Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA Ö Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ İ ZM İ T REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ www.izmitram.meb.k12.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA Ö Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ İ ZM İ T REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ www.izmitram.meb.k12.tr."— Sunum transkripti:

1 ORTA Ö Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ İ ZM İ T REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ www.izmitram.meb.k12.tr

2 Ders Süresi ve Günlük Çalışma Saatleri MADDE 9- (1) Ortaö ğ retim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süresi 5 dakikadan, ö ğ le arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. www.izmitram.meb.k12.tr

3 Rehberlik, Sosyal Etkinlikler, Okul ve Çevre İ lişkileri MADDE 16- (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî E ğ itim Bakanlı ğ ı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeli ğ i hükümlerine göre yürütülür. (2) Bu hizmetlerin yürütülmesi için okul yönetimince gerekli araç, gereç ve uygun ortam sa ğ lanır. www.izmitram.meb.k12.tr

4 Zararlı Alışkanlıklardan Korunma MADDE 17- (1) Ortaö ğ retim kurumlarında güvenli ortamın sa ğ lanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve ö ğ rencilerin şiddetten korunması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında okul merkezli, temel önleme çalışmaları yürütülür. Bu konuda, okul yönetimi ö ğ retmen, veli, çevre ile işbirli ğ i yaparak gerekli önlemleri alır. www.izmitram.meb.k12.tr

5 Sosyal Etkinlikler MADDE 18- (1) Ortaö ğ retim kurumlarında; ö ğ renci kulüp faaliyetleri, topluma hizmet etkinlikleri, geziler, törenler ile di ğ er bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak çalışmalar 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî E ğ itim Bakanlı ğ ı İ lkö ğ retim ve Ortaö ğ retim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeli ğ i hükümlerine göre yürütülür. www.izmitram.meb.k12.tr

6 Ortaö ğ retime Kayıt Şartları MADDE 21- (1) Ortaö ğ retim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve ö ğ retim yılının başlayaca ğ ı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır. Yaş şartını taşımayan ö ğ rencilerin örgün ortaö ğ retim kurumlarına kayıtları yapılmaz. (2) Kayıtlar, ö ğ rencinin e-Okul sistemi veya denklik belgesindeki bilgilerine göre yapılır. Adres tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgileri esas alınır. Ö ğ rencilerden kayıt için başka belge istenmez. (3) Mesleki ve teknik ortaö ğ retim kurumlarına kayıt yaptıracak ö ğ rencilerin sa ğ lık durumlarının ilgili mesle ğ in ö ğ renimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelli ğ ine göre gerekti ğ inde sa ğ lık raporuyla belgelendirilir. www.izmitram.meb.k12.tr

7 Ortaö ğ retime Kayıt Şartları (4) Evli olanların kayıtları yapılmaz, ö ğ renci iken evlenenlerin okulla ilişi ğ i kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Ö ğ retim Lisesine veya Mesleki Açık Ö ğ retim Lisesine gönderilir. (5) Açık Ö ğ retim Lisesi veya Mesleki Açık Ö ğ retim Lisesinden naklen gelen ö ğ rencilerin herhangi bir puan kullanmaksızın ö ğ renci alan örgün ortaö ğ retim kurumlarına kayıtları, ö ğ renim haklarının bulunması ve bu Yönetmelikte yer alan kayıt şartlarını taşımaları hâlinde ders kesiminden yeni ö ğ retim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde yapılır. (6) Özel e ğ itime ihtiyacı olan ö ğ rencilerin kayıtlarında millî e ğ itim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır. www.izmitram.meb.k12.tr

8 Ö ğ renci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ç) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel e ğ itim de ğ erlendirme kurulu kararına göre özel e ğ itime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla e ğ itim alacak ö ğ rencileri durumlarına uygun okullara dengeli bir şekilde yerleştirir. İ l/ilçe özel e ğ itim hizmetleri kuruluyla işbirli ğ i yaparak gerekli önlemleri alır. d) Özel e ğ itim gerektiren ö ğ rencilerin yerleştirilece ğ i sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı özel e ğ itim gerektiren ö ğ renci grubundan ö ğ renci bulunmamasına ve ö ğ rencilerin özel durumlarına göre gerekli fizikî düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri alır. www.izmitram.meb.k12.tr

9 Alan ve Dala Geçiş MADDE 31-(3) Görme, işitme, kekemelik, spastik ya da ortopedik engeli bulunanların, durumlarına uygun meslek alan ve dalına ya da programa yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sa ğ lanır. www.izmitram.meb.k12.tr

10 Geç Gelme, Devamsızlık ve İ lişik Kesme MADDE 35- (1) Geç gelen ö ğ rencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında ö ğ retmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve ö ğ rencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, ö ğ rencilerinin okula devamını sa ğ lamakla yükümlüdürler. Millî E ğ itim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gere ğ ince okul yöneticileri, millî e ğ itim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri ö ğ rencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar. (2) Uygulamayla ilgili olarak; a) Devamsızlık yapan ö ğ renciler, ders ö ğ retmeni tarafından yoklama fişine/e-Okul sistemine işlenir. b) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlı ğ ı bir gün, di ğ er devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. www.izmitram.meb.k12.tr

11 Geç Gelme, Devamsızlık ve İ lişik Kesme c) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldi ğ i halde derse girmeyen ö ğ renciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. (5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan ö ğ renciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel e ğ itim gerektiren ö ğ rencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve ö ğ renim hakkı bulunan ö ğ renciler takip eden ö ğ retim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Ö ğ retim Lisesi veya Mesleki Açık Ö ğ retim Lisesine gönderilir. (7) Ö ğ rencinin devamsızlık yaptı ğ ı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir. www.izmitram.meb.k12.tr

12 Ölçme ve De ğ erlendirmenin Genel Esasları MADDE 43- (1) Ö ğ renci başarısının ölçme ve de ğ erlendirilmesinde aşa ğ ıdaki esaslar gözetilir. b) Ö ğ rencilerin başarısı; ö ğ retim programı ö ğ renme kazanımları esas alınarak dersin özelli ğ ine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri e ğ itiminde alınan puanlara göre tespit edilir. f) Ö ğ rencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelli ğ ine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır. g) Kaynaştırma yoluyla e ğ itim ve ö ğ retimlerine devam eden ö ğ rencilere yönelik ölçme de ğ erlendirmede Bireyselleştirilmiş E ğ itim Programı (BEP) esas alınır. www.izmitram.meb.k12.tr

13 Puanla De ğ erlendirme MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden de ğ erlendirilir. De ğ erlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. (2) Puan de ğ erleri ve dereceleri aşa ğ ıdaki gibidir. ◦ PuanDerece ◦ 85,00-100Pekiyi ◦ 70,00-84,99 İ yi ◦ 60,00-69,99Orta ◦ 50,00-59,99Geçer ◦ 0-49,99Geçmez www.izmitram.meb.k12.tr

14 Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma MADDE 56-(1) Ö ğ rencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a) İ ki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, b) İ şletmelerde beceri e ğ itimi gören ö ğ rencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir. www.izmitram.meb.k12.tr

15 Do ğ rudan Sınıf Geçme MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda; a) Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan ö ğ renciler do ğ rudan sınıf geçer. (2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan ö ğ renciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer. www.izmitram.meb.k12.tr

16 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumlulu ğ un Kalkması MADDE 58- (1) Do ğ rudan sınıfını geçemeyen ö ğ rencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez. (2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş ö ğ retmeni tarafından yapılır. www.izmitram.meb.k12.tr

17 Sınıf Tekrarı ve Ö ğ renim Hakkı a) Do ğ rudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta ö ğ renim süresince en fazla bir defa yapılır. Ö ğ renim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen ö ğ rencilerin ders yılı sonunda okulla ilişi ğ i kesilerek Açık Ö ğ retim Lisesine veya Mesleki Açık Ö ğ retim Lisesine kayıtları yapılır. b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf ö ğ rencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen ö ğ rencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki ö ğ retim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan ö ğ rencilerin ö ğ retim yılı sonunda okulla ilişi ğ i kesilerek Açık Ö ğ retim Lisesine veya Mesleki Açık Ö ğ retim Lisesine kayıtları yapılır. c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan ö ğ renciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait ö ğ renim haklarını kullanmamış sayılır. Ö ğ renim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, ö ğ renim süresince iki e ğ itim ve ö ğ retim yılıyla sınırlıdır. www.izmitram.meb.k12.tr

18 Rehber Ö ğ retmenler MADDE 90- (1) Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere Millî E ğ itim Bakanlı ğ ı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeli ğ ine göre rehber ö ğ retmen görevlendirilir. (2) Rehber ö ğ retmenler, di ğ er ö ğ retmenlerle birlikte ders kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden ders yılının başlama tarihine kadar geçen sürelerde de mesleki çalışmalarını sürdürürler. Ancak yüksekö ğ retime yönlendirme ve tercihle ilgili iş ve işlemler için ihtiyaç duyulması halinde tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. www.izmitram.meb.k12.tr

19 Destek E ğ itim Odası MADDE 103- (1) Kaynaştırma uygulamaları yoluyla e ğ itimlerine devam eden ö ğ rencilerle üstün zekâlı ve yetenekli ö ğ rencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek e ğ itim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek e ğ itim odası açılır. Burada yürütülecek iş ve işlemler, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel E ğ itim Hizmetleri Yönetmeli ğ i hükümlerine göre yürütülür. www.izmitram.meb.k12.tr

20 Ö ğ renci Davranışları, Ödül ve Disipline İ lişkin Hükümler MADDE 158- (1) Yönetici ve ö ğ retmenlerce; a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak kanunlarla toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan ö ğ rencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, b) Ö ğ rencilerin her türlü madde ba ğ ımlılı ğ ından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılı ğ ına alet olmaktan korunması, c) Ö ğ rencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması, ç) Ö ğ rencilerin, di ğ er ö ğ renciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalı ğ a, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması konularında veli veya aileyle di ğ er ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirli ğ i yapılarak gerekli tedbirler alınır. www.izmitram.meb.k12.tr

21 Ö ğ renci Davranışları, Ödül ve Disipline İ lişkin Hükümler (2) Bu tedbirler kapsamında, okul yönetimince; okul ö ğ renci ödül ve disiplin kurulu kararına ba ğ lı olarak alınan ihbar, şikâyet, duyumla gerekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz ö ğ renci davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engellemek, e ğ itim ortamlarının güvenli ğ ini sa ğ lamak ve ö ğ rencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri, sıra, masa, dolap ve gerekli görülen di ğ er yerler aranır, tedbir amaçlı bu arama ve inceleme işleri ö ğ rencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden okul ö ğ renci ödül ve disiplin kurulu üyeleriyle görevlendirilen ö ğ retmenlerce yapılır. www.izmitram.meb.k12.tr

22 Teşekkür, Takdir ve Üstün Başarı Belgesi ile Ödüllendirme MADDE 160- (1) Okul ö ğ renci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının a ğ ırlıklı ortalaması 70,00 den aşa ğ ı olmayan ve davranış puanı 100 olan ö ğ rencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaö ğ renim süresince en az üç ö ğ retim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. (2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan ö ğ rencilere okulun iftihar listesinde yer verilir. www.izmitram.meb.k12.tr

23 Onur Belgesi ile Ödüllendirme MADDE 161- (1) Okul ö ğ renci ödül ve disiplin kurulu puan şartına ba ğ lı kalmadan; a) Türkçeyi do ğ ru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde e ğ itime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak, ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek, e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek, f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, www.izmitram.meb.k12.tr

24 Onur Belgesi ile Ödüllendirme g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak, ğ ) Alınan sa ğ lık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş ö ğ rencileri; ö ğ retim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadı ğ ına bakılmaksızın ö ğ renci, ö ğ retmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü do ğ rultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir ö ğ retim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan ö ğ rencilere okulun onur listesinde yer verilir. (2) Ayrıca ö ğ retmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul ö ğ renci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. www.izmitram.meb.k12.tr

25 Disiplin Cezaları MADDE 163- (1) Ö ğ rencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okul de ğ iştirme, ç) Örgün e ğ itim dışına çıkarma ◦ cezalarından biri verilir. www.izmitram.meb.k12.tr

26 Disiplin Cezaları (2) Disipline konu olan olaylar okul ö ğ renci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara ba ğ landıktan sonra; a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, b) Okul de ğ iştirme cezası, ilçe ö ğ renci disiplin kurulunun, c) Örgün e ğ itim dışına çıkarma cezası, il ö ğ renci disiplin kurulunun, onayından sonra uygulanır. www.izmitram.meb.k12.tr

27 Uygulama ile İ lgili Esaslar MADDE 167- (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlü ğ üne yazılı olarak bildirilir. İ simsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz. (2) Disiplin soruşturmasını gerektiren ve do ğ rudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen cezai soruşturmayı gerektiren şikâyetler, yazılı olarak ilgililere zamanında iletilir. www.izmitram.meb.k12.tr

28 Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar MADDE 168- (1) Disiplin cezaları takdir edilirken; a) Ö ğ rencinin 18 yaşına kadar çocuk oldu ğ u, b) Ö ğ rencinin üstün yararı, c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesi, ç) Sınıf rehber ö ğ retmeni ve ö ğ renci velisinin görüşleri, d) Ö ğ rencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgiler, e) Ö ğ rencinin kişisel özellikleri ve psikolojik durumu, www.izmitram.meb.k12.tr

29 Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar f) Fiil ve davranışın hangi şartlar altında yapıldı ğ ı, ö ğ renciyi tahrik unsurlar, g) Ö ğ rencinin yaşı ve cinsiyeti, ğ ) Ö ğ rencinin derslerdeki ilgi ve başarısı, h) Ö ğ rencinin daha önce ceza alıp almadı ğ ı, hususları göz önünde bulundurulur. (2) Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez. (3)Ö ğ rencinin daha önce ceza almamış olması, derslerinde başarılı olması ve davranışlarının olumlu olması durumunda rehberlik servisinin görüşü de alınarak bir alt ceza verilebilir. www.izmitram.meb.k12.tr

30 Cezaların Uygulanması MADDE 172- (1) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ö ğ renciler; a) Ceza süresince okula devam ettirilmez. Bu süre devamsızlıktan sayılır. (3) Örgün e ğ itim dışına çıkarma cezası alan ö ğ renciler; a) Akşam liseleri dışında devam zorunlulu ğ u olan okullara kayıt yaptıramaz. b) Açık Ö ğ retim Lisesi veya Mesleki Açık Ö ğ retim Lisesine gönderilir. www.izmitram.meb.k12.tr

31 Kurula Sevk MADDE 192- (1) Bir disiplin olayının meydana geldi ğ inin gerek do ğ rudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldı ğ ında ö ğ rencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir. (2) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce do ğ rudan onur kurulu veya okul ö ğ renci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezînden yardım alınır. (3) Okul ö ğ renci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç on iş günü içinde karara ba ğ lar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayıyla bu süre ancak bir kez uzatılabilir. www.izmitram.meb.k12.tr


"ORTA Ö Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ İ ZM İ T REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ www.izmitram.meb.k12.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları