Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Motorlu aracın işletilmesi sırasında 3

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Motorlu aracın işletilmesi sırasında 3"— Sunum transkripti:

1 KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI)  GENEL ŞARTLARI

2 Motorlu aracın işletilmesi sırasında 3
Motorlu aracın işletilmesi sırasında 3.şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı karayolları trafik kanuna göre motorlu aracın işletenine düşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere gözetim,onarım,bakım,alım-satım,araçta değişiklik yapılması amacıyla bırakılan aracın sebep olacağı zararlar ve yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup,motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur.

3 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Zorunlu bir sigorta olup, yapılan trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ayrıca para cezası uygulanır. Sigortası olmayan araçların fenni muayeneleri yapılmaz. Kazaya karışan motorlu aracın saptanamaması durumunda kişiye gelen bedeni zararlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaksızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar, çalınmış veya gasp edilmiş motorlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar için, kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre bedeni zararlar için ödenecek tazminat tutarları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde bulunan Karayolları Trafik Garanti Fonu Hesabı tarafından gerekli belgelerle başvuran hak sahiplerine ödenir.

4 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Trafik sigortası sadece 3.şahıslara verilen zararları karşılamakta olup, aracın hasarını ödemez. Bunun için kasko sigortası yaptırılması gerekir. Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılayamaz. Teminat limitleri ve primleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğü girer. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

5 SİGORTA PRİMLERİ Normalde trafik sigortası poliçelerinin sigorta süresi bir yıldır ve primi peşin ödenir. Eskiden trafik sigortası primleri zorunlu tarifeye bağlıyken, yeni uygulama sonrası sigorta şirketleri prim ve teminatlarda tamamen serbestler. Prim, aracın türü (otomobil, motosiklet, otobüs vs...), ticari olup olmaması, kayıtlı olduğu il gibi bazı etkenlere bağlı olarak değişir.

6 TEMİNAT TÜRLERİ Maddi Teminat: Sigortalı motorlu aracın işletilmesi esnasında başka bir kimsenin aracının zarara uğranmasına neden olursa maddi tazminat bu zararı karşılamaktadır. (Araç başına , kaza başına TL) Tedavi Masrafları Teminatları: Sigortalı aracın sebep olduğu kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol v.b. tedavi giderleri veya ölüm gerçekleşse bile karşılamaktadır. Devlet Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarife ve talimat oranları dahilinde şahıs başına bedeni ve kaza başına bedeni olarak teminat ödemesi yapılmaktadır. (Kişi başına , kaza başına TL) Ölüm ve Sürekli Sakatlık: Sigortalı araç bir kimsenin yaralanmasına sebep olursa bu kişinin çalışma gücünün kısmen veya tamamen yok olmasından doğan zararları veya bir kimsenin ölümüne sebep olursa bu kişinin ölüm masraflarını karşılamak zorundadır. (Kişi başına , kaza başına TL)

7 Teminat Dışı Haller İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri Manevi tazminat talepleri İşletenin Karayolları Trafik Kanunları uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltilebilecek talepler İşletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara veya araçlara gelebilecek zarar nedeniyle ileri sürülecek talepler Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar

8 Teminat Dışı Haller Aracın yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması ve yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü talepler, Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gaspeden kişilerin talepleri, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri.

9 Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
Sigorta poliçede, başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğlen 12:00 da başlar ve öğlen 12:00 da sona ermektedir. Aracı işletenin Değişmesi Sigortalı aracın işletenin değişmesi halinde devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır. Sigortacı durumun bildirilmesinden 15 gün içinde sigortanın devamı kabul etmemesi veya aracı başka bir sigorta sözleşmesi yapılması halinde bu sigorta hükümsüz sayılacaktır.

10 Aracın Değişmesi: Aracın değişmesi halinde eski araca ait poliçe iptal edilir ve yerine yeni poliçe düzenlenir. Ancak taksi plakalı araçların ve hatlı minibüslerin trafik poliçelerinde araç değişikliği yapılabilir. Fark Zeyilnamesi: 2918 sayılı trafik kanunu gereği Hazine Müsteşarlığı tarafından yeni tarife ile teminatlar ve prim değiştirilirse sigortalı bu yeni limitlerle fark zeyilnamesini ilgili sigorta şirketine müracaat ederek almak zorundadır. Aksi halde cezai müeyyide uygulanmaktadır.

11 Devir Zeyili: Sigortalı trafik poliçesini feshetmez ise yeni işleten 15 gün içinde poliçeyi tanzim eden sigorta şirketine müracaat ederek devir zeyilnamesi yaptırabilir ve herhangi bir ücret talep edilmez. Değişiklik Zeyilnamesi: Sigortalı aracı işleten herhangi bir sebeple aracın plaka motor ve şasi numarasını değiştirmiş ise poliçeyi tanzim ettirdiği şirketin ruhsatın aslını göstererek poliçede değişikliğin hiçbir ücret talep etmeksizin değişikliği belirten zeyilname sigortaya tanzim edilerek verilir. Değer Ayarlama(Hasar İkame)Zeyilnamesi: Sigorta hukuku ve sigorta branşı genel şartlar kapsamında, araç hasar yaptığında sigorta bedeli ödenen tazminat kadar eksilmektedir. Eksilen miktarda karşılık gelen prim alınarak sigorta bedeli tekrar poliçede yazılı bedele yükseltilebilir. Değer ayarlama zeyilnamesi yapılmaz ise, sigorta değerine düşmektedir.

12 GÜVENCE HESABI Kuruluşu: Güvence Hesabı 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuştur. Sigortacılık Kanunu'nun geçici 1 inci maddesi ile Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı'nın tüm sorumlulukları, varlıkları, alacakları ve yükümlülükleriyle birlikte Güvence Hesabı'na devir olmuştur. Amacı : Kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak; sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur. Hesab'ın bu amacına ek olarak, kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlardan ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların karşılanmasında Güvence Hesabı'nın görevleri arasında tanımlanmıştır.

13 1. Güvence Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?
Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesinde Güvence Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar kısaca;             Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için, Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için, Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için, Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için, Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,

14 2. Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?
Manevi zararlar. Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar. (Hesabın yükümlü olduğu İflas etmiş veya Ruhsatları iptal edilmiş Sigorta Şirketleri hariç) Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları. Motorlu aracı çalan veya gasbedenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları. Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar. İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar. İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri. Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar. Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar. Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.

15 3. Plakasını alamadığım bir araç, park halindeki aracıma çarparak kaçmıştır. Güvence Hesabı, aracımda meydana gelen hasarı öder mi? Güvence Hesabı, motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Güvence Hesabı’ndan ancak bedeni zararlar(tedavi giderleri, malüliyet ve ölüm halinde doğan zararlar) talep edilebilmektedir. 4. Çalıntı bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada yaralanma ve ölüm durumlarında Güvence Hesabı’na başvurulabilir mi? KTK’nun 108.maddesi uyarınca; çalınmış veya gaspedilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar,KTK’nun 107 maddesi uyarınca işletenin sorumlu olmadığı durumlarda Güvence Hesabı’ndan talep edilebilmektedir.

16 5. Güvence Hesabı’dan talep edilebilecek tazminat tutarı ne kadardır?
Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir. Öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir. 6. Güvence Hesabı’nın ödediği tazminat nedeniyle rücu hakkı var mıdır? Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla KTK’nun 108. ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 16.maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne,sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu etmektedir.

17 7. Güvence Hesabı’na ne kadar sürede başvurmak gerekmektedir?
Hak sahiplerinin,zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalükarda 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahütlü mektupla Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir. 8. Sürücüsü bulunduğum araçla, kendi kusurumla kaza yaptım.Trafik poliçem bulunmamaktadır. Zararımı Güvence Hesabı’ndan talep edebilir miyim? KTK ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 14/b maddesi uyarınca kazaya neden olan aracın işleten ve sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar Hesaptan karşılanmaz.


"Motorlu aracın işletilmesi sırasında 3" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları