Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Can Biçmen cbicmen@yahoo.com
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR GÖĞÜS HASTANESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Can Biçmen SAĞLIK ÇALIŞANININ SAĞLIĞI (SÇS) ÇALIŞTAYI, ANKARA

2 Kurumun Özellikleri 500 yataklı, yaklaşık günde 3500 poliklinik hastası Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Dal Hastanesi Yan Dallar (Dahiliye, G. Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi,v.b.) 2 Yoğun Bakım, 1 Acil, 8 Göğüs Servisi, 2 Göğüs Cerrahisi, 1 Yan Dal, 1 Tüberküloz, 1 MSÜD, 2 Ameliyathane, Uyku Bozuklukları Merkezi, Radyoloji-Nükleer Tıp ve Radyoterapi, Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Patoloji Laboratuvarları, İdari ve Hizmet birimleri, Sarf Depo, Morg, Teknik Hizmet birimleri, Toplam 8 Bina

3 HASTANEMİZ PERSONELLERİNİN MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM LİSTESİ
KADROLU PERSONEL 1 BAŞHEKİM, 8 BAŞHEKİM YARDIMCISI, 1 MÜDÜR, 7 MÜDÜR YARDIMCISI, 1 BAŞHEMŞİRE, 3 BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI, 122 UZMAN HEKİM, 33 ASİSTAN, 11 PRATİSYEN 88 DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI (Sağlık memuru, Tıbbi teknolog, Lab. Tekn. vs.) 239 HEMŞİRE-EBE-SAĞLIK MEMURU 39 İDARİ MEMUR 38 HİZMETLİ 4 İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 125 BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ, 15 YÖNLENDİRME, 47 GÜVENLİK, 218 TEMİZLİK, 52 YEMEK, 34 TEKNİK,8 KREŞ TOPLAM 1073

4 Yönetsel Yapı Şeması

5 SÇS Birimi Yapılanması
1 Uzm.Dr. (Koordinatör) (Mikrobiyoloji Uzm.) 1 Pratiyen hekim (Başvuru ve Periyodik muayene) 1 Hemşire (Uygulama) (Eğitim Hemşiresi) 1 Biyolog (Kalite ve Bilgi İşlem)

6 DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ

7 TSE EN ISO 18001 OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Kuruluşun İSG Yönetim Sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgeletmek / sertifikalandırmasına istekli olmak, Bu standardın şartlarına uygunluğunu kendi kendine tayin (belirlemek) ve deklare (beyan) etmek isteyen kuruluşlar için uygundur.

8 BAĞLI OLDUĞU AMİR : BAŞHEKİM
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GÖREV TANIMLARI DOKÜMAN KODU GT.113 REVİZYON NO00 REVİZYON TARİHİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 24/2/2008 ÜNVANI : İŞYERİ HEKİMİ BAĞLI OLDUĞU AMİR : BAŞHEKİM NİTELİĞİ : Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde tercihan İşyeri Hekimliği, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği iç tetkikçi sertifikaları bulunan hekimler arasından Başhekimlikçe atanır.

9 GÖREV VE SORUMLULUKLARI
İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu) Çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunur, danışmanlık yapar ve iş sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını izler, Enfeksiyon Kontrol Komitesi bünyesinde bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önleme ve aşılama çalışmalarının uygulanmasını, çalışanların bağışıklık durumlarının saptanması ve izlemi için yapılan kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlar, Kalite Yönetim Birimi bünyesinde çalışma ortamı gözetimi ile ilgili olarak gerektiğinde ölçümler yapılmasını sağlanması alınan sonuçların çalışanlar yönünden değerlendirmesini yapar, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sterilizasyon Birimi bünyesinde hastanenin genel hijyen koşullarını devamlı izleyerek ve denetleyerek işyerindeki bütün birimlerin çalışanların sağlığını koruyup geliştirecek biçimde düzenler,

10 Meslek hastalığı veya şüphesi olan bireylerinin kayıt ve istatistiklerinin izlenmesi,
İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-6 da belirtilen örneğe uygun yıllık çalışma raporu hazırlayarak iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderir, Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar, Biyogüvenlik kültürünün benimsetilmesi ve yerleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapar, İstenildiği durumlarda tüm çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesini sağlar, Olay Bildirim Formlarının oluşturulması, tüm kaza ve yaralanmalara ilişkin kayıtların tutulmasını sağlar, bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici etkinlikleri gerçekleştirir, İlgili yönetim birimleri ile acil eylem planları geliştirir, senaryolar hazırlanması ve uygulamalarını yürütür, bu konuda hastanemiz içindeki birimlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlar, Hastanede yeni çalışmaya başlayan kadrolu personelin çevre ve iş sağlığı ile ilgili olarak bilgilendirilmesini sağlar.

11 ÜNVANI : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
BAĞLI OLDUĞU AMİR : BAŞHEKİM NİTELİĞİ : İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları; yönetim temsilcisi, mühendis, hemşire temsilcisi, sendika temsilcisi, laboratuvar temsilcisi ve Başhekimin görevlendireceği diğer kişiler olmak üzere yedi üyeden oluşan bir kuruldur. GÖREV VE SORUMLULUKLARI : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik* (*07/04/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

12 Hastanemizde Yürütülen Uygulamalar
2009 ve 2010 yılı itibariyle tüm personelimize resmi yazı ile periyodik kontroller için Çalışan Sağlığı Birimi’ne başvurarak kayıt yaptırmaları istenmiştir. Çalışan Sağlığı’na başvuran personelin PA AC grafisi ve hepatit taramaları yapılmaktadır. Bu bağlamda, bireysel olarak tüm personelimizin şu anda Çalışan Sağlığı Birimi’ne başvurarak gerek bireysel, gerekse diğer Çalışan Sağlığı ile ilgili sorunlarını iletmeleri mümkündür. Hastanemizde, sorunların iletilebilmesini ve düzeltici önleyici faaliyetlerin yapılabilmesini mümkün kılacak tüm form ve prosedürler oluşturulmuştur. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Radyasyon Güvenliği Kurulları oluşturulmuştur, bu kurullar 2009 ve 2010 yılı için (2 kez) olmak kaydıyla toplanarak, gerekli stratejileri ve çalışmaları yapmak üzere kararlar almaktadır.

13 Çalışan Sağlığı Birimi’nin kurulması ve poliklinikte Başhekim Yrd
Çalışan Sağlığı Birimi’nin kurulması ve poliklinikte Başhekim Yrd. odasının gerekli işlemler için ayrılması Çalışan Sağlığı Birim personelinin oluşturulması (halihazırda bilgi-işlem ve istatistik ile ilgili işlemler Kalite Birimi tarafından yapılmaktadır) Tüm çalışanlarımızın başvurarak periyodik muayene ve gerektiğinde Enfeksiyon ve diğer polikliniklere yönlendirilerek ileri tetkiklerinin yapılması sağlanmaktadır. (2009 yılında 78, 2010 yılında ise 76 kadrolu personel periyodik kontrol amaçlı olarak Çalışan Sağlığı Birimi’ne başvurmuştur.) Enfeksiyon riski yönünden alınması gereken önlemler ve koruyucu aşılama çalışmaları EKK bünyesinde yürütülmektedir. Çalışanlar için gerekli hepatit ve influenza aşıları hastanemize sağlanarak personelimize uygulanmış ve uygulanmaktadır. Tetanoz aşısı ile ilgili Mühendislik Birimi ile konuşulmuş ve mevcut durumda kadrolu çalışan personel için aşılama planlanmıştır.

14 Hastane genelinde ses ölçümleri ve su analizleri, partikül sayımları, periyodik bakım ve kalibrasyonlar v.b. çalışmalar rutin olarak hizmet alımı ile yapılmaktadır Çalışan ve hasta güvenliği için yangın çıkışları, havalandırma, uyarı levhaları, v.b. altyapı çalışmaları ile ilgili gerekenler Mühendislik ve Sivil Savunma Birimleri’nce yürütülmektedir. Altyapı ile ilgili birimimize iletilen sorun ve istemler, ayrıca Birimimizce yapılan ziyaretlerde saptanan sorunlar ilgili birimlere iletilmektedir. Koruyucu ekipman (koruyucu eldiven, maske, hepafiltreli maske, önlük, tam yüz maskesi (siperi), korumalı enjektör, v.b.) gibi genel korunma amaçlı ekipman düzenli olarak hastanemize temin edilmektedir. 2009 yılı içerisinde “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında tüm personele eğitim ve bilgilendirme seminerleri verilmiştir. (Seminerlere katılım tutanakları Kalite Birimi’mizde mevcuttur)

15 Periyodik muayene, aşılama işlemleri ve ödeme ile ilgili mevzuat yetersizliği (Mevzuat eksiklerinin giderilmesi) Bazı hastane personelinin konuyu önemsememesi ve gereksiz görmesi (konu ile ilgili gerekirse birebir bilgilendirme yapılması) Çalışmalarda art niyet aranması v.b. sorunlar Hizmet alınan firmaların denetim sorunu (resmi yazı ile bilgi istenmesi, teknik şartnamelerin uygun şekilde düzenlenerek muayene ve kontrol komisyonlarınca izlenmesi) Mevcut otomasyon içerisine Çalışan Sağlığı Birimi’nin entegrasyonu (bilgi işlem birimi ile koordinasyon ve uygun çalışmanın yapılması)

16 Oluşturulan Dosyalar Gelen Evrak Giden Evrak Risk Değerlendirme
Toplantı tutanak dosyası Muayene Formları Kadrolu Çalışan Riskli Birim Muayene Formları Hizmet Alımı Çalışan Muayene Dosyası Anketler Aşı Dosyası

17 Riskli Birimler TB Kemoterapi YB Acil Servis Bronkoskopi Sterilizasyon
Ameliyathane Mikrobiyoloji

18 Hizmet Alımı Nükleer Tıp Radyoterapi Radyoloji Bilgisayar operatörleri
Temizlik personelleri

19 Yapılması Planlananlar
Çalışan Sağlığı ile ilgili genel bilgilendirme, 2009 yılı yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı’nın konu ile ilgili genelgeleri, korunma önlemleri, hastanemizde yapılan çalışmalar, düzeltici-önleyici faaliyetler, izlenmesi gereken rutin prosedürler ile ilgili eğitim ve bilgilendirme seminerleri yapılması Personelimizin Çalışan Sağlığı Birimi’ne kaydının ve periyodik kontrollerin yapılmasının devam etmesi (Bu kapsamda periyodik kontrol için gönülsüz olan personel için kendi isteği ile işlem yapılmasını istemediğini içeren bir form hazırlanmıştır.) Aktif surveyans ve olay yeri inceleme çalışmalarının başlatılması ve bu amaçla tam zamanlı olarak bir hemşirenin görevlendirilmesi için istemde bulunulması Patoloji ve Mikrobiyoloji personelinin renk körlüğü muayenelerinin yaptırılması

20 Zemin Üzerinde Düşme/ Kayma 9
OLASI RİSKLER RİSK PUANI Zemin Üzerinde Düşme/ Kayma 9 Montaj, İşletim, Bakım, Değiştirme İle Bağlantılı Tehlikeler Yangın ve Patlama 5 Çalışanlara Şiddet 3 Solunması Mümkün Maddeler 12 Çalışma Pozisyonu İle İlgili Boyun Sorunları Uygunsuz Termal Ortam ( Fazla Sıcak) Yetersiz Aydınlatma İğne Ucu Yaralanmaları Enfeksiyon Kapma Radyasyon alma Yanlış Taraf Cerrahisi Hastane Enfeksiyonları 10 Hastaların Transferinde Yaşanılan Olumsuz Olaylar (Düşmeler Ve Yaralanmalar) Yanlış Kan Transfüzyonu

21 Sağlık Personelinde Kesici Delici Yaralanma Epidemiyolojisi ve Korunmaya Yönelik Tutum ve Davranıslar 1 Ocak – 31 Aralık 2008 tarihleri arasında 32, 1 Ocak-25 Aralık 2009 arasında ise 39 yaralanma vakası “Olay Bildirim Formu” ile bildirilmistir.

22 Bildirilen Olgularda Sağlık Personelinin
Görev Dağılımı Bildirilen Olgu (2008) (2009) N % Hekim 4 8 12 16.9 Hemşire 20 19 39 54.9 Stajyer 2 5 7 9.8 Personel 6 13 18.3 Toplam 32 71 100

23 Sağlık Personelinin Çalıstığı Birimlere Göre Dağılımı

24

25 Sağlık Personelinin Kesici-Delici Alet Yaralanma Sonrası Yaklasımları

26 Sağlık Personelinin Yaralanma Sonrası Serolojik Test Takibi
Çalısma grubunun asılanma oranı göz önüne alındığında %87.4’ünün daha önceden HBV asısı yaptırdığı tespit edilmistir.

27 Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yapılanma eksikliği (yapılan işin analizi ve yeterli personelin sağlanması) Personel ile ilgili işe başlama ve iş sırasındaki sağlık bilgilerinin, koruyucu sağlık uygulamalarının eksikliği (yeni başlayan personelin ve eski personelin kaydının alınması, personel anket formu) Sorumluluk dağılımı ? (Sorumlulukların tam ve net olarak belirlenmesi ve idari olarak izlenmesi) Bütçe ve koruyucu ekipman sorunu (birim olarak gerekli ekipman ve sarf malzemenin isteminin yapılabilmesi) Personel (primer olarak SÇS biriminde çalışan personelin görevlendirilmesi)

28 TEŞEKKÜR EDERİM….


"Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları