Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB’ye Uyum Sürecinde Tarım ve Çevre AB’ye Uyum Sürecinde Tarım ve Çevre WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Su Kaynakları Programı Buket Bahar Dıvrak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB’ye Uyum Sürecinde Tarım ve Çevre AB’ye Uyum Sürecinde Tarım ve Çevre WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Su Kaynakları Programı Buket Bahar Dıvrak."— Sunum transkripti:

1 AB’ye Uyum Sürecinde Tarım ve Çevre AB’ye Uyum Sürecinde Tarım ve Çevre WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Su Kaynakları Programı Buket Bahar Dıvrak Çağrı Deniz Eryılmaz Nisan 2005

2 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre AB'nin tarım politikasının genel amaçları AB nüfusu için erişilebilir ve güvenli gıdanın üretiminin sağlanması Tarım sektörünün modernleşmesi ve gelişmesiyle birlikte AB çiftçilerine makul bir hayat standardının sağlanması Teknik ilerlemenin özendirilmesi, tarımsal üretimin rasyonelleştirilmesi ve işgücünün verimliliğinin artırılması Piyasalarda istikrar sağlanması Çevrenin, gelecek nesiller için korunmasının sağlanması Hayvanlar için daha sağlıklı koşulların sağlanması Bütün bunların AB bütçesine en az maliyet getirecek şekilde gerçekleştirilmesi

3 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre 1990'lı yıllardan itibaren, çevresel konuların OTP ile bütünleşmesi gündemde 1993-2000- 5. Çevre Eylem Programı, AB'nin tüm politikalarının çevre koruma ile bütünleşmesi için bir çerçeve Temel hedef; Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin hızlanması, toprağın daha rasyonel kullanılması, kırsal alanların dengeli kalkınmasının sağlanmasıyla birlikte çevrenin de korunması

4 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre 1998- tarım, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularının entegrasyonu için uygun stratejiler; çevrenin tarıma entegrasyonu ve Agro-çevre göstergelerinin geliştirilmesi için taahhütler 1999- "sürdürülebilir tarım için direktifler" Öncelikli konular: Suyun kalitesi ve tasarruflu kullanımı, tarımsal kimyasal risklerinin azaltılması, erozyon, iklim değişikliği, hava kalitesi, peyzaj ve biyolojik çeşitlilik

5 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre 2001-Göteburg, OTP'ye sürdürülebilir kalkınma ve çevresel boyutun entegrasyonu ile ilgili strateji 2003 OTP Reformu, çapraz-uyum (cross- compliance) ilkesi: Çiftçilerin belirli pazar desteklerinden yararlanabilmesi için çevre koruma konusundaki bazı koşulları yerine getirme zorunluluğu

6 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre Çevreyi ve kırsal alanları korumak için minimum çevresel standartları karşılama zorunluluğu İyi Tarım Uygulamaları tanımı İyi Tarım Uygulamaları eğimli arazilerin ekilmesinde belirli koşullara uyma, birim hektarda kullanılacak maksimum gübre miktarına uyma, bitki koruma ürünlerinin kullanımında sınırlandırmalar, biyolojik çeşitliliğin korunması

7 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre En az 5 yıllık bir dönem için, çevreyle dost tarımsal uygulamalar yapacağını taahhüt eden çiftçilere ek masraflarını karşılamak için geri ödemeler, teşvikler –çevreyle uyumlu ekstansif tarım –düşük yoğunluklu otlak/mera yönetimi –entegre çiftlik yönetimi ve organik tarım –peyzajın ve tarihsel öğelerin korunması –yüksek değerdeki habitatların ve onların sağladığı biyolojik çeşitliliğin korunması

8 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre Tarım ve Biyo-çeşitlilik Tarımsal üretimin yoğunlaşması biyolojik çeşitlilik dengesini etkilemiştir 2001- Tarım için Biyo-çeşitlilik Eylem Planı –çevreyle dost tarımsal uygulamaların ve sistemlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması –sürdürülebilir tarım uygulamalarının özellikle biyo- çeşitlilik açısından önemli alanlarda desteklenmesi –iyi ekolojik altyapıların yaygınlaştırılması –tehdit altında olan hayvan ve bitki türlerinin korunması Hedef: Tarımsal alanlardaki biyolojik çeşitliliğin yok olmasını durdurma

9 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre Tarım ve İklim Değişikliği AB'deki sera gazı emisyonlarının %10 tarımdan kaynaklanmaktadır. Avrupa İklim Değişikliği Programı, 2012 yılına kadar sera gazı emisyonunu %8 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Tarımsal arazilerin karbon tutma potansiyellerini belirlemek için kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.

10 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre Tarım ve Pestisitler Ekonomik faydalar için oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru kullanılmaması halinde insan ve hayvan sağlığı için büyük riskler taşımaktadır. Yanlış kullanımdan dolayı toprak ve su kaynakları kirlenmekte, kalitesi düşmekte, biyolojik çeşitlilik zarar görmektedir. AB, Tarımsal ilaçların zararlı çevresel etkilerini minimize etmek için bunların doğru kullanımı konusunda çiftçileri eğitmektedir. Bu ürünlerin piyasada satılması konusunda ciddi düzenlemeler getirmiştir.

11 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre Tarım ve Su AB'deki toplam su varlığının %30'u tarımda kullanılmaktadır. Güney Avrupa'da %60 oranında sulu tarım yapılmaktadır. Sulamada kullanılan suyun miktarı, iklim, toprak yapısı, ürün tipi, su kalitesi ve sulama tekniklerine göre değişir. Ancak, sürdürülebilir olmayan sulama sebebiyle birçok çevresel ve ekonomik sorun ortaya çıkmaktadır. Akiferlerden aşırı su çekimi, aşırı sulamadan kaynaklı tuzlanma, erozyon, doğal ve yarı doğal habitatların bozulması, sulak alanların yok olması

12 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre AB- Su Çerçeve Direktifi, tüm su kaynakları için(yüzey ve yeraltı suları) “iyi durum”a ulaşmak –Su kaynaklarının yönetiminde “Havza Ölçeği” –Katılımın artırılması –Ekolojik kalitenin sağlanması –Sürdürülebilir su kullanımı –Kirliliğin önlenmesi –Suyun fiyatlandırılması

13 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre Uluslararası Su ve Çevre Konferansı(Dublin,1992), Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı(Rio De Janerio,1992) su, “sonlu” bir ekonomik ve sosyal kaynak AB Su Çerçeve Direktifi- Entegre Havza Yönetimi anlayışı OTP, modern sulama tekniği altyapılarının yaygınlaştırılması(damlama ve yağmurlama sulama) EHY; yüzey ve yeraltı sularının miktar, kalite ve ekolojik anlamda toplumun ihtiyaç ve kullanımları göz önüne alınarak çok disiplinli bir perspektiften hidrolojik havza ölçeğinde yönetimidir.

14 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre Tarım ve Nitrat 1991-Nitrat Direktifi, 2 temel hedef: –Tarımsal kaynaklardan oluşan nitratların yarattığı su kirliliğini azaltmak –Daha fazla kirlenmesini önlemek Su kalitesinin izlenmesi

15 AB- Ortak Tarım Politikası ve Çevre Sonuç olarak, TARIM ve ÇEVRE birlikte düşünülmeli; –biyoçeşitlilik –Pestisit kullanımı –Su –Toprak –İklim değişikliği

16 TARIM-ÇEVRE SORUNLARI Yoğun ve sürdürülebilir olmayan tarım yerine sürdürülebilir kırsal kalkınma

17 KIRSAL KALKINMA Tarımsal Kullanım + Doğa Koruma = Kırsal Kalkınma

18 Avusturya AB sonrası fiyatlar düştü; verim artırımı için aşırı kimyasal kullanımı Aşırı kullanılan ve tüketilen eski ve yeni tarım alanları Avusturya Tarım-Çevre Programı (OPÜL)

19 OPÜL 1 Ortaklıklar Yasal zemin Toplumsal ve çevre koşullarına uyum Katılımcılık Danışma Kurulu (Tarım Bakanlığına bağlı) Tarım ve çevre koruma için diyalog zemini Değişik ilgi grupları (Bölge otoriteleri, Çevre Bakanlığı, STKlar, Su Koruma, Tarım) Oylama, öneriler (Tarım Bakanlığına ve AB’ye)

20 OPÜL 2 Bütün Avusturya’da (tüm alanları kapsama amacıyla) Performansa dayalı destek Bölgesel değişimlere esneklik Çiftçiler ile 5 yıllık sözleşmeler (10, 20 yıla yönelik) Sadece özel çiftlikler Çevre fonlarına yönelik projeler Biyoçeşitliliği yüksek alanlara yönelik

21 KIRSAL KALKINMA Kilit önemde (2/3 OTB) Basitleşecek (tek kalemden) Genişleme Çok işlevli (Gıda ve alan kullanımı)

22 AVUSTURYA DENEYİMİ 1.Arazi Ödemeleri 2.Tamamlayıcı Araçlar 3.Ortaklık Yapıları 4.İzleme ve Değerlendirme

23 AVUSTURYA DENEYİMİ 1/4 1.Arazi Ödemeleri i.Devlet Desteği (basit, uygun, gereği kadar) ii.Eğitim ve kapasite artırımı iii.Aşağıdan yukarıya yaklaşım iv.Esnek program (bürokrasi ve program)

24 AVUSTURYA DENEYİMİ 2/4 2.Tamamlayıcı Araçlar i.Farklı araçların kullanımı (yatırım, eğitim) ii. STK ve Özel Sektör ile işbirliği

25 AVUSTURYA DENEYİMİ 3/4 3.Ortaklık Yapıları i. Yasal Gereklilik ii. Uzun dönemli faydalar (tasarım, uyguluma) Örnek: Avusturya Tarım-Çevre Programı

26 AVUSTURYA DENEYİMİ 4/4 4. İzleme ve Değerlendirme i. Önemli ii. Estonya örneği iii. Ortaklıklar iv. Zorluklar v. Gelecekteki fırsatlar ve zorluklar (KK, Natura 2000) vi. AB’nin ölçüt belirlemesi

27 ÇÖZÜM İÇİN; Yoğun ve sürdürülebilir olmayan tarım yerine sürdürülebilir kırsal kalkınma

28 AB’ye Uyum Sürecinde Tarım ve Çevre AB’ye Uyum Sürecinde Tarım ve Çevre WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Su Kaynakları Programı Buket Bahar Dıvrak Çağrı Deniz Eryılmaz Nisan 2005


"AB’ye Uyum Sürecinde Tarım ve Çevre AB’ye Uyum Sürecinde Tarım ve Çevre WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Su Kaynakları Programı Buket Bahar Dıvrak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları