Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI"— Sunum transkripti:

1 EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI
ECIS (Uluslar arası Okullar Avrupa Konseyi) Akreditasyon Süreci

2 Sunum akışı Akreditasyon nedir? Amacı nedir? Süreç nasıl işler?
Süreç boyunca yaşanan sıkıntılar Süreç sonunda kazançlar

3 T A N I M Akreditasyon, bir kuruluşun yetkili bir akreditasyon kurumunun standartlarına göre kendisini ölçmesidir.

4 ECIS Akreditasyon ve benzer programlar
TKY, ISO, Ulusal Kalite, EFQM ve benzeri programlar tüm işletmeler için tasarlanmıştır. ECIS Akreditasyon, sadece eğitim kurumları için tasarlanmıştır. ECIS Akreditasyon süreci, sadece işletme özelliklerini değil, öğretim programlarını ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini de ölçer. TKY, ISO ve diğer benzer programlarda öğretim programları konu değildir. ECIS Akreditasyon süreci, kurum var olduğu sürece devam eder. Benzer programlarda verilen ödül süreklidir. ECIS Akreditasyonda, denetçi eğitimciler, okuldaki eğitimcilerle muhataptır. Benzer programlarda denetçilerin eğitimci olması zorunluluğu yoktur.

5 Eyüboğlu’nda Akreditasyona Başlangıç Nedenleri
Okulun “sürekli gelişim” ilkesini özümsemesi Okulun tüm toplumunun (idareci, öğretmen, diğer çalışanlar, öğrenci, veli) eğitim – öğretimle ilgili yapılanları sorgulaması Okulun, global olarak tanınmış bir akreditasyon kuruluşu nezdinde kabul edilmesi Eyüboğlu’nda Akreditasyona Başlangıç Nedenleri

6 Akreditasyona gitme nedenleri
Mükemmeliyet arayışı Kendini yenileme ve gelişme Kendini global ortamda deneme Kendini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırma Akreditasyona gitme nedenleri

7 Akreditasyonun Amacı Okulun, eğitim – öğretimin tüm aşamalarında mükemmeliyet arayışı içinde olması Açık bir şekilde belirlenmiş hedefler / standartlar doğrultusunda yüksek kaliteli bir eğitim – öğretim programı sunulması Tüm okul toplumunun güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması ve sürekli gelişim içinde bunları mükemmele vardırması

8 Akreditasyonun Süreci
Müracaat Ön inceleme ziyareti Öz değerlendirme süreci ve rapor Ekip ziyareti ve rapor Raporun ECIS Akreditasyon Üst Kurulunda görüşülmesi Akredite edilme/süre tanınma/süreçten çıkarılma Bir yıllık rapor Beş yıllık rapor ve ziyaret Onuncu yılda tüm işlemlerin yenilenmesi

9 Müracaat aşamaları Ön bilgi raporu
(okul müdürü tarafından gelen formata göre gizli olarak hazırlanır)

10 Ön bilgi raporu sorularına örnekler
Okulun felsefesi ve hedefleri okulu anlatan tüm belgelerde belirgin ve doğru bir şekilde mevcut mudur? Örnekleri gönderiniz. Okulun mükemmelliği yakalamak için etkin bir şekilde çalıştığına dair kanıtlar var mıdır? Sıralayınız. Okul, işleyişine tutarlılık kazandırmak için her alanda net politikalar formüle etmiş midir ve bu politikalar tüm okul toplumu tarafından anlaşılır mı? Örnek veriniz. Tüm okul çalışanları için bir mesleki gelişim programı var mıdır? Örnek gönderiniz. Öğretim programları çeşitli yöntemlerle sürekli olarak değerlendirilip gözden geçiriliyor mudur? Nasıl?

11 Ön bilgi raporu sorularına örnekler
Öğrencilere çalışma ve öğrenme teknikleriyle ilgili bilgi veriliyor mudur? Nasıl? Veliler, çocuklarının akademik ve sosyal gelişmeleriyle ilgili olarak sürekli bilgilendiriliyor mudur? Nasıl? Okulun acil durumlarda tahliyesi için prosedürleri nedir? Öğrenciler, sanatı ve kültürü tanıyıp bunlardan zevk alırlar mı? Örnek veriniz. Kütüphanedeki malzeme (kitap, CD vs.) öğrencilere yeterince tanıtılıp yararlanmaları sağlanıyor mu? Nasıl? Ölçme – değerlendirme sonuçları sürekli olarak okulun öğretim programı ve uygulamalarını değerlendirmede kullanılıyor mu?

12 Ön raporun kabul edilmesi halinde Ön Ziyaret
Fiziki olanakların gözlemlenmesi Görüşmeler (idarenin tüm üyeleri, öğretmen temsilci gurubu, veli temsilci gurubu, Öğrenci Birliği’nin tüm üyeleri, istekli diğer kişiler) Ziyaretçi denetçinin Ön Ziyaret Raporunu yazması

13 Öz Değerlendirme Sürecine Başlama onayı verilir,
veya Öz Değerlendirme Süreci için gerekli alt yapı yeterli değildir - en az bir yıl ek süre içinde hazırlanma sürecinizi tamamlayınız denilir, Müracaat reddedilir. Ön Raporun Akreditasyon Üst Kuruluna sunulması sonucunda neler olabilir?

14 Öz Değerlendirme Süreci ( 1 )
Yürütme Kurulunun kurulması (8 kişi) Alt komitelerin (50 komite x 5 / 6 kişi = ort. 300 kişi) kurulması Her komitenin Standartları (417 standart) ve Uygulama Değerlendirme Kriterlerini (1416 kriter) özümsemesi Verilerin toplanması Her komitenin Standart ve Kriterlerini ilk öz değerlendirmesi Standart ve kriterlerin altında olan konuların iyileştirilmesi

15 Öz Değerlendirme Süreci ( 2 )
Standart ve kriterlerin tekrar değerlendirilmesi “Çok iyi” ve “Standartın / kriterin altında” olan yorumlar için açıklamaların yazılması Zayıf noktaların - Güçlü noktaların - Gelişme için plan ve önerilerin yazılması Tüm komitelerin raporlarının bir araya getirilmesi Ana raporun yazılması (lise ve ilköğretim okulu = 8 cilt, 3023 sayfa)

16 Standartlar / Komiteler
Felsefe ve Hedefler (7 standart & 15 Uygulama değerlendirme kriteri) Organizasyon ve Yönetim (13 standart & 17 Uygulama değerlendirme kriteri) Öğretmenler ve tüm diğer personel (8 Standart & 20 Uygulama değerlendirme kriteri) Okul öncesi Öğretim Programı (10 standart & 32 Uygulama değerlendirme kriteri)

17 Standartlar / Komiteler
Rehberlik Hizmetleri Sağlık ve Güvenlik Öğrenci Hizmetleri Öğrenci Yaşamı Kütüphane / Medya Merkezi Okulun Fiziki Olanakları Finans / Finans Yönetimi Ölçme - Değerlendirme

18 Standartlar / Komiteler
İlköğretim Sınıflar Öğretim Programı (12 komite) 10 Standart ( x tüm dersler & 232 Uygulama değerlendirme kriteri) Alt başlıklar: İçerik Yöntem Ölçme – değerlendirme Program değerlendirme Malzeme Süre Politika ve stratejiler Tüm Sınıf öğretmenleri ve çalışanları

19 Uygulama değerlendirme kriterleri konuları
Ana dil Bilgi Teknolojisi Drama Resim Müzik Yabancı dil Matematik Beden Eğitimi Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler Diğer Uygulama değerlendirme kriterleri konuları

20 Standartlar / Komiteler
İlköğretim 6. – 8. sınıflar öğretim Programı 10 standart ( x tüm dersler & 338 Uygulama değerlendirme kriteri ) Alt başlıklar: İçerik Yöntem Ölçme – değerlendirme Program değerlendirme Malzeme Süre Politika ve stratejiler Tüm Sınıf öğretmenleri ve çalışanları

21 Standartlar / Komiteler
Orta öğretim programları (15 komite) 10 standart ( x tüm dersler) & 338 Uygulama değerlendirme kriteri) İçerik Yöntem Ölçme – değerlendirme Program değerlendirme Malzeme Süre Politika ve stratejiler Tüm lise öğretmenleri ve çalışanları

22 Bazı standartlardan örnekler
Felsefe ve Hedefler (Misyon & vizyon) Standart 3 Okulun felsefe ve hedefleri açıkça ve net olarak okulu tanımlayan tüm yayınlarda belirtilmiş olacaktır.

23 Bu standartın uygulama ölçümü değerlendirmesi
Okul yayınları velilere okulun çocukları için uygun olup olmadığını anlamalarını sağlar. Okulun gerçek dışı bir resmini çizmez.

24 Bu standart için toplanacak kanıtlar
Okulun felsefe ve hedeflerinin yazılı kopyaları Okul / kurum felsefesinin açıklandığı tüm yayın & diğer her tür malzemenin örneklerle sıralanması Okulun velilere ve topluma dağıttığı tüm son güncel yayınlar

25 İlköğretim 6. - 8. sınıflar Öğretim Programı
Standart 7 Öğrenci başarısı değişik yöntemlerle uygun şekilde değerlendirilir.

26 Uygulama değerlendirme kriterleri
Öğrenci başarısını ölçme Öğrenci başarısı değişik yöntemlerle değerlendirilir. Ölçme – değerlendirme, öğrencilerin neleri bilmeleri, anlamaları ve yapmaları gerektiğininin yayınlanmış belgeleri temel alınarak yapılır. Ölçme – değerlendirme sonucu elde edilen veriler uygun şekilde kaydedilir ve düzenli olarak velilere gönderilir. Öğrenciler, kendi gelişimlerinin ölçümüne etkin olarak katılırlar. Öğrencilere düzenli olarak uygun aralıklarla ölçme sonuçları / karneler verilir. Öğrencilere, her ödevleri, projeleri ve benzer görevleri için düzenli geri bildirim verilir ve gelişmeleri için somut önerilerde bulunulur. Uygulama değerlendirme kriterleri

27 Bu standart / kriterler için toplanacak kanıtlar
Uygulanan ölçme – değerlendirme yöntemlerinin ayrıntılı tanımı Öğrencilere ve velilere dağıtılan öğretim programı özetleri Değerlendirme sonuçlarının kayıtları (çizelgeler, istatistikler vb.) Velilere gönderilen belgelerin, yazıların örnek kopyaları Öğrenci karneleri, ara karnelerinin kopyaları Ödev ve proje örnekleri (düzeltilmiş, geri bildirim verilmiş olarak)

28 Öğrenci Hizmetleri örnek standart
Okul, öğretim programlarına destek olarak öğrencilere gereken diğer hizmetleri uygun sağlık, güvenlik ve rahatlık çerçevesi içinde sunar.

29 Uygulama ölçüm kriterleri Yemek hizmeti
Okulda verilen yemek uygun sağlık koşulları altında hazırlanır ve servisi yapılır. Yemeği hazırlayan ve servis yapan kişiler işlerinin uzmanıdırlar ve düzenli olarak tıbbi muayeneden geçerler. Okulda verilen yemek besleyici, hijyenik ve lezzetlidir. Yemeğin hazırlandığı ve sunulduğu yerler sağlık ve güvenlik koşullarına uygundur, denetim raporları ve sağlık – güvenlik kuralları herkesin görebileceği yerlerde asılıdır. Yemek menüleri sağlıklı beslenme koşullarına göre planlanarak hazırlanır ve her zaman denetime tabidir. Yemek elemanları için uygun yıkanma yerleri vardır. Atık malzeme için düzenli ve etkin bir planlama yapılmıştır.

30 Süreç boyunca yaşanan sıkıntılar
Zaman Çatışmalar Olanakları zorlama Stres Teknolojik sorunlar Raporlama (dil ve üslup tutarsızlığı) Çeviri

31 Süreç sonunda kazançlar
Okulda her şeyin belirlenmiş yüksek standartlara uyarlanması Her şeyin bilgisayar ortamında kayıt altında tutulması Eksik ve zayıf noktaların farkında olma ve bunları düzeltme çabasının sürekliliği Kurumdaki herkesin kendini ve kurumu sorgulaması ve değerlendirmesi

32 Süreç sonunda kazançlar
Kurum içi iletişimin çok güçlenmesi Gelecek için planlamaların somutlaşması Eğitim - öğretim sürecinin sürekli yüksek kalitede tutulması ve geliştirilmesi Sürekli döngüsel değerlendirmeye hazır olma Ortak başarı duygusu = Yüksek Motivasyon


"EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları