Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı Stratejik Planlama

2 İçindekiler Toplum Beslenmesi ABD Amacı İlgi alanları
Toplum Sağlığı Diyetisyeni Toplum Beslenmesi Anabilim Dalının görevleri Öğretim elemanı sayısı Mezuniyet sonrası eğitimi Misyon Vizyon Stratejik amaçlar ve hedefler

3 TOPLUM BESLENMESİ Bireyin ve toplumun;
Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı gibi sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsetilmesi ile Sağlığının korunmasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini Yaşam kalitesinin arttırılmasını ve Toplumda beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesini amaçlar.

4 Toplum Beslenmesi Anabilim Dalının Amacı diğer bir deyişle;
Beslenme ve sağlık iyilik hali en üst düzeyde, açlık ve beslenme sorunları olmayan, sağlıklı beslenme eğitimi almış, bilinç düzeyi yüksek, mutlu ve sağlıklı bir toplum yaratmaktır.

5 İlgi Alanları-1 Sağlıklı beslenme ile toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi Sağlıklı yaşam biçimi Toplumun beslenme alışkanlıkları ve besin seçimi Beslenme durumunun saptanması Besin tüketim araştırmaları Beslenme antropometrisi Beslenme eğitimi Beslenme antropolojisi Beslenme ekolojisi Fiziksel aktivite ve sağlık Enerji ve besin ögeleri gereksinmesi (RDA, DRI vd.) Besin güvencesi Besin güvenliği

6 İlgi Alanları-2 Özel durumlarda beslenme Anne- çocuk beslenmesi
Okul çağı çocuk ve adolesanlarda beslenme Gebe ve emziklilerde beslenme Yaşlılarda beslenme Menopoz döneminde beslenme İşçilerde beslenme Sporcularda beslenme vd)

7 İlgi Alanları-3 Beslenme sorunları, epidemiyolojisi ve çözüm yolları
Protein enerji malnütrisyonu Şişmanlık ve zayıflık İyot yetersizliği hastalıkları Demir yetersizliği anemisi Folat yetersizliği Raşitizm, osteomalasi, osteoporoz Ağız ve diş sağlığı Diğer vitamin ve mineral yetersizlikleri Diyete bağlı kronik hastalıklar Kalp damar hastalıkları Kanserler Diabetes mellitus vd. Ulusal Besin ve Beslenme Plan ve Politikaları

8 İlgi Alanları-4 Emzirmenin korunması ve desteklenmesi
Tamamlayıcı besinler Geleneksel besinler Büyümenin izlenmesi Besin zenginleştirme Besin desteği (suplemantasyon) Besine dayalı beslenme rehberleri Ülkelerin beslenme durumları ve politikaları Afet durumlarında beslenme Beslenme ekonomisi Besin ögesi risk yönetimi Müdahale programları

9 Toplum Sağlığı Diyetisyeni Görevleri-1
Araştırma Bireylerin ve toplumun beslenme durumunu saptamak, sorunları belirlemek ve değerlendirmek, öncelikleri saptamak ve çözüm yolları bulmak, Toplumda beslenme sorunlarının saptanmasında kullanılan yöntemleri (antropometrik ölçümler, klinik belirtiler, biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, besin tüketim araştırmaları) en iyi şekilde kullanmak, Besin, beslenme ve sağlık etkileşimi alanında araştırmalar planlamak ve katılmak,

10 Toplum Sağlığı Diyetisyeni Görevleri-2
Eğitim Bireyi ve toplumu beslenme konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve eğitmek, Çeşitli meslek gruplarına, kurum ve kuruluşlara ve topluma beslenme eğitimi vermek, Değişik yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumdaki bireyler için eğitim materyalleri (modüller, rehber, kitap, broşür, görsel eğitim araçları) hazırlamak yayın yapmak,

11 Toplum Sağlığı Diyetisyeni Görevleri-3
Politika/Çözüm Üretmek Besin ve beslenme plan ile politikalarının oluşturulması ve güncelleştirilmesi çalışmalarında (yerel,bölgesel, ulusal) görev almak, Sağlık ve beslenmeye dayalı eylem planlarının planlanmasında,yürütülmesinde, yönlendirilmesinde, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde, görev almak, liderlik yapmak,

12 Toplum Sağlığı Diyetisyeni Görevleri-4
Danışmanlık Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, Ülkelerin deneyimlerini ülkemize uyarlamak,

13 Toplum Sağlığı Diyetisyeni Görevleri-5
Kendi bilgi ve becerisini geliştirmek, Toplumda beslenmeye dayalı çalışmaları başlatmak, Afet durumlarında beslenme hizmetlerinin yönetilmesinde görev almak

14 Toplum Beslenmesi Anabilim Dalının Görevleri-1
Varolan ve yaşam kalitesini bozan beslenme sorunlarının (protein-enerji yetersizliği, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, raşitizm, diş çürükleri, şişmanlık vb.) en aza indirilmesine/yok edilmesi, Beslenmeye bağlı kronik hastalıkların (koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, bazı kanser türleri, diabet, osteoporoz vb.) önlenmesi,

15 Toplum Beslenmesi Anabilim Dalının Görevleri-2
Yaşam boyu tüm bireylerin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlıklı yaşam (beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı) biçimlerinin benimsetilmesi amacıyla, Eğitim ve öğretim yapmak, araştırma projeleri geliştirmek, yayın ve danışmanlık yapmak, bireyi ve toplumu sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek ve eğitmektir.

16 Öğretim Elemanı Sayısı
Unvan Sayı Profesör 3 Doçent 1 Yardımcı Doçent - Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi 3 (1 kişi 35. madde) TOPLAM 8

17 Mezuniyet Sonrası Eğitimi
Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı’nın Yüksek Lisans Programı bulunmamaktadır. Eğitim Beslenme Bilimleri Yüksek Lisans Programı kapsamında sürdürmektedir.

18 Yürütülen ve Tamamlanan Projeler (Son 2 yıl)
Uluslararası Pekcan G,Köksal E, Küçükerdönmez Ö, Özel H. Household Food Wastage in Turkey. FAO. Statistics Division Working Paper Series. No: ESS/ESSA/006e. Feb

19 VİZYON Türk toplumunun sağlığının korunması,
geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığının benimsetilmesinde lider bir birim olmak, sürekli gelişmek

20 MİSYON Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini arttırmak ve geliştirmek üzere Toplum Sağlığı Diyetisyenleri yetiştirmek için uluslar arası standartlarda eğitim ve öğretim yapmak, araştırma olanakları yaratmak, ve bu olanakları ulusal beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına, uygulanmasına ve güncellenmesine sunmak ve sürekli gelişmek

21 STRATEJİK AMAÇ-1 Toplum Beslenmesi alanında yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirmek ve uluslararası standartlarda uygulamak HEDEFLER 2007 öğretim yılı sonuna kadar Toplum Beslenmesi mezuniyet sonrası eğitim programının açılmasını sağlamak 2007 yılına kadar derslerin internet ortamında öğrenciye sunulmasını sağlamak

22 STRATEJİK AMAÇ-1 HEDEFLER İki yılda bir Toplum Beslenmesi alanına özgü
(Sporcu Beslenmesi, Beslenme Antropometrisi, vb.) kurslar düzenlemek 2007 yılına kadar Besin Tüketim Araştırmalarında ve halkın sağlıklı beslenme eğitiminde kullanmak üzere besin fotografları katalogunu hazırlamak

23 STRATEJİK AMAÇ-2 Araştırma ortamını güçlendirmek HEDEFLER
İki yıl içerisinde Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması’nın yapılabilmesine destek vermek ve sonuçlarına ulaşmak Beş yılda bir uluslar arası projelere katılmak Yılda 2 adet uluslar arası yayın yapmak Bir yıl içerisinde Beslenme Antropometrisi araştırma laboratuvarını kurmak Değişik yaş ve cinsiyet gruplarında enerji harcamasının saptanması (yılda bir değişik yaş ve cinsiyet grubu)

24 STRATEJİK AMAÇ-3 Ulusal ve uluslar arası yayın yaparak Toplum Beslenmesine alanında eğitim ve öğretim ile gelişmeye destek sağlamak HEDEFLER 2007 yılına kadar en az iki adet Halkın Beslenmede Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi amacıyla eksik beslenme rehberlerini hazırlamak 2008 yılına kadar “Beslenme Sorunları, Nedenleri ve Çözüm Yolları” konulu ders kitabının yazılması

25 STRATEJİK AMAÇ-3 HEDEFLER
2008 yılına kadar “Beslenme Durumunun Saptanması ve Beslenme Antropometrisi” konulu ders kitabının yazılması

26 STRATEJİK AMAÇ-4 Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara toplumun beslenme durumunun iyileştirilmesi çabalarında destek vermek ve danışmanlık yapmak Eylem planlarının oluşturulmasına destek vermek Her yıl beslenme sorunlarının önlenmesine ilişkin çabalarda kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek Sivil toplum örgütleri ve gıda sanayinin çalışmalarına Ulusal Besin ve Beslenme Eylem Planı içeriğinde destek vermek ve danışmalık yapmak

27 STRATEJİK AMAÇ-5 Uluslararası İlişkilerin Güçlendirilmesi
2010 yılına kadar WHO Beslenmede Eşgüdüm Ağına katılabilmek İki yılda bir uluslar arası toplum beslenmesine yönelik sempozyum ve çalıştaylara katılmak ve ülkemizde yapılmasını sağlamak ve gelişmek Öncede bir kez yapılan uluslar arası toplum beslenmesi eğitimlerinin iki yılda bir ülkemizde yapılabilmesini sağlamak


"Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları