Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 11 Haziran 2014 Çarşamba

2 5 yaş 5 ay Kız hasta Şikayeti: Ateş

3 Öyküsü: Öksürüğü ve ateşi olan hastaya 26/05/2014 tarihinde dış merkezde üst solunum yolu enfeksiyonu düşünülerek yakınlarının hatırlamadığı 10 tane antibiyotik iğnesi başlanmış. Ateşi düşmeyen hasta 02/06/14 tarihinde Çocuk acil servisimize başvurmuş. Hasta bize başvurduğunda; öksürük(-), balgam(-), boğaz ağrısı(+), burun akıntısı(+) . Hastanın idar yaparken yanması(-), idrarda renk değişikliği(-), idrarda kötü koku(-), karın ağrısı(-), kusma(-).

4 Özgeçmiş Prenatal: Annenin 1.gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var.Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji saptanmamış.Gebelik süresince radyasyona mazuriyet, döküntülü hastalık, idrar yolu enfeksiyonu öyküsü yok. Natal: Normal vajinal doğum, 38 Hafta, Sakarya Doğum Evi’ nde, 3350 gr. Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. Küvez bakımı almamış. İkter, siyanoz öyküsü yok. Aşılar : Aşıları tam. Geçirdiği hastalıklar: Özellik yok. Alerji: Özellik yok. Parazit, PICA : Özellik yok.

5 Soygeçmiş Anne:29 yaş, Ev hanımı, sağ-sağlıklı
Baba:29 yaş, serbest meslek, sağ-sağlıklı Akrabalık: yok 1. Çocuk: Hastamız 2. Çocuk: Erkek, 1.5 yaşında, sağ, kronik bronşit Ailede sürekli hastalık: yok

6 Fizik muayene Ateş: 36.5 °C Boy: 110cm (50 p)
Nabız: 98/dk Kilo: 18.1kg (25-50 p) SS: 26/dk Baş çevresi: 40,5 cm(25-50 p) TA: 85/50 mm/Hg SPO2 : % 98 BCG skarı: +

7 Fizik Muayene Genel durum:iyi
Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, siyanoz, sarılık yok.Döküntü yok. Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal, kafa yapısı simetrik, boyunda kitle, LAP yok. Ön fontanel normal bombelikte. KBB: Burun akıntısı yok, orofarenksve tonsiller doğal. Gözler: Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik. Gzöler hareketli. SS: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs yok. Ekspryum uzunluğu yok. KVS: S1(+), S2(+) doğal S3 yok. Üfürüm yok. AFN +/+ GİS: Batın rahat, defans-rebound yok, hepatosplenomegali yok, traube açık. Sol kadranda Kostovertertebral açı hassasiyeti(+) GÜS: Haricen kız. Anomali yok NMS:Bilinç açık. Çevreyle ilgili. Ense sertliği yok. Patolojik bulgu yok. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonus doğal.Deformite yok. .

8 Laboratuvar WBC: 13300 /mm³ ANS: 9890/mm³ HGB: 10.2 g/dl
PLT: /mm³ MCV: 69,4 fl CRP:2.32 Sedim: 58 Glukoz: 100 mg/dl AST: 39 U/L ALT: 15 U/L Na: 133 mEq/L K:4.3 mEq/L Ca: 9 mg/dl Albümin: 3,8 g/dl

9 Tam İdrar Tetkiki Ph: 6.0 Dansite:1025 Kan :eser Lökosit: ++
Glukoz : negatif Protein: negatif Bilüribin: negatif Keton: negatif Ürobilinojen: normal İdrar Sedimenti: Bol lökosit, lökosit kümeleri mevcut.

10 ÖN TANILAR?

11 Klinik İzlem Hastada idrar sedimentine göre idrar yolu enfeksiyonu düşünülürek orta akım idrarda kültür gönderildi. Ampirik Seftriakson tedavisi başlandı. 48. saat sonunda sonuçlanan idrar kültüründe Seftriaksona dirençli E.coli üremesi üzerine Ç.Enfeksiyona danışılarak antibiyoterapisine uygun duyarlı Sefoperazon-sulbaktam tedavisine geçildi..

12 Daha önce 4 kez idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olan hasta tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla tedavisinin devamı için servise yatırıldı.

13 Plan; Günlük tam idrar tetkiki +idrar sedimenti takibi . Tedavinin 3. gününde hastanın fizik muayenesi doğal. Vital bulguları doğal. İdrar sedimenti temiz bulundu. Kontrol idrar kültürü gönderildi.

14 09/06/2014 tarihinde hastanın idrar sedimentinin temiz gelmesi ve idrar kültüründe üreme olmadı.
Üriner USG VCUG

15 İdrar Yolu Enfeksiyonu
Çocukluk çağında en sık görülen enfeksiyonlardan biridir Erkeklerin %1’inde , kızların %3-5 ‘inde görülür. Kızlarda ilk İYE genelde ilk 5 yaşta ortaya çıkar,süt çocukluğu döneminde ve tuvalet eğitimine denk gelen dönemde pik yapar. İlk İYE’den sonra kızların %0-80’inde 1 ay içinde ikinci İYE ortaya çıkar. Erkeklerde İYE ilk 1 yaşta görülür. <1 yaş: E/K: 2,8-5,4/1 >1 yaş: E/K: 1/10

16 Erken tanı, yeterli tedavi, düzenli izlem önemli
2 yaşına kadar açıklanamayan ateşi olan tüm çocuklarda İYE düşünülmelidir. Skar riski!

17 Etkenler İYE etkeni %60-80 E.coli Proteus, Klebsiella
Anotomik bozukluklar,tekrarlayan ilaç kullanımı, cerrahi gişimler S Auerus, Pseudomonas, Enterokok, S.epidermitis, Grup b streptokok, H. influenza

18 Risk Faktörleri Kız çocuk Sünnetsiz erkek Anatomik bozukluklar
Nörojen mesane VUR Tuvalet eğitimi İşeme disfonksiyonu Obstruktif Üropati Makattan öne doğru temizlik Sıkı iç çamaşır Konstipasyon

19 Klinik Sınıflama Ateşe ve skara yol açmaz. Piyelonefrit
Karın ya da yan ağrısı, ateş, halsizlik, bulantı, kusma, ishal, sarılık, huzursuzluk, tartı kaybı Skarla sonuçlanabilir! Risk 3 yaşından önce en fazladır! Sistit Dizüri, sıkışma, sık idrara gitme suprapubik ağrı, inkontinans, kötü kokulu idrar Ateşe ve skara yol açmaz. Asemptomatik Bakteriüri Çoğunlukla kızlarda, enfeksiyon bulgusu olmasızın idrar kültürü pozitif olması

20 Klinik Bulgular • Yenidoğan -Ateş -Solukluk -Emmeme -Kusma
-Huzursuzluk 2 ay-2 yaş -Kötü kokulu idrar -Karın ağrısı 2-6 yaş -Kusma -Karın ağrısı -Ateş -Kötü kokulu idrar yapma -İdrar kaçırma -Dizüri, sık idrar yapma, idrara sıkışma 6 yaş- Adolesan - Ateş - Kusma, karın ağrısı - Yan ağrısı - Kötü kokulu idrar - Dizüri, idrara sıkışma, sık idrar yapma - Enürezis - Konstipasyon

21 TANI Tanı idrar kültürü ile konur! İdrar toplama yöntemleri:
• Suprapubik aspirasyon • Kateterizasyon • Orta akım Bağlama Bağlama yöntemi ile alınan kültürle İYE tanısı konmaz!

22 Koloni Sayısı Enfeksiyon Olasılığı Suprapubik Aspirasyon Her %100 Katater > %95 Muhtemel Orta akım 3 örnekte > 2 örnekte > 1 örnekte > %90 %80 İdrar örneğinin beklemeden ekimi önemlidir,çünkü oda sıcaklığında 60 dakikadan fazla durursa ,idrar enfekte olmadığı halde minör kontaminantların çoğalması hatalı olarak İYE’yi düşündürebilir.Kültür ekilene dek idrar bzdolabında bekletilmelidir.

23 Tam İdrar Tetkiki Piyüri (Olmayabilir!)
Mikroskopik hematüri (Sistitte sık) Nitrit: Diyetteki nitratın gram negatif bakteriler tarafından parçalanması ile oluşur. Pozitifliği İYE için büyük oranda tanısaldır. Ancak duyarlılığı düşük olup tanıyı ekarte ettirmez. Lökosit Esteraz: İYE için oldukça duyarlıdır.

24 Piyüri Nedenleri En sık: İYE Gastroenterit Dehidratasyon Ateş Taş

25 İdrar Mikroskopisi Taze, asidik idrar örneği olmalı
Kültür sonucu çıkana dek ön tanı koymamızı sağlar! Bakteri ve lökositi göstermede %99 duyarlı

26 Laboratuvar Lökositoz Nötrofili
Eritrosit Sedimentasyon Hızı ve CRP yüksekliği Pyelonefritte sepsis sık görüldüğünden özellikle süt çocuklarında kan kültürü alınmalıdır.

27 Görüntüleme Amaç: Enfeksiyona eğilim oluşturan anatomik faktörlerin belirlenmesi USG : Hidronefroz, abse, skar, böbrek boyutları, anomaliler, pyobefroz VCUG : VUR DMSA: Akut pyelonefrit, skar BT

28 Ampirik Tedavi <2 ay Parenteral:
-Sefotaksim (150 mg/kg/g) + Ampisilin (100 mg/kg/g) ,iv/im -Seftriakson (75 mg/kg/g) ,iv/im -Ampisilin (100 mg/kg/g) +Gentamisin (3.5-5 mg/kg/doz <7 gün, mg/kg/doz >7 gün) ,iv/im

29 2 ay-18 yaş Ağızdan: -Nitrofurantoin (5-7 mg/kg), Gün -TMP-SMX (5-10 mg/kg/g), gün -Amoksisilin Klavulanat (20-40 mg/kg), 3-10 gün -Sefaleksin (25-50 mg/kg/g), 10 gün Parenteral: -Seftriakson (50-75 mg/kg/g) -Ampisilin (100 mg/kg/g) -Sefotaksim (150 m/kg/g) +Ampisilin (100 mg/kg/g) -Ampisilin (100 mg/kg/g)+ Gentamisin (5-7.5 mg/kg/doz)

30 Etkene göre tedavi Kültür sonuçlandıktan sonra antibiyograma göre tedavi düzenlenir.

31 Komplikasyonlar Tekrarlayan İdrar yolu Enfeksiyonu VUR Skar
Son dönem böbrek hastalığı Hipertansiyon

32 TEŞEKKÜRLER..


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları