Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTALYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTALYA."— Sunum transkripti:

1 İTALYA

2 Yüzölçümü 301. 338km² Ülkeler arasında 69'uncu Nüfus 58.462.375 (2005)
Başkent Roma Resmi dil İtalyanca En büyük kenti Roma Yüzölçümü km² Ülkeler arasında 69'uncu Nüfus (2005) Ülkeler arasında 22'inci Para birimi Euro (€) İnternet uzantısı .it (www.italyaonline.com) (www.bbc.co.uk)

3 TARİHÇE M. Ö 500’lerde 4 belirgin medeniyet mevcuttu.
Kuzeyde Keltler, orta bölgede Etrüskler, iç ve dağlık bölgelerde Romalılar’ın dahil oldukları kabileler ve Rum azınlıklar vardı. 12. ve 13. yy’larda Cenova, Floransa, Venedik ve Milano gibi şehirler küçük ama güçlü birer devlet olarak ortaya çıktılar. 15. yy’ın başlarında Avrupa’da başlayan Rönesansın etkisi İtalya’da görüldü. 1861 yılında İtalya Krallığı kuruldu. 1882’de Avusturya-Macaristan ve Almanya’nın yanı sıra üçlü ittifaka ve 1915’te müttefiklerle birlikte Birinci Dünya Savaşına girdi.

4 Savaştan siyasi ve ekonomik olarak çok kötü çıktı.
1922‘ye kadar sınırlı monarşi ile yönetilmekteydi. yılları Mussolini diktatörlüğünde geçti. yılları arasında II. Dünya Savaşı’na girdi ve savaştan büyük yaralar almış olarak çıktı. Bağımsızlık, 1945 yılında Mussolini'nin İtalyan anti-faşist güçler tarafından öldürülmesi sonucunda elde edildi. 1946 yılında referandumla monarşi kaldırıldı. Yeni bir Demokratik Cumhuriyet kuruldu. 1949’da NATO’nun kurucu üyesi oldu. 1958’de AET’ye girdi. (ansiklopedi.türkçebilgi.com)

5 EĞİTİM İtalya Anayasası’nda belirtilen genel amaçlar doğrultusunda İtalya Eğitim Sistemi’nin genel amaçları şunlardır: Eğitimde özgürlüğü sağlamak Her tür ve düzeydeki öğretim kurumlarını örgütleyerek eğitim ağını oluşturmak Ayrım gözetmeksizin herkese eğitim sağlamak Herkese özel okul açma hakkı tanımak En az 8 yıllık zorunlu ve parasız eğitimi sağlamak Engelli öğrencilerin eğitim hakkının güvencesi olmak Yetenekli öğrencilere maddi destek, burs sağlamak (Türkoğlu, 1998; Erginer, 2006)

6

7 Okul Sisteminin Yapisi
İtalya okul sisteminin yapısı 4 öğretim düzeyini kapsamaktadır. Bunlar; Okul öncesi eğitim İlköğretim Ortaöğretim (I. ve II. devre) Yükseköğretim (Erginer, 2006) Eğitim merkezden yönetilir. Tüm okullar devlete bağlıdır. Merkezi düzeyde belirlenen politikaların, yasaların, yönetim ilkelerinin yerel düzeyde uygulanabilmesi için bölgeler ve yerel yönetimlere yetki verilmiştir.

8 En genelde (merkezide) eğitimden 2 bakanlık sorumludur:
İtalya Eğitim Sistemi’nin yapısı merkezi, bölgesel ve yerel, okul düzeylerine göre sınıflanır. En genelde (merkezide) eğitimden 2 bakanlık sorumludur: Kamu Eğitimi Bakanlığı: Anaokulu, ilk ve ortaöğretim Teknoloji, Bilimsel Araştırma ve Üniversiteler Bakanlığı: Yüksek eğitim ve araştırmadan sorumlu (Türkoğlu,1998; Erginer, 2006). Bölge ve yerelde; 20 bölgede, Bölgesel Eğitimi Denetleme Birimi vardır. Yeni açılacak okulların yapılandırılmasında görevlidir. Okul düzeyinde; Okul Konseyi (ortaöğretimde) Yerel okul Konseyi (anaokulları ve ilköğretimde) Fakülte Kurulu (üniversitede fakülte düzeyinde) yetkilidir (Erginer, 2006)

9 ORTA İLK ZORUNLU EĞİTİM OKUL ÖNCESİ OKUL ÖNCESİ Fen Liseleri
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 yaş OKUL ÖNCESİ OKUL ÖNCESİ İLK ORTA Fen Liseleri Genel Liseler Genel ve Anaokulu Öğretmenliği okulları Meslek Okulları Meslek Liseleri Sanat ve Müzik 1 2 sınıf ZORUNLU EĞİTİM (Ağaoğlu, 1991’den akt.Yılmaz, 2009).

10 Okul Öncesi Eğitim (Scuola Materna)
1968’den önce anaokulları şehirler, topluluklar, özel ya da dini kurumlar tarafından işletilmekteydi yasasıyla anaokulları sistemleştirilmiş bir yapı haline getirilmiştir. 3 yaşını aşmamış çocuklar için gündüz bakımevleri mevcuttur. 3 yaşından itibaren çocuklar okul sisteminin ilk aşaması olan anaokullarına gidebilirler. Karma eğitim uygulanmaktadır. Sınıfların her bir sınıfta 2 öğretmen olacak şekilde en az 15, en fazla 25 çocuktan oluşması gerekmektedir. (maol.meb.gov.tr) Zorunlu değildir.

11 Zorunlu eğitim Zorunlu eğitim 10 yıldır.
İtalya’da zorunlu öğretim 8 yıldı öğretim yılından itibaren 9 yıla çıktı (Balcı, 2009). Fakat 2006 yılında alınıp 2007 yılında uygulamaya konulan yeni bir kararla zorunlu öğretim 10 yıla çıkarılmıştır. 6 yaşında başlar, 16 yaşına kadar sürer. 5 yıl ilköğretim, 3 yıl ortaöğretim I. Kademe, 2 yıl ortaöğretim II. Kademe. (Kaynak: Eurydice

12 İlköğretim (Scuola Elementare)
6-11 yaş arası çocukların ilköğretime devamı zorunlu ve (devlet okullarında) parasızdır. İlköğretim 2 devreye ayrılmıştır. 1.devre 2 yıl, 2. devre 3 yıl sürer. Çocuklar ders yılı sırasındaki raporları esas alınarak bir üst sınıfa geçerler. Sınıf tekrarı çok ender durumlarda olur. Okullaşma oranı %100’e varmaktadır. Okulların %92.65’i devlet okullarından; %7.35’i özel okullardan oluşur. Yine öğrencilerin %92’si devlet okullarına; %7’si özel okullara devam eder (Yalçınkaya, ?).

13 Ortaöğretim (Scuola Media Inferiore)
İtalya Eğitim Sistemi’nde orta öğretim 2’ye ayrılır: 1. Zorunlu ortaöğretim yani, ortaöğretim I. devre 1. Zorunlu eğitim sonrası ortaöğretim yani, ortaöğretim II. devre

14 (Zorunlu) Ortaöğretim i. Devre
Eğitim süresi 3 yıl olup parasızdır yaş dönemini kapsamaktadır. Bu eğitim dönemini başarı ile bitirenler ‘Diploma di Licenza della Scuola Media’ derecesini alırlar. Bu devrede öğrencilerin seçeceği mesleğe yöneltme ve rehberlik çalışmaları yapılır. Öğretim yılı 3-4 aylık dönemler ayrılmıştır ve en az 200 iş günüdür. Dönem sonlarında yazılı sınav yapılır. Sonuçlar ailelere gönderilir. Ve bu sınavlar sonucunda çocuğun bir üst sınıfa devam edip edemeyeceğine karar verilir.

15 Bu 3 yılın sonunda öğrenciler orta öğretim I
Bu 3 yılın sonunda öğrenciler orta öğretim I. devreyi tamamlayıp orta öğretim II. devreye devam edebilmek için bitirme sınavına girerler. Bu sınav 3 yazılı (İtalyanca, Matematik ve yabancı dil) ve tüm derslerin sözlü sınavlarından oluşur. Bitirme sınavında başarılı olan öğrencilere belgeleriyle birlikte, ileriki öğrenim yaşamları için görüş ve önerilerde bulunulur. Bu belgede öğrencinin düzeyi, ilgi ve gereksinimleri yazar. Her öğrencinin bu belgesi kişisel dosyasına eklenir.

16 (Zorunlu Eğitim Sonrasi) Ortaöğretim ii. Devre
Eğitim karmadır. 2007 yılından beri bu devrenin ilk 2 yılı zorunlu hale getirilmiştir. 14-15 yaş öğrencileri zorunlu eğitimden geçer, yaş arası öğretimse isteğe bağlı devam eder. Bu devre öğrencilerin yükseköğretime ya da iş yaşamına geçişini sağlar. II.devre okulları 4 türe ayrılmıştır: Klasik Lise ve Fen Liseleri Güzel Sanatlar Liseleri Teknik Lise Mesleki Lise

17 Klasik Lise ve Fen Liseleri : 5 yıldır. Eğitim genel derslerden oluşur
Klasik Lise ve Fen Liseleri : 5 yıldır. Eğitim genel derslerden oluşur. Fen liselerinde son 3 yıl fen ağırlıklıdır. Güzel Sanatlar Liseleri : 4 yıldır. İlk 2 yıl ortak dersler görülüp, sonra figüratif sanatlar ve sahne tasarımı olarak 2 bölüme ayrılır. Teknik Lise : (2+3) 5 yıldır. Tarım, ticaret, endüstri vb. bölümleri bulunmaktadır. Mesleki Lise : 3 yıldır. İsteyen öğrenciler 2 yıl daha devam etme şansına sahiptir. Devam edenler tekniker unvanını alır. Tarım, sanayi, ticaret. Otelcilik vb. bölümleri vardır. Bu okulları bitiren öğrencilere “Olgunluk Diploması” (Matiratura) verilir.

18 Yükseköğretim Üniversitelere giriş sınavı yoktur. Olgunluk diploması sahibi her öğrenci üniversiteye devam edebilir. 58 devlet üniversitelerinin yanında; 17 özel yasa ile kurulmuş üniversite, 2 uluslar arası üniversite, 3 uzmanlaşmış enstitü, 3 teknik üniversite olmak üzere 83 kurumda bu eğitim yürütülmektedir. Alınan eğitime bağlı olarak 4-6 yıl sürer. Alt düzeyde 2-3 yıllık kurumlar da vardır.

19 Üniversite öğretiminde 3 farklı tür program izlenebilir.
Üniversite diploma programları (2-3 yıl) Diploma sağlayan derece programları (4-6 yıl) Uzmanlık ve doktora eğitimi sağlayan lisansüstü eğitim programları (1-4 yıl) Üniversite düzeyinde olmayan yüksek öğretim; I. Grup: Güzel Sanatlar Akademileri, Ulusal Dans Akademisi, Konservatuarlar. II. Grup: Uygulamalı Sinema Merkezi, Merkezi Restorasyon Enstitüsü, Değerli Taşlar İmalatı Arşiv Okulları, Diplomasi Okulları, Çevirmenlik Yüksekokulları, Askeri Akademiler, Polis Yüksekokulları.

20 Kaynaklar http://www.italyaonline.net/Italya/hakkinda/kisaca.htm
ehber.shtml ral/IT_EN.pdf euroguidance.iskur.gov.tr/avror/dkm.aspx?folder=belgeler//doc&fil e=belgeler//doc/italya.doc /IT_EN_C5.pdf maol.meb.gov.tr/html_files/ulkeler/Italy%20(TR).doc Türkoğlu, Adil (1998). Karşılaştırmalı Eğitim. Adana: Baki Kitabevi Erginer, Aysun (2006). Avrupa Birliği eğitim Sistemleri. Ankara: PagemA Yayıncılık. Yılmaz, Kürşad; Balcı, Ali (edt.) (2009). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık. Yalçınkaya, Mustafa (1992). İtalyan Eğitim Sistemi.

21 YUNANİSTAN

22 Başkent: Atina Nüfusu Resmi dili Yunanca Dini: Hıristiyanlık (İslamiyet, Batı Trakya) Para birimi Euro Yüz ölçümü: km2

23 TARİHİ Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. ( ) tarihleri arasında hayat süren Eski Yunanlıların bu devirleri de dört bölüme ayrılır. M.Ö. ( ) yıllarına kahramanlık seneleri ve ilk olimpiyat seneleri adı verilir. M.Ö. ( ) yıllarında meydana gelen İran savaşları, medeniyet seneleridir. M.Ö. ( ) yılları eski Yunanlıların gerileme devridir.

24 İskenderin Makedonya, Tiva ve İsparta istilaları bu devre dahildir. M
İskenderin Makedonya, Tiva ve İsparta istilaları bu devre dahildir. M.Ö. ( ) tarihleri dördüncü ve son devirdir. Bu son devre aynı zamanda Helenistik Dönem de denir. M.Ö. 146 yılında Roma İmparatorluğunun idaresi başlar. Romalılar M.S. 395’te ikiye ayrılınca Yunanlıların Orta Dönem ve Bizans tarihi başlar. Bizans İmparatorluğunun ilk hükümdarı Konstantin’dir. Fatih Sultan Mehmed Hanın 1453 yılında “Constantinople”u alarak “İstanbul” yapmasıyla son buldu. Böylece yaklaşık yıllık Bizans İmparatorluğu tarihe gömüldü ’de Avrupa Ekonomik Topluluğuna katıldı.

25

26 Eğitim sisteminin tanımı
2003 yılında 29 yaş veya altındakilerin %75 i eğitim görüyordu. Zorunlu eğitim gören genç nüfusun sayısı olarak belirtilmiştir. Öğretim dili Yunancadır. 2002 ve 2003 yıllarında öğrencilerin %93.55’i devlet okullarında, %6.45’i ise özel vakıf okullarında eğitim görmüştür. Okul yılı Eylül ve Haziran arası 195 iş günüdür. Okullar normalde haftada 5 gün açıktır, ve öğrencinin yaşına göre artarak haftada 23 ila 35 saat arası ders vardır. Her ders 40 ila 50 dakika arası sürer.

27 İlk okul sınıflarının 15 ila 30 öğrenci arası alması zorunludur
İlk okul sınıflarının 15 ila 30 öğrenci arası alması zorunludur. Öğrenciler yaşları itibariyle gruplandırılmıştır. Ortaokul seviyesinde ise sınıflar 30 öğrenci almak zorundadır. İlkokul derslerinde tüm konular için tek bir öğretmen vardır, fakat, beden eğitimi, yabancı dil ve sanat dersleri dersin uygun olduğu uzman öğretmenler tarafından uygulanır. Ortaokul öğrencilerinin her ders için ayrı öğretmenleri bulunmaktadır.

28 İlk ve orta okul eyalet okullarına girebilmek için öğrencilerin okulun bulunduğu bölgede ikamet etmeleri gereklidir.İlk okula girecek öğrencilerin kayıt yılının sonunda en az 6 yaşında olmaları zorunludur.Lise-Ortaöğretim Birinci Devreye giriş ise otomatikman ilkokulu bitirdikten sonra gerçekleşir. Tüm eyalet İlk ve Ortaokulları ücretsizdir.

29 Eğitimin Temel Amaçları-İlkeleri
Yunanlılar’ı ahlaki, entelektüel, mesleki ve bedensel yönden geliştirecek bir eğitim sağlamak, ulusal bilinci ve dini inancı geliştirmek, onları hür ve sorumlu yurttaşlar olarak yetiştirmektir. Her yurttaş etnik kökeni, sosyal durumu ve cinsiyeti ne olursa olsun eğitimden eşit şekilde yararlanır. Gençliğin kültürel ve sosyal gelişimi ile ilgilenmeyi, onları çağdaş yaşamın beklentilerini karşılayabilecek özgün ve vicdan sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi, bilginin aktarılması, bilimsel çalışmalı izlemeyi sağlayacak şekilde bilişsel yeterliklerini geliştirmeyi, eğitsel bilgilerin ve mesleki eğitimin gelecekte kullanılabileceği şekilde verilmesini sağlamayı amaçlar.

30 Yunanistan Okul Sistemi Yapısı
3-5 Okul Öncesi Eğitim 6-11 İlköğretim 12-15 Ortaöğretim I.devre (Gymnasio) Ortaöğretim I.devrenin özel türleri 16-18 Lise (Enianio Lykeio) Ortaöğretim II.devre Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları Özel Eğitim 19-22 Yükseköğretim (Üniversite) Açık Seçmeli Eğitim Programları Açıküniversite Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Mezuniyet Sonrası Programlar Kırmızı renkle gösterilen dönem zorunlu eğitim yıllarıdır.

31 Okul Öncesi Eğitim (Nipiagogia)
İsteğe bağlılık söz konusudur. 3 yaşından sonraki çocuklar içindir ve 2 yıl sürer. Her çocuk bulunduğu semtteki anaokuluna gider. Devlet ve özel anaokulları vardır. Özel anaokullarında ücret sabittir ve eğitim yaşa göre düzenlenmez. 2003 3 yaş 4 yaş 5 yaş Okul öncesi eyalet okulları eğitimi %13 %54 %78

32 Zorunlu Eğitim Dimotiko Scholeio (İlkokul) 6-12 yaş
Gymnasio (Orta Öğretim I. Devre) 12-15 yaş Yunanistan’da zorunlu eğitim, 9 yıl sürer. Bunun 6 yılı ilköğretim, 3 yılı da ortaöğretim I. devredir. 6-15 yaş dönemi kapsar.

33 İlköğretim (Dimotiko Scholio)
Zorunludur ve karma eğitim yapılır. 1. ve 6. sınıfları kapsar. İlköğretime başlama yaşı 6’dır. Devlet okullarında (parasız) ve özel okullarda (paralı) yapılır. Okul kitapları devlet tarafından karşılanır. Okullara ulaşım da parasızdır. Sınıflarda arası öğrenci bulundurmak zorunludur. Öğretim programı Pedagoji Enstitüsü tarafından hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanır.

34 2003 yılından itibaren bilgi teknolojisi bütünsel model yoluyla İlkokul seviyesinde tanıtılmıştır.
Değerlendirme ödev merkezlidir. İlkokul seviyesindeki zorunlu dersler din, Yunanca, Matematik, Tarih, Çevresel Çalışmalar, Coğrafya, Fen, Sosyal Bilgiler,Sanat dersleri,bir adet yabancı dil ve beden eğitiminden oluşur. Her öğretim yılının sonunda bir sonraki sınıfa otomatikman geçilir. Yalnız kabul edilebilir bir sebeple öğretim yılının yarısından fazlasına gelememiş öğrenci bir öğrenci geçiş sınavına tabi tutulur. 6. yılın sonunda “Apolytirio Dimotikou” adı verilen bir diploma verilir.

35 Orta Öğretim I. Devre (Ortaokul- Gymnasio)
Bu devreye devam etmek zorunludur. Eğitim karmadır. 3 yıl sürer ve yaş öğrencileri kapsar. Kamu ve özele ait okullar bulunur. Okullar gündüz ve gece okulları olmak üzere ikiye ayrılır (14 yaşından büyük çocuklar için). Gece okulları 4 yıldır. Bu okullarda kitaplar ücretsizdir. İlköğretim I. Devre; 1. ve 2. sınıflar İlköğretim II. Devre; 3. ve 4. sınıflar İlköğretim III. Devre; 5. ve 6. sınıflardan oluşur.

36 Müzik ve spor eğitimi veren okullara öğrenci alımı seçmelerle yapılır.
Ortaöğretim Birinci Devrede değerlendirme kesintisizdir ve yazılı testler, ödevler ve sene sonu sınavlarıyla yapılır. Sınıf geçme başarıya bağlıdır. Ortaöğretim Birinci Devrenin sonunda sınavı geçen öğrenciler okul bitirme sertifikası alırlar. “Apolytrio Gymnasiou” bu belge Liseye geçişi sağlar. Bu sertifika için yapılan sınav öğretmenler tarafından hazırlanır ve dersleri tekrar etme zorunluluğu bulunmadan bu sınava tekrar ve tekrar girilebilir.

37 Zorunlu Eğitim Sonrası Ortaöğretim Orta Öğretim II
Zorunlu Eğitim Sonrası Ortaöğretim Orta Öğretim II. Devre (Lise - Lykeo) 15 – 18 yaş dönemini kapsar. Zorunlu değildir. “Apolytirio Gymnasiou” adlı ortaokul diplomasına sahip herkes, istediği liseye sınavsız kayıt yaptırabilir. Resmi ve özel öğretim kurumlarıdır. Resmî liselerde öğrenim ücretsiz olup okul kitapları da devlet tarafından öğrencilere ücretsiz olarak verilir. Gündüz ve akşam okulları vardır. Akşam okullarına çalışan gruplar katılırlar. Gündüz okullarında öğretim programları üç yıl, akşam okullarında ise dört yıl sürer.

38 Mevcut lise türleri; Genel Lise Mesleki – Teknik Lise Çok Programlı Lise Klasik Lise Dini Lise Müzik Lisesi (Liselerin Spor Bölümleri)

39 Yükseköğretim Yunanistan’da 1982 yılında yürürlüğe giren yükseköğretim yasası gereğince lise mezunları her yıl haziran ayının 2. yarısında yapılan üniversiteye giriş sınavına katılmak zorundadırlar. Bu sınav öğrencinin öğrenim görmek istediği yükseköğretim programına uygun alan dersleriyle ilgilidir. Öğrenci lise son sınıfta alan derslerini ve seçmeli derslerini hedeflediği yükseköğretim programına göre belirler ve bu derslerden arasından seçeceği bir imtihana girer. Kazanamayan öğrenciler bir sonraki yıl tekrar bu sınava girerler.

40 Yükseköğretim üniversitelerde ve teknik eğitim enstitülerinde verilmektedir.
Anayasaya göre yükseköğretim devlet tarafından enstitülerde verilir ve yasa önünde özerktirler. Giderler devlet tarafından karşılanır ve devlet tarafından denetlenir. Özel üniversite kurmak yasalarla yasaklanmıştır. Ülke genelinde hepsi devlete bağlı 19 üniversite vardır. Mimarlık, yabancı diller, müzik gibi özel yetenek gerektiren alanlara girmek isteyenler genel giriş sınavının yanı sıra yetenek sınavına tabi tutulur.

41 Yunanistan’da yükseköğretim 4’e ayrılır:
Üniversiteler: Fakülte ve bölümler 5 ana dalda tanımlanır; - insani bilimler, hukuk ve sosyal bilimler -Temel bilimler -Sağlık bilimleri -Ekonomi ve yönetim bilimleri -Teknik bilimler Yüksek Teknik Eğitim: Yüksek Teknoloji Enstitülerinin kadrolarının ¼’i teknik meslek liselerine ya da çok programlı liselerin teknik bölümünü bitiren öğrenciler için ayrılır. Açık Seçmeli Eğitim Programları Açıküniversiteler: Amacı uzaktan eğitimi sağlamaktır.

42 KAYNAKLAR Türkoğlu, Adil (1998). Karşılaştırmalı Eğitim. Adana: Baki Kitabevi Erginer, Aysun (2006). Avrupa Birliği eğitim Sistemleri. Ankara: PagemA Yayıncılık. Yılmaz, Kürşad; Balcı, Ali (edt.) (2009). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık. Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi. Ankara: Eylül Kitabevi. Sağlam, M (1999). Avrupa Ülkelerinde Eğitim Sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. /education.ankara.edu.tr/aksoy/reform/odevler/ g/ozdemirbs.doc EL_EN_C5.pdf pg Haritas%C4%B1.gif

43 ZORUNLU EĞİTİM SÜRELERİ
yıl Türkiye 8 İtalya 10 Yunanistan 9

44 ZORUNLU EĞİTİM YAPISI YIL Türkiye 8 İtalya 5+3+1 Yunanistan 6+3

45 Öğretim yılı süre dönem İşgünü Türkiye Eylül-haziran 2 180 İtalya 3 200 Yunanistan 174

46 Okul öncesi ilköğretim orta öğretim 1.Devre 2.Devre Türkiye # İtalya Yalnızca 1 sene zorunlu yunanistan


"İTALYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları