Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNET İ Ş İ M NED İ R? Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla;resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNET İ Ş İ M NED İ R? Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla;resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır."— Sunum transkripti:

1

2 YÖNET İ Ş İ M NED İ R? Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla;resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır.

3 Ortak yönetim- birlikte yönetmek anlamına gelir ve içinde yönetimden farklı olarak etkileşim ve iletişim kavramlarını barındırır. Yönetimi birlikte yürüten kişilerin bilgi birikimleri hemen hemen aynidir ve bu kişiler arasında sürekli olarak iletişim vardır. Yönetişimde önemli olan şey işin karar alma kısmıdır. Kişiler karar almada belirleyicidir, yani katilim artmış, bilgiye ulaşma kolaylaşmıştır. Yönetici ise burada “koordine eden” konumundadır.

4 Yönetişim, kamu kuruluşları ve özel sektör arasındaki sınırlarda gelişen yönetim tarzlarını göstermekte ve yönetimin daha iyi yönetebilmek amacıyla yeniden yapılandırılmasına vurgu yapmaktadır. Yönetişim, toplumdaki ekonomik, siyasal ve toplumsal aktörlere ortaklar olarak bakmaktadır. Yönetişim bu aktörlerin etkileşiminin ortaya çıkardı ğ ı bir süreçtir. Yönetişim, kamu kuruluşları ve özel sektör arasındaki sınırlarda gelişen yönetim tarzlarını göstermekte ve yönetimin daha iyi yönetebilmek amacıyla yeniden yapılandırılmasına vurgu yapmaktadır. Yönetişim, toplumdaki ekonomik, siyasal ve toplumsal aktörlere ortaklar olarak bakmaktadır. Yönetişim bu aktörlerin etkileşiminin ortaya çıkardı ğ ı bir süreçtir.

5 Yönetişim modeli, devletin yönetim alanında giderek artan başarısızlı ğ ına ilişkin sorunlara bir çözüm olarak ortaya atılmakta; bu süreçte plânlama, öngörme, eyleme geçme ve rekabetle baş etme yetene ğ i sınırlı devlet gücünü paylaşma yolları, özellikle de kamu-özel sektör işbirli ğ ini geliştirme önlemleri ile birlikte gündeme getirilmektedir Yönetişim modeli, devletin yönetim alanında giderek artan başarısızlı ğ ına ilişkin sorunlara bir çözüm olarak ortaya atılmakta; bu süreçte plânlama, öngörme, eyleme geçme ve rekabetle baş etme yetene ğ i sınırlı devlet gücünü paylaşma yolları, özellikle de kamu-özel sektör işbirli ğ ini geliştirme önlemleri ile birlikte gündeme getirilmektedir

6 YÖNET İ M VE YÖNET İ Ş İ M İ N FARKLARI Yönetişim kavramında, yönetimden farklı olarak, hiyerarşik ilişki yerine heterarşik ilişki vurgulanmaktadır. Yönetişim çoğulculuğa dayanır. Yönetişimde tek başına hareket etme yerine birlikte düzenleme, birlikte yönetim, birlikte üretim ve kamu özel sektör ortaklığı esas alınmıştır. Bu da verimliliğin sağlanmasını, rekabetin ve girişimciliğin gelişmesini beraberinde getirmektedir. Bu sisteme göre vatandaşlar yönetilenler değil, taraftırlar aynı zamanda. Bu nedenle yönetime aktif olarak katılma ve fikir beyan etme hakları vardır. Yönetim daha dar kapsamlı olmasına rağmen yönetişim gönüllü kuruluşları da içine aldığı için kapsam bakımından daha geniştir.

7 Yönetim daha sert, yönetişim daha katılımcı ve esnektir. Yönetişimde hukukun üstünlüğü, fakat yönetimde ise şeffaflık, yönetim ahlâkı, rekabete ve piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırma, toplumu güçlendirme, toplam kalite, yerinden yönetim, kurallar ve sınırlamalar esas alınmıştır.

8 YÖNET İ Ş İ M İ N ÖZELL İ KLER İ  Ekonomik, sosyal ve politik öncelikler  Seçilmiş görevlilerin değişen rolleri  Katılımcılık  Bürokratik şartlar  Saydamlık  Yeni liderlik anlayışı  Demokratik sorumluluk

9 YÖNET İ Ş İ M TÜRLER İ

10 1.KÜRESEL YÖNET İ Ş İ M Küresel yönetişim, ulus devletlerin yönetme kapasitelerinin ilerisine giderek, merkezi bir otoritenin yoklu ğ unu ima etmiş ve hükümetler ile kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirli ğ ini formüle etmeye çalışmıştır.

11 2.KAMU YÖNET İ Ş İ M İ Ulusal, bölgesel, yerel, siyasal, sosyal gruplardan, baskı ve çıkar gruplarından, sosyal kuruluşlardan özel ve ticari organizasyonlardan oluşan a ğ ların yönetimini içermektedir. Burada yönetimin dış yönetimi yönlendirme fonksiyonu bulunmaktadır. Yönlendirme kontrolden çok daha farklı anlam taşımaktadır. Burada do ğ rudan etkileme ve etkilenme söz konusudur. Kamu yönetişimi kamusal politikalar a ğ ında sosyal süreçlerin birbirlerinden do ğ rudan etkilenmesini öngörmekte ancak bu aktörlerin farklı ve ço ğ u zaman çatışan amaç ve çıkarlar taşıyabildi ğ ini de kabul etmektedir.

12 Kamu yönetişimin de, literatürde oldukça önemli görülen üç unsur dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi koşullar ve çevresel şartlar, ikincisi karmaşıklık yani sistem unsurlarının sayısı, farklılı ğ ı ve unsurlar arasındaki ilişkiler, üçüncü ise do ğ rudan etkileşimdir. Kamu sektörü yüksek oranda karmaşıklık taşır. Birçok farklı aktörün a ğ sal ilişkiler içinde olması söz konusudur. Kamu yönetişimi kamu yönetiminin işleyişinde etkinli ğ in ve verimlili ğ in de ötesine gidilmesini öngörmektedir. Sıkı ticari kuralların yanında kanuna uygunluk ve yasallık da öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

13 3. İ Y İ YÖNET İ Ş İ M Vatandaşların güvenli ğ inin sa ğ landı ğ ı, hukukun üstünlü ğ ünün gerçekleşti ğ i ve yargı ba ğ ımsızlı ğ ının var oldu ğ u hukuk devletini, kamu harcamalarının adil ve do ğ ru bir şekilde yöneten kamu kuruluşlarını, siyasal liderlerin eylemlerinden dolayı halka hesap verebildi ğ i veya halkın onlardan hesap sorabildi ğ i, bütün vatandaşların gerekli bilgiye kolayca ulaşabildi ğ i saydam yönetimi ve insan haklarının asgari gereklerini içermektedir.

14 İ Y İ YÖNET İ Ş İ M İ N 8 UNSURU Şeffaflık Hesap Verebilirlik Katılımcılık Cevap Verebilirlik Hukukun Üstünlü ğ ü Etkinlik Eşitlik Stratejik Vizyon

15 YÖNETİŞİME DÖNÜK ELEŞTİRİLER Yönetişimle devletin rolünün azalması, yapılan iş ve işlemlerden kimlerin nasıl sorumlu kılınacağı hususunu belirsizleştirmektedir. Yönetimden yönetişime geçerken devletin topluma yönelik himayeci tavrının nasıl değiştirileceği konusunda yönetişim modeli somut bir yaklaşım sunamamaktadır. Kamu yönetiminin toplumu bütünsel bir biçimde ele alan yaklaşımı yönetişim modeliyle sektörsel bağlamda değişmektedir ve kamu yararı düşüncesi arka plana itilmektedir.

16 YÖNET İ Ş İ MDE MOT İ VASYON UNSURLARI Politik Liderlik Performans Yönetimi Teşvik / Ödüllendirme Hukuksal Altyapı

17 B İ LG İ TOPLUMUNDA YÖNET İ Ş İ M

18 Küreselleşmeyle birlikte bilginin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim bilgiyi küresel rekabette önemli bir güç haline getirmiştir. Bilgi toplumu, ulus devleti bilimsel gelişmelere karşı duyarlı hale getirmiştir. Kamu yönetiminde teknolojik gelişimi gerekli kılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki de ğ işim ve gelişimle birlikte ulus devletler e-devletlere dönüşmüşlerdir. Bu süreç, e-yönetişim kapsamında ele alınmaktadır.

19 YÖNET İ Ş İ MDE YEN İ B İ R BOYUT: E-YÖNET İ Ş İ M E-yönetişim, a ğ lar arası iletişimi sa ğ layan bir a ğ yönetişimidir. İ lgili tüm tarafların a ğ tipi örgütlenmeler ile devlet yönetimine katılımını öngören, bunun için yerel bilgi a ğ larını kullanan bir yönetişim modelidir. Yönetişimde yeni bir açılımı ifade eden, küresel süreçteki bilgi temelli gelişmelerden etkilenen e- yönetişim, “devlet merkezli bir yönetim yerine toplum merkezli bir yönetimi” esas almaktadır. artık sunulan hizmetlerde kamunun baskın yönünü sona erdirerek amaçlarına ulaşmada vatandaşların de ğ er verdi ğ i sonuçlara önem atfedilmektedir.

20 E-Yönetişimin Önündeki Kültürel Engeller İ darenin gizlilik kültürü Kırtasiyecilikten, hizmet gecikmelerinden ve şeffaflı ğ ın yoklu ğ undan beslenen yozlaşma Kıdemlilik kültürü Yaratıcılı ğ ın yoklu ğ u

21 TEŞEKKÜRLER… 2006470002 MERVE AKTÜRK 2006470005 SERAP ARGUNŞAH 2006470080 NAGEHAN YILDIRIM


"YÖNET İ Ş İ M NED İ R? Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla;resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları