Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DERSLERDE ETKİN KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DERSLERDE ETKİN KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DERSLERDE ETKİN KULLANIMI
Hazırlayan: Ayfer DOĞANAY Kaynak:Hacettepe Üniversitesi Hatice Yıldız, Doç. Dr. Sadi Seferoğlu-Fatih Projesi

2 Giriş Bir toplum olarak ilerleyebilmek için
okullarda iyi bir eğitimin veriliyor olması gerekir. Okullarda iyi bir eğitimin verilebilmesi, yani öğrencilerin başarılı olabilmeleri için okuldaki öğretimin niteliğinin yükseltilmesi gerekir. Okullardaki başarı grafiği de, nitelikli öğretmenler olmadan önemli düzeyde yükseltilemez. iyi öğrencilere sahip olunabilmesi için iyi öğretmenlere ihtiyaç vardır

3 Giriş(2) Yeterlik: Öğretmen Yeterlikleri
“bir meslek alanına özgü görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma durumu”. Öğretmen Yeterlikleri “Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar”.

4 Giriş(3) Öğretmen yeterlikleri konusunda özellikle batılı ülkelerdeki alan yazın (literatür) incelendiğinde teknoloji yeterliklerinin öğretmen yeterliklerinin ayrılmaz bir parçası olduğu Ülkemizde yapılan araştırmalar öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının teknoloji okur-yazarı olmayı bir öğretmenin önemli bir niteliği olarak gördükleri anlaşılmaktadır.

5 Giriş (4) Teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerindeki potansiyeli ve gücü Eğitimcilerin teknoloji yeterlikleri onların sunacakları hizmeti doğrudan etkileyecektir Eğitim etkinliklerini geliştirme çabalarında teknolojinin etkili bir şekilde kullanımının sağlanması çok önemlidir Öncelikle öğretmenlerin teknoloji okur-yazarı olmaları yolunda çaba harcanmalı ve bu çabaların boşa gitmemesi için yani kazandırılan becerilerin kullanılmayarak unutulmaması için becerileri kullanabilecekleri ortamların da sunulması gereklidir.

6 Giriş (5) Bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler yaşanmakta
21. yüzyıl bilgi çağı olarak da adlandırılmaktadır Bilginin kapsamı, bilgiye erişim şekli ve hızı değişmekte, bilgiye erişimde yeni kanallar ortaya çıkmaktadır Günümüz okullarından beklenen Bireylere (öğrencilere) bir takım beceriler kazandırma bilgiye ulaşan ve onu etkili bir şekilde kullanma teknolojiyi kullanabilme Bu bireyleri yetiştirecek olan öğretmenlerin durumu Öğretmenlerin de bu tür becerilere sahip olmaları beklenmektedir.

7 MODÜL 3 – Eğitimde Bilişim Teknolojisi Kullanımı ve Temel Kavramlar
1. Eğitimde BT Teknolojisi kullanma 2. Temel Kavramlar 2.1. Materyal 2.2. E-İçerik 2.3. E-Öğrenme 2.4. Öğrenme nesnesi 2.5. Materyallerin genel özellikleri 3. Materyal türleri 3.1. Video ve ses 3.2. Resim, grafik ve tablo 3.3. Canlandırma (Animasyon) 3.4. Benzetim (Simülasyon) 3.5. Eğitsel Oyun 3.6. Metin ve Çalışma yaprağı Modül 3

8 EĞİTİMDE BT TEKNOLOJİSİNİ KULLANMA
Eğitim Materyali: Dersin daha kolay anlaşılması ve bilginin öğrenciye daha etkili şekilde ulaştırılması için öğretmenler tarafından kullanılan yardımcı araçlardır. Word , pdf dökümanlar Sunumlar Video ve ses dosyaları Animasyonlar

9 E-İÇERİK Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamayı ve okullarda BT araçlarının öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanımını amaçlayan e-kitap veya görsel veya görsel-işitsel materyallerle desteklenen zenginleştirilmiş içerikli z-kitap formatlarIarına verilen genel isime E-İçerik denir. “Ze-kitap”, ücretsiz dağıtılan zorunlu ders kitaplarına karşılık gelecek şekilde “multimedya unsurlarıyla zenginleştirilerek hazırlanmış e-kitap” anlamında; “e-içerik” ise, “eğitim aracı ve kültür ürünü olarak yayıncılar tarafından bağımsız olarak üretilen eserler” anlamında tanımlanabilir.

10 E-ÖĞRENME E-öğrenme internet teknolojileri aracılığıyla, öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan gerçekleştirilebilen eğitim faaliyetleridir

11 ÖĞRENME NESNESİ Öğrenme Nesnesi: Öğrenme nesneleri, gerçek dünyada karşılaştığımız kitap, kalem gibi fiziksel nesnelere benzeyen, kendine özgü özellikleri ve davranışları bulunan yazılım parçacıklarıdır. Öğrenme nesneleri kendi başına bir bütün olan aynı zamanda bütünün bir parçası olan varlıklardır Bazı öğrenme nesnesi portalları içerdikleri iki ve üç boyutlu oyunlar aracılığıyla özellikle ilk öğretim düzeyindeki öğrencilere müfredattaki bir çok konuda destek olmaktadır. Bu oyunlarla öğrenci bir çok şeklide (döndürme, örüntü çıkarma, sayma, hesaplama vb) etkinlikleri yerine getirmekte ve zaman zaman oynayarak, zaman zaman kendisiyle yarışarak öğrenmektedir.

12 MATERYALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Materyaller ders anlatımlarını daha ilgi çekici hale getirebilirler. Dersin giriş, sunuş ve özet aşamalarının hepsinde ilgi çekmek ve ilgiyi sürekli tutmak, hatırlamayı kolaylaştırmak, bilgileri anlamlandırmak ve organize etmek için materyallerden faydalanılabilir. Örneğin, dersin giriş aşamasında öğrencilerin var olan bilgilerinden farklı bir resim öğrenciler için ilgi çekici olabilir.

13 MATERYALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Materyallerin öğretim ortamlarında sıkça kullanılmasının diğer bir nedeni de öğrencilerin dersi takip etmelerini kolaylaştırmasıdır. İyi tasarlanmış materyaller öğrencinin konuyu sıkılmadan, yoğun bir ilgiyle takip etmelerini ve sürekli dersle meşgul olmalarını sağlar. Materyal kullanılmadan önce dersin yapılandırılması ve nerede kullanılacağının belirlenmesi gerekir.

14 MATERYAL TÜRLERİ Multimedya (Çoklu Ortam-Ses-Video-Resim-Grafik): Çoklu ortam birden fazla elektronik materyalin ortak bir platformda kullanılması olarak tanımlanabilir. Ses, video, resim, yazı, animasyon gibi materyaller çoklu ortam çalışmalarının en çok kullanılan materyalleridir. Çoklu ortam aynı anda birden fazla duyu organına hitap ettiği için hem öğrencilerin derse ilgilisini çekme hem de derse motive olmalarını sağlamada etkili olabilir.

15 MATERYAL TÜRLERİ Animasyon: Genellikle bir olayın gerçekleşme adımlarını veya bir işin yapılış şeklini açıklama eşliğinde hareketlendirilmiş temsili gösterimleri içerir. Bu animasyonlar, fotosentez süreci gibi normalde gözlenemeyen süreçlerin anlatımında büyük etkililik ve kolaylık sağlar. Ayrıca bir kurgunun animasyonu şeklinde de olabilir. Örneğin; Dünyanın güneşin etrafındaki hareketi, kulağın nasıl duyduğunun anlatılması ve tehlikeli deneylerin anlatılması animasyon türü videolar için iyi bir örnek olabilir.

16 MATERYAL TÜRLERİ Simülasyon (Benzetim-Canlandırma): Simülasyon en kısa ifadesi ile taklit demektir. Gerçek hayattaki bir durumun veya sistemin taklit edilmesidir. Bazı durumlarda simülasyonlar maliyet ve zaman konusunda avantajlı olduğu için kullanılırken, bazı durumlarda ise vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Pilot eğitimi bu duruma bir örnek olabilir. Gerçek uçak ile eğitim vermenin tehlikesi dikkate alındığında simülatörler üzerinde verilecek eğitimin ne derece önemli olduğu bir gerçektir

17 MATERYAL TÜRLERİ E-Doküman: Elektronik doküman diye de adlandırdığımız bu kavram ile en çok bilgilerin bir elektronik dosya formatında (pdf, doc, xls vb.) saklanmasını ifade etmektedir. Elektronik iletişimin artmasıyla birlikte bu tür dokümanların bir kişiden diğerine transferi basılı materyallere göre çok daha kolay ve hızlı olması bu tür materyallerin kullanımını artırmaktadır.

18 MATERYAL TÜRLERİ Etkileşimli İçerik: Kullanıcının pasif olarak izlediği, okuduğu veya dinlediği materyallerin dezavantajlarını ortadan kaldırma ve öğrenen kişinin daha aktif bir şekilde içerik ile etkileşim kurmasını ifade eden bir kavramdır. Öğrenmenin öğrenenin aktif katılımı ile gerçekleşen bir süreç olduğu gerçeğini dikkate aldığımızda hazırlanacak materyallerde etkileşimin sağlanması önemlidir. Örneğin, Trafik kurallarını öğretmek amacıyla hazırlanan bir animasyonda öğrencinin belirli noktalarda sorular sorarak ve fare ile ekranda bir takım aktivitelere katılımı olabilir. Sizce bu kavşakta dönüş yapacak araçların öncelik sırasına göre ne olmalıdır, belirtiniz? Öğrencinin yanlış yapması durumunda ortaya çıkabilecek kazalara göre içeriğin yönlendirilmesi ve öğrencinin soruyu tekrar cevaplaması istenebilir.

19 MATERYAL TÜRLERİ E-Portfolyo: Kişilerin yapmış olduğu çalışmaları belirlenen bir format dahilinde düzenlemesi ve elektronik ortama sunması veya saklaması olarak tanımlayabiliriz. e-portfolyo klasik anlamda hazırlan bütün çalışmaların bir dosya klasöründe organize bir şekilde tutulmasına benzetilebilir. e-portfolyo’nun getirmiş olduğu en önemli avantajlar arasında elektronik olması sebebiyle elektronik materyallerin sergilenmesi, başka kişiler ile paylaşımı, içeriğin güncellenmesi ve özellikle internet ortamında paylaşılması ile farklı yorumlar, değerlendirmelere açık olması sayılabilir.

20 MATERYAL TÜRLERİ Eğitsel Oyun : Eğitsel oyunlar, öğrenenlere belirli hedefler ve var olan prosedürler sunan sanal bir ortam sağlar. Bu ortamda öğrenenler kendilerine sunulan görevleri yerine getirmek için ön bilgilerini kullanırlar. Bu süreçte öğrenenler ortam ile etkileşim sırasında dönütler alarak bir öğrenme sürecinde ilerlemektedirler

21 MATERYAL TÜRLERİ Çalışma Yaprağı: Çalışma yaprakları, herhangi bir konunun öğretimi sürecinde öğrencilerin yapması gerekenlerin belirtildiği işlem basamaklarını içeren, bilgilerini kendi kendilerine yapılandırmalarına yardım eden ve aynı anda tüm sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlayan materyallerdendir. Bu doğrultuda çalışma yaprakları yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğrenci öğrenmelerine rehberlik eden araçlar olarak kullanılabilmektedir

22 www.eba.gov.tr Eğitim Bilişim Ağı
Eğitim Bilişim Ağı öğretmen ve öğrencilerimiz için geliştirilen sosyal bir eğitim platformudur. Hâlen test aşamasında olan ve içerik ekleme çalışmaları devam eden platformun üyelik hizmetlerine bağlı hizmet veren kısımları şu an için sadece Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlere açıktır.

23 www.eba.gov.tr Eğitim Bilişim Ağı
İleride tüm öğretmen, öğrenci ve velilere açılması planlanan EBA’ dan üye olmaksızın da faydalanabilir, öğretici videolar izleyip görselleri tarayabilirsiniz. Dergi indirip okuyabilir, ses dosyalarını dinleyip haberlerinizi görebilirsiniz. E-içerik kısmındaki 'öğretmenler için' bölümü hariç EBA’ nın her dosyasına ulaşabilir, bilginizi arttırıp öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

24 Yararlı Bağlantılar http://www.eba.gov.tr/

25


"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DERSLERDE ETKİN KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları