Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Doğal Su Tutma Tedbirleri Yannick Pochon Afyon, 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Doğal Su Tutma Tedbirleri Yannick Pochon Afyon, 2015."— Sunum transkripti:

1 Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Doğal Su Tutma Tedbirleri Yannick Pochon Afyon, 2015

2 Doğal Su Tutma Tedbirleri Nedir? Doğal Su Tutma Tedbirleri (DSTT) ekosistemlerin, su yapılarının doğal özellikleri ve karakeristiklerinin restorasyonu ve doğal süreçlerin kullanımıyla arazi, toprak ve akiferlerin su tutma potansiyellerini korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan tedbirlerdir. Yeşil Altyapı çözümleridir ve su kaynaklarının hassasiyetini azaltan yöntemleri desteklerler. Aşağıdaki üç örnekte görüleceği şekilde… Tanım Potansiyel birincil faydalar Mendereslerin ana kanala yeniden bağl anması yanal bağlantılar ve akış ve habi tat çeşitliliğini iyileştirmekle birlikte, su a kışının en yüksek olduğu dönemlerde su tutabilecek olan ikincil kolların temizlen mesini sağlar. Toprak yüzeyinde ekin artıkları bırakılm asını sağlayan koruyucu toprak işleme, su hareketlerini yavaşlatır ve toprak ero zyonunu azaltır. Bir bina ya da yapının çatısında yer alan bitki örtüsü yağışları etkiler ve tutulmalar ını sağlar. Dolayısıyla yeşil çatılar, aşırı yüksek akışları ve kirlilik yükünü azaltır ve şehirlerdeki aşırı sıcakları yumuşatır İyileştirilmiş nakil potansiyeli & nehir sür ekliliği, en yüksek akış alıkoyulması, sür dürülebilir drenaj, temel akışın korunma sı, yeraltı suyu beslenmesi Su kalitesi iyileşmesi, toprak yüzeyinden akış azalması, toprak korunması, sızma potansiyelinin artması Sürdürülebilir drenaj & toprak üzerinden akan su kontrolü, iyi alan kullanımı: su k alitesi iyileşmesi Bağlantısı kopmuş mend ereslerin tekrar bağlanm ası Koruyucu toprak işleme Yeşil çatı uygulamaları

3 3 DSTT olası etkileri DSTT'lerin uygulanmasındanki ana odak: -Akifer, toprak ve sucul ekosistem durumlarının iyileştirilmesi bakış açısıyla su tutma kapasitelerinin artırılması -Su kütlelerinin kantitatif durumlarının iyileştirilmesi ve taşkın ve kuraklığa karşı hassasiyetlerinin azalıtması -Ekosistemlerin doğal işlevlerinin ve sundukları hizmetlerin restorasyonuyla su kütlelerinin kimyasal ve ekolojik statülerinin olumlu olarak etkilenmesinin sağlanması -İklim değişikliği uyum ve azaltımına katkıda bulunmak DSTT’lerin çevreye pekçok olumlu etkisi vardır.  Çok sayıda faydası olabilir Biyofiziksel etkiler DSTT’lerin uygulanması Politika hedefleri Ekosistem hizmetlerinin restore edilmesi ya da korunması

4 Avrupa, su ile ilgili çevresel ve sosyal konuları ele almak üzere aşamalı olarak kapsamlı bir politika çerçevesi geliştirmiştir. Diğerlerinin yanısıra bu ana politikalar: SÇD Su Çerçeve Direktifi Taşkın Direktifi Taşkınlar Kuş ve Habitat Direktifi Kuş/Habitat İklim değişikliğine uyum stratejisi İklim Değişikliği Özellikle nüfusun yoğun olduğu kentsel yerleşim alanlarından, yurttaşların, ekosistem servisleri ve imkanları ile ilgili daha fazla talep oluyor. Kentsel gelişme Çevresel ve sosyal talepler arttı  Politikanın uygulanmasında daha fazla doğal alan, yeşil altyapı ve “yumuşak tedbirler” artan bir role sahip.

5 Neden Doğal Su Tutma Tedbirleri?  Su kütlesi statüsündeki kötüleşmenin en önemli nedenleri hidromorfolojik değişimler ve kirliliktir.  Bu güne kadar uygulanan tedbirler yetersiz kalmıştır.  Su statüleri üzerindeki negatif etkilerin nedenleri birbiriyle bağlantılıdır. İklim değişikliği, arazi kullanımı, ekonomik faaliyetler, tarım, turizm, kentsel gelişim ve demografik değişimlerdir. DSTT bu etkilere yönelik olarak: - Kirliliğin etkilerini azaltabilir. - Akış rejimini doğal yapısına getirebilir ve İklim Değişikliğine karşı hassasiyeti düşürebilir. - Taşkın yatağı ve civar alanın kötüleşen morfolojik unsurlarını restore edebilir. - Su statüsünü iyileştirebilir (yüzey ve yeraltı suları) - Doğal Taşkın Riski Yönetimini destekleyen taşkın risk yönetimi için iyi bir çevresel seçenektir.

6 Kısaca DSTT projesi Çevre GM tarafından kontratlanmıştır. (Avrupa Komisyonu) 7 ülkeden 11 ortak (FR, UK, ES, HU, CY, SE, LV, ve CEE) tüm 28 üye ülkenin dilini kapsamaktadır. Eylül 2013’ten Ekim 2014’e kadar

7 Genel Amaç 1. DSTT için bilgi tabanının oluşturulması 2. DSTT için detaylı bir verimlilik, maliyet-etkinlik analizi sağlanması 3. bir tedbirler kataloğu, örnek çalışma ve ilgili veritabanının oluşturulması ve devamlılıklarının sağlaması. Hedefler  bilgi ve iyi örneklerin teşvik edilmesi  SÇD Ortak Uygulama Strateji’ne katkıda bulunmak ve DSTT’ların 2. ve 3. Nehir Havzası Yönetim Planları ve Taşkın Riski Yönetim Planları‘na dahil edilmesini kolaylaştırmak üzere ulusal, nehir havzası ve/veya yerel düzeyde kullanılabilecek operasyonel araçların belirlenmesi ve oluşturulması.

8 Ana unsurların belirlenmesi, iyi uygulama alışverişi, uzmanların tespit edilmesi için bilginin derlenmesi ve yapılandırılması… Çalışma yapısı SÖZLÜK Kaynaklar DSTT Bilgi formu Girdiler DepolamaÇıktılar Ontoloji Rehber Sorgulamalar&a rama hizmetleri Kilit sorular formu Durum çalış maları formu

9 DSTT platformu

10 Tedbirler Kataloğu Tarım A1 Çayır ve meralar A2 Tampon ve koruma şeritleri A3 Nöbetleşe ekim A4 Şerit ekim A5 Karışık ekim A6 Toprak işlemesiz tarım A7 Azaltımış / koruyucu toprak işleme A8 Yeşil örtü A9 Erken ekim A10 Geleneksel teraslama A11 Kontrollü tarla trafiği A12 Azaltımış stoklama yoğunluğu A13 Malçlama Kent U1 Yeşil çatılar U2 Yağmur suyu harmanı U3 Geçirgen kaldırımlar ve diğer geçirgen yüzeyler U4 Yağmur hendeği U5 Kanal ve oluklar U6 Filtre şeritleri U7 Kuru drenaj çukurları U8 Filtrasyon hendekleri U9 Yağmur bahçeleri U10 Su tutma / Filtrasyon Havzaları U11 Su tutma göletleri U12Akifer Yüklemesi Orman Hidro morfoloji F1 Civar tampon bölgeleri F2 Subaşı alanları F3 Baraj gölü kaptajları F4 Yağmur tutucu bitkilerin ekim alanı F5 Arazi kullanımı korunması F6 Devamlı Örtü Orman F7 “Su Hassas” canlılar F8 Yol ve dere geçitleri için uygun tasarım F9 Sediman tutan göletler F10 Büyük odunsu molozlar F11 Kentsel orman/parklar F12 Kentteki ağaçlar F13 Karasal Akış Alanları F14 Pik Akım control yapıları N1Havza ve göletler N2Sulakalanlar N3Taşkın yatapı bağlantıları N4Tekrar menderesleme N5Su akışını yeniden canlandırma N6Geçici akarsı akımları N7Hidrolik ekler N8Nehir yatağı (aluvyal örtü) N9Baraj ve boyuna engellerin kaldırılmas N10Doğal kıyı stabilizasyonu N11Nehir kıyısı korunmasının azaltılması N12Göller N13Yapay yeraltı suyu reşarjı (AGR) N14 Taşkın yatağı restorasyonuz (kazınan toprak)

11 Tedbirler Kataloğu Örnek: Kent sektörü

12 Tedbirler Kataloğu Örnek: U1 Yeşil Çatı

13 13 DSTT’lerin Potansiyel etkileri 07.0330/2013/659147/SER/ENV.C1 - DGENV - Rome / Ekim 2014, contact@nwrm.eu Biyo-fiziksel etkiler “ Ekosistem ya da hidrolojik sistemin yapısı ya da işleyişini değiştiren tedbirler" Su Tutma Mekanizmaları Akış yavaşlatma ve biriktirme BP1 Akış biriktirme (toprak yüzeyinden akan – Runoff) BP2 Akış yavaşlatma (toprak yüzeyinden akan – Runoff) BP3 Nehir suyu biriktirme BP4 Nehir suyu yavaşlatma Akış Azaltma BP5 Buharlaşmayı Artırma BP6 Filtrasyon ve/veya Besleme Artırma BP7 Toprak Su Tutmasını Artırma Su Tutması sonucu oluşan biyo-fiziksel etkiler Kirliliğin Azalması BP8 Kirlilik Kaynaklarının Azalması BP9 Kirlilik Yollarının Kesişmesi Toprak Koruma BP10 Erozyon ve/veya sediman taşınmasının azalması BP11 Toprağın iyileşmesi Habitat Oluşturma BP12 Sucul habitat oluşumu BP13 Civar habitat oluşumu BP14 Karasal habitat oluşumu İklim değişimi BP15 Yağış artışı BP16 En yüksek sıcaklığın düşmesi BP17 CO 2 emilimi ve/veya tutulması BP’ye tıklayarak etkisi olan tedbirler listesine erişebilirsiniz. (Yüksek, orta ya da düşük)   websitesinde

14 14 1- DSTT’nin potansiyel etkileri Matrix örneği: “Kentsel sektör tedbirlerine biyo-fiziksel etkiler” Ayrı ayrı dokümanlar olarak da mevcuttur Biyo-fiziksel etkiler   websitesinde

15 Akış depolama ve yavaşlatma üzerinde yüksek etkiye sahip 4 tedbir habitat oluşumu ve ilkim değişikliğini azaltma üzerine bu tedbir setinin çok az etkisi vardır Yeşil çatılar Geçirgen asfalt ve diğer geçirgen yüzeyler Kanal ve hendekler Filtre hatları Emilim yolları Sızınta yolları Yağmur bahçeleri Su tutma havzaları Sızıntı havzaları Tutma gölleri Yönetilen Akifer Beslemesi Su Tutma MekanizmalarıSu Alıkonulması Sonucu Ortaya Çıkan Biyo-fiziksel Etkiler Akışın Yavaşlama ve Depolanması Kirlenme Azalması Habitat Oluşturm a Toprak Koruma İklim Değişimi Akış depolama Akış yavaşlaması Nehir suyu depolama Nehir suyu yavaşlama Kirlilik kaynağı az alması Sucul habitat olu şturma Nehir kıyısı habit atı oluşturma Karasal habitat o luşturma Akışın Azaltılması Önemli kirlilik yoll arı Su kaybı artışı Toprak su tutmas ı artışı Sızma ve beslem e artışı Erozyon azalması ve sediment transferi Toprağın iyileşmesi Yağış artışı En yüksek ısının azalması CO2 emme ve/ya tutulması Açıklama: Kantitatif derece Yağmur hendekleri Yağmur suyu toplama

16 DSTT platformu http://recette.nwrm.eu/ Tedbirler kataloğu http://recette.nwrm.eu/mesures-catalogue http://recette.nwrm.eu/hydro-morphology http://recette.nwrm.eu/content/wetland http://recette.nwrm.eu/catalogue/benefit-tables http://recette.nwrm.eu/mesures- benefits?field_nwrm_benefits_tid=36&field_nwrm_benefits_tid_1=All&field_nwrm_benefits_tid _2=All http://recette.nwrm.eu/sites/default/files/documents-docs/53nwrm-illustrated-draft3.pdf Örnek çalışmalar kataloğu http://recette.nwrm.eu/ http://recette.nwrm.eu/list-of-all-case-studies?order=field_nwrm_cs_light_depth&sort=asc http://recette.nwrm.eu/content/floodmeadowsmarais-poitevin http://recette.nwrm.eu/content/revitalisationslovakia http://recette.nwrm.eu/content/wetland Bağlantılar

17 Politika dokümanı - ya da değil mi? - Temel amaç  Doğal Su Tutma Tedbirlerinin (DSTT) politikayla bağını açıklamak ve su ve diğer çevresel politika hedeflerine ulaşmak için etkin araçlar olarak kabul edilmesini teşvik etmek  Ortak eylem için diğer politika yapıcılarla koordinasyonun kolaylaştırmak - Hedef grup: su yöneticileri / ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki karar vericiler. - Üst düzey - teknik değil – DSTT ile ilgili devam eden AB projesi kapsamında üretilen teknik ve bilimsel kanıtlara ek olarak

18 Politika dokümanı – içeriği? Yönetici özeti Politika dokümanının amaç ve hedef kitlesi DSTT ile ne elde edeceksiniz? (tedbir tipleri ve beklenen faydaları) DSTT ile ilgili politikalar? (=> SÇD, Taşkın Direktifi, diğer Çevre Politikaları, Tarım Politikaları...) DSTT’nin operasyonel hale getirilmesi: öneriler Sonuçlar Son versiyon 15 Kasımda su yöneticilerine gönderildi. (24-25 Kasım’daki toplantı için)

19 Sorular?


"Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Doğal Su Tutma Tedbirleri Yannick Pochon Afyon, 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları