Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Kenan Do ğ an Olgu Sunumu. Bebek Yılmaz G1P1Y1A0 26 ya ş ındaki sa ğ lıklı anneden 34 GH’lık do ğ an bebek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Kenan Do ğ an Olgu Sunumu. Bebek Yılmaz G1P1Y1A0 26 ya ş ındaki sa ğ lıklı anneden 34 GH’lık do ğ an bebek."— Sunum transkripti:

1 Dr. Kenan Do ğ an Olgu Sunumu

2 Bebek Yılmaz G1P1Y1A0 26 ya ş ındaki sa ğ lıklı anneden 34 GH’lık do ğ an bebek

3 Hikaye 26 ya ş ındaki anne gebeli ğ inin 33+2 GH’sında bebe ğ in anne karnındaki hareketlerinin azaldı ğ ını hisetmi ş,kısa süren vajinal kanaması olmu ş ve Ali Kahya DH’ne ba ş vurmu ş. Burada yapılan tetkiklerde hidrops fötalis oldu ğ u söylenerek KOÜ Tıp fakültesine sevkedilmi ş ve aynı tanı ile 5 gün sonra C/S ile 34 haftalık olarak do ğ um gerçekle ş mi ş.

4 Prenatal: Annenin 1.gebeli ğ i. Gebeli ğ i boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var.33+2 GH lık iken hidrops fötalis saptanmı ş.Oligo-polihidroamniyoz saptanmamı ş Preeklampsi-eklapmsi,gestasyonel DM,enfeksiyon öyküsü yok Annenin ilaç kullanım öyküsü yok

5 Natal : 34 gh lık olarak C/S ile 2700 gr olarak APGAR 7-8 ile do ğ mu ş Postnatal : K vit: + Göz bakımı + Hepatit B a ş ısı : +

6 Soygeçmi ş : Anne: 26 ya ş ında, ev hanımı, sa ğ sa ğ lıklı Baba: 30 ya ş ında, i ş çi, sa ğ - sa ğ lıklı Anne ve baba arasında akrabalık yok 1. çocuk: Hastamız Anne kan grubu : AB Rh + Baba kan grubu : B Rh +

7 Fizik muayene Ate ş : 36.4 °C Nabız: 140/dk SS: 45/dk TA: 54/22 (34) mm/Hg SPO2 : % 85- (hood altında O2 altında %100 ) Ba ş çevresi: 31cm ( 25-50p ) Boy: 40 cm (10p) Kilo:2700(75-90p)

8 Fizik Muayene Genel durum:orta Cilt: Soluk. Turgor, tonus do ğ al, ödem siyanoz sarılık yok.Döküntü yok. Ba ş -Boyun: Saç ve saçlı deri do ğ al, kafa yapısı simetrik, boyunda kitle LAP yok.Ön fontanel 3*2 cm arka fontanel 0.5*0.5 cm KBB: Burun akıntısı yok.Orofarenks ve tonsiller do ğ al.Burun pasajları açık. Gözler: Bilateral ı ş ık rekleksi do ğ al, pupiller izokorik.Konjuktivalar do ğ al. SS: Her iki hemitoraks solunuma e ş it katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs yok. Eksp i ryum uzunlu ğ u yok.Retraksiyon mevcut. İ nleme mevcut. KVS: S1(+), S2(+) do ğ al S3 yok.üfürüm yok, AFN +/+ G İ S: Batın gergin,distandü yaygın ş i ş lik. defans-rebound yok, hepatosplenomegali yok, GÜS: Haricen kız anomali yok, NMS:Yenido ğ an refleksleri canlı. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonus do ğ al.Deformite yok..

9 Laboratuvar (10.02.2014) WBC: 13400 /mm³ ANS: 9070/mm³ HGB: 15 g/dl PLT: 309,000 /mm³ MCV: 100 fl CRP: 1.56 mg/dl Glukoz: 63 mg/dl Üre : 17 mg/dl Kreatinin: 0,2 mg/dl AST: 44 U/L ALT: 5 U/L Na: 133 mEq/L K: 4.25 mEq/L Ca: 9.4 mg/dl D.Ca: 10.6 mg/dl Mg: 2.07 mg/dl Ürik asit : 3.7 mg/dl Albümin: 2.5 g/dl

10

11

12 Direkt Grafi

13 ÖN TANILAR ????

14 USG (10.02.2014) Batın orta hatta yakla ş ık 10*7*8 cm lik kitle ve pelvik alanda yaygın septasyonlar içeren sıvı koleksiyonları izlendi.

15 Klinik İzlem Hasta Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Onkoloji bölümüne konsülte edildi. MR görüntülemesi ve tümör belirteçleri tetkikleri yapılmasına karar verildi.

16 Labrotuvar Serbest B-HCG : 2.00 > ng/dl Alfa feto protein : 133.378 iu/ml

17 MR

18 Batın orta hatta sol over lojundan diafragmatik düzeye kadar uzanan iç yapıda solid kompanent ve kalsifik kompanentleride olan lezyon

19 Klinik İzlem 13.02.2014 Hasta çocuk cerrahisi tarafından opere edildi ve operasyon sonucunda hastadaki mevcut lezyona Omentum Kisti tanısı konuldu.

20 YEN İ DO Ğ ANDA BATINDA K İ TLE AYIRICI TANILAR

21 Yenidoğanda batında kitle Yenido ğ anda batında kitlelerin yarısından fazlası genitoüriner sistemden kaynaklanır. Hidronefroz ve multikistik displastik böbrek en sık görülen sebeplerdir.

22 Yenidoğanda batında kitle Hidronefroz Multikistik displastik böbrek Ovaryan kist Renal ven trombozu Nöroblastom Wilm’s tümörü Mesoblastik nefroma Polikistik böbrek hastalı ğ ı Omental veya mezenterik kist Rhabdoid tümör, Hidrokolpos Gastrointestinal duplikasyon

23

24 Tanıda yardımcı testler Labrotuvar; rutin biokimya,Hormonal testler,Serum tümör belirteçleri Görüntüleme; Grafi,USG,BT,MR

25 Yenidoğanda batında kitle Multikistik displastik böbrek bir ço ğ u sporodik ve tek taraflı görülen lezyonlardır. Abdominal kitle,huzursuzluk,hematüri,üriner enfeksiyon ile prezente olurlar Etkilenen böbrek nonfonkisyonel Mezoblastik nefroma ise yenido ğ anda en sık görülen renal solid kitle (erken nefrojenik mezen ş im proliferasyonu) Kitle,hematüri,hiperkalemi ve hipertansiyon ile prezente olurlar

26 Yenidoğanda batında kitle Ovaryan kist yenido ğ an sıkça görülen nedenlerden bir tanesidir.Tanısı prenatal usg ile konulabilir. Ço ğ unlukla fonksiyonel olan bu kistler maternal,plasental ve fetal hormanlar tarafından stimüle edilir 5 cm altında olan kistlerinbir ço ğ u birkaç ay içerisinde regrese olurlar

27 Yenidoğanda batında kitle Nöroblastom yenido ğ anda batında görülen en sık malign kitle Nöroblastom yenido ğ anda farklı klinik bulgu olarak subkutan nodüller,tümör içi kanama,hidrops-eritroblastozis fetalis görülebilir Hastaların bir kısmında kitle palpe edilemez ve yakla ş ık % 50 sinde idrar katekolamin artı ş ı vardır.

28 Yenidoğanda batında kitle Omental kist; Yenido ğ anda az görülen batında kitle sebebidir. Kistler lenfatik dokudan köken alan küçük ve büyük omentum kaynaklıdır. Kistler büyüklü ğ üne göre solunum sistemi,gastrointestinal sistemde ve üriner sistemde bası semptomları yapabilir. Hastalar bazen akut tablo ile kar ş ımıza çıkabilir; Volvulus,ani kist içi kanama,enfeksiyon durumlarında

29 Yenidoğanda batında kitle Batın ön kısımda septasyonlar içeren sıvı koleksiyonu tipik bulgusudur. Lezyonların gev ş ek yapısı nedeniyle bulundu ğ u bo ş lu ğ un ş eklini alır Tedavi; Cerrahi rezeksiyonla genellikle tamamı kolayca çıkartılır Ço ğ unlukla barsak rezeksiyonu gerekmez.

30

31

32 TE Ş EKKÜRLER…..


"Dr. Kenan Do ğ an Olgu Sunumu. Bebek Yılmaz G1P1Y1A0 26 ya ş ındaki sa ğ lıklı anneden 34 GH’lık do ğ an bebek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları