı yetersizliği (derslik, işlik vb)  Göç ve çarpık kentleşme  7-15 çağ nüfusunun aynı ortamlarda eğitilmesi  Göçe bağlı öğrenci hareketliliği  Terör olayları.

63 63 MEB STRATEJİK PLANI BAKANLIKDURUM ANALİZİ (ÖZET) MİSYON VİZYON DEĞERLER AMAÇLAR HEDEFLER (YENİDEN) STRATEJİLER 5 YILLIK TAHMİNİ MALİYET MEB STRATEJİK PLANI 5 YILLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİRİMLERALT AMAÇLAR HEDEFLER ÖLÇÜ KRİTERLERİ STRATEJİLER EYLEM PLANLARI/PROJELER KAYNAKLAR BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI 3 YILLIK MALİYE BAKANLIĞI

64 64 TEŞEKKÜRLER…


"1 NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEZİR ÜNSAL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları