Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI Prof.Dr.Fazilet N.Alayunt.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI Prof.Dr.Fazilet N.Alayunt."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI Prof.Dr.Fazilet N.Alayunt

2  Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkelerin, Mesleki Eğitimine Yönelik Politika ve Uygulamalarını Desteklemek ve Geliştirmek Amacı ile Yürütülen bir Programdır.

3  Kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması  Mesleki deneyim ve kalitesinin artırılması  Ülkeler arası teknolojik ve kurumsal değişikliklerin bütünleştirilmesi  Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi  İstihdam imkânlarının artırılması

4  Sürekli mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi  Yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi  Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir terminolojinin oluşturulması  Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi

5  Bilişim teknolojilerinin mesleki eğitimin tüm alanlarına yaygınlaştırılması,  İşgücü piyasasının güçlendirilmesi,  Mesleki eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verebilme özelliğinin artırılması,  Mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi  Rekabet gücünün ve istihdam edilebilirlik oranının artırılması

6  Temel mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitimdeki kişilerin Avrupa’daki hareketliliklerinin nicelik ve niteliklerini geliştirerek, yerleştirme faaliyetinden yararlananların sayısını, Hayat boyu Öğrenme Programı sonunda yılda en az 80000’e çıkarmak  Öğrenim fırsatları sağlayan kurum, kuruluş ve işletmeler ile sosyal ortak ve diğer ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğinin nitelik ve niceliğini Avrupa genelinde artırmak  Yüksek öğrenim dışında kalan, mesleki eğitim ve öğretim alanındaki yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve bunların bir katılımcı ülkeden diğerlerine aktarılmasını kolaylaştırmak

7  Yaygın ve gayrı resmi öğrenim yoluyla elde edilenler dahil olmak üzere, yeterliklerin ve kazanımların tanınmasını sertifikalandırılmasını ve şeffaflığını artırmak (Kazanım – katılım belgesi)  Modern yabancı dillerin öğrenimini teşvik etmek  Hayat boyu öğrenme kapsamında, bilişim teknolojisine dayalı içerik, hizmetler, pedagojik faaliyetler ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek

8  Mesleki Eğitim Kurum / Kuruluşları  İşletmeler, Kobiler, Yerel Yönetimler  Sivil Toplum Örgütleri ( Odalar, Borsalar, Birlikler, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler….)  Kamu Kuruluşları ( Meslek liseleri, Üniversiteler…)

9 Yenilik Transferi HareketlilikOrtaklık Ürün Geliştirme Ağ Geliştirme Destek Projeleri

10 HareketlilikYenilik TransferiOrtaklık

11 IVT (Initial Vocational Training ) PLM (People in the Labour Market) VETPRO (Professional in Vocational Education and Training Partnerships) Temel mesleki eğitim alanlar Kendisini geliştirmek isteyenler, işsizler ve iş dünyasına yeni katılanlar Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (Uzman, Öğretmen, karar vericiler..) Proje için mutlaka en az 1 AB üyesi ülkeden ortak olmalıdır.

12  Coğrafi Yaygınlaşmanın sağlanması: Nüfusuna oranla en düşük hibe almış illerden gelecek projelere +4 ek Puan  En az 65 puan almış olmak kaydı ile yeterli bir projesi bulunmayan illerin en yüksek puana sahip projesi kabul edilecektir.

13  Yeni Kurumların Teşviki: 2007- 2009 yılları arasında projesi olmayan kurumlardan gelecek projelere +5 ek puan  Özel Kurumların Teşviki+3 ek puan  Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Kadın –Erkek ve fırsat eşitliği dikkate alınan dezavantajlı grup veya engellilerin yer aldığı projelere+3 ek puan

14 Süre: Maksimum 2 yıl Minimum biri AB üyesi olmak üzere iki ülke Hibe kalemleri: »Yönetim ve organizasyon »İaşe-ibate (günlük harcırah) »Seyahat »Pedagojik, dil ve kültürel hazırlık

15 Hibe kalemleri: »Yönetim ve organizasyon »İaşe-ibate (günlük harcırah) »Seyahat »Pedagojik, dil ve kültürel hazırlık Süre: Maksimum 2 yıl Minimum biri AB üyesi olmak üzere iki ülke

16 Hibe kalemleri: »Yönetim ve organizasyon »İaşe - ibate (günlük harcırah) »Seyahat Süre: Maksimum 2 yıl Minimum biri AB üyesi olmak üzere iki ülke

17  2010 Hareketlilik Başvuru Formu (online başvuru)  Son başvuru tarihi 5 Şubat 2010  Kurum yetkilisinin imzası  Bütçe tablosunun doldurulması  Niyet mektubunun sunulması (letter of intent)  VETPRO projelerinde en az üç farklı sektörden (eğitim kurumu, STK, KOBİ, meslek kuruluşu vb.) üç farklı gönderen ortak  VETPRO projelerinde, her üç sektör de gönderen ortak olmak zorundadır.

18  Projenin kabul şartıdır.  En az bir AB Üyesi ülkedeki ortaktan  Kurumun antetli kağıdına;  Projenin adı  Leonardo da Vinci programı  Ortağın rolü  Tarih, mühür  Yetkili kişinin imzası ve bilgileri  Faks veya tarama  Projenin kabulunden sonra orijinal niyet mektubunun alınması gerekir. 

19  Havaalanı transferi  Barınma  Katılımcıların staj yerleri ve programı  Uygulamaların tanıtımı  Belli aralıklarla karşılıklı iletişimin sağlanması ve bilgi aktarımı  Katılım belgesi/sertifika verilmesi  Sorunların çözümünde yardımcı olunması

20  Başvurunun şekilsel özelliği, içerik  Katılımcı grubu –Ortaklık  Proje yönetimi (nasıl planlanmakta?)  Eğitim ihtiyacı ile Eğitim alınacak yerin uyumu  Amaç (ihtiyaca uygunluk)

21  Süre (amaca uygunluk)  Hazırlık Faaliyetleri  Çalışma Programı  İzleme (kim?, nasıl?)  Kazanılan becerilerin tanınması (kim?, nasıl?)  Yaygınlaşma

22 Bu programa bireysel başvuru yapılamaz.

23  Kopya projelerin hangisinden kopya yapıldığına bakılmaksızın tamamı reddedilecektir.  VETPRO projelerinde en az üç farklı sektörden (eğitim kurumu, STK, KOBİ, meslek kuruluşu vb.) üç farklı gönderen ortak olmalıdır.  2009 yılında VETPRO projesi kabul edilmiş kurumlar 2010’da VETPRO projesi sunamayacaklar. 

24  İmza yetkilisi kurumun en üst amiridir. (Rektör ya da tayin edeceği kişi)  Kurum olarak Fakülteler tek kurum sayılmakta, Bölüm olarak baş vurulamamaktadır.

25  Yanıtlar kısa, net olmalı  Çelişkili olmamalı  Dilbilgisi hataları olmamalı  Bütçe kalemlerine dikkat edilmeli

26 Yönetim, izleme IVT_PLM 200€ VETPRO 100 € Seyahat 600€ (IVT_PLM 13 haftaya kadar) İaşe&İbate (Değişir) Pedagojik, dil ve kültürel hazırlık: ◦ Gerçek harcama türüdür. ◦ IVT ve PLM için kişi başı : 200 € Refakatçılar Engelliler *VETPRO için hazırlık katkısı bulunmamaktadır.

27

28  Hedef Grup : VETPRO  Yerleştirme Süresi : 1 hafta  Akış : Almanya  Toplam Katılımcı sayısı : 7

29  100 X 7 = 700 €

30 Almanya 595 X 7 = 4165 € Toplam Hibe : 9065 € VETPRO PROJELERİNDE HAZIRLIK İÇİN HİBE VERİLMEMEKTEDİR.

31  Amaç : Mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek İyi uygulamaları ülkeler arasında yaygınlaştırmak  Daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının ya da çıktılarının yeni ülkelere, bölgelere ya da sektörlere transfer edilmesi

32 Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar (kamu yada özel) Yenilik Transferi projeleri sunulabilir: ◦ Mesleki eğitim kuruluşları, ◦ Kamu kuruluşları, ◦ Yerel yönetimler, ◦ Özel kuruluşlar, ◦ Sivil toplum örgütleri vb, KOBİ’ler başta olmak üzere Yerel Yönetimler ve Odaların projeye katılımları teşvik edilmektedir.

33  Biri AB üyesi olmak üzere, minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, (başvuru sahibi dâhil toplam 3 ülke olmalıdır.)  Proje Süresi en fazla 2 yıl (24 ay)  Hibe miktarı: 150.000 €/ yıl  Proje Ortakları toplam bütçenin % 25’lik bölümünü katkı (ayni ya da nakdi) olarak sağlamalıdır.

34  Öncelik 1  Yeterliliklerin ve becerilerin tanınması ve şeffaflığının sağlanması  Öncelik 2  Mesleki Eğitimin sistemi ve uygulamalarının kalitesinin ve cazibesinin artırılması

35  Öncelik 3  İş piyasasının ihtiyaçlarını dikkate alarak, mesleki becerilerin geliştirilmesi  Öncelik 4  MEÖ’deki Eğitici ve Öğreticilerin beceri ve yeterliliklerinin artırılması

36  Politika yapıcı ve karar alıcı kurumların sunduğu ya da içinde yer aldığı projelere ek 3 puan  Başta Kobiler olmak üzere özel sektör alanıyla ilgili kapasite ve iş gücünü geliştirmeye yönelik konular, Kobiler ve özel sektörün sunduğu ya da içinde yer aldığı projeler ek 3 puan  Şemsiye kuruluşlarca (oda, borsa, sendika vb)sunulan istihdamın artırılması, işgücü piyasasındaki sorunların çözümüne beceri yeterliliklerin artırılmasına yönelik projeler ek 3 puan

37  Dezavantajlı bölgelerdeki kişi ve grupların mesleki yeterliliklerinin ve istihdamının artırıması ve fırsat eşitliğine yönelik projeler ek 3 puan  2007- 2009 yılları arasında projesi olmayan kurumlardan ve aynı dönemde projesi desteklenmeyen illerden gelecek projelere ek 3 puan verilecektir.

38 İHTİYAÇ BELİRLENİRİLGİLİ KONUDA PROJE ARAŞTIRILIRYAPILMIŞ PROJE VARSA PROJE SAHİBİ İLE GÖRÜŞÜLÜRPROJE SAHİBİ PROJEYE DAHİL EDİLİR YA DA İZİN ALINIRPROJE HAZIRLANIRÜLKE, BÖLGE YA DA SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA GÖRE DÜZENLENİRYAYGINLAŞTIRMAYI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE PROJE DÜZENLENİRULUSAL AJANSA SUNULUR

39  Daha önceki yıllarda yapılmış projeler internetten araştırılır  Geçmiş yıllarda yapılmış LdV projelerinin yer aldığı veri tabanı olan Compendium “Desteklenmiş Projeler Veri Tabanı” taranabilir.  Aynı şekilde ADAM proje veritabanı da transfer edilecek proje bulmak için iyi bir kaynaktır. http://www.adam- europe.eu/adam/homepageView.htm http://www.adam- europe.eu/adam/homepageView.htm  http://www.ua.gov.tr Ulusal Ajans’ın web sayfasında yer alan HAZARFEN proje ortağı bulmada kolaylık sağlamaktadır.  http://partnersearch.ua.gov.tr/

40  Yenilikçi tarafı nedir?  Projenin ülkeye, sektöre ve hedef kitleye sağlayacağı katkı ve katma değer nedir? (Çıktı tanımlamaları)  İhtiyaç analizi nasıldır? (Hedef, amaçlar)  AB boyutunun projeye sağladığı katkı ve önemi nedir?  Sağlam Ortaklık Yapısı oluşturulmuş mudur? (Konsorsiyum yapısı)  İyi bir iş planı ve bütçe yapılmış mıdır?  Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına ilişkin program nasıldır? (Öngörülen etkileri)

41 Ulusal Ajans’a başvurulur. Adres: AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bşk. 2010 LdV Yenilik Transferi Başvurusu Hüseyin Rahmi Sokak No:2 06680 Çankaya/Ankara 2010Yılı İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Şubat 2010

42  Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik edecek ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere göre katkı sağlayacak bir faaliyet türüdür.

43 - Ürün odaklı bir işbirliği ve çalışma - İş dünyasının ihtiyaçları ile mesleki eğitimin ihtiyaçlarının karşılıklı olarak giderilmesi - Hareketlilik - En az üç ortak - Proje tabanlı bir faaliyet...

44  Yaygınlaştırılabilir ve uygulanabilir tanımlayıcı veya somut çıktı - Genel bir rapor - Konferans - CD - Çıraklar tarafından üretilmiş somut bir ürün - Herhangi bir MEÖ alanındaki eğitim metodu Ürün +Hareketlilik = Ortaklık

45  Projedeki başka bir ortağın düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere yapılan bir yurtdışı seyahatidir.

46 - İşletmeler, - Mesleki eğitim ve öğretimle ilgili politikalara karar veren kuruluşlar, - Ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, - Dernek, vakıflar, - Belediyeler, - Mesleki eğitim kurumları vb.

47  Süre:2 yıl- sabittir.  Ortaklık: En az birisi AB üyesi olmak koşuluyla, en az 3 farklı ülkeden ortaklık  Mali katkı miktarı:  Hareketlilik sayısı esas alınarak belirlenir.  Hareketlilik ve projenin tüm masraflarını kapsar.

48  Son Başvuru Tarihi (tahmini):  19 Şubat 2010  Başvuru Formu: e-form  Başvuru Adresi:  Leonardo da Vinci Programı Ortaklık Projeleri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hüseyin Rahmi Sokak No:2 06680 Çankaya/Ankara

49  Aynı Katılımcıya değişik LdV projeleri kapsamında ödenek sağlanamaz ve aynı teklif çağrı döneminde bir kişi iki kez proje katılımcısı olamaz  Bir teklifte Türkiye’den olabilecek en fazla ortak sayısı 3 dür.  Her kurum sadece 1 adet ortaklık başvurusu yapabilir  Yürüyen ortaklık projesi varsa başvuru yapılamaz

50  Asgari hareketlilik/Hibe Miktarı (€) Kişi sayısı 48 500 8 14 000 12 18 000 24 24 000

51  Mesleki eğitim alanında mevcut herhangi bir soruna çözüm ya da bir ihtiyaca yanıt vermek amacı ile ürün, yöntem geliştirmek üzere bu tip projelere baş vurulabilir.  Doğrudan AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına başvurulur.  En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir

52  Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,(başvuru sahibi dahil 3 ülke)  En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır.  Proje başına yıllık hibe miktarı: 200.000 €’dur. (Hiç bir şartta en fazla hibe miktarı toplam 400.000 €’ yu geçemez.)

53  Doğrudan AB Komisyonu Proje Yürütme Ajansına Başvurulur.  En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir,  En az 5 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,  En fazla Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır. Proje başına yıllık hibe miktarı 200.000 €’dur.

54  Eczacılık Fakültesi Proje adı: Farmasötik Nanoteknoloji Uygulamaları Eğitimi: Öğren ve Öğret Ege Meslek Yüksekokulu Proje adı: Otomotiv Sektöründe Diagnostik Eğitimi  Proje Adı : Otomobillerde Veri İletişim Kontrol Ağları ve Sistemleri ile Aktif Pasif Güvenlik Sistemleri Konusunda Yetişkinlerin Eğitimi  Su Ürünleri Fakültesi

55  AB Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/education/llp /doc848_en.htm adresinde yer almaktadır.  Bu bilgilere www.ua.gov.tr adresinden de ulaşılabilmektedir.

56  www.ua.gov.tr www.ua.gov.tr  http://ec.europa.eu/education/leonardo- da-vinci/doc1021_en.htm http://ec.europa.eu/education/leonardo- da-vinci/doc1021_en.htm  http://ec.europa.eu/education/programme s/llp/national_en.html http://ec.europa.eu/education/programme s/llp/national_en.html  Compendium (AB Komisyonunca desteklenen B&C Tipi Projeler Katoloğu) Compendium (AB Komisyonunca desteklenen B&C Tipi Projeler Katoloğu) http://ec.europa.eu/education/programme s/leonardo/new/leonardo2/products/index _en.cfm  Europass Europass

57  Hareketlilik 5 Şubat 2010  Ortaklık19 Şubat 2010  Yenilik Transferi26 Şubat 2010  Yenilik Geliştirme 26 Şubat 2010  Ağ Geliştirme26 Şubat 2010

58  ADAM VERİ TABANI(www.ua.gov.tr)www.ua.gov.tr  İLGİLİ SİTELER (www.ua.gov.tr)www.ua.gov.tr

59


"MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI Prof.Dr.Fazilet N.Alayunt." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları