Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 4 Ekim 2013 Cuma Dr. Kenan Doğan Dr. Nihal Şahin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 4 Ekim 2013 Cuma Dr. Kenan Doğan Dr. Nihal Şahin."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 4 Ekim 2013 Cuma Dr. Kenan Doğan Dr. Nihal Şahin

2 Dr. Kenan Do ğ an Olgu sunumu

3 Zeynep Hancıoğlu 13 aylık kız hasta

4 Ş ikayeti: Ate ş,kusma

5 Hikaye Do ğ umundan itibaren 13 defa tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü bulunan hasta 24.09.2013 tarihinde pnömokok a ş ısı vurulmu ş,aynı günün ak ş amı ate ş i yükselmi ş.2-3 defa annesi tarafından parasetamol verilen hastanın ate ş i dü ş meyince marmara üniv. Hastanesine ba ş vurmu ş.

6 Hikaye Burada yapılan tetkiklerinde crp: 6.97 T İ T protein: +++,bol bakteri,idrarda 1351 lökosit görülmü ş,hastanın yatı ş ı planlanmı ş ancak yer sıkıntısı nedeniyle tarafımıza yönlendirilmi ş.

7 Prenatal: Annenin 1.gebeli ğ i. Gebeli ğ i boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi üriner sisteme ait patoloji saptanmı ş. Natal: 2680 gr olarak dı ş merkezde sezeryan ile do ğ mu ş Postnatal: Do ğ ar do ğ maz a ğ lamı ş. İ kter öyküsü yok.Siyanozu olmu ş.Bilateral ektopik üreter saptanmı ş. A ş ılar : A ş ıları tam. Geçirdi ğ i hastalıklar: 3 aylıkken ASD tanısı almı ş,Nisan 2013 infektif endokardit Alerji: Özellik yok. Parazit, PICA : Özellik yok.

8 Soygeçmi ş : Anne: 28 ya ş ında, ev hanımı, talasemi ta ş ıyıcısı Baba: 32 ya ş ında, serbest meslek, sa ğ - sa ğ lıklı Anne ve baba arasında akrabalık yok 1. çocuk: Hastamız

9 Fizik muayene Ate ş : 38.4 °C Nabız: 90/dk SS: 32/dk TA: 90/50 mm/Hg SPO2 : % 99 BCG skarı: + Boy: 71 cm (3p) Kilo7500(3p)

10 Fizik Muayene Genel durum:iyi Cilt: Turgor, tonus do ğ al, ödem siyanoz sarılık yok.Döküntü yok. Ba ş -Boyun: Saç ve saçlı deri do ğ al, kafa yapısı simetrik, boyunda kitle LAP yok. KBB: Burun akıntısı yok.Orofarenks ve tonsiller do ğ al. Gözler: Bilateral ı ş ık rekleksi do ğ al, pupiller izokorik SS: Her iki hemitoraks solunuma e ş it katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs yok. Ekspryum uzunlu ğ u yok.Hafif retraksiyon mevcut KVS: S1(+), S2(+) do ğ al S3 yok 1-2/6 üfürüm mevcut, AFN +/+ G İ S: Batın rahat, defans-rebound yok, hepatosplenomegali yok, traube açık GÜS: Haricen kız anomali yok, sa ğ inguinal bölgede LAP ile uyumlu ş i ş lik NMS:Bilinç açık.Koopere,oryante,çevreyle ilgili.DTR ler normal Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonus do ğ al.Deformite yok..

11 Laboratuvar (25.09.2013) WBC: 13800 /mm³ ANS: 4720/mm³ HGB: 12.1 g/dl PLT: 215,000 /mm³ MCV: 82 fl CRP:14.21 mg/dl Sedimentasyon: 30 Glukoz: 63 mg/dl Kreatinin: 0,57 mg/dl AST: 34 U/L ALT: 16 U/L Na: 136 mEq/L K: 5.1 mEq/L Ca: 10.4 mg/dl Klor:109 mEq/L Mg: 2.4 mg/dl Albümin: 4.11 g/dl

12 Tam İdrar Tetkiki (25.09.2013) Ph: 5.5 Dansite:1015 Kan :+++ Lökosit: + Glukoz : negatif Protein: negatif Bilüribin: negatif Keton: negatif Ürobilinojen: normal

13 ÖN TANILAR ????

14 İdrar sedimenti 26.09.2013 Her alanda 8-10 lökosit görüldü idrar kültürü gönderilip hastaya seftriakson tedavisi ba ş landı.

15 27.09.2013 Hastanın ate ş i direnç gösterdi İ drar sedimentinde silme lökosit görüldü

16 EKO 27.09.2013 Öyküsünde var olan ostium sekundum geni ş ASD dı ş ında patoloji saptanmadı

17 İdrar kültürü 26.09.2013 1.Kültür: 100.000 cfu / ml ESBL pozitif E.Coli 2.Kültür :100.000 cfu/ ml ESBL pozitif E.Coli

18 USG 27.09.2013 Bilateral grade 2-3 hidroüreteronefroz Bilateral üreterler mesaneye kadar dilate ve tortiyoze görünüm Bilateral pelvikaliksiyel sistemde ve üreterlerde P İ YONEFROZ ile uyumlu yo ğ un içerikli görünüm

19 Öğreti İ drar Sedimenti do ğ ru metodlarla analiz edildi ğ inde tanıda ve takipte çok de ğ erlidir.

20 İdrar Mikroskopisi İ drar sedimentinin analizi üriner sistem ve idrar yolu hastalıklarının tanısında ve izleminde de ğ erli bir araçtır. Bununla birlikte güvenilir sonuçlar sadece do ğ ru bir metadoloji kullanıldı ğ ı takdirde elde edilebilir.

21 İdrar Mikroskopisi Genel olarak sabah alınan idrar numunesi çok konsantredir ve mikroskobik inceleme için uygundur. Hastanın numuneyi vermeden önceki saatlerde a ğ ır fiziksel aktividen kaçınması istenir.Bu tür aktivite hematüri,silendirüri gibi idrar de ğ i ş ikliklerine yol açabilir. İ drardaki solütlerin ve ş ekilli elemanların konsantrasyonları hastanın kalkma saatine ve su alımına ba ğ lı olarak de ğ i ş ebilir.Çünkü dilüe idrarda parçalanma nedeniyle çe ş itli elemanların sayısı azalır.

22 İdrar Mikroskopisi Dı ş genital bölgeden ve idrar yollarından kontaminasyon riski nedeniyle verebilecek hastalardan orta akım idrar tercih edilmelidir. Bakteri üremesini,silendir ve hücrelerin parçalanmasını ve çevreden kontaminasyonu önlemek amacıyla,idrar örneklerinin alındıktan kısa süre sonra incelenmesi gerekir

23 İdrar Mikroskopisi 9-10 ml idrar temiz tüpe konularak 2-4 dk 3000 devir de santrifüje edilir. Çok hızlı devirde döndürülen örnekler hücrelerin lizisine, silendirlerin da ğ ılmasına, di ğ er içeri ğ inin de yapısının bozulmasına sebep olur. Çok yava ş devirde döndürülürse idrardaki içeri ğ inin yeterli çökmesi sa ğ lanamaz

24 İdrar Mikroskopisi Tüp ba ş a ş a ğ ı çevrilerek içindeki tüm idrar bo ş altılmalı, çökeltinin bozulmasını dökülmesine sebep olmamak için bo ş altırken silkeleme yapılmamalı. Kalan çökelti tüp parma ğ a de ğ dirilerek dipte kalan az miktardaki idrarla homojenize edilmeli Temiz bir lama orta büyüklükte bir damla sediment konularak yine temiz bir lamel ile kapatılmalı.

25 İdrar Mikroskopisi Mikroskobun 10’luk objektifi ile tüm alanlar objektif olarak de ğ erlendirilmeli.Bu yaymanın tümüyle gözden geçirilmesi ve idrar elemanlarının kontrolü için zorunludur. Sonraki a ş amada,elemanları uygun olarak tanıyabilmek için 40’lık objektifi ile büyütülerek incelenmelidir.Bunlar genellikle farklı düzlemde yer aldıkları için sık sık odak ayarı yapmak gerekir. Her olgu için en az 20 küçük ve büyük mikroskop alanı taranmalıdır.

26 Lökosit-Eritrosit

27 Epitel

28 Renal tubuler epitel

29 Bakteri

30 Sistin ve kalsiyum oksalat kristali-ürik asit kristali

31 Kalsiyum oksalat-bilüribin kristali

32 Fosfat

33 Maya

34 Schistosoma-Trichomanas vaginalis


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 4 Ekim 2013 Cuma Dr. Kenan Doğan Dr. Nihal Şahin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları